Veranderingen in het Messiaanse rijk

Het vorige onderwerp ging over toekomstige veranderingen en dan met name veranderingen gedurende ‘de ure van Gods toorn’ en de ‘Dag des Heren’. Niet bepaald een vooruitzicht waar je blij van wordt! Laten we daarom eens kijken welke positieve veranderingen er zullen volgen na de eindtijd, want onze God is machtig! Romeinen 8 vers 28 “Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn.” Daarom volgen nu de veranderingen die zich voordoen nadat de eindtijd is geweest. Mijn wens is dat elke lezer erdoor bemoedigd en gezegend wordt!


Als de overlevenden van de eindtijd het duizendjarig Vrederijk binnen mogen gaan zullen zij worden geconfronteerd met een enorm veranderde aarde. Maar zij gaan daar binnen met een grote belofte: Efeziërs 2 vers 7 namelijk “om in de toekomstige eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen, door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus”. De eerste verandering die merkbaar zal zijn, zal zijn VREDE, eindelijk na zoveel oorlog een werkelijke en langdurige vrede.

Verandering: Vrede op aarde

Als de Heer Jezus is teruggekomen op aarde en Hij de grote verdrukking beëindigt in de laatste strijd die wij kennen als ‘de slag bij Armageddon’ zal elke persoon die daarna nog het verlangen heeft om te vechten en oorlog te voeren gedood worden. Zie Jesaja 34 vers 2 “De toorn van de HEER richt zich op alle volken, zijn woede op al hun legers; Hij roeit ze uit en wijdt hen aan de vernietiging.” en Ezechiël 39 vers 20 “Doe u te goed aan mijn tafel, aan paarden en ruiters, aan helden en soldaten – godsspraak van de Heer? GOD” Vanaf dat moment zal er werkelijke vrede zij op de aarde. Glorie zij aan onze God!

 • “En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.”
  Micha 4:3. Zie ook Jesaja 2:4.

 • “terwijl de armen het land erven en in overvloed van de vrede genieten.” Psalm 37 vers 11

 • “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven”. Matteüs 5 vers 5

 • “Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de HERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.”
  Jesaja 55 vers 12-13

 • “Want zo zegt de HERE: Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden.”
  Jesaja 66 vers 12.

?

Veranderingen in het dierenrijk

Meteen na de grote verdrukking zullen gebouwen zijn ingestort (Ezechiël 38 vers 20 …elke muur zal ter aarde storten.) waardoor de overlevenden, zowel Joden als heidenen, de eerste tijd letterlijk zullen moeten slapen onder de open hemel, totdat er nieuwe huizen zijn gebouwd. Als je wel eens in een bos geslapen hebt weet je wat dat betekent: lekgeprikt worden door muggen en uitkijken voor teken. Maar nee: vanaf dat moment hoeft de mens niet meer bang te zijn voor dieren, omdat de aard en de natuur van de dieren zal zijn veranderd en geen enkele van de dieren de mens (of een ander dier) kwaad zal doen.

 • “Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wild gedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppe en slapen in de bossen.” Ezechiël 34 vers 25.

 • “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.” Jesaja 11 vers 6-9. (Zie ook Jesaja 65:25)

 • “Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde”
  Hosea 2 vers 17

?

Veranderingen in de geologie

De aarde, zoals wij die nu kennen, met kurkdroge steppes en kokendhete woestijnen, zal ook veranderen en zal terugkeren naar de situatie van vóór de zondvloed. Volgens prof Rehwinkel en Immanuel Velivskofski is de aarde bij de zonvloed gekanteld ten opzichte van de rotatieas, waardoor het klimaat ingrijpend veranderde. Zo begrijpen we onder andere de diepgevroren mammoeten in Siberië, diepgevroren terwijl ze staande hun maaltijd verorberden; Siberië had toen een mild klimaat en genoeg voeding voor zoveel mammoeten. Tijdens de zondvloed werd Siberië tot wat het nu is: een vijandige, kale en ijskoude omgeving. We lazen al dat de aarde zal waggelen en kantelen; mogelijk keert de aarde terug in haar uitgangspositie ten tijde van de schepping. Dan is er over de hele wereld een warm en vriendelijk klimaat. Als we zien welk een groot percentage van het vasteland thans onbewoonbaar is (veelal door droogte) dan zullen we begrijpen hoe gastvrij en verwelkomend de ‘nieuwe wereld’ zal zijn.

