waarom laat God Zich niet zien?

Heb jij dat ook wel eens, dat je je afvraagt
waarom de Here God Zich niet laat zien?
Immers: als de mensen Hem zouden zien,
zouden ze wel in Hem geloven?

Het antwoord is even vreselijk als simpel: als God Zich aan de mensen zou laten zien, dan zouden we door Zijn verschijning vernietigd worden. God is licht en licht verdraagt het duister niet. Zet een felle lamp in een donkere ruimte: het donker zal moeten verdwijnen. Bij God is zelfs geen schaduw mogelijk; enkel licht kan in zijn aanwezigheid zijn.

En er is geen mens die kan zeggen dat in hem geen duisternis is: 1 Johannes 1:10 ‘indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn Woord is in ons niet’. Eigenlijk is dit dus een hopeloze situatie. Maar God, Die van zijn schepselen houdt, zorgde voor de oplossing hiervan:

Johannes 1:9-13

‘Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.’ (de wedergeboorte)

1 Johannes 3:1-5

Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde.

Als wij in de Heer Jezus zijn geplant, zullen Wij aan Hem gelijk zijn. Wij zullen hierdoor in de aanwezigheid van God mogen komen en zelfs in de eeuwigheid bij Hem mogen zijn!

Toch is het niet zó, dat God weinig moeite heeft gedaan om Zich aan de mens te laten zien: God gaf zijn Woord, de Bijbel en we kunnen Hem daar in leren kennen. God sprak in de oude tijden door de profeten en daarna sprak Hij door Zijn Zoon Jezus Christus. Vandaag de dag spreekt God door zijn Heilige Geest, die in elk wedergeboren kind van God woont.

[note]

De Heer Jezus is het Woord,
de Weg en
de Waarheid Zelf!


Hij is de Rechtschapene!

[/note]

de Heer Jezus Christus, de rots der eeuwen

de Heer Jezus is de Rots!

Jesaja 44:8

‘…Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.’

1 Petrus 2:4-6

En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

1 Kor 10:1-4 Paulus spreekt hier over de Israëlieten in de woestijn:

Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heengingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.

Die rots is Christus!

Een steen des aanstoots voor hen, die verloren gaan, maar een rots des behouds voor wie in Hem is geplant. Ben jij reeds in deze Rots? Het is van levensbelang; het gaat om je eeuwig leven!
Reacties zijn gesloten.