Oorlog in de Hemel

Aan de hemel en op de aarde

Begin van dit jaar heeft René de Jonge uitgebreid geschreven over het teken aan de hemel, zoals beschreven in Openbaring 12. Maar vanaf dat moment gebeurt er meer dan ‘de vrouw, gekleed met de zon en de maan aan haar voeten’. Want op de aarde ziet Israël dat zij een verbond met de dood hebben gesloten en een deel van hen zal de woestijn in vluchten waar God hen gedurende ‘de ure van Jacobs benauwdheid’ zal bewaren zodat de antichrist hen niet kan vinden en ombrengen.

in de hemel

Op datzelfde moment gebeurt er in de hemel ook iets, namelijk een oorlog die uitbreekt in de hemelen boven de aarde. Openb. 12:7-9


“Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.”

war in Heaven 1

Buitenaards leven

Momenteel is een van Satans titels “de heerser over de machten in de lucht”, Efeze 2:2. Dit betekent dat hij de heerser is van de gevallen engelen, die momenteel deel uitmaken van koninkrijk van Satan: “hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, de kwade geesten in de hemelsferen.” Efeziërs 6:12. De mens die de leugen van de evolutietheorie gelooft, neemt aan dat er ‘dus op andere planeten ook leven kan zijn ontstaan’. Daarom zoekt de mens tussen de sterren naar ‘ander leven’. Bestaat dat? Jazeker wel! Maar de Bijbel leert niet dat er menselijk leven bestaat op andere planeten in het universum of zonnestelsel. Het leven dat op dit moment bestaat in het universum is geestelijk leven; wat, als men Gods Woord echt gelooft net zo echt is als het fysieke leven. De Bijbel leert ons dat deze “de overheden en machten” zijn van Satan en dat deze gevallen engelen wonen “in de hemelse gewesten” boven de aarde.

De toegang tot de ruimte ontzegd

Maar hier in Openbaring hoofdstuk 12 wordt aangetoond dat deze “overheden en machten”, samen met Satan zelf in een hemelse oorlog zullen worden verslagen door “Michael en zijn engelen”. Als Satan en zijn engelen zijn verslagen, zullen ze worden uitgeworpen uit de hemel boven de aarde, en worden zij tijdens de laatste helft van de grote verdrukking beperkt tot het oppervlak van de aarde zelf.

Teruggekocht!

Wanneer Christus Jezus de zeven zegels op het boek opent, als “hogepriester der toekomende goederen” (hebr 9:11) koopt Hij niet alleen de aarde terug die door Adam was verloren, maar Hij reinigt ook de hemel boven de aarde, die werd verontreinigd (“de hemel is niet rein in zijn oog” Job 15:15) vanaf het moment dat “de gezalfde cherub” in opstand was gekomen tegen God. Onderstaand Bijbelgedeelte gaat over de koning van Tyrus. Maar het is onmiskenbaar dat niet alleen deze koning wordt bedoeld, maar dat er een andere persoon achter schuilgaat: satan zelf. Je ziet dit bijvoorbeeld ook in Matteüs 16 waar de Heer Jezus tot Petrus zegt: “Ga weg, achter Mij, satan”.

“Dit zegt God, de HEER: Eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld, en je zondigde; daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van je plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op de aarde neergeworpen, als een schouwspel voor andere koningen.”

Ezechiël 28: 12-17. (zie ook Jesaja 14)

Ongeloof verandert in aanschouwen

Vele ongelovigen ontkennen het bestaan van God, satan, en engelen. Aan de andere kant wordt het bovennatuurlijke gezien als ‘spiritueel’ en ‘spannend’. Maar tijdens de laatste helft van de grote verdrukking zal niemand meer twijfelen omdat satan en zijn gevallen engelen dan zijn uitgeworpen uit de hemel en op de aarde zijn gearriveerd. Hun verblijfplaats zal worden beperkt tot de oppervlakte van de aarde, waar zij zullen wonen en leven onder de mensheid. Stel je voor, als je na de opname zult worden achtergelaten op deze aarde…. Je kunt de boze van aangezicht tot aangezicht zien en zijn demonen zullen als in eenn nachtmerrie overal rondzwerven. De mens uit die tijd zal niet meer twijfelen als zij het kwaad aanschouwen en lijfelijk ondergaan.

Het wordt nacht!

