vergeven: een gift en een plicht

 


Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Romeinen 12 vers 19

De brief aan de Romeinen

De apostel Paulus schrijft deze brief aan de kerk in Rome we beginnen in hoofdstuk 12, waar Paulus de gelovigen aanraadt om in harmonie met elkaar te leven. Niet trots te zijn, maar nederig en eenvoudig. Om geen kwaad met kwaad te vergelden, maar om altijd het goede te doen. En Paulus zegt dat wij, voor zover dat van ons afhangt, vrede moeten houden met alle mensen. Dan vervolgt hij met bovenstaande tekst: “neem geen wraak, want de wraak komt de Heer toe. Integendeel: als je vijand dorst heeft, geef hem dan te drinken en als hij honger heeft geef hem dan te eten. Hierdoor zult u vurige kolen stapelen op zijn hoofd. Wij, gelovigen, mogen ons niet laten overwinnen door het kwade, maar het kwade overwinnen door het goede.

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

1 Korintiërs 2 vers 14

Kom op zeg!

Voor iemand die het Evangelie niet kent en in zijn hart heeft aangenomen, zijn de woorden van Paulus dwaasheid. Iemand die jou kwaad doet, niet met gelijke munt terugbetalen, maar “de andere wang toekeren”. Ja, dan heb je twee blauwe ogen… Alleen door de vernieuwing van onze geest, die wij krijgen bij de wedergeboorte, kunnen we het Woord van God begrijpen en dus ook dit Schriftgedeelte.

Een verandering in ons denken

Het begrijpen is nog tot daar aan toe, maar willen wij ook echt vanuit ons hart doen wat Paulus zegt? Zeggen we hem na: “Nee, ik wil niet met gelijke munt terugbetalen, oog voor een oog en tand voor een tand, maar in plaats daarvan wil ik die ander liefhebben. Ik wil in harmonie leven met mijn naasten, ik wil het kwaad overwinnen, ik wil eerlijk en toegewijd zijn, liefdevol, gastvrij, de ander erend, liefdevol, vol van blijdschap en vrede.” Eigenlijk zouden wij als kinderen van God dit moeten kunnen onderschrijven, omdat dit precies is wat de Geest van God ons wil leren.

Vrede en geen wraak

We moeten ook vriendelijk en nederig van hart zijn, eensgezind en niet eigenwijs. Het juiste willen doen voor een ieder. We moeten de vrede bewaren, voor zover het van ons afhangt. En dan voegt Paulus dus toe: geen wraak nemen, God komt de wraak toe. Dit gaat dwars tegen ons menselijk gevoel in. We willen op zijn minst een bepaalde genoegdoening. Maar het zou toch eigenlijk onlogisch zijn voor een kind van God om ’s morgens wakker te worden met de gedachte “ik ga vandaag wraak nemen”?

Oog om oog toch?

Het lijkt alsof Gods Woord hier in tegenspraak is met zichzelf. Immers, de Bijbel zegt in Exodus 21 vers 24 en Leviticus 24 vers 20 “een oog voor een oog, een tand voor een tand”. Hoe kan dit dan geworden zijn: “zie af van wraak”? De verklaring is eigenlijk simpel. God kent ons hart. Hij weet dat als iemand ons een tand uit de mond slaat, we die ander alle voortanden uit de mond slaan als vergelding. Onze wraakgedachten zijn zwaarder dan wat ons was aangedaan. Daarom beperkt God dit tot “als je wraak neemt laat het dan in evenwicht zijn: een oog voor een oog, een tand voor een tand”.

Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen

Aan Gods kinderen, die de Heilige Geest als Inwoner hebben ontvangen, draagt de Heer dus iets anders op. Zie af van wraak! In plaats van wraak te nemen wordt van ons gevraagd om hen, die ons kwaad deden, te helpen; hen te geven wat ze nodig hebben. Wat een zware opgave! Je bent kwaad en teleurgesteld in iemand; je moet vergeven en dan moet je ook nog aardig doen…

Toch wraak?

Maar daarna verwijst Paulus naar Deuteronomium 32 vers 35 waar de Heer zegt: “Mij komt de wraak toe en de vergelding!” En na het gedeelte dat wij voedsel en drinken moeten geven staat er “Hierdoor zult u vurige kolen stapelen op zijn hoofd”. Hèèè? Dat verandert de zaak! Vurige kolen op zijn hoofd: dat is nog beter dan wat ik zelf voor hem in gedachten had! De Here God Zelf neemt wraak namens mij en Hij laat hem branden in de hel!! Yeah!!

