Het verband tussen getallen en feiten deel 3

Nadat ik in de eerste twee delen zo goed en zo kwaad als het gaat geprobeerd heb uit te leggen wat getallen in de Schrift voor een betekenis hebben en hoe deze gekoppeld zijn aan Gods Heilige plan, door te bewijzen dat De Heer met het getallengebruik in de Schrift automatisch Goddelijk claimt De Auteur te zijn van onze Bijbel, wil ik je  nu meenemen in een uitleg naar de Heilige Feesten van De Heer, dit is cruciaal in het begrip van de verbanden die we al eerder hebben geprobeerd te leggen.

Voor alle duidelijkheid vermeld ik erbij, dat deze studie niet mijn wijsheid is. Het is het product van vele anderen hun noeste arbeid, door mijn studeren op dit punt vond ik het nodig uit alle informatie die ik heb omtrent dit onderwerp een hopelijk duidelijk samenvattend geheel te schrijven.

cijfers

 De Lossersakte

Mozaische wetgeving (Leviticus 25:8-10)

Op wonderbaarlijke wijze is namelijk een stuk Mozaische wetgeving, de gelijkenis en ook het stramien van het verlossingsproces aangaande mens, Israel en wereld, in het boek “Openbaring van Jezus Messias” opgenomen. De Wet van Mozes bepaalde immers, dat iedere 50 jaar, in het Jubeljaar, verkocht land aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen moest worden teruggeven.  De losprijs werd betaald door de Losser, een naaste bloed-verwant van de man die uit armoede, of om andere redenen, zijn grond, of een deel daarvan, had moeten verkopen. Deze regeling heeft een rijke profetische   strekking. Feitelijk is, dat het land (de wereld) van de HERE is en dat het verkochte erfdeel weer aan de Eigenaar moet worden teruggeven.

Het is Christus (de Messias), Die daarvoor, als de naaste Bloedverwant, met Zijn bloed betaald heeft. Daarom is Hij de grote “Losser” (Goel), die in de volheid van de tijd (na zeven maal zeven sabbatsjaren) de aarde weer loskoopt. Het is belangrijk dat we deze “eenvoudige “ regeling goed begrijpen, want hieruit kunnen we het komende verlossingsproces van de mens herleiden.

In het licht van deze losser-procedure krijgt het visioen van Openbaring 5, de opening van de boekrol met de zeven zegels, een buitengewoon verrassende en voor de uitleg van het laatste Bijbelboek bepalende betekenis in het licht van de 7×7 weken (na zeven maal zeven sabbatsjaren) gerekend vanaf de hereniging (re-united) van Jeruzalem op 7 juni 1967 tot aan de Yom Kippur van 2015 0p 23 september 2015! Het is de 10e dag van de zevende maand Tishri!

‘Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn. Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land. Gij zult het vijtigste jaar heiligen en vrijheid afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren’  (Leviticus 25:8-10)

Het boek met de zeven zegels is een Lossersakte. Wél heeft Christus de losprijs reeds betaald met Zijn bloed, maar, zoals de wet ook luidde, pas ná een bepaalde tijd kwam het vervreemde eigendom weer in handen van de oorspronkelijke eigenaar en diens erfgenamen. Bij de “lossing” door Christus gaat het om de gehele wereld. In hoofdstuk 5 staat dat niemand waardig is de zegels van de boekrol te openen; uitsluitend Christus, Die immers de losprijs heeft betaald, mág en kán dit volbrengen.

Nérgens wordt zó indringend de hopeloze positie van de mensheid duidelijk, als in dit gedeelte van “Openbaring”. Nérgens ook wordt duidelijker geillustreerd, dat álle pogingen van de mens het verloren paradijs terug te winnen, vergeefs zijn. Ten diepste wordt de mens in dit fragment van “Openbaring” voor het “blok” gezet. Niemand is immers waardig de zegels van de Lossersakte te verbreken (óók de hemelse wezens niet), dan Hij, Die de losprijs betaald heeft. Het betekent, de definitieve afrekening met alle illusies, utopieen, ideologieen én religies, om de mens en de aarde te verlossen!

In dit adembenemend moment, waarin zelfs God zwijgt,
blijkt plotseling de alles overtreffende betekenis van Christus’ offer!

Na het recht en de waardigheid die Christus Zich verworven heeft, de zegels van de Lossersakte te verbreken en dáármee de wereld in bezit te nemen, is de toe-eigening nog geen werkelijkheid. Willen wij de zware gerichten en rampen die over de mensen en de wereld komen in de Dag des HEREN nóg wat dieper peilen dan als strafgerichten, dan moet óók de noodzaak in het oog worden gevat, dat de eindgerichten zuiveringsprocessen zijn, om de indringers en onrechtmatige bezitters te verdrijven. Want satan en zijn trawanten én zijn collaborateurs uit de mensenwereld, hebben de losprijs van Christus nooit aanvaard en weigeren het losgekochte eigendom, d.i. letterlijk álles, prijs te geven. Het losgekochte eigendom moet worden veroverd, zowel op de machten buiten de mens als op de machten in de mens (Leviticus 25:8-10; 23-25; Jeremia 32:6-12, 14-15; Openbaring 5:1-14).

