Hoop voor ontmoedigden en depressieven

Romeinen 8 vers 38-39 “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.”


Enkele weken geleden werd deze tekst genoemd in een discussie. En enkele dagen daarna beluisterde ik op Youtube een preek van de Aloha Bible Prophecy, een gemeente in Hawaï. Een aanrader, maar wel in het engels. Toeval bestaat niet, zeker niet met terugkerende Bijbelteksten, dus naar aanleiding van die preek onderstaande overdenking.

Aan wie is dit vers geschreven

Paulus schrijft dit aan de Christenen in Rome. Hij haalt de blik van de gelovigen van omlaag, de zorgen, het verdriet en alles van deze wereld, naar omhoog, naar de onmetelijke liefde van de Here God. Een beschermende en bewarende liefde. Paulus laat hen (en ons) zien hoe veilig wij staan in de liefde die de Heer voor ons heeft. Paulus begon zijn toespraak in hoofdstuk 8 met de woorden ‘geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn’ en hij eindigt met de woorden ‘geen scheiding van de liefde Gods’.

Daartussenin beschrijft hij alle zegeningen: we zijn vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods en allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. We hebben niet een geest van slavernij, maar de Geest van het zoonschap, erfgenamen van God en we zijn mede-erfgenamen van Christus. De Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben en we zijn gerechtvaardigd en verheerlijkt

Zeker weten

Om een waarheid te leren kennen moet je van die waarheid kennis nemen: door horen, of lezen. Maar Paulus gaat verder: hij schrijft dat hij ten volle overtuigd is. De Statenvertaling zegt zelfs: ‘verzekerd’. Dat is meer dan horen, begrijpen en aannemen! De waaarheid ervan moet je hart geraakt hebben en het Woord moet je hart verlicht hebben en de Heilige Geest moet je helemaal over de streep getrokken hebben, sprekend door het Woord van God, zodat je overtuigd wordt tot een zeker weten! Als wij de Heilige Geest een onbelemmerde toegang geven tot ons verstand en onze wil, kan zo’n overtuiging in zulk vertrouwen ook door ons uitgesproken worden.

Vrije toegang voor de Heilige Geest

Je kunt als kind van God beschikken over veel kennis. En, in onze tijd, over een bijna onuitputtelijke informatiebron zoals online Bijbels in elke vertaling, online preken en artikelen. Maar dit alles is niet meer dan kennis. Als wij de Heilige Geest beletten om door ons verstand en onze wil heen te breken, dan blijft het daarbij. Veel kennis, weinig begrip. Dan is het verspilling van tijd. Het Woord moet in ons leven! D? n wordt het levensveranderend. D? n gaan we begrijpen en vertrouwen.

De liefde van God, niet onze liefde

Paulus noemt op welke tegenstanders ons zouden willen scheiden van de liefde Gods en hij noemt er tien. In het benoemen komt hij bij alles en iedereen, die niet in staat zal zijn Gods liefde voor de mens teniet te doen. De zaken die Paulus benoemt kunnen ons niet scheiden van Gods liefde voor ons. Die liefde is zeker en getrouw. Deze Bijbeltekst spreekt echter niet over onze liefde voor God. Het zegt ‘alleen’ dat Gods liefde voor ons niet te verbreken is.

Tegenstellingen

Paulus noemt uitersten: dood noch leven, heden noch toekomst etc. Waarom doet hij dat? Omdat beide kanten de neiging hebben om mij te scheiden van de liefde die God voor mij heeft In Christus Jezus. Let wel: niet om Gods liefde te scheiden van mij, maar: mij te scheiden van Gods liefde!

[important]

De Bijbeltekst uit Romeinen 8 spreekt niet over mijn liefde voor God, maar over Gods liefde voor mij!

