Geest en ziel… Wat is het verschil?

Wat is de ziel en wat de geest?

Laatst las ik een artikel wat ging over de zielenslaap. Daarover wil ik het nu niet hebben, maar ik ging wel nadenken over wat nu eigenlijk het verschil is tussen de geest van de mens en de ziel van de mens. Ik heb daarover via internet veel informatie gehaald en zal proberen het inzichtelijk weer te geven.

God is een Drie-eenheid: Vader, Zoon en Geest (1 Joh. 5:7). De Zoon is het lichaam van de Drie-eenheid, de Vader de ziel. En de Geest van de Drie-eenheid is de Heilige Geest. De Bijbel laat zien dat de mens óók een drie-eenheid is en de Bijbel zegt dan ook dat de mens oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen is (Gen. 1:27)

Geest

Johannes 6 vers 63 “het is de Geest die levend maakt”

Genesis 4 vers 7 laat ons zien dat God de levensgeest geeft door Zijn adem. “En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.” En in Genesis 7 vers 22 lezen we over de zondvloed: “Alles, in welks neus de adem van de levensgeest was, alles wat op het droge was, stierf.” De geest = adem (ook wel ‘wind’)

Vier geesten

De eerste Geest: natuurlijk kennen wij als kinderen van God de Geest van God, de Heilige Geest. Romeinen 8:9 De tweede en derde geest: Prediker 3 vers 21 zegt: “Wie bemerkt, dat de adem der mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem der dieren neerdaalt naar beneden in de aarde?” We zien hier dat elke mens de geest der mensen heeft en elk dier de geest der dieren. De vierde geest is de geest van de duivel – de onreine geest, de geest van de antichrist Lucas 9 vers 42, 1 Johannes 4 vers 3 en 1 Johannes 4 vers 3, “En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist”.

De zeven Geesten

Alhoewel de Bijbel spreekt over de Heilige Geest (één persoon van de Drie-eenheid), spreekt Openbaring toch ook weer over ‘de zeven geesten Gods’ Jesaja 11 vers 2 “En op Hem (de Heer Jezus) zal de Geest des HEREN (1) rusten, de Geest van wijsheid (2) en verstand, (3) de Geest van raad (4) en sterkte, (5) de Geest van kennis (6) en vreze des HEREN”. (7) Zie ook Openbaring 5:6

Wat is de geest der mensen

De geest is dat deel waarmee we omgang hebben met God en alleen hierdoor kunnen we Hem begrijpen en aanbidden. Hier verenigt de mens zich met God en communiceert hij met Hem. De geest kan het lichaam onderwerpen met de ziel als tussenpersoon, zodat het lichaam God zal gehoorzamen; gelijkerwijs kan het lichaam door de ziel de geest verleiden de wereld lief te hebben en God ongehoorzaam te zijn.

De gemeenschap met de Heilige Geest

We moeten de geest van de mens echter niet verwarren met Gods Heilige Geest. De laatstgenoemde verschilt van onze menselijke geest. Romeinen 8 vers 16 laat het verschil zien door te verklaren: “Die Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn” Hier hebben we het woord geest met een kleine letter en met een hoofdletter. Dit is de diepst mogelijke gemeenschap met God! Onze menselijke geest is als het Heilige der Heiligen met de inwonende God.


Waaruit bestaat de geest der mensen

De menselijke geest is samengesteld uit drie delen: geweten, intuïtie en Godsverlangen.

 • Het geweten stelt ons in staat om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Het is het zogenaamde ‘stemmetje van binnen’, dat dingen veroordeelt, die wij vaak met redeneren en argumenteren willen rechtvaardigen.

 • Echt ‘innerlijk weten’ en ‘kennen’, ‘aanvoelen’ vindt plaats door onze intuïtie, ons verstand helpt ons alleen daarbij om het te begrijpen.