 • “En op elke hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken, waterstromen, zijn ten dage van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen.” Jesaja 30 vers 25.

 • “De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis; zij zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven, de luister van de Karmel en van Saron; zij zullen aanschouwen de heerlijkheid des HEREN, de luister van onze God. Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën. Zegt tot de versaagden van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, uw God zal komen met wraak, met de vergelding Gods; Hij zal komen en Hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen; want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn.” Jesaja 35 vers 1-7

 • “Ik zal op kale heuvels rivieren doen ontspringen en bronnen te midden der valleien; Ik zal de woestijn tot een waterplas maken en het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn ceder, acacia, mirt en olijfwilg zetten; Ik zal in de wildernis cypres naast plataan en denneboom planten, 20 opdat men zie en tevens erkenne, bedenke en tevens begrijpe, dat de hand des HEREN dit gedaan en de Heilige Israëls het geschapen heeft.” Jesaja 41 vers 18-20

 • “Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en geklank van gezang.” Jesaja 51 vers 3

 • “Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen.” Ezechiël 36 vers 33-36.

 • …in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppe, en het gloeiende zand zal tot een plas worden en het dorstige land tot waterbronnen; waar de jakhalzen verblijven en legeren, zal gras met riet en biezen zijn. Jesaja 35 vers 6 en 7

?

Veranderingen: vruchtbaarheid

Honderdduizenden mensen leven vandaag de dag in de ‘derde wereld landen’ in een armoedige situatie, waarin bovendien honger en ondervoeding een tragische tol eisen. Vele armen sterven door de honger; weesjes lopen op straat, bedelend en zoekend naar iets wat als voedsel kan dienen, hun oogjes bijna dichtgeplakt door vliegen. De zogenaamde ‘milenniumdoelen’ waren om de honger te bestrijden, maar sinds die tijd is de situatie alleen maar nog slechter geworden. Maar volgend op de komst van onze Heer Jezus, zullen de overlevenden, hun kinderen en kleinkinderen nooit meer honger of armoede lijden! Luister naar de belofte van de Heer: “Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat de ploeger zich aansluit bij de maaier en de druiventreder bij hem die het zaad strooit; dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien.” Amos 9 vers 13.

Met andere woorden: de aarde zal zo uitbundig voortbrengen dat de maaiers (oogsters) niet in staat zijn de opbrengst van het land te halen voordat het alweer tijd is voor opnieuw zaaien. Eén van de redenen waarom de aarde zo vruchtbaar zal zijn is de as die de vele vulkaanuitbarstingen in de eindtijd over de aarde verspreid hebben. Vulkanische as bevat elk mineraal en elk element wat de vegetatie nodig heeft. Daarom zijn de berghellingen van vulkanen vaak (ondanks het gevaar) bebouwd. Daarnaast zal de Here God de aarde ‘omgekeerd hebben’ zoals het land wordt geploegd. Jesaja 24 vers 1 “Zie, de HERE? ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven” Onze God is de Grote Meester landman (Johannes 15 vers 1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman” en Hij weet precies wat Hij doet. Niemand behoeft straks meer van de honger om te komen!

Veranderingen in de gezondheid

Blinden, doven, kreupelen: ze zullen er niet meer zijn in dit Messiaanse rijk. Zij, die blind, doof, kreupel of anderzins gehandicapt waren zullen in het duizendjarig Vrederijk volkomen gezond zijn. Wat een vreugde zal dat zijn! De mens, die door God werd geschapen, was goed; volmaakt zelfs. Zelfs de Here God zei ervan: het is zeer goed. Toen de zondeval was gekomen, deed niet alleen de zonde, maar ook de dood haar intrede. De volmaakte mens werd door de generaties heen minder volmaakt in zijn genen. Er kwamen beschadigingen in Gods prachtige ontwerp en daardoor kwamen er ziekten en kwalen. Was het kort na de schepping nog geen enkel probleem dat de zonen en dochters van Adam en Eva huwden en kinderen kregen (zij hadden immers nog een volmaakte genenpoel) later werd dat gevaarlijk omdat zo beschadigingen werden doorgegeven. Maar tijdens het Duizendjarig Vrederijk zal de mens weer helemaal zó zijn als God hem oorspronkelijk had geschapen: zeer goed!

Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden; 6 dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen
Jesaja 35 vers 5,64-7.
Hij, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De HEER bevrijdt de gevangenen, de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op. Psalmen 146 vers7-10.

Veranderingen: plantengroei

Het is zelfs het tegenovergestelde: de Here geeft nog een speciale zegen: “ En Ik zal hun een plant van naam verwekken; en zij zullen niet meer weggeraapt worden door honger in het land, en den smaad der heidenen niet meer dragen.” Ezechiël 34 vers 29. Deze “plant van naam” is “de boom des levens” die de Here als eerste plaatste in de Hof van Eden. Genesis 2:8-9 Na de zondeval werden Adam en Eva uit de hof verdwenen, om te voorkomen dat zij van de boom des levens zouden eten en –in hun zondige staat- voor eeuwig zouden leven. Genesis 3:22 De passage in Ezechiël spreekt over een plant van naam, wat letterlijk betekent: ‘een beroemde plant’. Met andere woorden: dit is een plant waarover reeds eeuwen wordt gesproken, gefantaseerd en gebruikt in fantasiefilms. Maar het is geen fantasie! Want als deze ‘plant’ (de boom des levens) niet reeël was, waarom zouden Adam en Eva dan anders uit de Hof van Eden verdreven zijn? Slaat hier mijn fantasie op hol? Lees dan dit in Openbaring 2 vers 7: “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is”. Binnenkort al zal elke gelovige na de opname van de gemeente het fruit van deze boom eten. En op aarde zal men dat weer mogen doen in het Duizendjarig Vrederijk!

De levende rivier

De Heer vertelt ons meer in Ezechiël 47 vers 12. “Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel”. We lezen hier dat er in dit Duizendjarig Vrederijk een rivier van levend water zal vloeien vanaf de troon van de Heer in Jeruzalem. (in vers 5 wordt uitgelegd dat de beek uiteindelijk een grote, ondoorwaadbare rivier wordt) Aan beide kanten van de rivier zullen deze bomen des levens groeien en het verloste volk Israël en de overigen die dit rijk mochten ingaan, zullen daarvan eten en drinken van het water uit de rivier.


Veranderingen: licht

Jesaja 30 vers 26 “Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen – op de dag, waarop de HERE de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde geneest”.

Openbaring 22 vers 5 “En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden”.

Openbaring 21 vers 24 “En de volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar”.

Overige veranderingen

Er zullen ongetwijfeld meer, veel meer veranderingen zijn gedurende het Duizendjarig Vrederijk waarover ik niet weet. Wij, als ware gelovigen (allen die Jezus Christus’ offer aannemen en Hem als Heer erkennen) kennen al ‘de heerlijkheid van Zijn genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde’. (Efeziërs 1 vers 7) maar in de komende eeuwen zal Hij ons nog de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. (Efeziërs 2 vers 7)

Waar zul jij straks zijn?

In het vorige onderwerp lazen we over de veranderingen tijdens de grote verdrukking. Veranderingen, die gezien en ervaren worden door de mensen, die zich niet met God hebben laten verzoenen. Het overgrote deel zal die eindtijd niet overleven; de mens zal schaarser dan goud zijn. denk niet dat jij, als je nu het offer van Christus afwijst, mogelijk bij die enkele overlevenden zal behoren! Want als je nu, terwijl je hebt gehoord over de genadegave van Christus, Hem afwijst, zul je straks niet anders kunnen dan de leugen geloven die de wereldregering (de nieuwe wereld orde) je zal wijsmaken. En dan ga je voor eeuwig verloren!

Als je deel wilt uitmaken van de zegeningen die in dit onderwerp beschreven staan, moet je je realiseren dat alleen volkomen zuivere mensen worden toegelaten. God is Heilig en Hij verdraagt de zonde niet. Maar Jezus Christus bracht het offer, waardoor je behouden kunt worden. Grijp die kans en neem Zijn heerlijke aanbod aan en je zult behouden zijn voor tijd en eeuwigheid!

Efeziers 1:7

Als je hierover wilt praten of schrijven mail me dan. Ik weet niet alles (verre van dat) maar ik ken Hem Die de Weg is, de Waarheid en het Leven! (Johannes 14 vers 6)