vijf keer ‘de doop’

Begin van het Evangelie van Jezus Christus.

Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden predikte. En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.

Marcus 1 vers 1-8

De doop

Als we praten over ‘dopen’ dan spreken we meestal over ‘de doop’. Toch spreekt de Bijbel over vijf verschillende soorten ‘doop’. Laten we als eerste het woord zelf onder de loep nemen. Het woord “doop” is een vertaling van het Griekse woord “baptizo.” Dit Griekse woord betekent letterlijk ‘onder duiken, indompelen, of onderdompelen.” Het woord betekent niet besprenkelen. Als de Heer Jezus Zelf wordt gedoopt, wordt ook dit woord ‘baptizo’ gebruikt. Dan staat er in Matteus 3 vers 16: ”Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op (anabaino) uit het water.” Het Griekse woord anabaino betekent omhoog of ‘er uit’ komen. Hieruit kunnen we ook zien dat Jezus’ doop een doop door onderdompeling was.

De eerste doop

de doop der bekering

Merk op dat het evangelie van Marcus begint met de openingszin “Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God.” Dit is de enige van de vier evangeliën die begint met een dergelijke verklaring. Wat is een betere plek om deze studie te beginnen dan precies daar waar het geïnspireerde Woord van God duidelijk het “evangelie van Jezus Christus” begint?

Vers 4 vertelt over de eerste (en de enige!) doop die absoluut noodzakelijk is voor je redding tot behoudenis. Johannes predikte “de doop der bekering tot vergeving van zonden.” Met andere woorden: hier vinden we in Gods Woord de duidelijke stelling dat elke ware zoekende ziel allereerst MOET worden ondergedompeld in berouw voordat hun zonden kunnen worden vergeven. Geen bekering, dan ook geen redding! Neem het ter harte! Als je niet echt spijt hebt van je zonden, begaan tegen de Here God, en als je niet je zonden hebt beleden en het offer van de Heer Jezus Christus als betaling voor je zonden ontving, dan kan je niet zijn gered. Het “evangelie van Jezus Christus” begint met “de doop van bekering,” en zonder deze doop kan niemand gered worden.

Deze doop is een gave

“de doop der bekering” is een innerlijke ‘werk van genade’, dat de Here God doet in het hart en de ziel van een persoon die echt spijt heeft van zijn zonden tegen de Heilige God. Het is geen werk dat je doet, maar het is het werk van God, wat je ontvangt in je hart en ziel. Heb je ooit die “droefheid naar Gods wil” meegemaakt die je bracht tot ‘onberouwelijke inkeer tot het heil’? 2 Korintiërs 7 vers 10 Heb jij die ‘doop van bekering tot vergeving van jouw zonden’ al ervaren?

De tweede doop

de doop in water

In het tekstgedeelte zien we dat Johannes de Doper de bekeerlingen doopte in water. Op dit punt moeten we iets over de bijbelse betekenis en het belang van de waterdoop leren. Wat en hoe belangrijk is deze waterdoop?

de waterdoop is een begrafenis. Romeinen 6 vers 3 Dit is de doop voor de ware gelovigen die “leven in Christus”, maar “dood zijn voor de zonde.” De waterdoop is een van de twee rituelen gegeven aan de Nieuwe Verbond gelovigen. Het is een ritueel gegeven door de Heer Jezus Zelf in Mattheüs 28:18-20 en het heeft een diepe spirituele betekenis. Wanneer de wederomgeboren gelovige zich onderwerpt aan de waterdoop, wordt symbolisch de oude mens met de Adamitische zondige natuur “begraven” en vervolgens opgewekt uit het watergraf in hun “nieuwe leven” in Christus Jezus.

 1. de waterdoop is een daad van gehoorzaamheid van de zijde van de ware gelovige. Door het ondergaan van de waterdoop, zijn de gelovigen gehoorzaam aan wat ons specifiek wordt bevolen in het Woord van God.

 2. de waterdoop is een openbare belijdenis van het geloof van de gelovige in Christus. In de daad van de doop belijden we in het openbaar onze identificatie met de Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, werd begraven en stond weer op om ons te redden van onze zonden. We vertellen in het openbaar aan iedereen die getuige is van onze doop in het water dat wij bij de Heer Jezus Christus horen. ”Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is. ” Matteus 10 vers 32-33

 3. de waterdoop is “een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus” 1 Petrus 3 vers 21. Aangezien het de Heer Jezus Christus zelf was, die Zijn volgelingen heeft bevolen zich te onderwerpen aan de waterdoop, is een weigering om dit te doen een daad van opzettelijke ongehoorzaamheid. Zo’n gelovige kan dan nooit helemaal een zuiver geweten hebben tegenover de Heer. Christus Zelf gaf het goede voorbeeld toen Hij de waterdoop onderging. Matteus 3 vers 13-17. De Heer Jezus was gehoorzaam aan de wil van Zijn hemelse Vader. Johannes 5 vers 30 De hemelse Vader bevestigde dit: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik mijn welbehagen heb,” Matteus 3 vers 17 De waterdoop is niet vereist voor redding van de ziel, maar geeft de ware gelovigen een schoon ‘geweten’ in de wetenschap dat ze de Heer gehoorzamen.

