verandering op komst!!

Gewenste veranderingen

Vanuit de stad loopt de oude verbindingsweg met Groningen. Een tweebaansweg, geflankeerd door oude boerderijen, moestuinen en hier en daar een plukje woninkjes. Maar het –de stad uitstromende- verkeer naar de snelweg liep er vast en er kwamen grootse plannen. De afgelopen jaren werden alle boerderijen en huizen gesloopt en de grond werd bouwrijp gemaakt. Al snel verschenen de eerste grote kantoorpanden en grote winkelbedrijven en er werd een voetbalstadion gebouwd waar eerder twee gezinnen hun boerenbedrijven runden. De weg werd ook overhoop gehaald en vierbaans gemaakt; de kruising tussen twee nieuwbouwwijken werd een onderliggend viaduct met daar bovenop een rotonde. Nu, nog maar enkele jaren later, zou je, als je alleen de oude situatie kende, het niet meer terug herkennen; je zou er verdwalen. Zelfs mijn Tomtom adviseert me linksaf te gaan waar dat allang niet meer kan. Vanaf de snelweg kom je over het nieuwe bedrijvenpark en niets herinnert meer aan de ooit zo rustige uitvalsweg met de dromerige boerderijtjes.


Ongewenste veranderingen

We hebben in juni de beelden gezien van de overstromingen in Zuid China en in Zuid Frankrijk. Het stromende water sleurde de auto’s mee, wild cirkelend en overal tegen op botsend. Huizen stortten in en mensen zaten op de daken van huizen en schuren in de hoop dat ze gered konden worden. Mensen werd gefilmd, terwijl ze wanhopig waren; alles wat ze bezaten was in een enkele dag vernietigd. In Frankrijk waren het voor het merendeel touristen, die hun caravan en auto zagen wegspoelen; zij waren minder zwaar getroffen, want ze hadden nog een woning in Nederland. Niet iedereen heeft echter dat geluk. Als je je woning weg ziet drijven of ziet instorten en je weet dat je niets meer hebt, soms ook familieleden kwijt bent, dan verandert je leven van het ene op het andere moment dramatisch.

Toekomstige veranderingen

Toen ik hier zo over na dacht kwam het in mijn gedachten dat alles in de wereld, zoals wij het nu kennen, in de zeven jaren van de grote verdrukking zal verdwijnen of veranderen. Als één stad door mensenhanden al zó kan veranderen binnen enkele jaren, hoeveel te meer zal de aarde dan veranderen in zeven jaar tijd onder de hand van God? Hoevelen leven nu op onze aarde, zich totaal onbewust van wat er voor de deur staat? Hoevelen houden zich bezig met waar ze met vakantie naar toe willen, met een andere auto, met noem maar op; niet wetend hoe drastisch alles zal gaan veranderen. Wat en hoe gaat er veranderen dan?

De Dag des Heren

Iedereen die vertrouwd is met de Bijbel kent de uitdrukking ‘de dag des Heren’ wel. Het is een heenwijzing naar (vooral het eind van) de tweede helft van de grote verdrukking, de ‘ure van Gods toorn’, waarin God Zijn toorn zal uitstorten over de aarde, over de mensheid die zich niet wil bekeren en die daarmee zelf die toorn Gods over zich heen haalden. (het loon, dat de zonde geeft, is de dood Romeinen 6 vers 23 wie op (de akker van) zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees verderf oogsten Galaten 6 vers 7-8 Dit toch is de dag van de HERE der heerscharen, de dag der wrake Jeremia 46 vers 10) (de eerste helft komen er ook oordelen, maar die dienen ter beproeving. In die tijd zullen er enorm veel mensen tot bekering komen, die dit echter met hun leven zullen moeten betalen) Gedurende de zeven haar zal de Here God een restant van Zijn volk Israël redden, mensen die nu al uitzien naar de Heer en van Hem redding verwachten op basis van de Oud Testamentische Geschriften.

