de verschrikkelijkste woorden (slot)

Vorige week lazen we over drie verschrikkelijke uitspraken uit de Bijbel. Vaak worden plezieriger Bijbelgedeelten aangehaald zoals ‘Kom tot Mij en Ik zal u rust geven’ en ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’. Volkomen waar, maar ze geven slechts één kant weer van wat de Heer ons te zeggen heeft. Er klinken ook waarschuwingen door in het Woord van God. Vandaag drie andere en nog verschrikkelijker ‘woorden’ in de Bijbel. En tot besluit een raadgeving hoe wij ervoor kunnen zorgen dat deze ‘woorden’ niet voor ons zullen gelden: de Weg Die God daartoe gegeven heeft.


”Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij”

Tijdens Zijn persoonlijke bediening waarschuwde de Heer Zelf streng degenen tot wie Hij predikte , tegen het maken van een valse belijdenis. We kunnen andere mensen voor de gek houden, maar geen mens zal ooit God kunnen bedriegen. In Matteus 7 vers 13-14 zegt de Heer “wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor ingaan”. Dit komt neer op een zeer eenvoudige waarheid: elke dwaas, dronken of nuchter, dom of intellectueel, vindt zonder moeite de weg naar de hel. De poort naar de hel is breed genoeg om door iedereen gevonden te worden.

Ware redding moet worden gezocht en de Heer zegt dat er weinigen zijn die hem vinden. De Heer heeft de gelovigen gewaarschuwd: “want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt ” Laat deze waarheid inwerken! Ga er niet vanuit dat alleen maar omdat je jezelf ‘Christen’ noemt of lid bent van een kerk dat je toekomst zekergesteld is en dat je nu op de weg bent naar de hemel. De Heer Jezus waarschuwt niet voor niets! Je levenswandel, wat je zegt en doet garandeert je redding niet! De Heer Jezus Christus Zelf is Gods weg der zaligheid, en de enige manier om gered te worden is om Christus te ontvangen in je hart en ziel door het geloof als jouw eigen persoonlijke Verlosser. (Johannes 14 vers 6; Handelingen 4 vers 12; Handelingen 16 vers 30 -31, Romeinen 10 vers 8-13, Efeziërs 2 vers 8-9) Dit betekent dat er sprake moet zijn van oprecht berouw van zonde en een echte bekering in Christus Jezus.

Om deze waarheid te versterken, voegde de Heer er onderstaande waarschuwing aan toe zoals vermeld in Matteus 7 vers 21-23 In deze passage maakt Christus heel duidelijk dat hij niet onder de indruk is van alle religieuze werken die mensen doen; ook niet de werken die mensen in naam van God doen. (Vergelijk Jeremia 14 vers 14)

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;
gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Heb je het gehoord?

Deze verschrikkelijke woorden die komen uit de mond van de liefdevolle Heiland Zelf? “Ik heb u nooit gekend: Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.” Dit is de misleiding van “Religie”: het zorgt ervoor dat mensen geloven dat ze “leven en werken voor God” en dat God welbehagen heeft in hun religieuze leven. Maar de Bijbel leert dat alle werken die niet gedaan zijn in en door de kracht van de Heer Jezus Christus alleen verspilde inspanning is, want de Heer heeft gezegd: “zonder Mij kunt gij niets doen” Johannes 15 vers 5 (Vergelijk Efeziërs 2 vers 8-10) Het is de Here God, die het werk van God doet, met levende ware gelovigen als Zijn instrumenten.

ik denk wel dat er ‘iets’ is

Er zijn legio mensen zie zeggen “ja, ik denk wel dat er ‘iets’ is’ of die zeggen dat zij ‘zo slecht niet zijn en dat God hun kleine zonden wel door de vingers zal zien’.. Wat een verschrikkelijke woorden ook deze mensen horen: ”Ik heb u nooit gekend: Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid” Maar zelfs deze zijn niet de meest verschrikkelijke woorden die een verloren ziel ooit zal horen……

Geen vergeving

In het 12e hoofdstuk van Matteüs lezen we het verslag van de verwerping van Christus door de religieuze leiders van Israël. Hoewel Christus al die wonderbaarlijke werken voor hun ogen verricht, werken die werden voorzegd in Jesaja 29 vers 18-19, verwerpen zij Christus en verkondigen dat Zijn wonderen werden gedaan door de kracht van Beëlzebub, de overste der duivelen. Matteüs 12 vers 24

Het antwoord wat de Heer Jezus geeft op een dergelijk slechtheid is: “Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.” Matteüs 12 vers 31-32

