God is almachtig dus: ik heb geen keuze…

Fatalisme

fatalisme

[important]

Het fatalisme is de leer die aanneemt dat de mens geen enkele invloed heeft op zijn lot. (Latijns: fatum = lot) Uit het fatalisme komt ondermeer de uitverkiezingsleer.

[/important]

Hoe kom ik daar nu op?


Soms zeggen mensen: God is Almachtig en Alwetend. Hij gaf Zijn wetten aan Zijn volk, wetend dat Zijn volk niet zou gehoorzamen. God gaf Zijn Zoon Jezus Christus, wetend dat Zijn volk Hem zou verwerpen. Hoeveel keus had Israël dan; het stond toch al vast waarvoor ze zouden gaan kiezen?

kronkels

In deze leer zit een gevaarlijke gedachtenkronkel. Namelijk deze: als God al van te voren weet dat Zijn schepping zal gaan zondigen, dan maakt Hij eigenlijk de zonde mogelijk door de verleiding van satan toe te laten? En wat vind je van deze: als God van tevoren weet welk mens behouden wordt (het offer van de Heer Jezus Christus zal aannemen) dan ligt het voor elk mens al vast en maakt het niet meer uit, wat je doet… (???)

Vrije wil, ook na het 1000 jarig Vrederijk

God wil dat de mens uit liefde voor Hem kiest. Dat de mens uit eigen vrije wil Hem wil volgen en wil gehoorzamen aan Zijn wetten. Daartoe moest God de mens de keuze geven. Want er is alleen sprake van vrije wil als je ‘tegen’ kunt stemmen. De vissen in een aquarium zijn daar niet uit vrije keuze… Dit is de directe reden waarom na het komende duizendjarige Vrederijk satan opnieuw voor een korte tijd wordt losgelaten. Want de mensen die in die periode zijn geboren, kunnen alleen een vrije keuze hebben als ze kunnen kiezen wie ze zouden willen volgen.

Maar is er dan nog sprake van een echte vrije keuze?

Mijn tijden zijn in God’s hand. Dat betekent dat God mij kent vanaf het allerprilste ontstaan in de baarmoeder en dat God precies weet op welk uur van welke dag van welk jaar mijn leven zal eindigen op aarde. (de opname van de gemeente even buiten beschouwing latend) Okee!! Dus: ik kan rustig op de autosnelweg gaan liggen? Want ik sterf pas op de dag/het uur wat van tevoren is vastgesteld? Eeh… nee. Zo werkt het uiteraard niet. Waarschijnlijk zal ik sterven als ik op de autosnelweg ga liggen en zal ik er dan achterkomen dat God allang wist dat ik zoiets stoms zou doen… Ik heb een vrije keuze en dat geeft mij verantwoordelijkheid; de Here God geeft mij die keuze, laat ik er dan verstandig mee om gaan.ga hier niet lopen (en zeker niet liggen...)

Voorbestemd maar toch zelf verantwoordelijk!

Het simpele feit dat God weet welke keuzes wij zullen maken ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid! Wij zijn zelf verantwoordelijk! Ja, God weet of jij het aanbod van genade door Jezus Christus aanvaarden zult. Maar je moet het toch echt zelf doen! Jij bent voorbestemd tot heerlijkheid, als je zelf de keuze voor de Heer Jezus maakt! En je bent voorbestemd voor de hel, als je ervoor kiest om dat niet te doen – en zelfs als je ervoor kiest om helemaal niet te kiezen. Want ook dat is een keuze…. Let dan op wat je kiest!

Jesaja 8 vers 5 t/m 10: Assur in Juda.

En de HERE ging voort nogmaals tot mij te spreken: Omdat dit volk de zacht vloeiende wateren van Siloach versmaadt en er vreugde is bij Resin en de zoon van Remaljahu, daarom, zie, de Here doet over hen opkomen de machtige en geweldige wateren van de Rivier, de koning van Assur met al zijn heerlijkheid; deze zal buiten al zijn beddingen stijgen en buiten al zijn oevers rijzen, binnendringen in Juda, overstromen en steeds verder om zich heen grijpen, reiken tot aan de hals; ja, zijn uitgespreide vleugelen zullen de breedte van uw land vullen, o Immanuël. Woedt, o volken, en weest verslagen; ja, neemt ter ore, alle verre streken der aarde; gordt u aan en weest verslagen; gordt u aan en weest verslagen. Beraamt een plan, maar het wordt verbroken; spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons.

Waarom werd Israël verslagen zonder dat God hen te hulp komt?

God geeft zijn ‘waarom’ door, het is een gevolg van het versmaden van zijn uitgestoken hand. Het minachten van zijn zegen. De keuze, die zij zelf maakten. De reden van al die onrust is het volk zelf; dit volk, zegt God. Het is immers zijn volk wat afwijkt en geen oog heeft voor het levende water uit de bron. Siloach betekent: ‘uitgezonden’, het volk Israël en Juda hadden een opdracht: de naam van God uit te dragen. God laat Zijn zorgzaamheid zien in de zachtvloeiende (weinig verval) wateren van Siloach, die vloeiden uit de bron Gichon, die aan de oostzijde van Jeruzalem lag en via een watertunnel vanuit de stad (ongemerkt door vijanden) steeds bereikbaar was. De stad Jeruzalem was daardoor altijd bij belegeringen verzekerd van water.

vergeet de bron van Juda niet!

Is dat niet een schitterende geestelijke heenwijzing naar onze Heer Jezus, die zegt in Johannes 7 vers 37: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Maar Juda versmaadde dit levende water, zoals ze dat tot op heden nog doen en opnieuw Assur (delen van Irak, Iran en Turkije) tegenover zich weten.

bron

Israël is ontrouw, maar God niet!

Vers 10 geeft een troostend slot voor Jesaja, daar staat dat men allerlei plannen kan- en zal bedenken, maar één ding staat vast voor Jesaja: God is met ons. Dat heeft de joden door de eeuwen heen steeds bemoedigd en zelfs al kiezen zij (nu nog) niet Gods weg, toch blijft Gods oog over hen.

Toekomst

Vers 18 eindigt met de opmerking: “Vanwege de Here der heerscharen, die op de berg woont”. Jesaja zag de Here reeds aanwezig op de berg Sion, dat is Jeruzalem. Maar dat zal pas gebeuren als de Heer Jezus wederkomt en Hij het weer zal opnemen voor zijn volk, vlak voor de aanvang van het duizendjarig vrederijk.

Jesaja 8 vers 23: De geboorte van de Messias.

Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.

Uuuuh…. Zebulon en Naftali??

Jesaja krijgt iets wonderlijks te zien. Zag hij eerst de duisternis over land en volk en dat voor lange tijd, ineens ziet hij het licht worden. Hij begrijpt het mogelijk niet, maar neemt het aan in geloof. Zoals God smaad liet komen over Israël, (Efraim, het tienstammenrijk) zo is er ineens dat lichten in de toekomst. Het begint in Zebulon. Dit is het stamgebied ten westen van de zee van Galilea, en Zebulon betekent: vorstelijke bijwoner. In dat gebied ligt het dorpje Nazaret! Daar zou het licht komen wat reeds door Jesaja is gezien. s-Nachts in de velden van Efrata begonnen, zou het overslaan naar Zebulon (Nazaret) en Naftali, het stamgebied rond de zee van Galilea, waar de Here zou rondgaan, predikende: Ik ben het Licht der wereld!
Geef een reactie