Veranderingen door de Dag des Heren

Laten we nu eens lezen in Gods Woord en zien welke veranderingen de Here God zal aanbrengen aan de hemelen en de aarde gedurende die zeven jaren. Jesaja 2:10-22 Hier geeft de Here zijn profeet een algemeen overzicht van alles wat gedurende die toekomstige periode zal gebeuren. De Here God laat zien (verzen 6-9) waarom Hij de Dag des Heren over Israël en de rest van de ongelovige wereld zal laten komen. De verzen leggen zichzelf uit; lees ze en geloof wat er staat! Dan staat er in vers 12 t/m 16 dat deze Dag des Heren zal komen over…

  • … al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft (in trots)
  • … alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan
  • … alle trotse bergen en alle hoge heuvels
  • … elke hoge toren en elke steile muur (versterkte verdedigingswal)
  • … alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten (afbeeldingen)

Verandering: verschrikkelijke aardbevingen

In deze verzen zegt de Here God tweemaal dat hij de aarde verschrikkelijk zal schudden: vers 19 en vers 21 (vergelijk dit met Haggai 2 vers 7 ‘Want zo zegt de HERE? der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.’ en Hebreeën 12 vers 26 ‘Nog eenmaal zal Ik de aarde laten beven, en niet alleen? de aarde, maar ook de hemel.’

Openbaring 6 vers 12-17 ‘En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.? En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.? En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;? en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam;? want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’

Verandering: De aarde uit haar baan

De aarde zal zo erg worden geschud dat de aarde letterlijk uit haar baan gerukt wordt. Jesaja 13 vers 13 Daartoe laat Ik de hemel wankelen, de aarde raakt van haar plaats, op de dag dat de? HEER? van de machten zijn razernij loslaat, de dag van zijn hevige toorn.’ en Jesaja 24:17-20 …de aarde wankelt op haar grondvesten. …De aarde waggelt als een dronkaard …dat zij valt en niet meer opstaat.

Verandering van de geologie van de aarde

Als de Here God de aarde gaat schudden en alle bergen en heuvels van hun plaats komen, zal de hele aarde enorme geologische veranderingen ondergaan. Nahum 1 vers 5 en 6 De bergen beven voor Hem en de heuvelen versmelten; de aarde rijst voor Hem op, ja, de wereld en al haar bewoners. Wie kan standhouden voor zijn gramschap? wie staande blijven bij zijn brandende toorn? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor Hem aan stukken. en Zacharia 14 vers 4 …dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal… Als deze toorn voorbij is, zal de aarde in niets meer lijken zoals op de landkaarten die we kennen uit de atlassen. De aarde zal volkomen veranderd zijn.

Een machtig God

God zal Zichzelf openbaren gedurende deze Dag des Heren (die 7 jaren) en de mensheid die na de opname van de Gemeente overblijft zal leren niet alleen hoe reëel en groot God is, maar eveneens hoe klein en onbetekenend de mens zelf is zonder God. Daarom ook zegt Jesaja 2 vers 22 “Laat toch af van de mens, wiens adem in zijn neus is, want wat is hij te achten?” Ben jij klaar voor deze veranderingen? Indien niet, dan kun je je beter klaar gaan maken!

Verandering: Volksverhuizingen

De twee maal dat we de uitdrukking ‘de dag des Heren’ tegenkomen in de Bijbel is in Jesaja 13 vers 6 “Jammert, want de dag des HEREN? is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige.? ” Let op het woord ‘verwoesting’. Neem in gedachten de beelden van de overstromingen of andere rampen zoals aardverschuivingen, tornado’s en dergelijke.

Zij hebben één ding gemeen: ze veroorzaken volksverhuizingen! Het leven van die slachtoffers verandert in 1 dag of nacht. Vernietiging veroorzaakt een enorme verandering in het leven van de getroffenen! Lees verder in Jesaja 13 voor een gedetailleerde omschrijving van alles wat er in die zeven jaar zal gebeuren.

Let op vers 9: “Zie, de dag des HEREN? komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.”

Verandering: De bewoners der aarde vervloekt

De hele aarde (het land .. erets) zal verwoest liggen, en de zondaars (de niet berouwvolle en onbekeerde mensen die hun hart verhard hebben) zullen letterlijk dag en nacht in angst komen te leven, angst voor wat hen overkomt en nog overkomen zal. Kijk eens naar de door Mozes voorzegde vloek die over Israël zou komen als zij omdat “gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt” (Deuteronomium 28 vers 45) en …. “Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest,? dan zal de HERE? u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten.? Hij zal alle kwalen van Egypte, waarvoor gij bevreesd zijt, weer over u brengen, zodat zij aan u kleven”. Vers 58-60

Zoals het Joodse volk heeft geleden gedurende de lange periode van hun verstrooiing, zo zal elk mensenkind lijden (en nog veel erger) gedurende de grote verdrukking. Velen, zeer velen zullen dan sterven.

