de vrouw, de draak en het beest

“Toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was,
achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had.”

Openbaring 12 vers 13

Zodra satan op de aarde wordt geworpen begint hij zijn toorn en woede uit te storten over het volk van Israël. Openb. 12:13-17. Dit zal erger zijn dan alles wat dit volk ooit eerder meemaakte in de menselijke geschiedenis. Dit markeert het moment waarop “de vrouw” (Israël) vlucht naar de woestijn, precies zoals de Heer Jezus eeuwen geleden Israël had geïnstrueerd te doen. Mattheüs 24:15-21.

openbaring 13 vers 1

“Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang”. Openbaring 12 vers 14

Vleugels voor Israël

Op dat moment wordt aan Israël “twee vleugels van een grote arend” gegeven opdat zij zou “vliegen in de woestijn”, waar zij gedurende 3½ jaar zullen worden bewaard. Bij deze profetie is het verleidelijk te denken aan vliegtuigen. Maar misschien is dat helemaal niet het geval. Want wat waren dan de “adelaars vleugels” die de Here God gaf toen Hij Israël uit Egypte uitleidde zo’n 3.500 jaar geleden?

“…hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb…” Exodus 19: 4

“Zoals een arend over zijn jongen waakt en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, zo heeft de HEER zijn volk geleid”.
Deuteronomium 32:11-12

In die tijd waren er nog geen vliegtuigen. Toch gebruikt de Heer dezelfde beeldtaal. Maar als deze “twee vleugels” geen vliegtuigen zijn, wat zijn ze dan? Ik heb geen flauw idee! Maar misschien is het een goed idee om het niet meteen automatisch zelf in te vullen.

“Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren.” Openbaring 12 vers 15

De watervloed

Wat Johannes satan zag doen bij deze gelegenheid was dat hij een hoeveelheid water als een rivier achter de vrouw (het volk Israël) aanwerpt. Het is interessant om te kijken naar de topografie van dit deel van het Midden Oosten. De entree in de vallei van Petra begint op de vlakke woestijn vloer. De smalle ‘spleet in de rots “, die leidt naar de vallei van Petra is iets meer dan een mijl (anderhalve kilometer) in lengte. Deze smalle spleet daalt af gedurende de hele weg naar de ingang, enkele honderden meters naar beneden aflopend voor de opening boven in de vallei van Petra. Dus als het regent, stroomt het water naar beneden door die spleet heen in een machtige stroom. Satan is zich hiervan bewust en hij zal proberen een grote watervloed te zenden nadat de Israëlieten op de vlucht zijn gegaan naar die smalle spleet, in de hoop hen te laten verdrinken en alle vluchtelingen, het ‘overblijfsel’, te vernietigen.

“Maar de aarde schoot haar te hulp: de aarde sperde haar mond open en dronk de rivier op die de draak had uitgespuwd”. Openbaring 12 vers 16

De redding van het water

Maar Satan is niet zo slim of intelligent als hij zelf denkt. Johannes werd getoond hoe de aarde haar mond opende en de watervloed verzwelgt. Dit suggereert dat de Here God op dat moment een machtige aardbeving stuurt, waardoor al het water in een enorme kloof, door de aardbeving veroorzaakt, stroomt.

“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven.” Openbaring 12 vers 17

Wraak!

We lezen hier dat satan, als hij het volk Israël niet verder kan bereiken, hij zijn woede gaat richten op de overige gelovigen. Wie zijn dat? In de eerste plaats zullen er nog Joden zijn Israël zelf, want niet het gehele Joodse volk zal vluchten naar Petra. Er zal een gelovig Joods “overblijfsel” zijn, die zal weigeren te vluchten naar Petra, en die in Jeruzalem zal blijven om hun geliefde stad te verdedigen. Ik weet dat dit waar is, want als de Israëlieten terugkomen uit Petra en terugkeren naar Jeruzalem aan het einde van de grote verdrukking, dan zullen ze een “overblijfsel” van het Joodse volk in Jeruzalem te vinden, een groepje wat op de Olijfberg vecht voor hun leven.

“Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem. De Olijfberg zal in tweeën splijten: de ene helft glijdt weg naar het noorden en de andere naar het zuiden, zodat er een breed dal ontstaat van oost naar west. Jullie zullen wegvluchten, het dal in tussen die twee bergketens die zullen reiken tot aan Asel, zoals jullie ook gevlucht zijn bij de aardbeving in de tijd dat koning Uzzia regeerde over Juda. En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen”. Zacharia 14: 4-5

Behalve dit kleine overblijfsel in Israël, zullen er wereldwijd mensen zijn die Jezus hebben aangenomen en van geen wijken willen weten. We weten hoe zij vervolgd zullen worden en de haat van satan, als hij Israël niet kan pakken, zal leiden tot nog grotere vervolging voor de eindtijdgelovigen.

Het eerste beest

Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over. Openbaring 13 vers 1-2 Het eerste beest is de dan gevormde Nieuwe Wereld Orde één-wereldregering die wordt opgedrongen aan de naties en volkeren van de wereld op of nabij het midden van de grote verdrukking. Dit “beest” is de belichaming van de communistische vorm van een “Big Brother” overheid die probeert de absolute controle over elke persoon op de aarde te verkrijgen. Deze één-wereldregering zal vele malen erger zijn dan George Orwell in “1984” ooit had kunnen bevroeden. Deze boosaardige wereldregering is een samenstelling van de vier voorgaande wereldrijken die in Daniël 7 in de gedaante van dieren zijn voorzegd.

