De chronologische volgorde van gebeurtenissen in de eindtijd. (deel 1)

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” Prediker 3 vers 1.

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden….”

Openbaring 1 vers 1

We beginnen bij de eerste profetie die in Gods ‘Plan der eeuwen’ zal worden vervuld en gaan door met de profetieën die daarna vervuld worden. Het is belangrijk om te bedenken dat sommige vervullingen op aarde plaatsvinden en andere in de hemel. Ik probeer ze dus wel chronologisch te vermelden, maar houdt er dus rekening mee dat een profetie die op aarde wordt vervuld een profetie die in de hemel wordt vervuld kan overlappen; anders gezegd: die vervullingen kunnen tegelijk gebeuren.

Opname

De opname van de gemeente, voorafgaand aan de grote verdrukking. Met ‘de grote verdrukking’ bedoel ik de hele zeven jaar: het eerste deel van 3½ jaar (ure der beproeving) en de laatste 3½ jaar (de ure van Gods toorn) Waarom zeg ik ‘voorafgaand, dus ‘pre-trib’? Omdat de gemeente de belofte heeft van de Heer Jezus Zelf om bewaard te worden voor de ure der verzoeking: de 1e helft, 3½ jaar: Openbaring 3 vers 10 en de belofte voor de 2e helft, 3½ jaar dat wij niet zijn gesteld tot toorn (van de ure van Gods toorn) 1 Tessalonicenzen 5 vers 9
1 Tessalonicenzen 4:16-17 en 1 Korintiers 15:51-52

Wederhouder weggenomen

Met de opname van de Gemeente wordt de Heilige Geest ‘uit het midden (van de mensheid weggedaan’. De Heilige Geest fungeert voor ons als Trooster, Bemoediger, Onderwijzer, maar voor de wereld fungeert de Heilige Geest als de Wederhouder. De machten van de boze, die de wereld aan zich willen onderwerpen, worden tegengehouden. Totdat de Wederhouder is weggenomen. 2 Tessalonicenzen 2:7 Vaak vragen mensen zich af hoe er nog mensen tot bekering kunnen komen als de Heilige Geest is weggenomen. Het is immers de Heilige Geest die ons overtuigd van zonde en Die ons leidt naar onze Verlosser, Jezus Christus? Dat is zo. Maar de Heilige Geest wordt weggenomen in de rol als Wederhouder. Zoals de Heilige Geest vóór de uitstorting met Pinksteren werkte in de harten van gelovigen (denk aan Zacharia en Anna) zo zal de Heilige Geest na de opname van de Gemeente werken in de harten van onbekeerden die zullen toetreden tot ‘de schare die niemand tellen kan’.

De gebeurtenissen 1 en 2
(opname en weghalen Wederhouder)
gebeuren gelijktijdig.

Gebeurtenissen van de eerste helft van de grote verdrukking.

de antichrist

De antichrist maakt zijn opwachting op het wereldtoneel. 2 Tessalonicenzen 2:3-10 Ik wil benadrukken dat hij op dit moment zichzelf niet zal presenteren als de antichrist. Hij zal verschijnen als een briljant politicus, een groot spreker, een charismatische wereldleider en een ‘man van vrede’. Hij zal pas blijken de antichrist te zijn als hij als zodanig zal worden herkend door met name de Joden, op of nabij het midden van de zeven jaren van de grote verdrukking. (bij ‘de gruwel der verwoesting’)

de twee getuigen

Gods ‘twee Getuigen’ zullen verschijnen in de straten van Jeruzalem. Openbaring 11 vers 3-12 Zij verschijnen aan het begin van de eerste 3½ jaar en zij zullen Christus verkondigen aan de Joden. Ze zullen hen (en alle mensen uit alle naties) oproepen om schuld te bekennen aan God en zich voor Hem neer te buigen en zij zullen de mensen waarschuwen voor de leugen waarmee de mensheid zal worden verleid door de antichrist en zijn volgelingen. De twee Getuigen zullen een internationale bediening hebben en alle media aandacht krijgen. Ze zullen ‘beroemdheden’ worden en verschijnen op de nieuwsbulletins, ondanks dat hun enige verblijfplaats Jeruzalem zal zijn.

