staan reeds vergane lichamen op?

Wij geloven dat bij de opname van de Gemeente de doden in Christus zullen worden geroepen en zullen opstaan uit de dood. We praten hier dan alleen over hun lichaam want hun ziel is immers al bij de Heer Jezus. Die ziel heeft daar al een waarneembaar lichaam, zoals we zien bij de rijke man en de arme Lazarus. Als de ziel al een ‘lichaam’ heeft waarom dan moet het aardse lichaam opstaan uit de dood? Meer nog: in het graf ligt alleen het restant van een lichaam; een lichaam wat ‘tot stof verging’; heeft de Here God dat dan echt nodig?

[important]

‘hoe worden de doden opgewekt?
En met wat voor lichaam komen zij?’

1 Kor. 15 vers 35[/important]

Drie-enig

de Here God maakte de mens als drie-eenheid, zoals God Zelf drie-enig is: Vader, Zoon en Geest. De mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. De ziel is de ‘persoon’, datgene wat bepaalt wie je bent. (je ziel is je ‘ik’) Als een Christen sterft gaat de ziel naar de hemel. Daar wordt de ziel bekleed met een ‘voorlopig’ hemels lichaam. Het lichaam is ‘de tent waarin wij wonen’. Dat is te simpel gezegd, maar daar kom ik op terug. De geest die de mens oorspronkelijk kreeg, was de Geest van God. Gods Geest is niet hier of daar, maar alomtegenwoordig.

de ziel

Als de Here God een eicel en zaadcel laat samensmelten en Hij nieuw leven schept, creëert Hij daarmee een levende ziel.

de geest

Toen de mens zonde deed, veranderde de geest die de mens had in de geest van de mens, die zondig is. Daardoor werd de mens sterfelijk. Als iemand door genade en het offer van de Heer Jezus een kind van God wordt, ontvangt die mens de Geest van God. Vanaf dat moment kan de mens (de Christen) kiezen: luister ik naar de oude menselijke geest, die mij aanzet om te zondigen, of luister ik naar de Geest van God Die mij wil heiligen en reinigen.

gehoorzaam aan wie?

Als de Christen de ‘geest van de mens’ gehoorzaam is dan overweldigt de zonde die Christen steeds meer. Die Christen wordt dan wanhopig of hij/zij verhardt zich en keert zich steeds verder van God af. De Heilige Geest zal er telkens op wijzen dat de Christen zondigt, maar naarmate de Christen doorgaat met zondigen hoort hij de stem van de Heilige Geest steeds minder.

berouw

Als de Christen zich realiseert dat hij/zij door de zonden weg is gegaan van de Here God en de Heer Jezus, mag hij/zij zich in berouw tot de Heer keren en vragen om vergeving. Vanaf dat moment zal de Heilige Geest weer de leiding nemen. Maar de Christen zelf heeft altijd de keuze. Hij/zij kan dus opnieuw zondigen, keer op keer. Gelukkig mogen we ALTIJD terug keren naar de Heer Jezus en gelukkig is Zijn genade groot genoeg en Zijn offer voldoende.

sterven

Als de Christen sterft verdwijnt de (levens)geest van de mens vanuit die mens en gaat de ziel van de mens naar de hemel. Als de ziel van de gestorven Christen in de hemel komt, heerst alleen nog de Geest van God over de ziel. Aangezien geen ‘geest der mensen’ hem/haar meer kan verleiden tot zonde kent de mens in de hemel geen enkele aandrang meer tot zondigen en opstandigheid.

Incompleet

In de hemel is dus de ziel verenigd met de Heilige Geest. Maar God schiep de mens drieledig: Ziel, geest en lichaam. De Christen in de hemel is dus gelukkig, maar nog niet compleet. We zullen (zoals eerder gezegd) een tijdelijk lichaam hebben waaraan we herkend kunnen worden. (anders zouden we immers als geesten rondzweven in de hemel)

het gestorven lichaam

Het lichaam wordt begraven. Als bij de opstanding het lichaam als het ware ‘opgegraven’ en ‘gerepareerd’ zou worden dan zou dat vreemd zijn. De Here God, Schepper van hemel en aarde, heeft toch geen vergaan lichaam en botten nodig om het lichaam te vernieuwen? Maar we spreken als Christenen eigenlijk niet van ‘begraven’ maar wij ‘zaaien het lichaam in oneer’ (het vergaat en keert terug tot de aarde) en wachten op de wederopstanding als een nieuw lichaam zal opstaan, zoals een gestorven graankorrel nieuw leven geeft.