Bevestiging uit het Oude Testament
Spreuken 25 de verzen 21 en 22 zegt hetzelfde: “Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken; want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd, en de HERE zal het u vergelden.” Wauw! Is dit de wraak die de Heer namens ons zal uitdelen? Maar.. Wat staat er nu in vers 22?? “en de HERE zal het u vergelden”?? de Willibrordvertaling vertaalt het nog wat beter: “en de HEER zal het je belonen”.

Beloning voor liefde en vergeving

Wij laten onze vijand verbranden door vurige kolen op zijn hoofd te stapelen en de Heer beloont ons daarvoor? Die “vurige kolen” is geen daad van wraak, maar een daad van vriendelijkheid. EN niet alleen is het een daad van liefde en vriendelijkheid; het maakt een einde aan het kwade zoals we kunnen zien in het laatste vers: “Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede”. De Here God beloont ons als wij het kwade overwinnen door het goede, wat door Zijn genade in ons aanwezig is.

Hoe ‘de ander’ het ziet

Zijn die ‘vurige kolen’ in de ogen van onze tegenstander iets goed of iets kwaads?
Waarschijnlijk leidt het tot een brandende schaamte als onze tegenstander onze vriendelijkheid ziet. Ons gevoel zegt dat wij kwaadheid moeten bestrijden met kwaadheid. Maar werkt dat ook in de praktijk? Is het eigenlijk niet zó dat op onze wraak dan weer een antwoord komt? Als we kwaad met kwaad vergoeden dan zal onze tegenstander nooit naar ons toe komen om ons om vergeving te vragen of te zeggen dat wij eigenlijk gelijk hadden. Kwaad met kwaad vergelden is een bodemloze put. Het zal nooit stoppen.

Kies je voor bitterheid of vrede?

Waar het op neer komt is dit: wat jij bewerkt, overkomt jou. Doe jij kwaad, dan zal kwaad jou overkomen. Bewijs jij rechtvaardigheid, dan zal rechtvaardigheid jou bewezen worden. (dit zijn dingen die we niet altijd meteen zullen zien; soms duurt het een leven lang voor we het zien..) Als jij iemand die jou kwaad deed zegent, wordt jij zelf gezegend. Wij kunnen het kwaad wat ons overkomt, nooit overwinnen met nieuw kwaad. Als je dat doet, dan worden wij zelf overwonnen door het kwade. Dat kwade gaat je leven dan steeds meer beheersen en laat je niet meer los. Dan blijft het kwaad en vormt zich bitterheid. Uiteindelijk ben je zelf dan alleen nog de enige die de sleutel heeft om dit kwaad alsnog te overwinnen. Hoeveel boze, verbitterde mensen zijn er!

Meer dan overwinnaars!

Maar we hoeven ons niet te laten overwinnen door het kwaad. We kunnen het kwaad overwinnen met het goede en liefdevolle! Ik denk aan het verhaal wat Corrie ten Boom eens vertelde. Ze was in Afrika en daar was een liefdevol en Godvrezend man. Diens buurman haatte hem en had al enkele keren de hut van de gelovige man in brand gestoken. Toen hij dat weer eens deed vloog ook zijn eigen hut door overspringende vonken in brand. De gelovige man staakte de bluswerkzaamheden aan zijn eigen hut en begon zijn buurman te helpen. De buurman raakte gewond en kwam in het ziekenhuis. Daar kreeg hij bezoek van de gelovige man. En toen brak de buurman. Hij was niet bestand tegen zoveel liefde.. Hij wilde ook hebben wat zijn buurman had: die liefde en vergevingsgezindheid. En hij gaf zijn hart aan de Heer.

Vernieuwing van ons denken

Dit is waarom een nieuw hart en daardoor een nieuwe manier van denken voor de gelovige noodzakelijk is. De vernieuwing van ons hart, door de wedergeboorte en ons overgeven aan de Heer Jezus. Als kinderen van God behoeven wij geen vijanden meer te hebben. Vijanden die in liefde tegemoet worden getreden houden op een gegeven moment op ‘vijanden’ te zijn. Door liefde kunnen vijanden vrienden worden. Moeilijk? Bedenk dan hoe vaak God jou vergeven heeft…

[important]

Vergeet niet dat je zelf vaak hebt gezondigd
En dat je nog steeds zondig bent
Ga vriendelijk om met hen die zondigen
Zoals God ook met jou zelf omgaat.

[/important]

(vrij naar een uitspraak van Charles Spurgeon)

Met dank aan J.D. Farag

Geef een reactie