Gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen (deel 4)

De gelijkenis van het Verborgen Zuurdesem

Matteüs 13:33…. ‘Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het geheel doorzuurd was’.

Zuurdesem in het deeg

De vrouw in deze gelijkenis is de slechte Izebel, de Babylonische ‘koningin der hemelen’.

Jeremia 7:18; ‘De kinderen rapen hout, de vaders steken vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin des hemels en zij brengen plengoffers aan andere goden teneinde Mij te krenken’.

Jeremia 44:17-19; ‘..maar wij zullen voorzeker doen alles wat wij uitgesproken hebben, en offers ontsteken voor de koningin des hemels en haar plengoffers brengen, zoals wij gedaan hebben, wij en onze vaderen, onze koningen en onze vorsten, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem; toen hadden wij goed ons brood en waren gelukkig en zagen geen rampspoed. Maar sedert wij zijn opgehouden voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen, hebben wij aan alles gebrek gehad en zijn wij door het zwaard en de honger omgekomen. Wanneer wij voor de koningin des hemels offers ontsteken en haar plengoffers brengen, is het dan buiten onze mannen om, dat wij voor haar offerkoeken naar haar beeld maken en haar plengoffers brengen?’

Jeremia 44:25 ‘Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Gij en uw vrouwen, gij hebt dat met uw mond uitgesproken en met uw handen volvoerd, wat gij daar zeidet: Voorzeker zullen wij de geloften volbrengen, die wij hebben afgelegd om voor de koningin des hemels offers te ontsteken en haar plengoffers te brengen. Doet uw geloften maar gestand en volbrengt uw geloften maar!’

Openbaring 18:7 ‘geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien’.

Het ‘zuurdesem’ zijn de valse doctrines en leerstellingen.
Zuurdeeg is een type van de zonde, hypcrisie, slechtheid en rebellie.

Matteüs 16:6; ‘Jezus zeide tot hen: Ziet toe en wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën’.

1 Korinthiërs 5:6-8 ‘Uw roem deugt niet. Weet gij niet, dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid’.

Galaten 5:9 ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.’

Het woord ‘zuurdesem’ wordt in het Woord van God nooit anders gebruikt dan in een verkeerde of slechte manier. Omdat de verspreiding van het Christelijk geloof blijkbaar niet werd gestopt door verdrukking besloten de boze machten het geloof ‘te verwateren’ door hun eigen heidense leringen erin te verwerken. Dit is waarom ‘de vrouw’, de Babylonische ‘hoer’ het zuurdesem in het deeg deed.

Het was in de derde eeuw van het Christelijke geloof dat oude heidense feestdagen Christelijke namen kregen, zoals ondermeer Kerstmis, (oorspronkelijk de “geboortedag” van de zonnegod Mithra in de oudheid, door de Romeinen getransformeerd naar de god saturnus) Ishtar (Pasen, oorspronkelijk een feest ter ere van de godin van de sensuele liefde of vruchtbaarheid: storeth/Astarte/Isjtar (met als sympolen een haas en eieren…)

Gedurende de eerste eeuwen vierde de Christelijke kerk deze feesten niet, maar omdat aan de heidense feesten Christelijke gebeurtenissen gekoppeld werden slaagde de Babylonische hoer er in om het binnen de Christelijke kerk te loodsen. Er is immers maar een klein beetje zuurdesem nodig om het hele deeg te verzuren… 1 Korinthiërs 5:6; Galaten 5:9.

Het was eveneens in deze derde eeuw dat valse leerstellingen als het dopen van zuigelingen, (dus niet de doop op grond van je eigen getuigenis), de vervangingstheologie (de kerk die de plaats van Israël inneemt, althans waar het de zegeningen voor Israël betreft), het postmillenianisme, (een opname van de gemeente aan het einde van de grote verdrukking) het ‘Koninkrijk nu- evangelie’ (geen werkelijke komst van het duizendjarig Vrederijk van de Heer Jezus Christus, maar mensen die zelf hier op aarde dit Koninkrijk stichten) het aanbidden van engelen en (door mensen verklaarde) heiligen (en Maria als ‘de moeder Gods) werden ingevoerd.

Het verborgen zuurdesem zorgde uiteindelijk voor wereldwijde vervuiling van het Christelijk geloof. Doctrines en leerstellingen zorgen ervoor dat de Heer Jezus verzucht: ‘..als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” Luke 18:8 Het antwoord op deze vraag ligt in het hart van hen die een ‘ware gelovige’ willen zijn.

Reacties zijn gesloten.