Bukken! (knielen!) We worden aangevallen!


Christenen zijn een probleem voor satan: hij kan hen niet tegenhouden in hun relatie met hun Zaligmaker; hij heeft niet de macht om hen tegen te houden in het kerkbezoek en evenmin kan hij er iets aan doen als zij in de Bijbel lezen. Zodra een mens in de Heer Jezus gaat geloven verliest de boze alle macht over hen. Toch zijn Christenen een enorme irritatie voor satan; zij tonen hem keer op keer de nederlaag die hij geleden heeft toen de Zoon van God met Zijn leven betaalde voor de zonden en Hij de dood overwon.

Op welke manier kan satan ons toch nog aanvallen?

Afleiding

De Christen die probeert dicht bij God te leven wordt bestookt met afleiding. Dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn en die hen gedachten geven waardoor ze bezig blijven met andere dingen. Dat nieuwe model auto, die vakantie, de nieuwe bank, de drukte op de zaak.

Verdeeldheid

Voor satan is niets mooier dan dat Christenen elkaar aanvallen over verschillen in inzicht over het al of niet houden van de Sabbath, over het moment van de Opname van de Gemeente (voor, temidden of zelfs na de grote verdrukking), of de Gemeente de Bruid van Christus is: de onderwerpen zijn legio. En het lukt satan om kinderen van God juist hierin zó tegen elkaar op te zetten dat er felle ruzies ontstaan. In zo’n geval is er maar één winnaar..

Ergernis

Christenen die op elkaar letten en elkaar (vaak achter de rug om) bekritiseren. Roddels en kwaadsprekerij leiden tot mensen die teleurgesteld raken in de kerk en medegelovigen en die daardoor afhaken in kerkbezoek (en soms zelfs zo teleurgesteld zijn dat ze het geloof vaarwel zeggen).

Aanvallen op de eenheid

Vriendschappen tussen Christenen worden aangevallen. Christenen die samen een biertje drinken zijn geen probleem maar zodra zij samen bidden en de Bijbel bestuderen worden zij een doelwit.

Druk leven

Mensen die het al druk hebben als zij opstaan, hebben geen tijd voor gebed en Bijbel lezen. De aanval kan zijn een hele drukke baan, een heel druk gezin of zelfs… veel taken in de kerk! Alles wat zoveel tijd kost dat er geen rust overblijft.

Het gezin

Tegenwoordig werken (noodgedwongen) zowel vader als moeder. Als zij te weinig tijd doorbrengen met de kinderen worden dat ‘sleutelkinderen’ en begint het gezin uiteen te vallen. Het huis moet voor zowel ouders als kinderen een veilig toevluchtsoord zijn om tot rust te komen en samen te zijn en ook samen het geloof te beleven.

Ontspanning

Probeer tegenwoordig eens met kinderen te praten: de hoofden zijn omlaag en de blikken gericht op hun telefoonschermpje. Hoewel ‘kinderen’: ook volwassenen doen dit. De boze ziet niets liever dan dat elk zijn eigen ontspanning heeft en we niet meer met elkaar communiceren. TV, computer, mobieltje: allemaal mooi en nuttig, maar zomaar gevaarlijk voor geloof en gezin.

Welvaart

Streven naar geluk wordt vaak vertaald naar streven naar rijkdom. Vakanties die ver weg zijn en duur; de nieuwste smart tv: vul maar in. Daarvoor moet je genoeg verdienen dus hard werken, lang werken en promotie zoeken. Of men gaat lenen om boven de stand te leven; dit kan leiden tot chronische schulden met chronische zorgen en ook die houden je af van rust om dicht bij God te leven. Mocht je welvaart hebben en geen schulden dan is er nog het gevaar dat je het zo goed hebt dat je meent Christus niet nodig te hebben en dat je niet verlangend uitziet naar Zijn komst.

Lawaai

In onze drukke tijd wordt het steeds moeilijker om de stille stem van Gods Geest te horen, alsmede de stem van het geweten. Je kunt nergens zijn zonder dat er lawaai is. Zelfs in winkels is er constant muziek. Onze mobieltjes kunnen een groot scala van onze favoriete muziek herbergen, zodat we nooit zonder lawaai hoeven zijn. Hoe vaak nemen we rust in gebed, Bijbellezen maar ook bijvoorbeeld in de natuur, genietend van de stilte? Leren onze kinderen nog daarvan te genieten of zouden ze wakker kunnen liggen omdat het ergens ‘zo stil is’?