Dat satan en zijn engelen worden neergeworpen is ook de reden waarom de Here Jezus Zelf zei: “Ik moet werken de werken desgenen, die mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.” Johannes 9:4. Gedurende de hele menselijke geschiedenis heeft de Here God altijd iemand gehad (een man of soms een vrouw) om Zijn boodschap van verlossing te verkondigen aan de andere mensen op de aarde. Van tijd tot tijd stuurde Hij Zijn engelen naar iemand toe, maar nooit om Zijn boodschap van het evangelie te prediken. De waarheid van Gods Woord te verkondigen was altijd in de handen van de verloste mensheid geplaatst om dit te delen met anderen. Maar in het midden van de grote verdrukking is de boodschap van het evangelie uit de handen genomen van de mens en de engelen van God worden uitgezonden om vliegend boven de aarde het eeuwige evangelie te prediken “En ik zag een anderen Engel vliegen door het midden des hemels, die had het eeuwig Evangelie, om het te verkondigen aan degenen, die op de aarde wonen, en aan alle natiën en geslachten en talen en volken” Openb. 14:6

Een nacht waarin niemand werken kan

Waarom is dit uit de handen van de mensen genomen? Let goed op dat duidelijk wordt gesteld dat de 144.000 in die tijd “van de aarde zullen worden vrijgekocht”, en zij zijn “voor de troon van God” in de hemel. (Openb. 14:3) Ook de twee getuigen zijn dan in de hemel op dat moment. Openb 11:11-12. Dus wie onder de mensen is overgebleven op de aarde om voor de Here God te getuigen? Bovendien: de satan en zijn engelen zijn bovennatuurlijke wezens met bovennatuurlijke machten en krachten die ver buiten het vermogen van natuurlijke mensen gaan. Dus zodra de satan en zijn engelen zijn neergeworpen op de aarde, wordt de taak om de boodschap van het evangelie te verkondigen gegeven aan Gods engelen.

war in Heaven 2

De hemelse engelen zijn meer dan opgewassen tegen de duivel en zijn demonen en aan de mens wordt verkondigd waarom de oordelen, Gods wraak over een onberouwelijke wereld plaatsvinden. De laatste helft van de verdrukking is het dus nacht….. Een nacht waarin niemand werken kan.

De derde grote Wee

Zodra satan op de aarde wordt geworpen, hoort Johannes “En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is het heil en de kracht en het rijk van onzen God, en de macht van zijnen Christus geworden; dewijl de aanklager onzer broederen verworpen is, die hen voor God dag en nacht aanklaagde.” Openb 12:10 Terwijl de hemelen en die daar wonen zich verheugen dat Satan en zijn engelen werden uitgeworpen, hoort Johannes dat de derde grote “wee” wordt uitgesproken. “Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.” Openb. 12:12)

De aarde onder de terreur

Kun je je iets voorstellen van de terreur in de harten van de mensen op de aarde in die tijd, als satan zelf, de belichaming van het kwaad, zichtbaar aanwezig is onder de mensen in de laatste helft van de grote verdrukking? En als hij zijn gevallen engelen en demonische geesten de opdracht geeft om de mannen en vrouwen op de aarde aan te vallen? Ook deze demonische wezens zullen dan zichtbaar zijn en het zijn er zeer velen! We weten dat er ook nog gevallen engelen zijn die op dit moment gebonden zijn. Het gaat hier om engelen die zich hebben bezondigd met de vrouwen der mensen. (Gen. 6) We lezen echter dat ook de afgrond open zal gaan om ook deze gevallen engelen los te laten. De aarde zal dus zwaar bezocht worden door al deze geestelijke wezens die nu plotseling zichtbaar en tastbaar hun schrikbewind op de aarde zullen uitoefenen.

satan in de hemel?

Soms hoor je mensen zeggen dat satan toch onmogelijk in de hemel kan komen; hoe zou het dan immers nog ‘de hemel’ kunnen zijn…? We lezen hier echter klip en klaar dat de satan ons, elke keer dat we zelfs maar de kleinste fout in het vlees maken, bij God beschuldigt. Als we weten dat satan ons haat en constant op zoek is naar een zwakte of falen van onze kant, zodat hij ons kan beschuldigen voor God dat wij niet zo vroom zijn als we lijken, kunnen we begrijpen waarom we op dit moment behoefte hebben aan een ‘bemiddelaar’ in de Hemel om voor ons te pleiten voor Vader God Zelf? Looft God: we hebben zo’n “bemiddelaar” in de persoon van de Here Jezus Christus! 1 Timotheüs 2:5-6.

Geef de aanklager geen eer!

Geef daarom satan nooit de overwinning als wij depressief en ontmoedigd door onze eigen zwakheden en mislukkingen in het vlees zijn. Vanwege onze Adam “zondige natuur”, kunnen wij inderdaad schuldig zijn aan de beschuldigingen van satan, maar het kostbare bloed van Jezus Christus betaalde onze zondeschuld volledig, en onze geestelijke positie in Christus Jezus is dat wij voor God staan als “gerechtvaardigd”.

“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend”.

Romeinen 5:1-11

Reacties zijn gesloten.