Wie is het kind uit Openbaring 12?

Vorige week hebben we het uitgebreid gehad over de vrouw en over de draak. De rol van het kind hebben we toen niet besproken en dat wil ik nu doen. Want wie is dat kind? Waarom is het zo belangrijk dat het meteen na de geboorte wordt weggerukt en naar de hemel gebracht? Ik wil hieronder drie mogelijkheden bespreken.

1. Het kind: de Heer Jezus

“En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon”. Openbaring 12:1-5 Op grond van deze tekst is vaak gezegd dat de pasgeboren zoon de Heer Jezus Zelf is. Immers: “En Hijzelf zal hen hoeden met een ijzeren staf” Openbaring 19:15 en deze tekst waar de Here God spreekt tot de Heer Jezus: ”Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk.” Psalm 2:8-9 Genoemd vers kan inderdaad slaan op de Heer Jezus. Er is echter één belangrijk verschil: de Heer Jezus werd niet plotseling weggevoerd naar God en Zijn troon.

Weggegrist uit groot gevaar

Het kind wordt weggegrist vanwege het dreigende gevaar: de draak die het kind wil verslinden meteen na de geboorte. De Heer Jezus wandelde op de aarde, sprak zelfs met de satan toen die Hem poogde te verleiden. De boze kon Hem niets aandoen. Toen de Heer Jezus Zijn leven gaf werd Hij niet door de satan vermoord (hoewel de satan waarschijnlijk stond te juichen) maar de Heer Jezus gaf Zelf Zijn leven en gaf Zijn Geest in Gods handen. Lucas 23:46 “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” De Heer Jezus had tot het laatste moment de regie! En nadat Hij uit de dood was opgestaan verscheen Hij vrijelijk aan velen. Toen Hij opsteeg naar Zijn Vader was dat uit vrije wil. Hij nam ongehaast afscheid van Zijn discipelen. Die stonden Hem na te zien tot een wolk Hem aan het oog onttrok. Dit klinkt helemaal niet als de tekst uit Openbaring 12 vers 5: een plotseling met geweld weggrijpen.

2. Het kind: de 144.000

Een andere optie die wel genoemd wordt zijn de 144.000 uit de twaalf stammen van Israël: 12.000 uit elke stam. Zouden deze 144.000 op dat moment van de aarde worden opgenomen naar Gods troon? Over de 144.000 horen we voor het eerst in Openbaring 7:2-4. “En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen, en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israels.” In Openbaring 14:1 lezen we nogmaals over de 144.000, staand op de berg Sion.

Verzegeld; maar waarom?

De vraag is waarom deze 144.000 verzegeld zijn. De engelen mochten geen schade toebrengen aan de aarde voordat de 144.000 verzegeld waren; kennelijk beschermt dit zegel hen tegen de komende oordelen en met name tegen de moordlust van de antichrist. Dat het zegel hen beschermt kunnen we ook zien in Openbaring 9:4-5-6 waar de vreselijke pijnen worden beschreven die de mensen tijdens die oordelen moeten verduren. ‘De mensen’ maar uitgezonderd zijn zij die het zegel van God op hun voorhoofd dragen. “En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde te voorschijn en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd, dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen, noch aan enig gewas, noch aan enige boom, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden. En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg”. Als de 144.000 bij de gebeurtenis in Openbaring 12 worden weggerukt naar Gods troon, waarom zouden zij die bescherming nodig hebben? Waarom krijgen de sprinkhanen de opdracht om de verzegelden te sparen, als zij reeds in de hemel zijn? Wij zien dat de 144.000 verzegelden worden gespaard temidden van de oordelen, zoals het volk Israël in Egypte was gespaard door het bloed aan de dorpel.

Eerste opbrengst

De 144.000 Joden zijn een ‘eerste opbrengst’ zoals de Heer Jezus Zelf de eersteling uit de doden was. “Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam”. (Openbaring 14:4) In de eindtijd zullen zij het Evangelie brengen aan de volkeren. Dit was de opdracht voor de Gemeente, maar de Gemeente is opgenomen: de 144.000 nemen het over. En hoe! Het resultaat van hun boodschap wordt meteen erna beschreven: “Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.” Openbaring 7:9

3. Het kind: de Gemeente

Openbaring 12, het teken aan de hemel, toont mijns inziens de finale van het verhaal van de kerk; het verhaal van een kind wat wordt geboren. De kerk is verwekt in Israël, in Jeruzalem, toen de Heilige Geest nederdaalde in tongen als van vuur. (Handelingen 2) Het verhaal van de Kerk begon dus met Pinksteren en zal eindigen met Openbaring 12. Na de verwekking kost het tijd om het kind te laten groeien: de zwangerschap. Bij de Gemeente is dit de tijd van de kerk, de tijd waarin de Gemeente het Lichaam van Christus is. Als mensen gered worden, gaan zij deel uit maken van het Lichaam van Christus en dit Lichaam groeit daardoor. Op dit moment groeit de Gemeente nog en is nog niet geboren. Als we dit zo bedenken krijgt de volgende tekst een nieuwe lading: “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan”. Mattheus 18:3 Worden als de kinderen: de Gemeente is als een kind in de baarmoeder, wat groeit. De finale; de geboorte van de Gemeente vinden we in Openbaring 12.

