Zware tijden zijn aangebroken

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is”
2 Tessalonicenzen 2 vers 3

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”

2 Timotheus 3 vers 1-5

De twee teksten hierboven hebben één ding gemeen. Beiden leren dat er een periode komt van “afval” (afvalligheid) van de Heer en de waarheden van Zijn Woord vlak voor “de dag des Heren” [de grote Verdrukking].

Eerst nog een grote opwekking?

Toch hoor je vaak zeggen dat er in de eindtijd, net voor het einde van deze tijd van genade en het begin van de grote verdrukking, een grote uitstorting van de Heilige Geest komen zal, die zal resulteren in een wereldwijde opwekking. Deze theorie is gebaseerd op Johl 3 vers 1-4 “Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten”. in Handelingen 2 vers 16 lezen we echter over welke tijd deze verzen spreken, namelijk over de tijd van Pinksteren, bij de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus zegt daarvan: ”dit is wat gesproken is door de profeet Joël” en daarna herhaalt hij letterlijk de woorden uit Joël.

betekent afval misschien ‘opname’?

Je kunt ”tenzij eerst de afval gekomen is” ook anders uitleggen. Het woord ‘afval’ is het Griekse woord ‘apostasia’ hetgeen betekent ‘vertrekken van’, ‘weggaan van’, ‘veranderen van het ene standpunt naar het andere’, of ‘veranderen van de ene toestand naar de andere’. Het is verleidelijk om dan aan het woord ‘afval’ de uitleg te geven van ‘weggaan’ (van de Gemeente) oftewel de Opname van de Gemeente. Als dit juist is, zou dit vers de ‘pré-trib’ opname aantonen. Het is echter niet juist mijns inziens. Het Griekse woord ‘apostasia’ wordt namelijk ook gebruikt in Handelingen 21 vers 21 ”Men heeft hun over u verteld dat u alle Joden die onder de heidenen wonen, leert afvallig te worden van Mozes” Als ‘apostasia’ gelezen moet worden als letterlijk weggaan, hoe zouden de Joden dan letterlijk weg moeten gaan van Mozes, die zo’n 1.400 jaar daarvoor leefde? De enige juiste uitleg is m.i. dat bedoeld wordt ‘veranderen van het ene standpunt naar het andere’, waarbij dus in 2 Tess 2 vers 3 gelezen moet worden ”Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is” waarbij ‘afval’ dan dus betekent dat men van gedachten veranderd is oftewel: de kerken lopen leeg.

”onze vereniging met Hem” en ‘afval’ is niet hetzelfde

Een bevestiging hiervoor vinden we in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 waar Paulus zegt: ”met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem”. ”onze vereniging met Hem” verwijst duidelijk naar de opname van de gemeente. Waarom zou Paulus dan twee verzen verder verwijzen naar diezelfde vereniging met Hem als “de afval?”

[important]

Wat werd voorzegd te zullen gebeuren,
was een grote “afval” (afvalligheid)
aan het einde van de genadetijd
en dit zou ‘zware tijden’ brengen
op de hele wereld. Dat is gebeurd.

[/important]

De situatie in de wereld

 • Computerhackers voeren aanvallen uit op het internet, zowel bij de overheid als het publieke internet, over de hele wereld. De regeringen van Amerika en Europa denken ernstig na over hoe zij de controle op het internet kunnen krijgen. Eén oplossing die zij daarvoor hebben is de internettoegang en licenties alleen beschikbaar stellen voor de gebruikers die betrouwbaar zijn. (“dansen naar hun pijpen.”) Elke gelovige zou moeten kunnen begrijpen dat dit ook een prachtige methode is om christelijke Internet en protesten tegen corruptie bij de overheid te reguleren. Bidt!

 • Noord-Korea annuleerde het in 1953 gesloten ‘niet-aanvalsverdrag’ met Zuid-Korea, en dreigt zeer regelmatig met een nucleaire aanval tegen zowel Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten. Noord-Korea beschikt over kernwapens en de mogelijkheid om hun bedreigingen uit te voeren. Noord-Korea ICBM’s reiken bijvoorbeeld tot Alaska en de westkust van de Verenigde Staten. Bidt!

 • Het Midden-Oosten is, dankzij de opstanden van de moslimbroederschap een kruitvat waarin op elk moment een oorlog kan uitbreken. Zo’n oorlog zou gepaard kunnen gaan met het gebruik van chemische, biologische of kernwapens, en zou verderf en dood tot gevolg hebben op een schaal die niet eerder waargenomen in de menselijke geschiedenis. Bidt!

 • De Islam is steeds meer een bedreiging voor Europa en de Verenigde Staten van Amerika, omdat er in deze gebieden nu ook miljoenen en miljoenen moslims wonen. Deze moslims eisen steeds vaker en steeds luidruchtiger dat de sharia de wetten van de Westerse wereld vervangen zal. Het wordt steeds duidelijker dat ook rustige vreedzame Moslims, indien opgeroepen tot de strijd, eensklaps kunnen veranderen in fanatieke strijders. De Christelijke samenleving begint te wankelen. Bidt!