[important]

Zoals in het zaad, dat in de aarde valt en sterft,
reeds de kiem van de nieuwe plant aanwezig is,
zo bevat ook ons tegenwoordige lichaam reeds
de onverwoestbare kiem van het nieuwe opstandingslichaam

[/important]

wat is nodig voor het nieuwe hemellichaam?

Zo’n vijftig jaar geleden ontdekte de mens het DNA, de bouwstenen voor alles. God is de Schepper; God is het die ons dna vormt. Het dna van de mens kun je zien als de blauwdruk: als je het dna van een mens hebt, heb je de unieke ‘bouwtekening’ van een mens. De Here God ontwierp niet ‘alleen’ elk dna van elke mens die ooit bestaan heeft; Hij kan ook aan de hand van het dna een mens opnieuw vormen. God geeft ons een nieuw lichaam, maar tegelijkertijd is het hetzelfde lichaam wat wij hier op aarde hadden. (maar dan zonder ziekten en mismaaktheid) Een nieuw en heerlijk lichaam, zoals de vlinder hetzelfde lichaam heeft als de rups. Hetzelfde lichaam, maar zoveel heerlijker en mooier!

Open graven

Ik geloof dat dat bij de ‘opstanding uit de doden’ zal gebeuren. Op Gods bevel zullen de doden die in Christus zijn gestorven opstaan ‘uit de aarde’ waar hun dna ligt en deze lichamen zullen in een oogwenk worden verenigd met de ziel van de Christen en de Heilige Geest. Moeten de graven daarvoor open? ik denk zelf niet dat dat per sé nodig is. Nogmaals: niets van wat ‘gezaaid’ is, heeft God echt nodig. Maar het kan evengoed wel gebeuren dat de graven letterlijk geopend worden, als teken aan de ‘achterblijvers’ dat God Heer is over levenden en doden. Dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen.

Het opstandingslichaam

De Heer Jezus is de ‘Eerstgeborene uit de doden’ en aan Hem kunnen wij zien hoe onze opstandingslichamen er uit zullen zien. Wij zullen Hem gelijkvormig zijn. (1 Johannes 3 vers 2) Wij zullen een hemels en onsterfelijk lichaam krijgen, gelijk aan dat van de Heer Jezus na Zijn opstanding uit de dood.

[note]Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid; het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid; het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.
1 Korintiërs 15 vers 42-44[/note]

1. onverderfelijk
Het nieuwe lichaam zal niet meer sterfelijk zijn; de dood is overwonnen.

2. verheerlijkt

Christus wordt in de Bijbel beschreven als ‘stralend als de zon’ en met ogen als vuur. Openbaring 1 vers 12-16 Daniël 12 vers 3 We zullen vlinders zijn in plaats van rupsen!

3. krachtig
Niet langer zijn onze lichamen onderhevig aan ouderdom en verval of ziekte.

4. geestelijk

Ons lichaam zal dan niet meer ‘aards’ zijn maar hemels. We zullen ons in tijd en ruimte kunnen verplaatsen zoals de Here dat kon! (en Hij kon in een afgesloten bovenzaal verschijnen en plotseling verdwijnen bij de Emmaüsgangers)

compleet!

Met het nieuwe lichaam, gebaseerd op ons eigen dna en dus compleet met onze persoonlijke lichaamskenmerken, uiterlijk en karakter, zijn wij volmaakte mensen geworden: een onsterfelijk lichaam, een vrijgekochte ziel en de Geest van God als Goddelijke Inspirator en Leraar. Dan zijn we volledig in staat de taak te gaan doen die de Here ons zal geven.