 4. de waterdoop beschrijft een belofte van de wederopstanding. ”Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan zijn opstanding” Romeinen 6 vers 5. Net zoals Christus uit de doden is opgewekt wordt de gelovige opgewekt uit het “watergraf” van de doop om te wandelen in een nieuw leven. Uiteindelijk zullen wij, gelovigen, worden opgewekt uit de dood, zoals onze Heer Jezus, en worden opgenomen om ”..in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus. ” Efeziërs 2 vers 7

De derde doop

De doop met de Heilige Geest

In het Schriftgedeelte bovenaan dit topic lezen we dat Johannes de Doper voorzegde dat de Heer Jezus Christus “u zou dopen met de Heilige Geest.” Het eerste duidelijke voorbeeld van de doop met de Heilige Geest is wat de kerk overkwam op Pinksteren. Hoewel het plotseling kwam, kwam het niet onverwacht. De Heer Jezus had ten minste 40 dagen eerder Zelf aan Zijn gemeente verteld dat zij zulk een doop zouden ontvangen. ”Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze”. Handelingen 1 vers 4-5

onderdompeling

De ‘doop’ met de Heilige Geest doop is in perfecte harmonie met de betekenis van het woord vertaald als “dopen.” Het woord ‘doop’ betekent nooit iets anders dan ‘onderdompeling’. In Handelingen 2 vers 1-2 lezen wij: “En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren” Omdat het geluid het gehele huis vulde en ze in het huis zaten, werden zij letterlijk ondergedompeld in het geluid. Het was boven hen en om hen heen. Ze werden letterlijk ondergedompeld (gedoopt) in de Heilige Geest. ”door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” 1 Korintiërs 12 vers 13

De vierde doop

De doop met het bloed

Dit is een doop die zelden wordt genoemd, maar het is zeer reëel. Deze doop wordt niet genoemd in de tekst die voor deze studie wordt gebruikt, maar is te vinden in Marcus 10 vers 38-40. In de verzen 38 tot 39 De HEER zegt hier tegen Jakobus en Johannes “Doch Jezus zeide tot hen: Gij weet niet, wat gij vraagt. Kunt gij de beker drinken, die Ik drink, of met de doop gedoopt worden, waarmede Ik gedoopt word? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen het. Jezus zeide tot hen: De beker, die Ik drink, zult gij drinken en met de doop, waarmede Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden”.

Over welke “doop” sprak de Heer hier? Toen de Heer het avondmaal instelde voor Zijn gemeente van het Nieuwe Verbond zei Hij over “de beker”: “Want dit is Mijn bloed van het Nieuwe Verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.” Matteus 26 vers 27-28 en bijv. 1 Korintiërs 11 vers 25. We zien dat “de beker” het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus symboliseert. Dit is het doopsel waarmee Christus werd gedoopt en waarover Hij sprak met Jakobus en Johannes. De Heer Jezus werd letterlijk ondergedompeld in zijn eigen bloed op Golgotha, terwijl Hij leed en bloedde en stierf om onze zondeschuld te betalen en voor ons de eeuwige verlossing te betalen.

[important]

’Onderdompelen in bloed’;
is dat niet een overdreven
voorstelling van zaken?

[/important]

De Heer Jezus werd onderworpen aan 39 zweepslagen met een Romeinse zweep; een zweep met negen tot twaalf leren stroken. In het einde van elke strook was een scherp stuk metaal bevestigd. Elke keer dat de zweep op het vlees terecht kwam werd door de scherpe stukken metaal gesneden in het vlees. De Heer Jezus kreeg 39 zweepslagen. Dit betekent dat tegen de tijd dat de 39 zweepslagen waren gegeven het vlees op zijn hele rug was stukgesneden en Zijn ribbenkast en schouders botten volledig waren blootgelegd.

Vervolgens werd een doornenkroon op het hoofd van de Heer gedrukt, waardoor Zijn hoofdhuid door de scherpe en grote stekels werd kapot gemaakt. Zijn bloed stroomde letterlijk van Zijn hoofd naar beneden over Zijn gezicht en over zijn op brute wijze misbruikte lichaam. Op een bepaald punt tijdens dit misbruik greep een Romeinse soldaat de Heer Jezus bij de baard en trok Hem de baard uit. Dit is wat er bedoeld wordt als de profeet Jesaja schrijft: “De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. ” Jesaja 50 vers 5-6. Uiteindelijk werden nagels gedreven in en door Zijn handen en voeten om Zijn lichaam te bevestigen aan het kruis. Na Zijn sterven werd een speer in Zijn zijde gestoken en bloed en water stroomde uit zijn zij.