De overtredingen

We lezen dit ook in Jesaja 13 vers 12 waar de Here God verklaart dat Hij de wereld zal straffen om ‘de ongerechtigheid der goddelozen hun, en de trots der overmoedigen en de hoogmoed der geweldenaars’ en de “stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir.” Met andere woorden: er zullen zoveel mensen om het leven komen dat de mens letterlijk zeldzaam zal worden… Jesaja 4:1 en Jesaja 24:5-6

Verandering: Duisternis

Terwijl deze vernietiging aan de gang is vertellen Jesaja 5:30 en Jesaja 13:10 dat de hemelen donker zullen zijn. Niet langer zullen hemellichamen zorgen voor licht op de aarde. De gruwelijke verwoestingen zullen zich afspelen in schemer of duisternis, zelf overdag. Iedereen die deze dingen leest in het Woord van God, en begrijpt wat ze inhouden, zal begrijpen welke enorme veranderingen er in de wereld zullen plaatsvinden.

We kunnen natuurlijk verder kijken naar de plaatsen in de Bijbel waar de uitdrukking ‘de Dag des Heren’ voor komt. Echter: om te blijven bij de veranderingen die in de grote verdrukking zullen plaatsvinden, zal ik simpelweg verwijzen naar sommige Schriftgedeelten. In 2 Petrus 3 vers 10 worden de NT gelovigen gewaarschuwd: “Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.”

In deze tekst staan drie dingen waar ik op wil wijzen.

  1. De ‘Dag des Heren’ komt voor de verloren wereld ‘als een dief in de nacht’. Dus net zoals een inbreker ‘s nachts komt, als iedereen slaapt, en hij dan alles van waarde wegneemt en weer weg is voor men zich zelfs maar realiseert dat er een inbreker geweest is, zó zal de ‘Dag des Heren’ de nietsvermoedende wereld overvallen.

  2. Gedurende die ‘Dag des Heren’ zullen …….de hemelen met gedruis voorbijgaan” Het Griekse woord wat vertaals is met “voorbijgaan” in dit vers betekent letterlijk: “Om voort te gaan; voorbij te gaan; om weg te gaan, om te verdwijnen, om te komen tot een einde.” Het betekent dat er een werkelijke chaos zal zijn in ons zonnestelsel door één of meer hemellichamen die als ongeleide projectielen (vlak) langs de aarde zullen. Is er een indicatie van zo’n evenement in de nabije toekomst? Jazeker! Overal ter wereld zijn grote schuilkelders gebouwd door en voor de ‘mensen met geld’ en er is een grote verzamelplaats voor alle zaden, zodat die veilig gesteld zijn. Herinner je je planeet X nog? (X=de tiende planeet) Die komt wel degelijk!

  3. de elementen zullen door vuur vergaan” Het is duidelijk dat als de elementen smelten door de grote hitte dat “de werken” (alles wat door de mens gebouwd is) zullen opbranden.

Verandering: hitte

Een massieve rots zal smelten als hij wordt blootgesteld aan genoeg hitte. Elke uitbarstende vulkaan is daarvan het bewijs. Wat geleerden ‘magma’ noemen en wat langs de vulkaanhellingen omlaag loopt, is gesmolten rots. De temperatuur van dit magma varieert van 800 tot 1200 graden celsius. Volgens geleerden is de temperatuur van de binnenkant van de aarde tussen de 5.000 en 7.500 graden hitte. De gesmolten kokendhete lava van vele vulkanen zal in de eindtijd zal alles wat in de weg staat simpelweg in een tel verbranden. De luchttemperatuur zal eveneens stijgen door deze vulkaanuitbarstingen zodat de mens ondergronds moet vluchten om niet levend gekookt te worden. Openbaring 16:8-9 De enorme hitte zal goeddeels alles wat de mens heeft opgebouwd, al zijn ‘werken’, verbranden en niets zal gespaard blijven.

Verandering: De aarde op zijn kop?

Jesaja 24: vers 1 “Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners” Als je dit zó leest dat de aarde ‘ondersteboven’ zal worden gekeerd, denk je al snel dat Noord Zuid wordt en andersom. Maar dat is niet wat er werkelijk zal gebeuren! We lezen in de profetieën over de eindtijd (ook het laatste deel ervan) dat de koning van het Noorden nog steeds uit het noorden zal komen en dat Egypte nog steeds in het zuiden zal liggen en de koningen van de opgang der zon komen nog steeds uit China.