[/important]

Redenen voor afval

De uitersten kunnen mij beiden scheiden van Gods liefde. Tegenspoed zou het kunnen doen, ervoor kunnen zorgen dat ik wordt gescheiden van Gods liefde voor mij, maar welvaart kan dat net zo goed. Zij hebben de neiging mij weg te leiden van de liefde van God. In Spreuken 30 vers 8 staat: “geef mij armoede noch rijkdom” Want zowel in armoede als in rijkdom kan ons geloof wegvallen. In armoede omdat we Gods trouw en liefde niet meer zien en in rijkdom omdat we menen Gods trouw en liefde niet meer nodig te hebben. Prediker 7 vers 14 “Wees goedsmoeds in tijd van voorspoed, maar denk op de kwade dag: ook deze heeft God gemaakt evenzeer als die; immers kan de mens van de toekomst niets ontdekken.” God laat de uitersten in ons leven toe, ‘zodat wij de toekomst niet zullen ontdekken’, met andere woorden: zodat we niet leven in voortdurende zekerheid: ‘k ben rijk; mij kan niets gebeuren’. Want dingen kunnen plotseling veranderen. En alleen dan kunnen we leren vertrouwen. Vertrouwen leren we in armoede en trouw leren we in rijkdom.

afgoden

We zien dit geïllustreerd in de verhalen over Israël, die in het Oude Testament staan. Nooit ging Gods liefde weg van dit volk. Maar hoe vaak verloor het volk Israël de liefde voor Yahweh? Steeds opnieuw zei de Here God tot Zijn volk: IK ben de Heer, uw God. Want ze hadden andere goden genomen. Net zoals wij andere goden kunnen gaan dienen in ons leven. De god van de welvaart, de goede baan, het voetbal: alles wat onze volledige aandacht krijgt zodat wij die zaken gaan plaatsen boven de Here God. Maar die ‘goden’ kunnen niet van ons houden. Wij houden misschien van hen, maar dat is geen wederkerige liefde. De goden van de wereld hebben niet lief.

zekerheid

Daarom is het zo belangrijk dat we ons realiseren dat Paulus niet praat over onze liefde voor God. Want er zijn legio zaken die onze liefde voor God wel degelijk kunnen laten verminderen. Maar: al deze zaken kunnen mij niet scheiden van Gods liefde voor mij! Het maakt niet uit waar je bent, wie je bent, wat je verleden is: er is niets wat je kunt doen of wat zal maken dat Gods liefde voor jou zal verminderen. Niets!

Gods liefde is onvoorwaardelijk

We leven in een tijd waarin wij als Christenen tegen elkaar zeggen ‘God houdt van je’ en dat we die boodschap dan wel kennen. ‘Ja, we weten het wel. God is liefde, dus natuurlijk houdt Hij van ons…’ Het ‘houden van’ is gedegradeerd. Voorbeeld: “God houdt van jou!!” reactie: “ja, ik weet het (glimlach)”. Maar als je dan bijvoorbeeld zegt: “God vindt jou aardig!” is de verbaasde reactie: “echt waar???”. “Ja, God vindt je aardig!”. “oh, maar Hij weet dan vast niet wat ik gedaan heb; wat zich in mijn gedachten afspeelt… Nee, ik denk eerlijk gezegd niet dat God zo happy is met mij…”

Als dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here, kan onze zonde dat dan? Nee. Ook onze zonde zal de liefde die God voor ons heeft, niet verminderen.

[warning]

Kort samengevat: God houdt van jou, ‘no matter what’.

[/warning]

Satan zegt ons dat het wèl kan

satan weet dit en juist daarom probeert hij ons te overtuigen dat wel degelijk iets ons kan scheiden van de Liefde van God. Dat we gaan denken “God is vast boos op mij vanwege mijn zonden; hoe kan Hij nog van mij houden?’ Dan wordt het schuldbesef wat ons terug had moeten leiden tot God, door satan misbruikt om ons te laten denken dat Gods liefde voor ons eens zal ophouden. Want als we dat geloven dat geloven we dat God afstand neemt van ons en dan zullen ook wij afstand nemen van Hem. En dat is precies wat satan wil. Maar wij worden gerustgesteld door Jacobus 4 vers 8: “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.”

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 1 Johannes 4 vers 19

Onze voorwaardelijke liefde

Wij mogen hoop hebben, wetend dat Gods liefde voor ons onvoorwaardelijk is. Het is niet gegrond in wat wij doen of niet doen. Het heeft eigenlijk niets met ons te doen: God houdt van ons omdat dat Zijn Goddelijke Agape liefde is. IK HOUD VAN JE. Niet: Ik houd van je, als… Wij kijken naar onze hemelse Vader en proberen Zijn liefde voor ons af te meten in de context die we kennen: die van ons. Liefde heeft een oorzaak. Je houdt van iemand die de liefde waard is. Bij de mens is de liefde wel degelijk voorwaardelijk. De gedragingen van de ander kunnen onze liefde laten verkillen.