[note]

Onze Heer werd letterlijk ondergedompeld
(gedoopt) in Zijn eigen bloed.

[/note]

De Heer Jezus had Jacobus en Johannes verteld dat ook zij zouden worden “gedoopt” met dezelfde “doop van bloed” waarmee de Heer werd gedoopt. Jacobus leed een martelaarschap omdat hij een volgeling van Christus was. Handelingen 12 vers 2. Maar hoe zit het met Johannes? De Christelijke geschiedenis vertelt ons dat Johannes zeker zwaar werd vervolgd, maar hij stierf uiteindelijk vredig van ouderdom. Hoe kan dit overeen komen met Christus’ uitspraak dat beide broers zouden worden “gedoopt in het bloed”?

Johannes één van de 2 getuigen?

Zou het kunnen dat, zoals eerder aangehaald, (zie: ‘een andere kandidaat’) Johannes behoort tot één van de twee getuigen? Dan zal hij alsnog zijn “doop van bloed” ervaren zoals de Heer hem had voorzegd; de twee getuigen worden immers omgebracht.

Miljoenen ware christelijke gelovigen hebben deze “doop van bloed” ervaren door de eeuwen heen. In veel landen die gedomineerd worden door de ideologie van de Islam zijn er duizenden ware gelovigen vandaag de dag die met hun eigen bloed hun getuigenis voor Christus moeten betalen.

De vijfde doop

de doop met vuur

De laatste doop werd voorzegd door Johannes de Doper “Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.” Matteus 3 vers 11 Een ieder die ooit het woord ‘vuur’ heeft bestudeerd in de Bijbel, weet dat ‘vuur’ één van de belangrijkste kenmerken is van de grote verdrukking. “De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.” Jesaja 24 vers 4-6

“Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker.” Psalm 11 vers 6. Vergelijk Genesis 19 vers 24, Lucas 17 vers 28-29, en 2 Petrus 2 vers 6. Het is jammer dat zovelen vandaag de dag weigeren om aandacht te besteden aan het voorbeeld van Sodom en Gomorra.

Psalm 18:8Joel 2:30Handelingen 2:19

Er zijn tientallen Schriftgedeeltes die handelen over de “vuurdoop”, die zal optreden tijdens de grote verdrukking. Deze “vuurdoop” is van invloed op alle naties op het gezicht van de aarde, maar het is vooral voor de natie van Israël en het Joodse volk in het bijzonder. Dit is precies waar Johannes de Doper over sprak toen hij zei: “De wan is in zijn hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur” Matteus 3 vers 12

Deze “vuurdoop” zal over het Joodse volk halen tijdens de komende grote verdrukking en het “overblijfsel”, zal door het vuur zijn gezuiverd van hun zonde van het ongeloof en de droesem van andere zonden over de afgelopen 3.500 jaar. Lees het zelf in

Jesaja 48:10Zacharia 13:8-9Maleachi 3:1-3

De huidige bedeling eindigt en de Verdrukking begint met “vuur” 2 Petrus 3:10. Geen echte Nieuwe Verbond gelovige zal ooit deze “vuurdoop” ervaren, omdat de Heer Jezus Zijn gemeente zal Thuishalen voordat deze vurige oordelen van de grote verdrukking beginnen.

Titus 2:11-141 Tessalonicenzen 4:13-18

Hieronder volgt een korte samenvatting van de vijf dopen

 1. De doop van bekering

  Dit is een “geestelijke doop”, die plaatsvindt in het hart en de ziel van de ware gelovige, en is de enige doop die nodig is voor redding.

 2. De doop in water

  Dit is de ‘gelovigen doop’, waarmee elke ware gelovige in gehoorzaamheid getuigt te geloven in de Heer Jezus Christus.

 3. De doop met de Heilige Geest

  Dit is ook een “geestelijke doop”, die kwam op de kerk van de Heer, zoals opgetekend in Handelingen 2. Alle gelovigen die zich identificeren met de ware gemeente van de Heer Jezus Christus zijn deelgenoten van deze doop.

 4. De doop van het bloed

  Dit is een letterlijke ‘doop in het bloed’ van hen die sterven als martelaar voor Christus Jezus. Deze “doop in bloed” kan wel of niet worden verlangd van een gelovige, afhankelijk van de bestaande situatie. Ik hoop dat elke ware gelovige bereid zou zijn zich te onderwerpen aan deze doop indien daarvoor opgeroepen om dit voor de Heer te doen.

 5. De doop met vuur

  Dit is de doop van de grote verdrukking. Het vuur zal de goddelozen verbranden en er zal een gelovig Joods overblijfsel zijn.

Reacties zijn gesloten.