Als er staat dat de Here de aarde ondersteboven zal keren heeft dat een direct verband met de verwoesting van die aarde in hetzelfde vers: elke vierkante meter van de aarde zal de toorn van God ervaren. Land, wat nu aan de oppervlakte ligt, zal begraven worden in de ingewanden van de aarde en andersom. Dit is niet mijn interpretatie, maar de Bijbel zegt dit; dit is eerder gebeurd en zal opnieuw gebeuren. Een voorbeeld uit het verleden vinden we in Genesis 19 vers 24 en 25: “Toen liet de HERE zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de HERE, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem”. We lezen hier over een grote vulkanische eruptie waardoor het zwavel en vuur regende op de steden waardoor alles verbrandde en alles werd bedekt met vulkanische as, waardoor de steden begraven werden. De steden werden ondersteboven gekeerd. Deuteronomium 29:23 Amos 4:11

Verandering: nieuwe bergen

Begrijp me niet verkeerd: er zullen bergen, heuvels en valleien blijven, ook nadat de Here de aarde heeft omgekeerd. Kijk naar de bergen van nu en je ziet de gevolgen van een eerder oordeel van God over de mensheid! Overal op aarde zien we aardlagen, door evolutionisten voorgespiegeld als zijnde elke aardlaag van een duizenden jaren durende periode. In werkelijkheid zijn het de sliblagen die het zich terugtrekkende water van de zondvloed achterliet, waarna het water weer opkwam om opnieuw een laag rommel achter te laten. De aarde was enorm in beroering en we zien dan ook hoe de aardlagen kronkelen en soms zelfs over elkaar heen geschoven werden. Na de oordelen zal de aarde er grotendeels uitzien zoals na de zondvloed.

De wetten van God tellen niet meer

In het gedeelte van Jesaja 24 vers 1 zegt de Heer letterlijk dat hij de aarde ondersteboven zal keren tijdens de grote verdrukking. Het gericht over de aarde: “Zie, de HERE ontledigt en verwoest de aarde, keert haar onderstboven en verstrooit haar inwoners”. Vers 2 van Jesaja 24 maakt duidelijk dat het iedereen zal aangaan ongeacht rang en stand en vers 3 zegt dat de aarde ‘volkomen ontledigd’ wordt. Vers 4 geeft aan dat de aarde door de oordelen ‘verwelkt’; niets van waar de mens vandaag de dag waarde aan hecht, zal overblijven. De verzen 5-6 vertellen vervolgens waarom God zulke oordelen over de mensheid brengt. ‘de aarde is ontwijd door haar bewoners’ Denk hier eens over na! Denk eens aan de massale vervuiling en vergiftiging van de oceanen, het land waarop we wonen en de lucht die we inademen. De Here God wist, toen Hij ongeveer 2.600 jaar geleden deze profetie aan Zijn profeet gaf, wat een slechte rentmeester de mens zou zijn en hoe ernstig de aarde door toedoen van de mens zou worden beschadigd. Maar waarom doet de mens deze dingen? ‘…omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken…’

De wetten worden zelfs omgedraaid

Vandaag de dag zijn we op het punt aangekomen dat de massa van de mensheid zich niets meer aantrekt van de wetten die God aan de mens gaf. Integendeel: eerlijke en rechtvaardige wetten zijn veranderd om tegemoet te komen aan de verlangens van de mens. ‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis’ (Jesaja 5 vers 20) De wetten van God zijn door praktische elk land en de meeste mensen verlaten. We zijn zo beschaafd geworden dat koelbloedige moordenaars niet meer de doodstraf krijgen, maar we legaliseren de koelbloedige moord op ongeboren kinderen. Vers 20 van Jesaja 5 zegt: ‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. en Jesaja 24 vers 6: ‘Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Verandering: de hemelen

In Psalm 102 vers 26-27 lezen we: “Gij hebt voormaals de aarde gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen; die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd zijn.” In deze verzen staat dat de hemel, ons zonnestelsel, ook zal veranderen; planeten zullen van hun plaats gerukt worden of door vuur worden vernietigd. Na de grote verdrukking zal de nachtelijke hemel er anders uitzien dan nu. Hebreeën 12 vers 26 “Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.”