De top Tien van Paulus

  1. dood Dit geldt voor de gelovigen in Christus, die niet langer bang voor de dood behoeven te zijn. De angel van de dood, de verwijdering van de mens van God, is immers door de Heer Jezus weggenomen. Als zelfs de dood mij niet kan scheiden van Gods liefde voor mij dan… kan niets dat voor elkaar krijgen.

  2. leven De moeilijkheden (zonden, beladenheden, bitterheid, teleurstellingen, onzekerheden en fysieke narigheden) die wij in dit aardse leven meemaken, kunnen maken dat er een afstand komt tussen ons en God. Maar deze zaken kunnen het kind van God niet afsnijden van de liefde van God!

  3. engelen Engelen zijn boodschappers van de ware God. Zij zullen niet trachten het kind van God te beroven van de liefde Gods. Maar ook satan heeft engelen en hij kan zich zelf zelf voordoen als een engel des lichts! En er zijn gelovigen die een spiritueel en bovennatuurlijk geloof hebben, gebaseerd op ervaringen. Zij staan wagenwijd open voor deze engelen. Voor hen geldt Galaten 1 vers 8 “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, [u] een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!” Maar voor elk wedergeboren kind van God mag gelden het woord van Judas 1 vers 20-21 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.”

  4. machten (Statenvertaling: overheden) We weten van de overheden van de lucht: de demonen. Dit spreekt over het duistere rijk van de boze. Ook zij, hoewel machtig, zijn niet in staat iets af te doen aan Gods liefde voor de mens.

  5. heden Wat kan Paulus hier bedoelen met ‘het heden kan mij niet scheiden van Gods liefde voor mij’? Ik denk dat dit de huidige omstandigheden zijn, die verlammend op ons kunnen werken en ons kunnen laten twijfelen.

  6. toekomst Zorgen om wat de toekomst ons kan brengen. Maar ook onze ‘zorgen voor morgen’ kunnen ons niet scheiden van Gods liefde voor ons!

  7. krachten Hier geen tegenstelling, maar simpelweg: ‘krachten’. Dit lijken mij de mysterieuze krachten in de wereld van bijgeloof, spiritisme en occultisme. Helaas zijn soms ook Christenen bijgelovig, ze lopen niet onder een ladder door, zijn bang voor vrijdag de 13e en schrikken van een zwarte kat. Maar ook deze krachten kunnen niets aanvangen tegen Gods liefde voor de mens. Hoe angstwekkend deze krachten ook kunnen zijn.

  8. hoogten Bij ‘hoogten en diepten’ zijn we weer terug bij de contrasten. De oneindigheid van het heelal verkennend kunnen we gaan denken dat God heel ver weg is. De Schepper van hemel en aarde… Hij, Die het universum schiep… Ons menselijk verstand kan het niet bevatten. Kan zo’n machtig en groot God van ons, nietige schepsels houden? Zou het? Ja! Want dit is de God, Die de haren op ons hoofd geteld heeft. De God, Die betrokken is bij elk aspect van ons leven!

  9. diepten Niets, tot in de diepten van de hel, kan ons scheiden van de liefde van God. De poorten van de hel zullen de Gemeente niet overweldigen!

  10. enig ander schepsel Stel je iets of iemand voor: maakt niet uit wat! Probeer maar; stel je maar iets voor: het zal ons toch niet scheiden van Gods liefde!

Onze basis

Deze zekerheid is de basis waarop wij mogen vertrouwen. Deze liefde van God voor zondaren, die zichtbaar is geworden in Christus Jezus, is de grootst mogelijke zekerheid, die er bestaat. Niets of niemand kan ons van die liefde scheiden!

Jesus loves me, this I know
for the Bible tells me so
little ones to Him belong
theu are weak, but He is strong.

Yes, Jesus loves me! (3x)
the Bible tells me so.

Lied JdH 587

Jezus mint mij, Zalig lot,
‘k Weet dit uit het Woord van God,
Schoon ik zwak ben, arm en blind;
Nochtans ben ‘k door Hem bemind.

Ja, Jezus mint mij! (3x)
ik weet dit uit Gods Woord!

Dit kinderlied heeft meer kinderen tot de Heer Jezus gebracht dan enig ander lied.
Want het spreekt van het allerbelangrijkste: de liefde van God voor ons!