de 144.000 uit de stammen van Israël

De 144.000 mensen uit de stammen van Israël, (Openbaring 7 vers 4) eerstelingen van God uit Zijn volk (Openbaring 14) zullen worden verzegeld en op pad gestuurd met een opdracht. Zodra we dit lezen in hoofdstuk 7 wordt er vervolgd met ‘daarna’; (vers 9) we lezen meteen over het resultaat van hun prediking (en dat van de twee Getuigen) namelijk: er komen zóveel mensen van over de hele wereld tot bekering, dat gesproken wordt over ‘een schare, die niemand tellen kan’. Deze 144.000 mensen zijn als eerstelingen uit de twaalf stammen gered, mogelijk door de prediking van de twee Getuigen. Zij zullen het Evangelie van het Koninkrijk prediken gedurende de eerste helft van de grote verdrukking. Matteus 24:14

het verbond

De antichrist zal ‘met velen een verbond aangaan voor één week’ (Daniel 9 vers 27 volgens de Willibrord vertaling.) NBG zegt: De antichrist zal ‘het verbond voor velen zwaar maken, een week lang’. Dit verbond zal ‘aangegaan’ of bekrachtigd worden aan het begin van de zeven jaren van de grote verdrukking of in elk geval heel snel daarna, aangezien het verbond zich over zeven jaren uitstrekt en gedurende die tijd ‘vrede’ belooft voor Israël en het Joodse volk. Als we kijken naar de huidige extreme spanningen tussen Israël en hen die tegen Israël zijn zal Israël het als een machtige ‘verlossing’ van God beschouwen dat er eindelijk vrede zal zijn. Mogelijk wordt dit verbond aansluitend aan een gewapend conflict gesloten. Israël zal eindelijk vrede kennen. Hopen ze… Door dit verbond wordt het (thans nog ongelovige) Joodse volk verleid om de antichrist te omarmen alsof hij de beloofde Messias was. Johannes 5:43

de nieuwe Joodse tempel

De derde Joodse tempel wordt herbouwd in Jeruzalem. Openbaring 11:1-2 De toestemming om de tempel te mogen herbouwen zal mogelijk deel uit maken van het verbond wat de antichrist afsluit met Israël. De feitelijke herbouw van de tempel zal worden gade geslagen door de twee Getuigen Matteus 17:12

Deze vijf gebeurtenissen
(‘de antichrist’ t/m ‘de nieuwe Joodse tempel’)
zullen kort achter elkaar gebeuren,
meteen na het begin van de zeven jaren
van de grote verdrukking.

Intussen, terwijl de hierboven beschreven gebeurtenissen
op de aarde plaatsvonden…

Het verzegelde boek

De Heer Jezus zal in de hemel een boek aannemen, wat verzegeld is met zeven zegels. Openbaring 5 vers 1-5 Dit verzegelde boek heeft als inhoud, wat zal gaan gebeuren op aarde. Het wordt aan Christus gegeven omdat Hij onze Verlosser is en als Enige waardig wordt geacht om het boek te openen. Hij is als Enige in staat om de aarde terug te nemen uit satan’s bezit, die het in bezit heeft sinds de zondeval. 2 Petrus 2:19 en Lucas 4:5-7 Wij noemen de Heer Jezus onze Verlosser. Dit komt van het woord Losser, een bloedverwant die zaken terug mocht kopen die uit het bezit verloren waren. Zie hiervoor Leviticus 25 Zó is ook de Heer Jezus onze Losser; Die ons vrijkocht uit de slavernij van de zonde en uit de ketens van de dood.

Vervolgens worden de zeven zegels één voor één geopend. Openbaring 6 vers 1- 8 vers 1 Zodra een zegel wordt geopend door de Heer Jezus wordt het bijbehorend en in het boek beschreven oordeel aan de aarde voldaan. Deze ‘zeven zegels’ oordelen zijn overigens de directe en natuurlijke gevolgen van de koers die de mensheid is gegaan.

Het klinken van de bazuinen.

De bazuinen worden geblazen en overlappen gedeeltelijk dezelfde tijdsperiode als de oordelen van de zegels en beide soorten oordelen eindigen op- of tegen het midden van de grote verdrukking. Het is halverwege de grote verdrukking, bij het klinken van de zevende bazuin, als de koopakte van de aarde wordt aangetoond door de Heer Jezus en de koninkrijken van de aarde weer zijn eigen “legale” bezit zijn. Openbaring 11:15 Terwijl de zegels natuurlijke consequenties zijn van de daden van de mens zelf, zijn de bazuinen dat niet: hier zien we hoe de Heer Jezus rechtstreeks ingrijpt in de gebeurtenissen op aarde.

Het midden van de grote verdrukking

Het midden van de grote verdrukking is belangrijk
omdat de mens daar niet langer ‘getest’ wordt [peirasmos]
zoals tijdens de eerste helft, (het eerste deel van de 3½ jaar
was immers de ‘ure der beproeving’) maar nu onder
‘het uur van Gods oordeel’ komt (Openbaring 6 vers 17)
en de rechtvaardige toorn van God zal meemaken gedurende
de tweede helft van de grote verdrukking.