 • De functie van het Godsverlangen in de menselijke geest: “maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” Johannes 4 vers 23-24

De menselijke geest is dood door de zondeval

De mens stierf op het moment van de zondeval namelijk geestelijk! Vandaar dat de Bijbel in het Nieuwe Testament oproept tot de wedergeboorte! Indien de mens nooit wederom geboren is geworden, dan heeft die mens de menselijke geest in zich, maar die geest is dood! De Bijbel zegt in Efeze 2 vers 1 namelijk: “En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.” Een ongeredde mens is dus dood. Een ongeredde mens heeft een levend lichaam, maar een dode geest. Dat lijkt vreemd, maar neem een vaas bloemen maar als voorbeeld. Ze zijn afgesneden van de levensbron; de sapstroom van de plant. Die prachtige bloemen zijn eigenlijk dood. Al wat ze nog kunnen is uiteindelijk verrotten. De mens functioneert, maar met een geest die ten dode leidt en die zelf dood is.

De geest verduisterd

Efeziers 2 vers 1-2 “Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden, waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, (van de duivel) die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid”. Vóórdat de gelovige wordt wedergeboren is de geest ondergeschikt aan de ziel, want waar het verstand, het gevoel en de eigen wil toenemen, worden het geweten, de intuïtie en het Godsverlangen zó verduisterd, dat men die grotendeels het zwijgen heeft opgelegd. Het gevolg: egoïsme, geldingsdrang, jezelf bewijzen door status, geld en macht.

Door de Heilige Geest kunnen wij wedergeboren worden.

Door de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, kan een mens echter wederom geboren worden. Vanaf dat moment kunnen mensen namelijk door de Geest in Zijn lichaam ingevoegd worden (1 Korintiers 12:13). Praktisch gezien zijn wij (door de geest der mensen) dood, maar de Heilige Geest laat door onze bekering onze geest opnieuw geboren worden! Onze geest gaat opnieuw leven! “Ik ben met Christus gekruisigd; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij” (Gal. 2:20)

Ziel

lichaam + geest = ziel

Zodra een menselijk lichaam in wording de geest van de mens ontvangt, ontstaat er een ziel, een persoon. De ziel is het “ik” van de mens, zijn persoonlijkheid, het zelfbewustzijn en de ziel omvat: karakter, gevoelens, emoties, verstand, gedachten, idealen, keuzen, inzicht, beslissingen, liefde enz. De drie belangrijkste vermogens van de mens, die samen zijn persoonlijkheid, zijn eigen ‘ik’ vormen, zijn de wil, het verstand en het gevoel.

 • De wil

  Met de wil maken wij onze plannen, voornemens, beslissingen en keuzen. Met de ziel gaf de Eeuwige ons een vrije wil om onze eigen keuzen te maken: of we iets doen of weigeren dat te doen. Zonder deze eigen wil zou de mens net een robot zijn, een machine. Iets wat geen eigen wil heeft, zoals een apparaat, wordt dan ook niet voor niets ‘zielloos’? genoemd.

 • Het verstand

  Het verstand geeft ons het vermogen tot zelfstandig denken. Het verstand is de bron van wijsheid en kennis.

 • Het gevoel

  Zonder het gevoel zouden we hard als steen of koud als ijs zijn. Al dit laat ons zien, dat de ziel ons eigen ‘ik’ of ‘ego’ is.

_____________________________________________________________

Wie hebben een ziel?

Heeft de Here God Zelf een ziel? Laten we de Bijbel aan het woord laten: Jesaja 1 vers 14 “Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel…” God heeft dus inderdaad een ziel. Hebben dieren ook een ziel? Vaak gaan mensen ervan uit dat het verschil tussen mens en dier zou zijn, dat het dier geen ziel heeft. De Bijbel spreekt echter anders, hoewel in nieuwere vertalingen het woord ‘nefesh’, wat vertaald dient te worden met ‘ziel’ als het om dieren gaat vaak werd vertaald met ‘wezens’. Maar we lezen in de Statenvertaling (nog altijd de meest betrouwbare vertaling) in Genesis 1 vers 20-21 “En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen… En God schiep de grote walvissen, en alle levende wemelende ziel” en in vers 24 “En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort” In Leviticus 17 vers 10-44 lezen we dat het bloed van dieren niet gegeten mag worden, omdat de ziel in het bloed is.

