uitleg van Rosh Hashanah. (deel 1)

Laatst kreeg ik een prachtige studie over het Joodse feest Rosh Hashanah toegestuurd. De schrijver ervan is een bescheiden man; hij wil niet dat zijn naam genoemd wordt. Hij noemt zichzelf ‘Jan’. Jan: dank je wel voor deze studie!! Het is een lange studie die je niet zó maar even weg leest. Maar wel de moeite waard om er tijd voor uit te trekken! Vandaag deel 1 en volgende week komt deel 2.


1.De Teshuva tijd.

De eerste dag van de maand Elul begint een 40 daagse periode bekend als TESHUVA wat terugkeer of berouw betekent en die eindigt met Yom Kippur. Iedere morgen van de maand Elul wordt de Ramshoorn of Shofar geblazen om het volk op te roepen zich te bekeren en terug te keren tot G’d. Na dertig dagen in de Teshuva, op de eerste van de maand Tishrei komt Rosh Hashanah. De tien daagse periode tussen Rosh Hashanah en Yom Kippur worden de Hoog Heilige dagen genoemd of ook wel de ontzagwekkende dagen (Yamim Nora’im). De Sabat die in deze periode valt is de “Sabat van de omkeer”; vijf dagen na Yom Kippur begint het Loofhuttenfeest.

Teshuva spreekt tot alle mensen. Zij die geloven in de Messias worden opgeroepen om hun leven te onderzoeken en te zien waar en wanneer ze van G-d zijn afgeweken. Het is een oproep om de schriften te onderzoeken en de waarheid dat de Messias Degene is die Hij zei dat Hij was. G-d wilde mensheid verwittigen voordat Hij het oordeel laat komen. G-d waarschuwde de mensen voor de vloed; Hij waarschuwde Ninevé voor het verwoest werd. Hij wil niet dat de wraak van Zijn oordeel over iemand komt. (Ezechiël 18 vers 21-23,30-32; Zefanja 2 vers 1-3; 2 Petrus 3 vers 9)

De gehele maand Elul is een periode van dertig dagen van voorbereidingen van persoonlijk onderzoek en bekering voor de komende Hoog Heilige Dagen. De Shofar wordt geblazen na iedere morgensamenkomst. Psalm 27 die begint met “De Heere is mijn licht en mijn heil” wordt opgezegd op het einde van de ochtend -en avondliturgie. De boodschap van Elul tot Rosh Hashanah is duidelijk: bekeer u vóór Rosh Hashanah; wacht niet tot na Rosh Hashanah want dan bevind ge u in de verschrikkelijke dagen!

2. Rosh Hashanah: namen, onderwerpen en uitdrukkingen.

1.Teshuva (berouw)
2. Rosh Hashanah (begin van het jaar; geboortedag van de wereld)
3. Yom Teruah (feest van de bazuinen; De dag van de wekkende bazuinklank)
4. Yom HaDin (De oordeelsdag)
5. HaMelech (De kroning van de Messias)
6. Yom HaZikkaron (De herinneringsdag)
7. De tijd van Jacob’s moeite ( de weeën van de Messias)
8. Het openen van de poorten.
9. Kiddushin/Nesu’in (de huwelijksceremonie)
10. De opwekking van de doden (opname)
11. De laatste bazuin (shofar)
12. Yom Hakeseh ( De verborgen dag)

3.Rosh Hashanah: Het begin van het jaar.
“De verjaardag van de wereld”

Rosh Hashanah is het joodse nieuwjaar en deel van de tijd van berouw. “Rosh “in het Hebreeuws betekent “hoofd” en shanah betekent “Jaar”. Het is het nieuwjaar van de burgerlijke kalender en ook bekend als de geboortedag van de wereld; de wereld was geschapen op die dag (talmoed, Rosh Hashanah 11a). Volgens de joodse traditie was Adam die dag geschapen. (Mishnah, San Hedrin 38b) Hoe werd dit bepaald? De eerste woorden van Genesis: “In den beginne…” wordt gelezen: Aleph b’Tishrei, of “op de eerste van de maand Tishrei”. Daarom is Rosh Hashanah gekend als de verjaardag van de wereld .

