Waar IS nu die God van liefde??

Dit is een verzuchting die je vaak kunt horen. Een krom verwijt van de mens, die zijn Schepper niet meer nodig had, Hem afdankte en weg stuurde omdat die mens meende het zelf beter te kunnen. De mens, die God niet wil erkennen en Hem niet wil gehoorzamen. Nu, we zien het resultaat daarvan als we het nieuws zien! En wie krijgt dan de schuld daarvan? Hoe dwaas is de mens die zo�n conclusie trekt!

onze wereld

Als God liefde is, waarom doet Hij er dan niks aan�?

Nu, God gaat er wat aan doen! De mens mocht het zelf proberen en kan zien wat hij ervan terecht brengt, maar nu, in onze tijd, komt het moment dat God niet meer zwijgt en de mens laat begaan. Hij gaat er wat aan doen! De overgang van onze verdorven tijd naar het komende Messiaanse Rijk bestaat uit oordelen, die de mens terug moeten brengen naar God. Daarna komen de oordelen van een Rechtvaardig en woedend God. Vreselijk is het dan, te vallen in Zijn handen!

Hoe ziet dat Messiaanse Rijk er uit?

Jesaja 11 vers 1 t/m 5: De Messias en het vrederijk (het begin)

En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isa� en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op Hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van Wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; ja, zijn lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien noch rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; want Hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspraken, maar Hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adems zijner lippen de goddelozen doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen.

De tronk van Isa�

Een tronk is een afgezaagde of afgehouwen boom, waarvan alleen het wortelbed nog resteert. Niemand verwacht daar nog leven uit. De naam Isa� betekent: �Hij is Here!!� 1 Samuel 16:1 Isa� is een nakomeling van Boas en Ruth en Ruth was een heidense vrouw uit Moab en haar naam betekent �metgezel/vriendin�. Die naam paste goed bij haar want zij volgde haar man en bleef toen ze weduwe werd bij haar schoonmoeder. Boas trad op als haar losser, (Ruth 4:10) hij kocht haar vrij en trouwde met haar. Uit hun nageslacht kwam dus Isa� (matteus 1:5) en diens jongste zoon was David. Samuel nam de oliehoorn en zalfde David te midden van zijn broeders. Van die dag af greep de Geest des Heren David aan. Wat niemand verwachtte, zelfs Samuel en Isa� niet, was dat degene die onder zijn broers als niets geacht werd, de �scheut uit de tronk van het geslacht� was, waar God zich een koning uit zou verkiezen! David de beminde, uit zijn geslacht zal de Heer Jezus geboren worden. �Hij is de Here�!

twijgje

De rechtvaardige Spruit

Niemand had in die tijd verwacht, noch kunnen bedenken, dat dit kleine begin zou uitgroeien tot het Vrederijk waar Jesaja over schrijft. Jesaja 11:3 gaf ons de karakterschets. Dat komt overeen met alles wat wij lezen over de Here. De profeet Zacharia zegt in hoofdstuk 9 … zie uw koning komt tot u, Hij is rechtvaardig.., en nederig. Dat zal openbaar worden ook aan Isra�l, wat niet wilde dat Hij koning over hen zou zijn. En juist dat gaat gebeuren als het duizendjarig rijk aanbreekt.

De komende Koning

Jesaja 11:4 beschrijft wat er gaat gebeuren… Hij zal richten. Richten gaat verder als rechtspreken. Het betekent ook een weg aangeven hoe het nu verder moet. Vermanen uit de liefde, we kennen dat van de Here Jezus als Hij zegt: gaat heen en zondigt niet meer. De hoogmoedigen echter zullen vallen onder Zijn oordeel. Jesaja 11:5 geeft een machtig beeld van Zijn uiterlijk.

Lees hierover ook Jeremia 23:5-8 , Psalm 89:4-5 en Zacharia 14:9
Waar de Here als Koning zal regeren en dat is dus toekomst!

Wat zien we hier profetie mooi op elkaar aansluiten! Het prille begin is Bethlehem, op Hem waar de profeet over spreekt zal de Geest des Heren rusten! (vers 2) Wie denkt dan niet aan die geweldige gebeurtenis die we in het Johannes evangelie vinden als de Heer Jezus wordt gedoopt… Johannes 1:32-34 Deze Geest is Dezelfde waar Jesaja over profeteert… de Geest des Heren, dat wil zeggen Gods Geest. Wijsheid, verstand in zichzelf. Gods raad en sterkte; het hoort bij elkaar. Immers wie in Gods raad verblijft, komt in Zijn sterkte. Het is Gods wil dat wij ingaan op Zijn aanbod. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Die ontvangt dan ook inzicht en zal in de vreze des Heren komen, want wie, die gered is, wil dan die liefde beschamen?

Jesaja 11 vers 6 t/m 10: De Messias en het vrederijk: hoe het zijn zal!

Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isa� zullen zoeken, die zal staan als een banier der nati�n, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn.

Wij zijn gekomen aan een heerlijke openbaring van het vrederijk wat op aarde zal komen. Er zal volkomen gerechtigheid zijn en ook de dieren zullen in vrede met elkaar leven. De mensen zullen zeer oud worden; iemand die als honderdjarige sterft, sterft als �jongeling�� Er zullen vele oogsten per jaar mogelijk zijn omdat de natuur weer zeer vruchtbaar zal zijn.

wat een tijd zal dat zijn!

Helaas wordt het door velen als ongeloofwaardig weggeduwd, door anderen merkwaardig genoeg als reeds vervuld – of zelfs als nu aanwezig – beschouwd. In het eerste geval ziet men het woord in Jesaja 11 als een sprookje, waar de wens de vader der gedachte is bij Jesaja. Maar God houdt niet van sprookjes. In het laatste geval wil men alles vergeestelijken. Laten wij ons echter bij het Woord houden want wat onmogelijk is bij de mensen is mogelijk bij God! In die tijd zal de Here regeren en het zal geweldig zijn op aarde!

Eind goed, al goed?

Laten we de retorische vraag uit het begin van dit stukje (�waar is nu die God van Liefde��) nog eens bekijken. Tijdens het komende Messiaanse rijk, het duizendjarig Vrederijk, zien de mensen hoe wij eigenlijk zouden moeten leven: geen honger, geen oorlog, geen machtswellust, geen hielenlikkerij, maar mensen die in vrede en blijdschap samenleven en samen Gods lof bezingen.

Maar wie denkt dat de mensen dan wel zullen gehoorzamen, komt beschaamd uit. Ook dan zullen er zijn, die nee zeggen tegen de Here. Maar de volken die Hem zoeken, zullen de banier zo vinden en de Here hulde brengen.

Maranatha! Jezus kom!

Reacties zijn gesloten.