de paus en de Islam

Paus Franciscus maakte onlangs enkele ogenschijnlijk verfrissende opmerkingen. Tijdens een vroege ochtendmis ter nagedachtenis aan Fr. Jacques Hamel (de 85-jarige priester die werd afgeslacht door moslims tijdens het bedienen van de mis in zijn kerk in Frankrijk) zei de paus:

“Vandaag de dag zijn er christenen die worden vermoord, gemarteld, gevangen gezet, hun kelen worden afgesneden omdat ze weigeren Jezus Christus te ontkennen In de eerste eeuw werden de eerste christenen ook al gedwongen tot afvalligheid – dat wil zeggen dat men zei ‘onze God is de ware, niet de jouwe. Offer aan onze God, of onze goden’. En als ze de mensen dit niet deden, als ze afvalligheid weigerden, werden ze gedood. Dit zien we in onze tijd opnieuw. Deze wreedheid is… laten we het woord ‘satanisch’ gebruiken. Vandaag de dag telt de Christelijke wereld zelfs nog meer martelaren dan in de eerste eeuwen. …. Ik wilde dat alle religies zouden vinden dat het vermoorden van mensen in de naam van God verkeerd is. Laten we de moed hebben om openbaar te zeggen ‘moorden in de naam van God is satanisch!’

Waar en onwaar

De paus is toe te juichen voor deze verklaringen, want zij zijn zeker waar. Inderdaad: er zijn meer christelijke martelaren in onze tijd dan in de eerste eeuwen en moorden in de naam van God is zeker satanisch. Maar zijn beweringen zijn enigszins aangetast doordat zij onvolledig en dus vaag zijn. Luisterend naar hem, zou men kunnen concluderen dat er allerlei mensen zijn die Christenen dwingen om “hun god, of hun goden” of anders het zwaard te aanvaarden; dat er allerlei mensen die moorden in de naam van hun god.

Man en paard noemen

In werkelijkheid is er vandaag de dag slechts één groep van mensen, namelijk moslims, die Christenen dwingen om te kiezen tussen hun god en de dood. Het is niet zo dat de paus per ongeluk de religieuze identiteit van de moordenaars vergat te vermelden. Ook als hem er rechtstreeks naar wordt gevraagd is hij ontwijkend.

Overal zitten moordenaars

Toen een journalist tot de paus zei dat de oude priester Fr. Jacques Hamel was vermoord in naam van de islam was de paus dat niet met hem eens. De paus voerde aan dat hij ook elke dag hoort van Christenen die geweld plegen in Italië: “deze heeft zijn vriendin vermoord, een ander heeft zijn schoonmoeder vermoord … en dat waren dan gedoopte Katholieken! Heus: er zijn gewelddadige katholieken! Als ik specifiek spreek over islamitisch geweld, moet ik dus ook specifiek spreken van Katholiek geweld.”

Geweld is geweld (?)

Blijkbaar is voor Paus Franciscus geweld, begaan door Moslims altijd hetzelfde als geweld begaan door Christenen. Het lijkt logisch, maar is het niet. Ja, een Moslim en een Christen die iemand vermoorden tijdens een bankoverval zijn beiden moordenaars. En als een Moslim of een Christen een moord pleegt uit wraak kun je ze ook vergelijken. Maar daar ging het hier niet om! Het ging hier om Moslims die een Katholieke priester bruut vermoorden puur omdat hij niet hun god diende. Het ging om Moslims die doen wat de Koran hen zegt: het terroriseren en onthoofden van ‘ongelovigen’. Waar de Islam oproept tot zulk geweld verbiedt en veroordeeldt de Bijbel dit juist.

Een halve waarheid is een hele leugen

De realiteit is dat paus Franciscus precies genoeg zegt tot degenen die hem vragen de realiteit te erkennen (dat Moslims over de hele wereld Christenen vervolgen) zonder dat hij zijn ware project in gevaar brengt: “de Dialoog tussen alle geloven.” Dit is de reden waarom hij alleen spreekt over Christenvervolging tijdens rustige en onopvallende kerksamenkomsten met weinig aandacht van de media; maar zodra de wereld aandachtig meeluistert, bijvoorbeeld voor de VN, dan is er in zijn speech geen enkele sprake meer van Christelijke martelaren en zeker niet van Islamitische moordenaars.

Geloven in één god

Ongeveer tien dagen nadat hij nog sprak van een ‘satanische’ aanval op de oude priester ontmoette de paus de rouwende familieleden en overlevenden van de Franse ‘Bastille aanval’; een andere islamitische aanslag die het leven van 86 mensen kostte en honderden gewonden veroorzaakte. Hij vertelde de rouwenden: “We moeten een oprechte dialoog aangaan en broederlijke relaties hebben met iedereen, vooral met degenen die in ook een enkele God geloven die barmhartig is.” (Hiermee verwees hij naar de monotheïstische moslims.) Hij voegde eraan toe dat dit “…een dringende prioriteit is. We kunnen alleen reageren op de aanvallen van de duivel als we reageren met Gods werken die vergeving, liefde en respect voor de ander zijn, zelfs als die anders zijn.”

Opnieuw een halve waarheid

Daar heeft de paus een sterk punt. De Heer Jezus Christus heeft ons opgeroepen om voor onze vijanden te bidden: “Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten. Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen” Mattheüs 5:43 En hoewel de paus hier de waarheid spreekt is dat opnieuw een halve waarheid. We moeten onderscheid leren maken wie de werkelijke vijand is.

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten,
de heersers en de machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen”.
Efeze 6:12

Wie is de werkelijke vijand

Het is de boze, de satan en zijn boze geesten die de vijand zijn. De kreet die IS strijders tijdens hun gruwelijke daden schreeuwen ‘Allahoe akbar’ zegt dat Allah hoger(!) is. Hoger dan Wie? Er is er maar één die meent hoger te kunnen staan dan de Allerhoogste. De satan, die meende “Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.” We zien hier het gezicht van satan doorschemeren. In de moskee op de Tempelberg staat geschreven ‘Allah heeft geen zoon’. Opstandigheid tegen God, de Schepper.

Wie is niet de vijand

Miljoenen en miljoenen mensen zijn in zijn netten verstrikt. Vaak vriendelijke en liefdevolle Moslims, die vroom leven. Ikzelf ken er enkele van en dat zijn mensen die hun hele leven proberen om Allahs goedgunstigheid te verdienen door het doen van goede daden. Helaas zijn er ook Islamitische volgelingen die de geest van de boze in alles uitademen en die verschrikkelijke misdaden plegen. We moeten er bij stil staan dat deze mensen dit uit onwetendheid doen. Onwetendheid over Wie God werkelijk is. De Heer Jezus bad aan het kruis “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” Zo moeten wij, zoals de paus terecht zegt, bidden voor hen die uit onwetendheid en door de bezetenheid van boze krachten tegen God strijden.

Bron: dirkjanjansen

breakingisraelnews

Reacties zijn gesloten.