vijf hemelen (deel 1)

“Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.”

Jesaja 66 vers 22.

De eerste (originele) hemel

“In het begin schiep God de hemel en de aarde”

Genesis 1 vers 1

Wij kennen het woord ‘hemel’ in twee betekenissen: als de woonplaats van onze Here God, maar ook als het uitspansel boven ons hoofd: alles wat zichtbaar is in de lucht en daarboven. Over de laatste betekenis van het woord ‘hemel’ gaan we het hebben. De Bijbel beschrijft de precieze volgorde waarop de schepping plaats vond: eerst de hemel en dan de aarde. De hemelen [zon, maan, sterren, planeten, sterrenbeelden, enz.] en alle engelenscharen zijn eerst gemaakt. Enige tijd later is de aarde gemaakt. De Bijbel vertelt ons niet hoe veel later. In Job lezen we over de schepping van de aarde: “Waar waart gij, toen Ik de aarde grondvestte? Vertel het, indien gij inzicht hebt! Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers! Of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten, en al de zonen Gods jubelden?” (Job 38 vers 4-7)

Engelen bij de schepping van de aarde

Dit geeft aan dat de engelenscharen ervan op de hoogte waren dat de Here God de aarde creëerde voor een speciaal doel. Ze waren blijkbaar op de hoogte van dat doel, en verheugden zich in de schepping van de aarde. Deze passage in Job 38 maakt het ook duidelijk dat ‘de gezalfde cherub ” (satan) van Ezechiël 28 vers 14 [een hogere orde van de engelen] in die tijd nog niet in opstand was gekomen tegen God, en nog niet een derde van de de engelenscharen met hem in die opstand had meegetrokken. Immers: al de zonen Gods jubelden, dus de “gezalfde cherub” was toen nog steeds trouw aan de Heer.

De aarde: een bewoonbare plaats

“Want”, zo spreekt de HEER die de hemelen heeft geschapen, Hij, de ware God, die de aarde heeft gevormd en gemaakt, en haar grondslagen heeft gelegd; die haar niet als een leegte heeft geschapen maar gevormd heeft tot een bewoonbare plaats: “Ik ben de HEER, en niemand anders”. Jesaja 45 vers 18

De verwoesting van de aarde

Op een bepaald punt in de tijd na de schepping van de aarde is satan in opstand gekomen en heeft hij 1/3e van de engelen meegetrokken. Zijn opstand tegen God leidde tot oorlog tussen de een-derde van de engelen die satan volgden, en de twee-derde van de engelen die trouw bleven aan “Elohim”, hun Schepper. In die oorlog, uitgevochten door bovennatuurlijke spirituele wezens die over bovennatuurlijke geestelijke krachten beschikten, kwam zowel de aarde als de hemel in een staat van woestheid en ledigheid. Genesis 1 vers 2.

‘was’ of ‘werd’?

In de Nederlandse Bijbelvertalingen staat: “de aarde nu was woest en ledig”. In de grondtekst staat het Hebreeuwse woord “Haya.” Dit Hebreeuwse woord kan betekenen “worden, gebeuren, gedaan worden; verandering van de staat, het voorkomen van gebeurtenissen,” of dit woord kan ook betekenen “de staat van het bestaan”. De Engelse King James Bijbel vertaalde het met “de aarde nu werd woest en ledig”. Een bevestiging van de juistheid van deze vertaling vinden we in Genesis 19 vers 26 waar we over de vrouw van Lot lezen: “Maar zijn vrouw, die achter hem liep, zag om, en werd een zoutpilaar.” Het ‘werd’ in deze zin is hetzelfde woord als wat werd gebruikt in Genesis 1 vers 2. Een zoutpilaar zeker was niet de oorspronkelijke staat van de vrouw van Lot. Ik betwijfel dan ook dat de aarde van de oorsprong af een dode, donkere, planeet van afval en verlatenheid was. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat de originele hemel en aarde tijdens de satanische opstand zijn ‘voorbijgegaan’. Matteus 24 vers 35

De tweede hemel

“De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” Genesis 1 vers 2 De aarde was een koude, bevroren, donkere, dode, lege en levenloze planeet en het hele zonnestelsel was in totale duisternis. “De Geest van God” was niet tevreden was over die situatie. De Geest van God zweefde over de wateren, om nieuw leven voort te brengen. Prijs God!

De eerste dag

God sprak “er zij licht” en de duisternis werd verdreven. Dit licht was duidelijk afkomstig uit de hemel boven de aarde, want zon en maan kregen immers pas op de 4e dag hun taak toebedeeld.

[important]

Precies zó is de Heer Jezus Christus uit de hemel neergedaald als “het licht van de wereld” [Johannes 8 vers 12] om de gevallen mensheid uit de duisternis en de verdorvenheid van de zonde te verlossen. De opstanding van de donkere chaotische aarde op deze eerste dag van de scheppingsweek [zondag] typeert de opstanding van de Heer Jezus Christus, (ook op de 1e dag van de week)

[/important]

de tweede dag

Op de tweede dag van de week [maandag] werkte de Here God opnieuw aan de hemel. Deze keer heeft hij letterlijk een deel van het water van het oppervlak van de aarde verwijderd en dat opgesloten in de hemelen boven de aarde. Dit water zou in het uitspansel als een gewelf zijn opgenomen, daarmee zorgende voor een getemperd klimaat op de aarde; een ideaal klimaat voor de groei van zowel de vegetatie als de menselijke en andere vormen van leven die zouden worden gecreëerd voor het sluiten van de scheppingsweek. Om te zeggen dat onze God is geweldig is, is een understatement!

De vierde dag

Ja, ik ben me ervan bewust dat ik dag drie oversla, maar dat doe ik omdat dag 3, dag 5 en dag 6 zich uitsluitend richten op de aarde, en niet op de hemel, het onderwerp van deze studie. Op de vierde dag van de week [woensdag] maakte God de twee grote lichten en stelde die aan de hemel. Merk op dat de Here God de doelstellingen noemt voor deze hemellichamen: er zijn lichten aan het uitspansel om:

1. scheiding te maken tussen de dag en de nacht,
2. dienen tot aanwijzing
3. zowel van vaste tijden
4. als van dagen
5. en jaren;
6. om licht te geven op de aarde.
7. tot heerschappij over de dag,
8. en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht, benevens de sterren
Genesis 1 vers 14-16

[important]De Zon eerst, dan de maan

Let op de volgorde. De Zon werd voor het eerst gemaakt, dan komt de maan. De maan reflecteert het licht van de zon ‘s nachts op de aarde en net zo reflecteert de Gemeente het licht van de Heer Jezus Christus [Filippenzen 2 vers 15] op de aarde tijdens dit tijdperk van genade.

[/important]


volgende week: de derde t/m de vijfde hemel

Reacties zijn gesloten.