De chronologische volgorde van gebeurtenissen in de eindtijd. (deel 2)

Het begin van de tweede helft van de grote verdrukking

de religieuze hoer vernietigd

Hoewel soms wordt gesteld dat ‘de grote hoer die zit aan vele wateren’ uit Openbaring 17 dezelfde is als de grote (stad) Babylon uit Openbaring 18, zijn zij niet dezelfde. Ze worden beiden vernietigd, maar op verschillende momenten en alleen al daardoor kunnen zij niet één en dezelfde zijn. De grote hoer wordt vernietigd aan het begin van de tweede helft van de grote verdrukking, als de antichrist bekend maakt dat hij god is en hij niet langer de aanbidding van mensen aan een ander dan aan zichzelf zal toestaan. De grote (religieuze) hoer, die tot dusverre hem terzijde stond, wordt nu vernietigd nu ze niet meer nodig is. Openbaring 17:16


De vlucht van de Joden

Op hetzelfde moment zullen de Joden die de antichrist niet willen aanbidden voor hun leven vluchten naar de woestijn. Zie ook Openbaring 12:14 Zie het topic Israël op de vlucht Het opstellen van het beeld van het beest op het tempelplein, alsmede het merkteken van het beest zal de gelovige Joden genoeg zeggen en voor hen een grote waarschuwing zijn. Ze zullen hun woningen onmiddellijk moeten verlaten en zelfs geen tijd verbruiken om spullen mee te nemen. Ze vluchten dan hals over kop de bergen in om hun leven te redden en dat van hun gezinnen.

opstanding Oud testamentische gelovigen

Aan het begin van de tweede helft van de grote verdrukking zullen de gelovigen vanuit het Oude Testament die onder de Wet geleefd hebben en in geloof zich daaraan hebben gehouden uit de doden opstaan. Daniel 12:2 Deze profetie is meestal genegeerd of weggeredeneerd, maar is erg belangrijk in het licht van de twee verschillende ‘verbonden’ Die de Here God heeft met Israël, Zijn overspelige vrouw, Zijn volk en met de Gemeente, de Bruid uit de heidenen. Zie ook het topic opstanding uit de dood: de Oud Testamentische gelovigen

de koning

In hun vlucht zullen zowel de uit Israël vluchtende Joden als de opgestane Oud Testamentische gelovigen worden geleid door koning David, die eveneens is opgewekt uit de dood. David zal het volk leiden naar Petra. Zie ook hiervoor het hierboven genoemde topic.

de tweede helft van de grote verdrukking


de schalen van de gramschap

Nu worden de zeven schalen van de gramschap Gods uitgestort over de onbekeerlijke aarde. Openbaring 15 tot -16:21 In die tijd zal de wijn van de gramschap van God onvermengd worden uitgegoten over hen, die het beest hebben aanbeden en die zijn merkteken ontvingen. Openbaring 14:9-11 In deze tweede helft van de grote verdrukking zal er geen genade meer zijn; het is ‘de ure van Gods toorn’.

Geen liefde, medelijden, geen zegen, geen verlichting van een oordeel, geen lach, geen vriendelijk woord: het zal een verschrikkelijke en afschuwelijke tijd zijn, de naam ‘grote verdrukking’ meer dan waard. Eerder schreef ik dat de zeven zegels natuurlijke gevolgen waren van de koers die de mens de laatste eeuwen volgt. De bazuinen waren een direct ingrijpen van de Heer Jezus Zelf in de wereld. Deze oordelen waren in de eerste drie- en een half jaar van de grote verdrukking. In de tweede helft, als de schalen worden uitgestort, is er sprake van rechtstreekse oordelen in opdracht van de Here God Zelf. Psalm 110:1

geen redding meer

Gedurende deze 2e helft van de grote verdrukking kan geen mens meer behouden worden. In de 1e helft werd men met de neus op de feiten gedrukt, door de opname van de gemeente, het getuigenis van de 2 getuigen en de Evangelisatieverkondiging van de 144.000 uit de stammen van Israël. Ook de oordelen uit de 1e helft dienden om de mens zich te laten bekeren. In de 2e helft is dat niet meer mogelijk. In Openbaring 15:8 lezen we dat niemand (geen mens) meer de hemelse tempel zal binnengaan, totdat de zeven plagen zijn vervuld. En in de hemelse Tempel staat de genadetroon van Christus. Nu ondergaat de weerspannige en zondige mens de volle toorn van God.