De ijzeren staf

“En zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf; en haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon”. Openbaring 12:5 Weer even terug naar dit vers, want dit vers lijkt zo duidelijk over de Heer Jezus te gaan. In Openbaring 2:25-27 lezen we echter dat dit ook van de gelovigen in de Heer Jezus Christus wordt gezegd: “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb” De Heer Jezus zegt hier, dat de gelovigen met Hem zullen regeren en dat zij, net als Hij, hen zullen hoeden met een ijzeren staf.

Hoe kan de Gemeente het kind zijn?

De Heer Jezus zei van Zichzelf in Johannes 8:12 “Ik ben het Licht der wereld”. Maar in Matteus 5:14 zegt Hij tot zijn volgelingen: “Gij zijt het licht der wereld’. Hoe kan dit gezegd worden van zowel de Heer Jezus als de Gemeente? Omdat Hij het Hoofd is en wij het Lichaam! Het Hoofd, de Heer Jezus Christus is reeds in de hemel en Hij komt ons (het Lichaam van Christus) tegemoet op de wolken om ons in grote haast Thuis te halen vanwege het dreigende gevaar. Als de satan uit de hemel wordt gegooid zal hij in grote grimmigheid naar de aarde gaan om zich te wreken op hen, die van God zijn.

Bruid, lichaam of kind?

Ik kan mij voorstellen dat mensen nu in verwarring raken. De Gemeente is immers het lichaam en de Heer Jezus het Hoofd? Of de Gemeente is de Bruid en de Heer Jezus de Bruidegom. Hoe kan de Gemeente nu dan weer het kind uit Openbaring 12 zijn? Het antwoord is dit: de Heer Jezus noemde ons ook Zijn schapen; Hij is de trouwe herder. Maar daarmee bedoelt Hij niet dat wij blatende schepsels zijn die wol produceren. Het is een voorbeeld van Zijn liefdevolle en zorgzame relatie met ons. Zo zijn wij ook niet, als we in de hemel komen, het werkelijke samengestelde lichaam van de Heer Jezus: ook dit is een voorbeeld van Zijn relatie met ons: wij kunnen vanuit onszelf niets maar alles door onze Heer. En inderdaad: ook de Bruid en Bruidegom is een voorbeeld van de liefde die de Heer Jezus voor Zijn Gemeente heeft. Zo is de Gemeente ook het kind, wat uit Israël geboren wordt. Een kind wat bijna tweeduizend jaren gegroeid heeft en straks volgroeid is en geboren wordt.

Geen verleden, maar toekomst

Alleen al aan het simpele feit dat het teken aan de hemel uit Openbaring 12 zal gebeuren in september 2017 kunnen we constateren dat het hier niet over de Heer Jezus Zelf gaat, Die immers zo’n 2.000 jaar geleden naar de hemel opvoer. Openbaring 12 is nog toekomst. Het beschrijft mijns inziens de opname van de Gemeente! Dus maak je geen zorgen om jezelf, wij gaan niet door de tijd die volgt op de geboorte: de tijd van de grote verdrukking. De Opname van de Gemeente staat voor de deur; zie er naar uit en leef rein en heilig zodat je waardig zult zijn als onze Heer komt!

Wie heeft gelijk?

Wie is nu het kind uit Openbaring 12: de Heer Jezus, de 144.000 of de Gemeente? Ik hoop dat jij als lezer op deze vraag van mij geen antwoord verwacht. Ik kan alleen aangeven wat mij het waarschijnlijkste lijkt (de Gemeente) maar ik pretendeer niet de wijsheid te hebben dit met zekerheid te kunnen beweren. Maar hé, als met ‘het kind’ de Heer Jezus wordt bedoeld dan lijkt mij dit toch een aardige aanwijzing dat we heel dicht bij de start van de laatste jaarweek van Daniël leven! En als ‘het kind’ de 144.000 vrijgekochten zijn, dan zal de Gemeente vermoedelijk daaraan vooraf worden opgenomen! En is ‘het kind’ inderdaad de Gemeente dan zien wij hier een prachtig voorbeeld van de Opname van de Gemeente geschetst! Hoe dan ook: het Openbaring 12 teken is een geweldig teken en het is een voorrecht dat wij tot de generatie behoren die dit mogen mee maken!

Dus… 23 september…?

23 september 2017 is de datum waarop het teken uit Openbaring 12 aan de hemel zal staan. Ik denk dat we daar van uit mogen gaan. Maar is het ook de datum van bijvoorbeeld de Opname van de Gemeente of van het volk Israël, de woestijn in vluchtend? Ik weet het niet. Er staat niet bij dat de gebeurtenissen die het teken uitbeelden ook meteen diezelfde dag zullen plaatsvinden. Of dezelfde week, maand of zelfs hetzelfde jaar… Het teken vertelt ons alleen DAT dit zal gebeuren. En als God het zelfs aan de hemel zichtbaar maakt dan is dat een waarschuwing voor een zondige wereld: Bekeert u!

Laten wij onze zalige hoop vasthouden!

“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus”

Titus 2 : 13

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.”,/span>

Johannes 14:2-3

“de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.”

1 Thessalonisenzen 4 : 16-17