 • President Obama ging 20-21 maart naar Israël. Hij spreekt over ‘vrede en veiligheid’ maar zet Israël onder druk: premier Netanjahu moest alsnog zijn excuses aanbieden aan Turkije. (wat Netanjahu nog doet ook) Israël moet beloven Iran niet aan te vallen om ‘de diplomatie nog een kans te geven’. (dezelfde diplomatie die Iran al jaren de vrije hand geeft om kernwapens te ontwikkelen) Opvallend is het reisschema van het Witte Huis: ‘Tel Aviv (Israël) en Amman (Jordanië). Ja, Obama ging naar de hoofdstad van Jordanië, Amman. Maar de hoofdstad van Israël is Jeruzalem en niet Tel Aviv! Op de officiële kaart die het Witte Huis heeft gemaakt van het Midden Oosten ontbreekt Jeruzalem, de Golanhoogte, Judea en Samaria. Het vredesoverleg moet nog beginnen maar Obama’s keuzes zijn al gemaakt. Bidt!

 • Hoewel het gebruik van chemische/biologische wapens ‘niet getolereerd zal worden’ reageert Obama niet op de aanval op Libanon met zulke wapens door president Assad of de rebellen. Dankzij Obama’s steun worden regeringen van Israëls buurlanden omver gegooid door extremistische moslimgroepen zoals de Moslim Broederschap, die herhaaldelijk zweert de Joodse staat van de kaart te zullen vegen. Bidt!

 • Het hele wereld economisch systeem balanceert op de rand van een dreigende instorting. Het eiland Cyprus is bankroet en kan de economie van de hele Europese Unie in elkaar laten storten. Economen en financiële experts hebben publiekelijk verklaard dat het wereld economische systeem zomaar zou kunnen instorten. Bidt!

 • Met het oog op de ineenstorting van de Amerikaanse economie zijn de afgelopen jaren in Amerika meer dan 800 concentratiekampen gebouwd in de Verenigde Staten, alle volledig operationeel en klaar om gevangenen te ontvangen. Ze zijn allemaal bemand en worden zelfs bewaakt door full-time bewakers, maar ze zijn meestal leeg. Deze kampen worden geëxploiteerd door FEMA (Federal Emergency Management Agency) Ook zijn miljoenen doodskisten aangekocht en over het land verspreid. De Amerikaanse president Obama, die met zoveel gejuich werd ontvangen en die zelfs meteen een Nobelprijs voor de vrede ontving, ging door met waarmee zijn voorgangers waren begonnen: Amerika veranderen in een marxistisch-communistische-socialistische dictatuur ter voorbereiding op de nieuwe wereldorde van de komende mens der zonde. In Europa hebben we te maken met het Europees Arrestatie Bevel (EAB) waarmee elke inwoner van Europa zonder enige vorm van proces kan worden opgepakt. Ook in Europa zijn de kampen, maar wij noemen ze ‘opvangkampen’. Bidt!

 • In de hele westerse wereld wordt het “wettelijke recht” van homoseksuelen om te trouwen gepropageerd. Ambtenaren die dit voor hun geweten niet kunnen doen (de zgn ‘weiger-ambtenaren’) werden eerst nog ontzien, maar worden nu ontslagen. De Bijbel leert ons dat homofilie het gevolg is van het verval van de maatschappij. Vanwege de goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen heeft de Here God hen overgegeven aan schandelijke lusten: mannen en vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. (Romeinen 1 vers 18-32) Als je dit als Christen zegt wordt dat gezien als ‘haat’. Bidt!

 • Een nieuwe paus, een jezuïet, is net verkozen in het Vaticaan in Rome. In het verleden waren een aantal van de pausen zo bang van de Jezuïeten dat ze deze beweging verboden. De Jezuïeten hebben een lange en bloedige geschiedenis van vervolging tegen echte Bijbel gelovigen en zelfs tegen velen van hun eigen katholieke bevolking. Bidt!

 • In het licht van de instortende wereldeconomie, is er ook een snel ontwikkelend wereldvoedsel-tekort, oftewel een dreigende hongersnood. Op de dag dat de economie instort zullen er velen meteen gaan hamsteren. Dit zal leiden tot lege schappen en paniek onder de bevolking en dit kan er weer toe leiden dat losbandigen overgaan tot plundering van winkels en magazijnen. De prijs van voedingsmiddelen zal stijgen. Er is de afgelopen drie jaren geen wereldwijde overvloedige oogst geweest (integendeel zelfs) en er was dus geen sprake van voedseloverschot waarmee men de wereldvoorraad aan voedsel weer kon aanvullen. Het is in het rijke westen niet voor te stellen, maar ook hier kan het gebeuren dat wij onze kinderen geen voedsel meer kunnen geven. Lees het zelf in Openbaring 6 vers 5-6. Bidt!