Babylon het grote geheimenis

Aan het eind van de grote verdrukking wordt afgerekend met het grote Babylon en de steden der volken storten in. Alle eilanden en bergen verdwijnen. Stel je de enorme chaos voor! Openbaring 16:17-21

Het einde van de grote verdrukking

het bruiloftsmaal

In Openbaring 19:7 lezen we dat er niet meer wordt gesproken over ‘de bruid’, maar over ‘de vrouw van het Lam’. Aan het einde van de zeven jaren van afzondering met haar bruidegom in de Hemel, precies in overeenstemming met de oude Joodse bruiloftsgebruiken, wordt de vrouw van de Heer Jezus voorgesteld aan genodigden aan “het bruiloftsmaal van het Lam” in de Hemel. Wat een vreugdevolle gebeurtenis! Het is pas na deze festiviteiten in de Hemel dat Christus en Zijn vrouw (de heerscharen, die in de hemel zijn) zullen terugkeren naar de aarde om hun vijanden te onderwerpen en te regeren over beloofde koninkrijk van de Heer Jezus.

de tweede komst van Christus

De letterlijke, zichtbare, lichamelijke terugkeer van Christus zal de grote verdrukking tot een einde brengen. Hij, en ‘de heerscharen, die in de hemel zijn’ met Hem! “En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard; en Hij, die daarop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam en op zijn hoofd waren vele kronen en Hij droeg een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods. En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.” Openbaring 19 vers 11-14 Dit zal waarschijnlijk plaats vinden op de laatste dag van de grote verdrukking, hoewel het mogelijk is dat er meerdere dagen mee gemoeid zullen zijn. De Heer Jezus en al de Zijnen zullen komen op de wolken en de volkeren zullen Hem zien komen en het zal verschrikking betekenen in de harten van de onbekeerlijke mensen die hun woede nu zullen richten op God Zelf. Maar mogelijk zullen er nog overlevenden zijn die het beest niet hebben aanbeden en die in grote blijdschap de Heer Jezus zullen zien komen. Openbaring 1:7; Matteus 24:30

de slag bij Armageddon

Openbaring 16 Aan het einde van de grote verdrukking zullen alle volkeren ter wereld hun legers bijeen gebracht hebben in de vlakten van het dal van Megiddo. Ze zijn vast van plan ook het laatste restant van het Joodse volk te vinden en om te brengen en bovendien zijn ze van plan het onderling uit te vechten. De wereld zal op het punt staan uitgeroeid te worden.

“En ik zag het beest en de koningen der aarde en hun legerscharen verzameld om de oorlog te voeren tegen Hem, die op het paard zat, en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.” Openbaring 19 vers 19-20

Al deze legers zullen verslagen worden. Hierna zal de oorlog ‘niet meer geleerd worden’. Jesaja 2:4 en Micha 4:3 Duizend jaar zal het vrede zijn. De mens zal in vrede leven en geen oorlog meer kennen in die periode.

de satan gevangen

De satan wordt gevangen en in een ‘bodemloze put’ gegooid waar hij geketend moet wachten tot de duizend jaren zijn voleindigd. Openbaring 20 vers 1-3 Gedurende die duizend jaren zullen de op aarde levende mensen dus niet meer worden verleid tot zonde of op andere wijze door de boze worden lastig gevallen. Niemand zal meer kunnen zeggen ‘satan heeft me dit laten doen!’ Daardoor zal de mens in die tijd kunnen zien dat zonde in het menselijk hart huist door de gevallen staat waarin de mens verkeert, zoals de Heer Jezus Zelf heeft verteld. Jeremia 17:9-10 Matteus 15:19

de tien eeuwen daarna

De Heer Jezus Christus zal Zijn Koninkrijk op aarde oprichten en regeren over de aarde gedurende 1.000 jaren. Het doel van deze regeerperiode is, zoals hierboven vermeld, het wegnemen van het excuus de mensheid voor hun zonde. Aan het einde van de duizend jaren wordt satan voor een korte tijd vrijgelaten en wederom zal hij er in slagen mensen te verleiden tot een opstand tegen de Here God. Deze opstand zal snel worden neergeslagen waarna satan ook in de poel van vuur en zwavel wordt gegooid. Openbaring 20:7-10.

de grote Witte Troon
Openbaring 20 vers 11-15 “En ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.”

Tussen het duizendjarig Vrederijk en de nieuwe hemel en een nieuwe aarde vindt het laatste oordeel plaats. De mensen die door alle eeuwen heen als ongelovigen stierven, worden uit de dood lichamelijk opgewekt. Er wordt nadrukkelijk gesproken over ‘de doden’. Deze mensen zijn namelijk niet alleen lichamelijk gestorven; zij waren ook geestelijk dood. Deze doden zullen voor de troon komen te staan om verantwoording af te leggen aan de Heer Jezus, (Johannes 5:22-23) Die zij in ongeloof afgewezen hebben tijdens hun aardse bestaan. Zij hadden in het boek des levens ingeschreven kunnen worden, maar wezen het af. De poel des vuurs is de tweede dood.

