Gelijkenissen van het Koninkrijk der hemelen (deel 5)

De verborgen schat

Matteus 13:44
In deze gelijkenis vindt ‘een man’ ‘een schat’ in ‘een akker’. De schat is verborgen in de akker en de man vindt de schat, verbergt hem opnieuw en daarna verkocht hij alles wat hij had om de akker te kunnen kopen. (en zodoende eigenaar van de schat te worden)

‘het Veld’ is de wereld (Matteus 13:38) en ‘de man’ is de Heer Jezus Zelf en de schat die verborgen is in het veld, is Israël, waardoor God Zichzelf openbaart aan alle andere naties van de aarde.

verborgen schat in de akker

Romeinen 9 vers 7 ‘Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken’.

Exodus 19 vers 5-6 ‘Nu dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort Mij. En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk’.

Maar vanwege de ongehoorzaamheid van Israël aan haar opdracht bracht de Here hen uit hun land en verdeelde hen onder de volkeren. Zij werden ‘verborgen in het veld’. Tijdens de eerste komst van de Heer Jezus, tweeduizend jaar geleden, was slechts een klein deel van de Joden (Juda en Benjamin) teruggekeerd vanuit Babylonië naar het land Israël. Het overige deel van de Joden zowel als de tien verloren stammen van Israël bleef verborgen in de akker. Toen de Heer Jezus naar de wereld kwam, zocht Hij naar ‘Zijn verborgen schat’.

Matteus 15 vers 24 ‘Hij echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.’

Matteus 10 vers 5-6 ‘Wijkt niet af op een weg naar heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen; begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.’

De Heer Jezus vond inderdaad een deel van Zijn verborgen schat toen een deel van de Joden Hem geloofden en Hem aannamen als hun Verlosser en Hem proclameerden als Messias en Koning. Echter: de overgrote meerderheid van Zijn volk weigerde Hem te aanvaarden als de Messias en zij verwierpen en kruisigden Hem. (Hoewel het de Romeinen waren die de eigenlijke kruisiging deden) Daarom, net zoals in de gelijkenis, ‘verborg’ de Heer hen opnieuw onder alle naties van de aarde. Deze tweede keer dat zij verborgen werden vond plaats in het jaar 70 na Christus.

Desalniettemin had de Heiland een deel van de schat gevonden (de gelovige Joden) en daarom ‘verkocht de Heer Jezus alles wat Hij had’: (inclusief zijn leven) om zodoende de hele akker te kunnen kopen. De afkoopprijs voor de gehele akker is betaald door onze Heer en Verlosser. Hij is nu de legale en rechtmatige Eigenaar van de akker en Hem behoort daarom ook ‘de verborgen schat’ toe. Als de Heer Jezus dus straks voor de tweede maal naar de aarde komt, neemt Hij bezit van wat wettelijk Zijn eigendom is.
Openbaring 11 vers 15 ‘Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden.’

Dan zal Hij ‘de schat in de akker’ opgraven en het onkruid zal weggebrand worden en het verloste Israël zal worden tot een zegen voor de hele mensheid.

Zacharia 8 vers 11-13 ‘Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de HERE der heerscharen. Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw; en Ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.’
(zie ook Romeinen 11 vers 11-12 en 11:15)
Het was aan het einde van de middeleeuwen dat de drukpers werd uitgevonden. Bijbels begonnen te circuleren onder gewone mensen. Het resultaat hiervan was een geestelijke rebellie tegen de Roomse kerk, hetgeen resulteerde in de Protestantse Reformatie. Maar ook de Joden konden zelf de Bijbel lezen en bij hen begon het verlangen te groeien om terug te keren naar hun beloofde land.

Reacties zijn gesloten.