Verandering: steden, gebouwen

De beschaving hangt samen met de steden, dorpen, gebouwen, fabrieken, bruggen, huizen en andere structuren die de mens gemaakt heeft. Het mag duidelijk zijn dat door de grote verwoestingen praktisch niets daarvan zal blijven bestaan. Kaïn, de moordenaar van zijn broer Abel, bouwde de eerste stad. Genesis 4:17 Nimrod bouwde na de zondvloed de eerste stad Genesis 10:8-11 Twee mensen die tegen God in opstand waren gekomen, bouwden de eerste steden. Ook vandaag zijn steden helaas bijna symbolisch voor alle slechtheid die de mens kan bedenken. Ezechiël 38 vers 19 en 20 “en in mijn naijver, in het vuur mijner verbolgenheid, zal Ik spreken: Waarlijk, te dien dage zal een zware aardbeving het land van Israël teisteren. Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op de aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.”

Verandering: onze moderne verworvenheden

Als je er zo over nadenkt welke verwoestingen er komen, dan krijg je een beeld waarin op aarde ook geen auto’s, vliegtuigen, computers, televisies of de toelevering van gas en electra meer zullen zijn. Raffinaderijen, fabrieken, kerncentrales etc: alles zal verdwenen zijn. Vernietigd door het vuur of begraven onder tonnen puin, as en aarde door de aardbevingen en vulkaanuitbarstingen.

De schuld voor deze verwoestingen

De Bijbel vertelt ons dat de Here God de satan verantwoordelijk houdt voor de verwoestingen als gevolg van de oordelen. Jesaja 14 vers 16 en 17 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?” Maar de Here God zal er Zelf op toezien dat er niet opnieuw slechte mensen komen om grote steden (met al hun verderf) te bouwen, vers 21: opdat zij niet … “het oppervlak der wereld vullen met steden.”

Verandering: Overal doden

Jeremia 25 vers 32-33 zegt “Zo zegt de HERE? der heerscharen: Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde,? en zij die door de HERE? geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.” Dit maakt duidelijk dat miljoenen mensen in die zeven jaren zullen sterven. Er zullen zo veel doden vallen dat zelfs de familieleden van de overledenen niet langer om hen zullen rouwen, maar de doden gelukkig zullen prijzen; beter af dan zij die door moeten blijven leven. De doden zullen op de straten liggen en niet eens meer worden weggehaald om te worden begraven. Openbaring 14 vers 15 en 16 “En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.? En Hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid.”

De mens wordt bijna uitgeroeid

Er zal dus een enorme verandering plaatsvinden in de bevolkingsaantallen op de aarde. In het boek Openbaring lezen we over de reductie van de mensheid, maar ook in verschillende Oud Testamentische profetieën die gaan over de Dag des Heren. De situatie na de zeven jaar van de grote verdrukking zal lijken op die van Noach, na de zondvloed. Nog maar een enkeling is in leven. We weten uit Gods Woord, dat het volk Israël in de woestijn bewaard zal blijven voor de verschrikkingen die over de aarde komen. Zij zullen het duizendjarig Vrederijk binnengaan. De overigen, die overleefden, worden door de Heer Jezus gescheiden in ‘bokken en schapen’. Hun oordeel zal afhankelijk zijn van hoe zij zich tijdens de grote verdrukking hebben opgesteld tegenover de verjaagde, gevluchte Joden. Hebben zij hen ook verdrukt en overgegeven aan de troepen van de antichrist? Of hebben zij medelijden gehad met dit zwaar getroffen volk en hen te water gegeven, een schuilplaats of wat eten? Alleen zij, die medelijden toonden, ontvangen de genade dat ook zij het Duizendjarig vrederijk binnen mogen gaan. Matteus 25:31-46

Geen slecht, kwaadaardig mens blijft er over

Zo’n 3.000 jaar geleden werd koning David geïnspireerd om de in God gelovige mensen te troosten en hun een hart onder de riem te steken:

“Wind je niet op over de zondaars, wees op boosdoeners niet jaloers, want zo snel als het gras vergelen zij, zij verdorren als het groene kruid.” Psalm 37 vers 1-2.

“De zondaars worden immers uitgeroeid, maar wie op de HEER bouwt zal het land bezitten. Nog even geduld en het is afgelopen met de boze; je zoekt waar hij staat, maar hij is niet meer” Psalm 37 vers 9-10.

Ook deze verzen maken duidelijk dat niet één slecht en oorlogszuchtig mens zal overblijven na de grote verdrukking.

Waarom zo’n deprimerende schets?