Als het zevende zegel wordt geopend en de zevende bazuin klinkt zijn we precies in het midden van de grote verdrukking aangekomen. Openbaring 8 vers 1-5

Evangelieverkondiging

Exact op dit moment wordt de Evangelie-verkondiging uit de handen van de mensen gehaald en aan de engelen gegeven, (de mens kan nu niet meer ‘werken’ want ‘de nacht is gekomen waarop niemand werken kan’ Johannes 9 vers 4) zodat zij (die engelen) “dat verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie” Openbaring 14 vers 6 Dit is geen Evangelie meer wat de mens uitnodigt om de zonden te belijden, zich ervan te bekeren en vergeving te vragen. Dit is de uitleg van het Evangelie, zodat de mens zal begrijpen waarom Gods toorn nu over de onberouwelijke aarde komt. (“Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen”)

Satan uit de hemel geworpen

Dit is het moment waarop satan en zijn gevolg uit de hemel worden gegooid. Openbaring 12 vers 7-17 Nu nog is de satan “de overste van de macht der lucht”, (Efeziers 2 vers 2) maar nadat hij uit de hemel wordt geworpen zal hij die macht verliezen. Ook zal hij niet langer toegang hebben tot Gods troon om verdachtmakingen en beschuldigingen te poneren.

De ontheiliging van de tempel

Eveneens op dit moment zal de antichrist de Tempel ontheiligen en een einde maken aan het dagelijkse offer van de Joden. Daniel 9 vers 27 Zodra de antichrist is binnengegaan in het Heilige der heiligen, in de plaats die uitsluitend is gereserveerd voor God Zelf, zal de antichrist verklaren dat hijzelf god is. 2 Tessalonicenzen 2 vers 4 Om die reden zal hij een einde maken aan het dagelijkse offer (dat is immers aan Jahweh gericht) en hij zal niet toestaan dat wie dan ook iemand anders als god aanbidt; hij zal zichzelf de enige ware god noemen. Openbaring 13 vers 4-8

De antichrist gedood

Als de antichrist op deze manier de tempel ontheiligt en zichzelf in de plaats van God stelt zullen er gelovige Joden zijn die zich dan zullen realiseren dat deze man NIET de beloofde Messias is. Een groep Joden zal in woede ontsteken door de ontheiliging en zij zullen de antichrist doden. De Groot NieuwsBijbel vertaalt Daniel 8 vers 12-13 als volgt: “In plaats van de dagelijkse offers kwam er een misdadige tempeldienst. De ware tempeldienst werd afgeschaft.” In een satanische nabootsing van de opstanding van Christus, zal de geest van satan het dode lichaam van de antichrist weer tot leven brengen. Vanaf dat moment zal de antichrist een extreme haat hebben tegen de Joden, vooral vanwege de verminkingen aan zijn rechteroog en rechterarm, die satan niet zal kunnen helen. Zacharia 11:17 En de antichrist zal elke Jood trachten te doden gedurende de tweede helft van de grote verdrukking.

De gruwel
Op het tempelplein zal ‘de gruwel der verwoesting’ (het beeld van het beest) worden opgericht. (zie Daniel 11 vers 31 en Openbaring 13 vers 14-15) zie ook het topic de gruwel der verwoesting (deel 1) en (deel 2 daarvan) Dit zal een beeld zijn, mogelijk een standbeeld, want het wordt ‘opgericht’ ter ere van de gedode antichrist, die vanuit de doden is opgestaan. De antichrist zal vanaf dat moment de hele wereld in totale verbijstering en verwondering achter zich krijgen. Openbaring 13:3

Het merkteken

Een ieder die dit beeld aanbidt zal hierna het ‘teken van het beest’ ontvangen op de rechterhand of het voorhoofd. Openbaring 13:16-17 Aangezien niemand zonder dit teken in staat zal zijn te kopen of te verkopen zal dit teken mogelijk een inplanteerbare chip zijn waarmee geldmutaties mogelijk zijn. Het teken zal bij wet verplicht worden gesteld voor de hele mensheid. Echter, zowel onder de heidenen als de Joden zullen mensen zijn die nog besef hebben van de macht en de komende toorn van God en zij zullen weigeren het beest te aanbidden. Bijgevolg zullen zij het merkteken niet ontvangen en worden uitgesloten uit de maatschappij. Zij kunnen geen voedsel of kleding kopen en geen huur of hypotheek meer betalen. En aangezien elk mens de antichrist MOET aanbidden zal er jacht op deze mensen gemaakt worden. Zij worden gedood door onthoofding, tenzij ze kans zien te vluchten en zich verborgen te houden.

wereldregering

Doordat (bijna) elk mens de antichrist bejubelt (‘wie kan er oorlog tegen hem voeren?’) zal de antichrist alle wereldse macht krijgen en heerser over de wereld worden. De Nieuwe Wereld Orde zal eindelijk erin slagen hun wereldregering te vestigen en zij zullen de aarde opdelen in tien delen, tien ‘koninkrijken’. Openbaring 13:1-8; Openbaring 17:12-13

[important]

Lees volgende week verder in deel 2!

[/important]

Geef een reactie