Eindtijd

Als Christenen zich toch aktief bezig houden met de verwachting van de Opname van de Gemeente, de eindtijd en de wederkomst van de Heer Jezus als de Koning der koningen dan kan satan ook dat niet beletten. Maar hij kan die belangstelling wel zodanig aanmoedigen dat je nergens anders meer aan denkt; dat je 24 uur per dag met het nieuws bezig bent en You Tube filmpjes erover bekijkt. De mailbox loopt vol: alles, zolang het maar alle tijd opslurpt!

Uiterlijke schoonheid

De tijdschriften staan vol met superslanke en mooie modellen. Het kan gaan gebeuren dat we dat ideaalbeeld als ‘normaal’ gaan beschouwen en ontevreden over onszelf en onze man/vrouw worden. Als we ons gaan schamen voor ons uiterlijk, of zo ontevreden zijn met onze partner dat we ‘verder gaan kijken’ heeft satan zijn zin. Inaktieve en afgeleide mensen en brokkelende huwelijken!

Christelijke feesten

Knarsetandend ziet de boze hoe kinderen van God elk jaar de geboorte van de Vredevorst met elkaar vieren. Hoe gaat de boze hiermee om? Op twee manieren:

  • Christenen tegen elkaar opzetten

    De boze zet Christenen op tegen andere Christenen die dit feest vieren. Ze beschuldigen die anderen ervan goddeloos bezig te zijn omdat nergens in de Bijbel staat dat we Kerst moeten vieren. Ze maken een punt van de datum, die niet de datum van de geboorte is. Of nog erger: zij proberen mede Christenen weer onder de Wet te krijgen.

  • De betekenis verdoezelen

    Satan zorgt dat de viering van de geboorte van onze Heiland langzaamaan verandert van een stille en heilige herdenking in een feest met lichtjes, een kerstman en volle feesttafels. Hetzelfde doet de boze met de herdenking van de opstanding van de Heer Jezus: ons paasfeest. Dat werd gewijzigd van blijdschap over de dood die overwonnen is door de opgestane Heer in een feest met paaseieren en een paashaas. Vaak bereikt satan dat over de werkelijke betekenis van deze feesten geen kennis meer is.

Zorgen en problemen

Mochten Christenen ondanks al deze aanvallen toch nog bidden en Bijbel lezen, dan kan satan hun gedachten vullen met zorgen en problemen. De enige manier om te voorkomen dat satan ons hiermee kan treffen is deze zorgen en problemen bij de Heer Jezus brengen (en ze niet meteen weer meenemen!)

Inhoudsloze kerk

Er zijn vele kerken waar de voorganger lauw is en soms zelfs zelf ongelovig is! Satan heeft geen bezwaar tegen religie: een vormengodsdienst in de kerken is onschadelijk. Dus maak de kerken mooi en indrukwekkend, hul de voorgangers in prachtige habijten en vul de diensten met algemeenheden die vroom klinken maar niemand de Weg wijzen. Dat is wat satan wil.

Gezondheid

Natuurlijk leiden zorgen over de gezondheid af, maar het kan ook andersom. Iemand kan super gezond zijn en alles gaat goed in zijn leven en dan kan zo iemand gaan denken dat dit allemaal vanzelfsprekend en eigen verdienste is. Dan zoekt men God ook niet meer zoveel omdat men denkt dat men het zelf wel kan.


En??

Heeft de duivel in jouw leven succes met dit soort zaken? Ben je afgeleid van je geloof, van tijd om te bidden en Gods Woord te bestuderen? Is je leven te druk geworden? Weet dan dat je terug mag komen bij de Heer. Belijd hoogmoedigheid over ‘ik kan het allemaal zelf’. Belijd de drukte in je bestaan die je van God weghoudt en zoek weer Zijn nabijheid.

Doet de wapenrusting Gods aan,
om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels;
want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees,
maar tegen de overheden, tegen de machten,
tegen de wereldbeheersers dezer duisternis,
tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Neemt daarom de wapenrusting Gods,
om weerstand te kunnen bieden in de boze dag
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid,
bekleed met het pantser der gerechtigheid,
de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;
neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand,
waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven;
en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God.

En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest,
daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen.”

Efeziërs 6:11-18

Geef de boze geen kans; houdt je wapenrusting op orde!

armorofgod-450x262