 • Als de economie instort zal de prijs van brandstoffen ook stijgen. Vervoer zal kostbaar worden, fabrieken en bedrijven zullen hun deuren sluiten en miljoenen zullen werkloos worden. Hoewel de media ons voorhouden dat alles onder controle is kan een ieder zien dat het de verkeerde kant op gaat. We weten dat ze liegen, maar dit land is al zodanig “moreel failliet” dat het de mensen niet echt meer kan schelen als ze worden voorgelogen. In 2006 werd geschat dat 8.000 huishoudens gebruikmaakten van voedselbanken. Op dit moment zijn dat al 35.000 huishoudens! In zeven jaar tijd vier maal zo veel hongerige gezinnen! Van de mensen die een beroep doen op de voedselbank blijkt 83% financiële schulden te hebben. Amerika, ooit één van de rijkste landen ter wereld, kent nu vele tentenkampen rondom de grote steden. Steden als Detroit bestaan uit leegstaande fabrieken en verlaten woningen. Bidt!

Het definiëren van ‘zware tijden’

Het Griekse woord vertaald als ‘zware’ in 2 Timotheüs 3:1 is het woord, “chalepos.” Dit Griekse woord betekent letterlijk, “moeilijk; vervelend, hard, moeilijk te dragen, gewelddadig, hevig, wild, gevaarlijk” Het Griekse woord wat vertaald werd als “tijden” in deze zelfde passage is het woord “kairos.” Dit Griekse woord betekent letterlijk, ‘juiste tijd, juiste moment, bepaalde tijd, vaste en bepaalde tijd, een door God aangewezen tijd” Met andere woorden: wat we nu meemaken gebeurt precies in de tijd die daarvoor door God werd aangewezen om over de mensheid te komen.

straf

Ligt het niet voor de hand dat wanneer men afwijkt van wat men weet wat ‘goed’ en ‘het juiste’ is dat we dan zekere en snelle gevolgen daarvoor kunnen verwachten? In Hebreeën 12 de verzen 6-11 lezen we: “Want de Heer straft van wie hij houdt, en slaat ieder die hij als kind aanneemt. Het behoort bij uw opvoeding zoveel te verduren. God behandelt u als zijn kinderen en ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Als u nooit straf krijgt zoals alle andere kinderen, dan bent u bastaards en geen echte kinderen. Bovendien, voor onze aardse vaders die ons straften, hadden we al eerbied. Des te meer moeten we ons onderwerpen aan God die in hogere zin onze Vader is. We zullen erdoor leven. Want onze aardse vaders voedden ons op naar eigen inzicht met het oog op dit korte leven, maar God voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Niemand vindt straf prettig; op het moment van de straf zelf is er verdriet. Maar wie zich erdoor hebben laten vormen, plukken er later de vruchten van, de vrede die voortkomt uit een rechtvaardig leven.”

Oorzaak en gevolg

Kan onze ooit Christelijke natie dan iets anders verwachten? Wij zien de afvalligheid in onze dagen; de opstand van de mens tegen God. Wat de wereld nu overkomt, is de afstraffing die moet leiden tot berouw en inkeer. We zien aan deze reactie, dat we zijn aangeland in die laatste tijd, waarin de afval plaatsvindt. Dit is de “bestemde tijd” om dit te laten gebeuren! Vlak voor de grote verdrukking begint. Het Woord van God zegt “De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3 vers 9

Straf heeft een doel

Wij zouden de Here God dankbaar moeten zijn omdat Hij genoeg van de ongeredde mens houdt om deze ‘zware tijden’ over de mensheid te laten komen zodat de mensen wakker geschud worden uit hun lethargie en onverschilligheid zodat zij weer echt Hem willen gaan zoeken vóór de verschrikkelijke oordelen van de grote verdrukking over de verloren wereld komen. God wil niet dat jij of ik of iemand anders die verschrikkelijke Verdrukking in zal gaan. Integendeel, onze barmhartige God en Vader wil ons berouw te zien en zien dat wij terug keren tot Hem voordat het voor eeuwig te laat is! Prijs God voor zoveel liefde voor mijn ziel en voor jou!

De juiste houding

Ik schrijf dit niet omdat ik bang ben of angstig! En ik schrijf het ook niet om je te laten schrikken of bang te maken. Voor een ieder die de Heer Jezus kent als zijn/haar persoonlijke Verlosser is er geen enkele noodzaak om bang te zijn voor alle vreselijke dingen die er op dit moment in de wereld staan te gebeuren. Er is absoluut geen noodzaak voor ware gelovigen om te worden vervuld met angst. ”Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde”. 1 Johannes 4 vers 18

oproep

Laten wij waken voor de komst van onze Heer en Heiland zoals Hij elke ware gelovige opdroeg te doen. (Zie Matteus 24 vers 42, Matteus 25 vers 13, Matteus 26 vers 41, Marcus 13 vers 33; Marcus 13 vers 35 – 37; Marcus 14 vers 38, Lucas 12 vers 37-38, Lucas 21 vers 36. ”Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken”. Titus 2 vers 11-15
Reacties zijn gesloten.