vijf hemelen (deel 2)

de derde hemel

De eerste, tweede en vierde dag werkte de Here God aan de hemel. Daarmee werd de hemel veranderd en ontstond de tweede hemel. Deze tweede hemel functioneerde boven de aarde, tot de tijd van de zondvloed in de dagen van Noach [een periode van 1.656 jaar]. “Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.” 2 Petrus 3 vers 5-7

De toenmalige hemel had dat enorme watergewelf wat de Here God in de hemelen had gemaakt. Dit watergewelf stortte op de aarde tijdens de zondvloed: “op die dag braken alle kolken der grote waterdiepten open en werden de sluizen des hemels geopend.” (Genesis 7 vers 11b) De ’tegenwoordige hemelen en de aarde’ ontstonden tijdens de zondvloed. Deze derde hemel is dezelfde hemel, die waar de Here God op wees, toen Hij tegen Abraham zei: “Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn..” Genesis 15 vers 5 Waarom variëren de planeten niet in hun banen? Waarom zijn ze zo nauwkeurig dat de mensen hun klokken op hen gelijk zetten en zelfs een ruimtelancering wordt berekend op basis van hun precieze baan? Omdat deze derde hemel zó blijft tot op de dag van vandaag, omdat deze hemel “..als een schat is weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.”

De verandering in zeven jaren

Maar zal de huidige opstelling van de hemel blijven, precies zoals ze nu zijn? Nee. We lezen immers dat de huidige hemel wordt bewaard tot “…de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.” Dezelfde apostel die dit schreef, schrijft enkele verzen later (2 Petrus 3 vers 10): “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.” Kan dit nog duidelijker worden vermeld? Zie ook Jesaja 13 vers 9-10 “Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.” Vers 13: “Daarom zal Ik de hemel doen wankelen…” Deze Schriftplaatsen spreken over de grote verdrukking, de Dag des Heren.

verduisterd

We vinden dit bevestigd in Openbaring 6 vers 12-14: “En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold” In Openbaring 8 vers 12 lezen we waarom de zon, maan en sterren verduisterd zullen worden: “En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks.”

verwisseld

Het is voldoende om te zeggen dat gedurende de komende zeven jaar van de Verdrukking het aanzien, de huidige posities en de bewegingen van de hemelen boven de aarde volledig zullen worden veranderd, en de huidige volgorde van de hemel zal “voorbijgaan,” Mattheus 24:35. Dit is precies wat er in Psalm 102 vers 26-28 staat: “de hemel is het werk uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij houdt stand, zij alle zullen verslijten als een kleed, Gij verwisselt ze als een gewaad, en zij verdwijnen” Aldus zal deze derde opstelling van de hemel boven de aarde worden veranderd en verdwijnen, net zoals de vorige twee hemelen.

De vierde hemel

Het Licht der wereld

De grote verdrukking komt ten einde door de zichtbare, lichamelijke terugkeer van de Heer Jezus Christus. Als dat gebeurt, zal een nieuwe verandering van de hemelen boven de aarde hebben plaatsgevonden, zoals hierboven beschreven. Het is duister geworden, maar: het Licht der wereld is gekomen! Zie Jesaja 60 vers 1-3 “Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u (Israël) gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan, en koningen tot den glans, die u is opgegaan.” Het licht des Heren zal stralen over de aarde.

De zon verdwenen?

Deze passage en ook de passage in Jesaja 60 en Openbaring 21:23, betekent niet dat er niet langer een zon of maan zal zijn in de hemel boven de aarde. Dat zou in tegenspraak zijn tot de duidelijke uitspraken in Psalm 72 vers 5 en vers 17, Psalm 89 vers 37. De passage in Jesaja 60 vers 19 zegt simpelweg: “De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht” De Schrift zegt niets over het uit gaan of zelfs ophouden te bestaan van de zon en de maan. Wat beide passages alleen duidelijk maken, is dat geen van deze hemellichamen nodig zullen zijn om licht te geven in het aardse Jeruzalem, waar de Heer Jezus Christus Zelf zal regeren, of in het nieuwe Jeruzalem in de hemel, waar de glorie van zowel de Heer Jezus en de hemelse Vader de stad tot licht zullen zijn.

De zon niet langer waarneembaar

Als de zon ’s morgens opkomt verdwijnen de planeten, sterren en sterrenbeelden aan de hemel dan? Natuurlijk niet! Ze verdwijnen gewoon uit het zicht gedurende de dag als gevolg van de buitensporige helderheid van de Zon. Ook wanneer de zon overdag en de maan ’s nachts schijnen over het land van Israël in het toekomstige Duizendjarige Koninkrijk van Christus, zullen deze hemellichamen gewoon uit het zicht verdwijnen als gevolg van de overmatige hoeveelheid licht uit de heerlijkheid van de Heer zelf.

De vijfde (en laatste) hemel

Deze vierde set der hemelen zullen gedurende deze 1000 jaar onveranderd blijven, maar aan het einde van het Duizendjarige Koninkrijk zullen ook zij zullen “worden aangepast” en “voorbijgaan.” Eerder lazen we in 2 Petrus 3 vers 10 “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan” Dit beschrijft een reiniging van de hemelen en de aarde door vuur tijdens de komende grote verdrukking periode. Maar laten we blijven lezen…. “Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.” (vers 11-13)

Tweemaal door vuur gereinigd

We lezen hier over TWEE zuiveringen van de hemelen en de aarde door vuur! Want de “dag des Heren” en de “dag van God” zijn niet dezelfde perioden. Ze zijn twee totaal verschillende perioden gescheiden door duizend jaar. De “dag des Heren” verwijst naar de zeven jaar verdrukking periode, maar de “dag van God” verwijst naar de toekomstige eeuwige heerlijkheid die volgt op de 1.000 jaar Duizendjarige Koninkrijk.

Maar waarom zouden de hemelen en de aarde voor de tweede keer aan het einde van het Duizendjarige Koninkrijk moeten worden gereinigd door het vuur? Persoonlijk denk ik, dat dit komt door de eindstrijd na de duizend jaren van het Vrederijk, als de satan voor korte tijd zal zijn losgelaten. De aarde en de hemel zullen na deze laatste strijd nogmaals worden gereinigd.

“Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.”

Jesaja 65 vers 17

“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.”

Jesaja 66 vers 22

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.”

Openbaring 21 vers 1


In de eeuwigheid zal er een nieuwe hemel zijn.
Deze hemel (zon, maan, planeten, sterren, sterrenbeelden, etc.) zal anders zijn dan alle vier vorige hemels die dan zijn voorbijgegaan. Deze vijfde hemel zal nooit meer “voorbijgaan” !

Geef een reactie