Er zijn grenzen aan lankmoedigheid van God en aan Zijn geduld met opstandige mensheid. Degenen die deze grens over durven te gaan zullen de eeuwigheid doorbrengen in de hel. Dit zijn vreselijke woorden, “het zal hem niet vergeven worden” Marcus 3 vers 29 Toch zijn ook zelfs dit niet de meest verschrikkelijke woorden die de ongelovige mens ooit zal horen…

Het laatste oordeel

Lees Openbaring 20 vooral de verzen 11-15 Visualiseer je een scène uit een Gerechtshof. God is een God van “gerechtigheid en oordeel.” Deze grote rechtszaal scène vindt plaats in de “bestemde tijd,” na het einde van het Duizendjarig Koninkrijk.

de verdachte

Allen uit de hele menselijke geschiedenis die geestelijk “dood” waren, plus alle volgelingen van Satan, zowel geestelijk (gevallen engelen en demonische geesten) en fysiek (bewust ongelovige rebellerende mensen) zullen worden opgeroepen om te verschijnen voor de Rechter, zittende op Zijn Grote Witte Troon om hun Oordeel te ontvangen. Wat een plechtige en sombere scène zal dat worden….

de Rechter

In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen en onderwezen, is de Rechter niet God de Vader. (Lees Johannes 5 vers 22-23 Romeinen 14 vers 9-12 en Filippenzen 2 vers 9-11) Het oordeel is in handen gegeven van de Heer Jezus Christus.

het bewijs

“En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend: en een ander boek werd geopend, dat is het boek van het leven: en de doden werden geoordeeld op grond van de dingen die werden geschreven in de boeken, naar hun werken” Vergelijk dit eens met de verklaring van de Heer in Johannes 12 vers 47-50. De “boeken” verwijzen naar de zesenzestig boeken van onze joods-christelijke Bijbel, het geïnspireerde Woord van God, en zij zullen dienen als “bewijs” tegen hen die worden veroordeeld.

Het oordeel

De een na de ander wordt voorgeleid voor de Grote Witte Troon. Nadat alles is gezegd zowel pro en contra over elk van de verdachte, wendt de grote Rechter Zich tot een van zijn engelen die “het boek des Levens” in handen heeft en vraagt hem om te zien of de naam van de verdachte er in is geschreven. Begrijp de plechtigheid en het belang van dit moment en voel de spanning in de rechtszaal als de engel het boek doorzoekt. Luister dan naar de meest verschrikkelijke woorden die ooit zullen worden gehoord door een menselijke ziel: “Heer, zijn (of haar) naam is niet in het boek!” Nee, deze woorden staan niet in de Bijbel, maar we kunnen begrijpen hoe afschuwelijk deze woorden zullen klinken als we dit visualiseren. Luister nu naar de ontzetting en het hysterisch geschreeuw van die gekwelde ziel die eindelijk het werkelijke belang van het verwerpen van de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser gaat beseffen. Hun naam is niet in “het boek des levens.” En die van jou?

Schuldig!

Kijk nu als het vonnis wordt uitgesproken door de Grote Rechter en luister: SCHULDIG! Schuldig aan het verwerpen van de Degene die zoveel van hen hield dat Hij ging naar Golgotha om Zijn kostbaar bloed te geven; Zijn eigen leven om hun zonde schuld te betalen, waardoor zij voor eeuwig gered hadden kunnen worden. Maar ze weigerde te ontvangen, zelfs als een vrije gift, wat de Heer voor hen deed. Romeinen 6 vers 23

De poel

Luister opnieuw naar het geschreeuw en geroep van de verdoemden als hun veroordeling onmiddellijk wordt uitgevoerd. Geen beroep! Geen uitstel! Geen tweede kans! “En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel van vuur” Openbaring 20 vers 15[warning]

Dit hele topic bestaat uit afschuwelijke woorden. Woorden, die ik herhaal en benadruk in een poging om hen, die dit lezen en die verloren dreigen te gaan te waarschuwen. Mijn gebed is dat de Here God het hart van een ieder die dit leest zal aanraken. Mijn gebed is dat wie dit heeft gelezen nooit die meest verschrikkelijke woorden zal horen, terwijl ze worden uitgesproken tegen hun eigen ziel. Het kostbare bloed van Christus werd vergoten voor jou, precies zoals het was voor mij. Ik weet dat er inderdaad ‘kracht is in het bloed’, want ik ben gered voor tijd en eeuwigheid toen ik Zijn offer aannam. Alsjeblieft: richt je in een nederig en oprecht gebed tot de Heer Jezus en vraag Hem vandaag nog in jouw hart en leven te komen en ook jou te redden van je zonden? Als je oprecht bent in het zoeken naar de Heer, hoort Hij ook jouw gebed!

[/warning]Romeinen 10:8-13


met dank aan rev. Fr.Riley