Hij zal zeker komen!

Jesaja 9 vers 1 t/m 6:

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.

zonsopgang

Jesaja heeft in het vorige hoofdstuk moeten opschrijven dat Assur als een roede door God gebruikt zou gaan worden en het wordt donker voor het volk Israël. Maar dan ziet hij over de tijden heen het Licht komen. Gaande over de toppen van de golven der eeuwen, zoals een schip, gloort telkens in de verten het Licht dat zou komen. Wij kunnen bidden om de vrede over Jeruzalem, maar de echte vrede zal er pas komen, als de Vredevorst er is. De ogen van het volk Israël zullen verdonkerd blijven en ze zullen pas weer zien als ze Jezus erkennen als hun Messias en Hij hen zal genezen van hun (ver)blindheid. (Matteus 20:30-34) Israël zal worden prijsgegeven aan de duisternis, tot de tijd dat zij, die baren zou, gebaard heeft. (Micha 5:1-2)

‘Zij, die baren zou…’
Natuurlijk denk je dan meteen aan Maria, die gebaard heeft, en dat is ook inderdaad het begin van de nieuwe fase in Gods plan. De Messias is geboren, maar is de weg van het Lam Gods gegaan. De profetie van Jesaja gaat hier over een later tijdstip, n.l. dat de Here zal wederkomen op de Olijfberg in Israël en zo Zichzelf zal openbaren als een eerstgeborene in Israël. Zacharia profeteert dat Israël zal rouwen als over een enig kind. (Zacharia 12:10)

De eeuwige tegenstander

Opmerkelijk is dat steeds Assur (Irak/Iran) in die gebeurtenissen naar voren komt als de tegenstander van Gods volk. Was Assur in de tijd van Jesaja oppermachtig; in het tijdperk vlak voor de komst van de Messias zal Israël heftig terugslaan (Micha 5:7) en zelfs het oude Babel, door Nimrod gesticht, zal erbij betrokken raken. Juist in onze dagen zien wij hoe de president van Iran bezig een kwade droom te dromen, n.l. een (wereld) oorlog ontketenen die nodig is voor de komst van hun messias: de mahdi. Hiertoe wil deze verdwaasde man Israël compleet van de kaart vegen en haar inwoners uitroeien. 2.000 jaar is het Joodse volk geketend en geknecht, vervolgd en gedood, maar nu is het afgelopen; de Jood slaat terug in onze dagen! (hoewel: als God hen niet zou bewaren, viel er niets terug te slaan, want hun vijanden zijn vele.)

assur

Wat is de Midjansdag?

Jesaja vermeldt dat het zal geschieden als destijds op de Midjansdag. Dit is een verwijzing naar de tijd van Gideon. Wij vinden zijn geschiedenis in het boek Richteren 6 tot en met hoofdstuk 8. Die hoofdstukken beschrijven de overwinning van Gideon op Midjan, die zeven jaar heerste over Israël. Gideon bezat geen kracht in zichzelf, maar de Here openbaarde zijn kracht middels Gideon. Richteren 7 vers 9: ‘In die nacht zeide de Here tot Gideon: Sta op, val de legerplaats binnen, want Ik heb die in uw macht gegeven’.

Let op, dat het de Here is die zijn plan uitwerkt, maar Hij geeft Gideon opdracht om te handelen. Zo zal het dus gaan in die fase van Gods plan, waar Jesaja over spreekt. (de toekomst!) Met slechts 300 mannen trok Gideon op en de Here verwarde de vijandelijke legerscharen. Zo zal de Here straks met een klein overblijfsel Israël de overwinning bezorgen.

gideon

Opmerkelijk

Er is nog een opmerkelijke parallel tevoren geopenbaard in Gideons strijd: als de Bazuin klinkt, slaan die 300 man hun kruiken stuk en de fakkels gaan branden rondom de vijanden. Als de Heer Jezus als Overwinnaar zal komen, komen alle heiligen met Hem en dan zal dit hemelse Licht reeds voldoende zijn om een geweldige verwarring te stichten onder de vijanden Israëls. (Zacharia 14:3-7) Wat een fantastische belofte, en wie niet beseft dat deze in de Here Jezus vervuld zal worden, begrijpt niets van Gods plan. Dat is wat Jesaja uitroept: Een Zoon is ons gegeven!

Een Kind, een Zoon, de Koning!

Door de Zoon zal Gods overwinning gebeuren. (Jesaja 9:5-6) Let echter op, dat ook vers 5 puur profetie is, immers het gezicht wat gezien wordt doelt op voor Jesaja onbekende verten, tijden, die nog heel ver weg liggen. Hij ziet echter oorzaak en gevolg in één lijn liggen. Een Zoon is ons gegeven, was het gevolg van: Een Kind is ons geboren! Zo is ook de opmerking: De heerschappij rust op zijn schouder, een situatie die na de overwinning door de Zoon zal plaats vinden. Men kan deze uitspraak letterlijk nemen, in de zin dat die Zoon het koningschap heeft aanvaard; ook dan is het toekomst, zelfs voor ons, want de Heer is nu als onze Heer en Hogepriester in de Hemel aanwezig en wacht totdat Hij het koningschap kan aanvaarden, waar Openbaring 11:15 op doelt.


Jesaja 9:7 ‘De ijver des Here der heerscharen zal dit doen’, wordt in vers 7 vervolgd met: De Here heeft een woord gezonden in Jakob en het is gevallen in Israël. Israël betekent strijd Gods, God heeft een strijd met Jakob. (Genesis 32:22-32) Uit het geslacht van Jakob zou voortkomen de Koning der koningen. (Genesis 35:11) Een woord is gevallen in Jakob; is in de Here Jezus vervuld. Hij is “het Woord”!

Wat leren wij uit deze geschiedenis?

Ondanks dat er een roede gaat over het menselijk gedrag en God daardoor zijn toom niet af kan keren, blijft ook zijn hand uitgestrekt. Inderdaad door alle eeuwen heen heeft de mens zich verzet en aangezien de zonde de dood als loon oproept komt Gods toorn over zoveel minachting van zijn liefde-aanbod. Als God in zijn plan niet zelf voorzien had in de verzoening door de Zoon, zouden we reddeloos verloren zijn. Dat is het Evangelie, de blijde boodschap die zelfs nog zal klinken vlak voor de ure van zijn oordeel. (Openbaring 14:6)


[note]

Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen
gemaakt heeft.

[/note]

Reacties zijn gesloten.