Opmerking: er zijn vier joodse nieuwjaren:
1. Nisan 1: de nieuwjaarsdag van de koningen.
2. Elul 1: de tienden heffing van de dieren.
3. Shevat 15: nieuwjaar van de bomen.
4. Tishrei 1: het nieuwjaar der jaren.

4. De tijd van de viering.

Rosh Hashanah wordt twee dagen gevierd: de twee eerste dagen van de maand Tishrei (in september-oktober). De maand Tishrei is de zevende maand van de bijbelse religieuze kalender. De reden daarvoor is dat G-d de maand Nisan maakte tot de eerste maand van het jaar voor de herinnering aan de goddelijke uitredding van Israël uit Egypte (Exodus 12 vers 2)

5. Waarom duurt Rosh Hashanah twee dagen?

RoshHashanah wordt twee dagen gevierd omwille van de onzekerheid het feest te plaatsen op de juiste dag: dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de nieuwe maan voor het eerst zichtbaar wordt. Daarom was het moeilijk iedereen, zelfs in Jeruzalem, te bevestigen dat het nieuwe jaar begonnen was.

6. Yom Teruah: De dag van de wekkende klank.

In Psalm 98 vers 6 staat geschreven: “met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de Here”. De zegening die we ontvangen van de Here wanneer we de betekenis van Rosh Hashanah en het blazen van de shofar kennen, kunnen we lezen in Psalm 89 vers 16: “Welzalig het volk dat de jubelroep (vreugdevolle klank) kent, zij wandelen, Here, in het licht van uw aanschijn….” Op Yom Teruah, de dag van het blazen van de bazuin, moet iedere gelovige de shofar horen. De “mitzvah” is het Bijbels gebod om te luisteren naar de shofar als die geblazen wordt en er op te reageren.

Teruah betekent: “een wekkend geschal”. Een onderwerp dat geassocieerd wordt met Rosh Hashanah is: “wakker worden”. Teruah wordt ook vertaald als: “schreeuw”. Het boek Jesaja 12 brengt het roepen in verband met het duizendjarig rijk van de Messias, de “Athid Lavo”. De Messiaanse tijd en en de Roep zijn vermeld in in Jesaja 42 vers 11; 44 vers 23; Jeremia 31 vers 7 en Sefanja 3 vers 14. De eerste komst van Yeshua wordt in verband gebracht met de roep in Zacharias 9:9. De ultieme roep is de opname in 1 Tessalonicenzen 4 vers 16,17.

Of het nu door het geluid van de shofar is of door een bovennatuurlijke roep; de bedoeling is ons te wekken! Daarom staat er geschreven: “Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen.” (Efeziers 5 vers 14) De brief van Paulus aan de Efeziërs heeft veel verwijzingen naar Rosh Hashanah en de Heilige dagen. Efeziërs 4 vers 30 “…door wie gij verzegelt zijt tegen de dag der verlossing” (Yom Kippur: de grote verzoendag) G’d schonk dat feest om ons te leren dat we geoordeeld zullen worden op Rosh Hashanah en verzegeld zullen worden tot aan het sluiten van de poorten op Yom Kippur.

Het woord ontwaken wordt in verband gebracht met de opstanding: Jesaja 26 vers 19 “Herleven zullen uw doden, ook mijn lijk, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij die woont in het stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven.” Het onderwerp van het ontwaken uit de slaap wordt door heel de bijbel gevonden : Johannes 11 vers 11 Daniel 12 vers 1-2 In Jesaja 51 vers 9 staat geschreven : “Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, gij arm des Heren waak op als in de dagen van ouds, van de geslachten uit de voortijd”. De “arm des Heren” wordt gebruikt als term voor de Messias. Jesaja 53 vers 1. Het Hebreeuwse woord voor arm is “zeroah”. Gedurende het Paasfeest (Pesach) wordt een scheenbeen, zeroah genoemd, op een bord gelegd. De term wakker worden is dus een uitdrukking voor Rosh Hashanah. In Jesaja 51 vers 9 wordt het wekken in verband gebracht met de komst van de Messias.