Vier grote dieren rezen op uit de zee, elk met een andere gestalte. Het eerste dier leek op een leeuw, maar dan met adelaarsvleugels. Ik zag hoe zijn vleugels werden uitgerukt, hoe het dier werd opgetild, op twee voeten overeind werd gezet als een mens en ook het hart van een mens kreeg. Toen verscheen er een tweede dier; het leek op een beer en het had zich half opgericht. Het hield drie ribben tussen de tanden van zijn muil, en het dier werd aangespoord met de woorden: “Sta op, eet veel vlees.” Daarna zag ik een ander dier; het leek op een panter, maar dan met vier vogelvleugels op zijn rug, en het had ook vier koppen. Dit dier werd macht toebedeeld. Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens. Toen ik naar de horens keek zag ik hoe een kleine, nieuwe horen tussen de andere opkwam; drie van de oude horens werden uitgerukt om er plaats voor te maken. En in die horen bevonden zich ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak” Daniël 7 vers 3-8

Samenstelling eerste beest

Het ‘eerste beest’ heeft dus het lichaam van een panter (het oude Griekse Rijk en het huidige Griekenland), de voeten van een beer (het oude Medo-Perzië en het huidige Iran en Rusland), de muil van een leeuw (het oude en het toekomstige Babylon en het moderne Irak) en het laatste rijk, een dier met grote ijzeren tanden (het Romeinse / Ottomaanse Rijk en het hedendaagse (oost?) Europese Rijk) Zie voor het vierde dier uit Daniël ook Openbaring 17:3 ”Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.” en 17:12 ”De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen.”

Het eerste beest krijgt de macht

Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven.

We lazen in Daniël dat het vierde dier tien horens heeft en van tussen die horens komt een nieuwe, kleine hoorn. Dit blijkt een mens te zijn, met ‘mensenogen en een mond vol grootspraak”. De draak (satan) geeft hem zijn kracht, heerschappij en gezag. In deze verklaring wordt een persoonlijkheid wordt toegewezen aan de één-wereldregering, omdat dit “beest”, ook al heeft “zeven koppen, het slechts één mond heeft die spreekt en dit zal de anti-christus zelf zijn; een absolute alleenheerser.

Ten dode toe verwond

Vervolgens lezen we dat het eerste beest een dodelijke verwonding had, waarvan hij genas. Hiervoor zijn verschillende uitleggingen. Meestal wordt aangenomen dat het de antichrist is, die dodelijk wordt verwond maar voor de ogen van de hele wereld zal genezen, als een satanische nabootsing van de opstanding uit de dood door de Heer Jezus Christus. Een andere uitleg is dat het Romeinse rijk, wat bestond uit een westelijk en oostelijk del, een dodelijke verwonding oploopt. Dit zou dan het Ottomaanse rijk zijn, wat tijdens de eerste wereldoorlog werd verslagen, maar in de eindtijd wordt hersteld. Kijkend naar Turkije en I.S. is dat m.i. inderdaad een optie.

Het eerste beest: de antichrist

Dit is de reden waarom, in het vervolg van deze profetieën over de grote verdrukking, de anti-christ wordt aangeduid als “het beest.” Als je dus spreekt van het (eerste) beest dan is dat zowel de wereldregering als de leider daarvan, de antichrist. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De antichrist zal een absolute alleenheerser zijn en hij zal alleen de één-wereldregering uitoefenen. Omdat hij de heerschappij en macht van satan zal hebben gekregen zal de toekomstige één-wereldregering volledig worden gewijd aan het uitvoeren van de wensen en opdrachten van satan zelf.

Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’ Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang. Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen. Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is. Wie oren heeft, moet horen. Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen. (Openbaring 13 vers 4-10)

De terreur van het eerste beest

We zien dat zowel satan als het beest, de antichrist, worden aanbeden. De antichrist krijgt de macht van satan maar de Here God heeft de duur van die macht beperkt tot 42 maanden (3½ jaar) Deze antichrist zal zodanig satanisch gedreven zijn dat hij God Zelf durft te lasteren. Opvallend: hij lastert eveneens ‘hen, die in de hemel wonen’. Wie zijn dat dan? Dit zijn de verloste heiligen, die bij de opname van de Gemeente zijn weggenomen van de wereld!

Christenvervolging

Het beest / de antichrist zal zich dan richten op ‘de heiligen’. Wie zijn dat dan? Dit zijn de gelovigen uit de eindtijd. Zij kwamen na de opname van de Gemeente tot bekering en zij zullen zeer zwaar vervolgd worden. Zij worden gevangen gezet en zelfs op hun getuigenis onthoofd. Op tv zien we een voorproefje daarvan bij I.S. Wij, hier in het vrije Nederland, kunnen vooralsnog openlijk uitkomen voor ons geloof in Jezus Christus. We worden niet vervolgd, zoals velen wel overkomt in met name Islamitische landen. Maar als de Gemeente is weggenomen is het tijdperk van de genade voorbij. Dan zullen mensen nog wel tot geloof komen (zeer velen zelfs) maar zij zullen zeer zwaar worden verdrukt en voor hun geloof moeten sterven. Kom dan nu, als de Heer Jezus jou in je hart aanspreekt, tot bekering. Dan ben je een kind van God. En God laat Zijn toorn niet komen over Zijn kinderen, die vergeven, gereinigd en geheiligd zijn!Volgende week: Andere ‘hoofdrolspelers’ tijdens de grote verdrukking.
Reacties zijn gesloten.