Gehoorzaam of ongehoorzaam

Als de ziel van de mens God wil gehoorzamen, zal hij de geest toestaan om over de mens te heersen. Je doet dan niet meer iets in de eerste plaats vanwege je verstand of door een emotie, maar door de geest die het je ingeeft. Dit kan alleen bij een nederig mens, een mens met een nederige ziel. Als- en zolang- de ziel rebelleert kan de geest niets doen. De ziel kan namelijk ook bewust de geest onderdrukken (wij zeggen dan bijvoorbeeld ‘je geweten het zwijgen opleggen’). Dit is de vrije wil, die elk mens gekregen heeft. Hij bezit een eigen wil en kan ervoor kiezen Gods wil te volgen, òf Hem te weerstaan en in plaats daarvan satans wil te volgen.

Hoe ziet een ziel er uit?

Rare vraag misschien. Je ziet een ziel, een mens, toch aan in het lichaam? Ja, maar als de ziel na het overlijden van het lichaam gescheiden is dan? We lezen in Lucas 16 vers 23-24 de geschiedenis (geen gelijkenis) die de Heer Jezus ons vertelt over de arme Lazarus en de rijke man. De rijke man komt in het dodenrijk; de arme Lazarus in Abrahams schoot. Hier worden zij als personen genoemd. Hun lichamen werden na de dood begraven; deze personen zijn dus hun zielen, die ook na hun dood personen blijven. We lezen: “Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg…. zag hij Abraham van verre” Een ziel heeft ogen en kan zien! “zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn” Een ziel heeft vingers, een ziel heeft een tong, een ziel kan pijn lijden en dorst hebben. Openbaring 6 vers 9 zegt: “En toen Het (Lam) het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen… En aan een ieder werden lange witte klederen gegeven…” Een ziel kan dus ook kleren dragen. De ziel heeft dus, ook zonder lichaam, een lichamelijke vorm en alle mogelijkheden? daarvan!

Lichaam

Het lichaam is wat de mens voor zijn omgeving zichtbaar maakt. Het lichaam is de verbinding met wat om ons heen gebeurd.

De beenderen

Wat is het belangrijkste deel van het lichaam? Volgens Joodse opvattingen de beenderen, het skelet! In het oude Israël werd de dode eerst in een grafkamer gelegd tot het vlees verteerd was en pas daarna werden de beenderen in een kist gedaan en tijdens een plechtigheid in het definitieve graf ter aarde besteld. “Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd” (Psalmen 139:15). Van het gebeente kan dus hetzelfde worden gezegd als van de ziel: dat ben ik! Dat ben jij! Als men het dus heeft over de drie-eenheid van lichaam, ziel en geest, zoals beschreven in 1 Tessalonicenzen 5:23, dan wordt hier met lichaam op de eerste plaats het gebeente bedoeld.

Bloeddonor

Voor veel Christenen nog best een moeilijk punt. In het bloed is de ziel’ zegt de Bijbel in Leviticus 17 vers 11 “Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel”. Als je dus bloeddonor bent, dan geef je een stukje van jezelf weg! Wees hierin echter nuchter: het lichaam maakt het bloed zelf weer aan. Er is geen deel van je ziel verdwenen als je bloed doneert en je krijgt ook geen tweede persoonlijkheid als je bloed ontvangt….

Orgaandonor

De Bijbel geeft weinig waarde aan het vlees, de spieren, de organen. Die vergaan; keren weer tot de aarde. Als je ze na je overlijden aan een ander geeft dan worden ze nog gebruikt. Misschien helpt dit je om te besluiten of je wel of niet orgaandonor wilt worden.


de Heer Jezus

Als je deze driedeling in Geest, Ziel en Lichaam zó overdenkt, dan wordt het offer van de Heer Jezus nog indringender: aan het kruis gaf Hij Zijn menselijk leven toen Zijn lichaam stierf. Zijn bloed vloeide voor onze zonden. In het bloed is de ziel, zegt de Bijbel. De Heer Jezus gaf daarmee ZichZelf! En de Heer Jezus vertrouwde Zijn Geest aan de Vader toe.

[help]

Na de Kerst bespreken we de gevolgen van de zonde voor geest, ziel en lichaam en we gaan kijken op welke manier die schade is hersteld door de tussenkomst van de Heer Jezus Christus!

[/help]

Reacties zijn gesloten.