[note]

G’d leerde ons via het geluid van het fysieke instrument, “de shofar” te ontwaken uit onze geestelijke slaap. (1 Kor. 15 vers 46)

[/note]

De shofar werd gebruikt bij grote plechtigheden. De eerste maal dat de ramshoren vermeld wordt is in verband met de openbaring op de berg Sinaï toen de stem van de shofar zeer luid klonk en al het volk in het kamp beefde. De shofar die we horen op Rosh Hashanah herinnert er ons aan dat we de Thora aanvaard hebben en wat de verplichtingen zijn die daaruit voortvloeien. De shofar werd geblazen wanneer de oorlog werd verklaard aan een vijand; zodat de shofar die we horen op Rosh Hashanah moet dienen als een strijdkreet om de oorlog te verklaren aan onze vijanden: zowel onze eigen verkeerde neigingen en passies als de satan zelf. De shofar wordt ook geblazen in het Jubeljaar om de vrijlating uit de slavernij af te kondigen. (Leviticus 25 vers 9-10) Geestelijk verwijst deze bevrijding uit de slavernij naar de verlangens van de wereld en het dienen van de duivel. Rosh Hashanah is ook de viering van het begin van de schepping toen G’d begon te heersen over de aarde. Het begin van de regering van een koning wordt aangekondigd met bazuingeschal. (Psalm 47 vers 5-7)

7. Het gebruik van de shofar in de bijbel

De shofar of ramshoren, heeft steeds een belangrijke plaats ingenomen in de geschiedenis van G’d’s volk in de Bijbel

 1. De Thora is aan Israël gegeven bij het geluid van de shofar (exodus 19 vers 19)
 2. De muren van Jericho stortten in onder het blazen van de shofar. (Jozua 6 vers 20)
 3. Het geluid van de shofar zal de komst van de Messias voor Israël aankondigen.(Zacharia 9 vers 14,16)
 4. De shofar wordt geblazen bij de inzameling van de bannelingen van Israël. (Jesaja 27 vers 13)
 5. De shofar werd geblazen om de Israëlieten te vergaderen tot de krijg. (Richteren 3 vers 27 2 Samuel 20 vers 1)
 6. De wachter op de muren van Jeruzalem blies de shofar. (Ezechiel 33 vers 3-6)
 7. De shofar werd geblazen bij het begin van het Jubeljaar. (Leviticus 25 vers 9)
 8. De shofar herinnert ons eraan dat G’d souverein is. (Psalm 47 vers 5)
 9. De shofar herinnert ons aan Abrahams offer en dat G’d plaatsvervangend voorziet in een ram. (Genesis 22 vers 13)
 10. De shofar wordt geblazen om het begin van de feesten aan te kondigen. (Numeri 10 vers 10)
 11. Het blazen van de shofar is een signaal voor de oproep tot berouw. (Jesaja 58 vers 1)
 12. Het blazen van de shofar leidt de dag des Heren in. (Joel 2 vers 1)
 13. De shofar wordt geblazen bij de opstanding van de doden en bij de opname van de gelovigen. (1 tessalonicenzen 4 vers 16)
 14. Johannes werd opgenomen in de hemel bij het geluid van de shofar. (Openbaring 4 vers 1)
 15. Zeven shofars zullen schallen wanneer G’d de aarde oordeelt gedurende de grote verdrukking. (Openbaring 8 vers 6)
 16. De shofar werd gebruikt bij de kroning van de koningen. (1 Koningen 1 vers 34,39)