[warning]Alsnog behouden door je werken???[/warning]

…en zij werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken… Als je dit leest zou je kunnen denken dat mensen, die het offer van de Heer Jezus Christus bewust afwezen, mogelijk toch op grond van hun werken genade zullen krijgen. Zó denkend kom je dan snel op de alverzoening. Laten we echter eens kijken wat de Schrift over deze werken zegt. Weet je nog wat de Heer Jezus Zelf zei tijdens zijn persoonlijke bediening, toen hem gevraagd werd door de mannen “Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken?” Johannes 6 vers 28 De Heer antwoord was: “Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft.” Johannes 6 vers 29. Bij dit oordeel wordt aan de hand van Gods Woord en het Boek des levens het bewijs gehaald dat deze goddeloze “dode” geweigerd heeft om Gods Woord te geloven en weigerde om in de Zoon van God te geloven en Zijn genade-offer aan te nemen. Geloven in de Heer Jezus als Zoon van God tijdens je leven, dat is het enige werk van de mens wat God zal accepteren van een werkelijk berouwvolle zondaar.

Johannes 3 vers 16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3 vers 36

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Johannes 5 vers 24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Handelingen 16 vers 30-31

En hij leidde hen naar buiten en zeide: Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Romeinen 10 vers 9

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.

Ik wil expliciet aangeven dat ik niet geloof in verlossing door werken, want het geloof is een gave van God Zelf voor al diegenen die een echt verlangen hebben in hun hart om de Here God te zoeken. Efeziers 2:8-9; Titus 3:5.

[warning]

Dus: heb JIJ het ‘werk Gods’ gedaan?

[/warning]

Zij, die nooit het Evangelie gehoord hebben

Veel mensen, ik ook, hebben zich afgevraagd hoe het nu zit met al die mensen die ooit geleefd hebben en die nooit het Evangelie van de Heer Jezus Christus gehoord hebben. Denk aan indianenstammen in afgelegen oerwouden, aan de mensen die leefden voordat het Evangelie hun land bereikte en bijvoorbeeld aan mensen die opgroeiden in angst en vrees voor bosgoden en die niet beter wisten. Dit is mijn gedachte daarover: in Matteus 7 vers 9 zegt de Heer Jezus: “welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.”

Dit kun je ook toepassen op de vraag die ik hierboven stelde. Als wij, als zondige mensen ons al afvragen: ‘het zou toch niet eerlijk zijn als mensen die het Evangelie nooit hoorden, verloren gaan omdat zij het niet hebben aangenomen?’ hoeveel temeer zal de Rechtvaardige en Liefdevolle Rechter dit dan zien. Ik weet zeker dat dit vraagstuk bij de Heer in goede handen is. De Here God is per slot van rekening zóveel rechtvaardiger en liefdevoller dan wij.

De dood verslagen

Hiermee is ook de dood, die het directe gevolg is van de zonde, volledig verslagen en ook de dood en het (nu lege) dodenrijk zullen bij het oordeel in de poel van vuur worden gegooid. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen.

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Openbaring hoofdstukken 21 en 22. Na het oordeel voor de grote Witte troon is er afgerekend met alle zonde. De zonde is dan definitief verwijderd uit het Koninkrijk van God. Halleluja! Dit is de reden waarom Openbaring 21 vers 4 expliciet stelt: “en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Dood, verdriet, tranen, huilen en pijn zijn allemaal het directe gevolg van de zonde. Romeinen 6:23 Aangezien de dood is geworpen in de poel van vuur en de Schrift expliciet stelt dat er geen dood meer zal zijn, dan is er ook uiteraard geen zonde meer! We lezen dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Daaruit trek je dan snel de conclusie dat de oude hemel en de oude aarde vernietigd zullen worden. Dat is echter niet zó. Zij zullen gereinigd worden van alle zonde en ‘vernieuwd’ worden. Het vernietigen van de oude aarde zou in tegenspraak zijn met Gods Woord, o.a. in Ezechiël 37 vers 25 “Zij zullen wonen in het land dat Ik aan mijn knecht Jakob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben; ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid, en mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn”. Meer hierover in het topic de nieuwe hemel en de nieuwe aarde

Ons nieuwe Thuis

Openbaring 21 vers 9 – 22 vers 16 In deze hoofdstukken en verzen in Gods Woord krijgt Johannes uit de eerste hand informatie omtrent ‘het Nieuwe Jeruzalem’, het ‘eeuwige thuis van de Hemelse bruid van Christus: van elke ware Nieuwe Verbond gelovige. De omschrijving die Johannes weergeeft van wat hij hierover heeft gezien en gehoord zegent het hart en de geest van elke ware gelovige die het leest. Zie het topic het nieuwe Jeruzalem (deel 1), (deel 2 hiervan) en (deel 3 hiervan)

Zie ook de eindtijd in vogelvlucht (deel 1) en (deel 2 daarvan)

Geef een reactie