Al met al zijn alle veranderingen die ik hiervoor heb geschetst nogal deprimerend. Waarom ik dat toch doe? Als je boeken leest en films ziet over de eindtijd, dan zit daar vaak een element van spanning in. Zoals je kunt lezen in boeken die vertellen over de bezetting in ’40-’45 en die vertellen over de ondergrondse, het verzet. Spannend! Ook evangelische films over de eindtijd benadrukken (mogelijk ongewild) de spanning die er dan zal zijn; mensen die zich verschuilen voor de overheid en de overheid die op die mensen jaagt omdat het merkteken verplicht zal worden wil men mogen leven. Zelf schreef ik ook een dergelijk boek, ‘Verborgen strijders’. Dat die spanning er in wordt opgenomen is in principe niet verkeerd, maar er kleeft wel een gevaar aan.

[warning]

D? t wil ik meemaken!!

En dat gevaar is dat mensen, die nog nooit hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven en die dus nog onder de toorn van God vallen, zichzelf zullen troosten door het bedenken van de spannende avonturen die ze mogelijk zullen beleven als ze ‘straks’ op de vlucht zijn en weerstand bieden. De waarheid is echter ontnuchterend. Ten eerste weet niemand of hij/zij na de opname van de gemeente nog in staat zal zijn alsnog te kiezen voor Jezus: God zendt een dwaling aan hen, die nu niet willen geloven. Laat het je niet overkomen! Verder is de persoon die gedurende die zeven jaren ‘de baas’ is over de wereld, en die wereldregeringen op dit moment al aanstuurt, de satan. En aan hem is niets spannends. Het zal geen eng-griezelig-spannende tijd zijn, maar pure horror en doodsangst.

“Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN!
Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn?
Duisternis is hij, en geen licht!

Amos 5 vers 18[/warning]

Heus: dat wil je echt niet meemaken!

Als je dit onderwerp hebt gelezen besluit je mogelijk dat de aarde een afschuwelijke tijd te wachten staat en dat jij daar liever geen deel van wilt uitmaken. Dan heb ik goed nieuws voor je! Wij, als mensen, kunnen ons niet verzoenen met God, maar God kan dat wel! God kwam als een mens op aarde, als Jezus Christus. En Jezus stierf en droeg daarmee de straf voor ieders zonden. ‘ieders’ wil in dit verband zeggen: de zonden van elk mens die dit grote offer van Jezus Christus aanneemt. Heb jij dat al gedaan? Gewoon op je knieën voor de Almachtige God en Hem je zonden belijden en Zijn vergeving ontvangen? Dan zul jij bewaard worden voor de ‘ure der verzoeking, die over de aarde komen zal.’ (Openbaring 3 vers 10) En die ‘ure’ gaat vooraf aan de ‘ure van Zijn toorn’, die uitmondt in de uiteindelijke afrekening op de ‘Dag des Heren’. Heb je het offer van de Heer Jezus Christus nog niet aangenomen? Laat je dan waarschuwen, want de wereld om ons heen laat zien dat wij de tijd van Gods komende oordeel dicht zijn genaderd.

Een voorbeeld van zo’n gebed om de Heer Jezus aan te nemen

Er zijn geen voorwaarden; je mag in je eigen woorden bidden, maar om je te helpen zet ik hieronder de tekst voor zo’n gebed neer. Kies een rustige plek (de badkamer of zo) en ga op je knieën. Let op: als je dit bidt, bidt het dan met je hele hart! Laat het niet zó zijn dat je gewoon die tekst voorleest, maar MEEN ELK WOORD WAT JE ZEGT!

“Vader, ik weet dat ik Uw wetten heb gebroken en dat mijn zonden mij van U hebben weggehouden. Het spijt me echt, en ik wil nu van mijn vroegere zondige leven tegenover U af. Vergeef mij alstublieft, en help me om niet meer te zondigen. Ik geloof dat Uw zoon, Jezus Christus, voor mijn zonden stierf, dat Hij uit de dood is opgestaan, leeft, en mijn gebeden hoort. Ik nodig Jezus uit om de Heer van mijn leven te worden, om vanaf vandaag in mijn hart te heersen en te regeren. Zend alstublieft Uw Heilige Geest om mij te helpen U te gehoorzamen, en om voor de rest van mijn leven Uw wil te volbrengen. Ik bid hiervoor in de naam van Jezus. Amen.”

Reacties zijn gesloten.