8. Yom Hadim: De oordeelsdag

Een andere naam voor Rosh Hashanah is Yom HaDim, de oordeelsdag. Er wordt aangenomen dat God op de oordeelstroon zit en dat alle mensen voor Hem komen om door Hem geoordeeld te worden. Drie boeken zullen geopend worden. (Talmud, RH 6b) De Shammaischool leert ons dat er drie categorieën zullen zijn bij de laatste oordeelsdag: de totaal rechtvaardigen, de volledig verdorven en een tussen categorie. De rechtvaardigen zullen onmiddellijk ingeschreven en verzegeld worden in de komende wereld. De verdorven worden verzegeld voor het verderf. (talmud RH 16b-17a)

De rechtvaardigen zullen beschermd worden gedurende de oordeelsperiode, terwijl de verlorenen met de wraak van God zullen geconfronteerd worden en zich niet zullen bekeren. Een mens heeft tijd tot Yom Kippur voordat zijn lot voor immer verzegeld is; met andere woorden, de gemiddelde mens heeft tijd tot het einde van de grote verdrukking om zich te bekeren en zich tot G’d te richten. Die mensen staan niet in het boek des levens of in het boek van de verlorenen, hun lot wordt later bepaald.

Er zijn twaalf maanden in het jaar en evenveel stammen in Israël. Iedere maand van het joodse jaar heeft zijn representatieve stam. De maand Tishrei is de maand van de stam Dan, dit heeft een symbolische betekenis, want toen Dan geboren werd uit Bilhah, de slavin van Rachel, zei Rachel: “God heeft mij recht verschaft, ook heeft Hij mij verhoord en mij een zoon gegeven”. Dan en Din (zoals in Yom HaDin, dag des oordeel) hebben dezelfde stam en symboliseren dat Tishrei de tijd is van het goddelijk oordeel en vergiffenis; het symbool van Tishrei in de dierenriem is Weegschaal, ook een symbool voor het oordeel.

9. HaMelech: De kroning van de koning

De erkenning van God als koning wordt levendig beschreven in de Joodse visie hoe Adam de Goddelijke Schepper ziet als koning over het ganse universum. Op het einde van de zesde dag van de schepping, toen Adam zijn ogen opende en de prachtige wereld rondom hem zag, begreep hij dat God de wereld en hem geschapen had. Adam’s eerste woorden waren: “De Here is Koning voor altijd!” en de echo van zijn stem galmde door heel de schepping en God zei: “Nu zal de gehele wereld weten dat Ik koning ben.” Dit is de eerste Rosh HaShanah, het eerste nieuwjaar ; het was de geboortedag van de mens, en de kroning van de Koning der Koningen.

Het Messiaans begrijpen.

Een term verbonden met Rosh HaShanah in het Hebreeuws is HaMelech (de koning). Eerder in de tekst is vermeld dat de shofar die geblazen wordt op Rosh HaShanah bekend staat als de laatste bazuin, die Paulus ook vermeldt in 1 Tessalonicenzen 4 vers 16-17; op dat ogenblik zullen de gelovigen in de Messias die rechtvaardig zijn volgens Yom HaDim (de dag van het oordeel)opgenomen worden samen met de rechtvaardigen die voor die tijd gestorven zijn. Op Rosh HaShanah zal de Messias Yeshua (Jezus) tot koning gekroond worden in de Hemel. Hij was een eerste maal naar de aarde gekomen in de rol van de lijdende Messias en wordt nu gekroond tot koning over de aarde, als voorbereiding voor Zijn tweede komst in het begin van het Millenium. Zie ook Daniël 7 vers 9-14 Ook Johannes zag hetzelfde gebeuren in Openbaring. (Openbaring 19 vers 16; 20 vers 4)

Volgende week beginnen we met
de troonsbestijging van de Koning!

Reacties zijn gesloten.