De bazuin:

De bazuin opende ook het Israelitische Jubeljaar, het jaar van de vrijheid en de teruggave (Lev.25:9-10) en de schofar zal ook het eeuwige Jubeljaar voor de gehele wereld openen (1 Thess.4:16-17). Het is de schofar, de ramshoorn die de overwinning van Christus aankondigt. In Zijn rede over de laatste dingen spreekt ook Jezus over het bijeenverzamelen van de uitverkorenen met een bazuin (Matth.24:31). “Blaast de bazuin te Sion … want de dag des Heren komt” roept Joel (2:1). Het is ook met de bazuin dat de doden zullen worden opgewekt.

De bazuinen leiden dus niet alleen de gezette hoogtijdagen onder Israel in (Lev.23:1,2); parallel aan deze feesten worden de hoogtijden van het apocalyptische gebeuren door de bazuinen voorafgegaan. De bazuin, die alle andere bazuinen omvat, klinkt daarom in het eerste visioen door, als Johannes achter hem een grote stem hoort (Ap.1:10). Uit het bazuingeluid van deze stem blijkt de grote betekenis van wat nu volgen gaat. Waarschijnlijk wijst Johannes hier reeds naar het moment van Christus’ wederkomst, wanneer Hij als de Hogepriester de hemelse tabernakel, het Heilige der Heilige in de hemel zal verlaten op DE GROTE VERZOENDAG, om op aarde alle dingen weer op te richten; … hoe dichtbij is die DAG!

 Zeven

In het boek Leviticus en Daniel is een ‘zeventalligstelsel’ van het grondgetal te vinden. 1. zeven dagen – 2. zeven weken – 3. zeven maanden – 4. zeven jaren – 5. zevenmaal  zeven jaren – 6. zeventig maal zeven jaar – 7. zevenmaal (voudig) tuchtiging. Hierbij een paar opmerkingen die passen in de lijn van de voortgaande profetie aangaande Israel en de volken. De ‘zevenvoudige’ strafmaat v.w.b. Israels zonden lopen in 1967 ten einde. Het het jaar waarin de hereniging (re-united) van Oost en West Jeruzalem op 7 juni plaatsvond. Het was het jaar van Shlomo Goren de opperrabbijn van het leger die met Thora rollen te midden van juichende soldaten de sjofar blies terwijl ze voor de klaagmuur stonden, zich begevende naar het Tempelplein!

Bovendien is die 7e juni in 1967 zo interessant geworden omdat blijkt dat vanaf die dag aangaande de jaarweken uit Daniel 9 er a.h.w. een herhaling plaatsvindt als in de dagen van Ezra en Nehemia. Het opzienbarende hierbij is dat gerekend vanaf die dag naar de zeven jaarsabbatten (7×7=49x [360]=17.640 dagen -als dagen in een profetisch jaar geteld-) exact in 2015 op 23 september er een Grote Verzoendag aanbreekt, dus een Jubeljaar op de tiende dag van de zevende maand Tishri, waarbij dit bazuingeschal ook tevens de laatste was in Israels feestmaand (Daniel 9:24-26; Leviticus 25:8-10).

Daar komt nog bij dat op de Grote Verzoendag in 2015 er precies 42 jaar tussen deze en de Grote Verzoendag uit 1973 liggen, het jaar toen de ‘Yom Kippur Oorlog’ uitbrak. Het zijn de (6×7) of 42 jaren die doen denken aan de 42 pleisterplaatsen die Israel aandeed voordat het beloofde land door Jozua werd ingenomen! (Numeri 33:1-49).

Geslachten

Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles is geschied. Is een geslacht dan 40, 50, 70, 100, 120 jaar. De tijdsduur van een jubeljaar naar een jubeljaar omvat 50 jaren. Het opmerkelijke is nu dat vanaf Israels terugkeer naar het land er een aantal volheden van tijden zijn terug te vinden in een aantal gebeurtenissen die voor Israel in de 20e eeuw van historisch belang waren zoals: het eerste Zionistencongres in 1897, de Balfour declaration van 1917, het VN besluit in 1947, de oprichting van de staat Israel in 1948, en de re-united van Jeruzalem in 1967. Het zijn de getallen 50 en 70 die hier direct opvallen, zeker als we weten dat Mozes 120 jaar was toen hij stierf, en het Noach was die 120 jaar predikte voordat de zondvloed kwam.

Eerst Ezechiel…

‘Dit zal voor het huis Israels een teken zijn. En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israels; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen. En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israels dragen. Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; voor elk jaar leg Ik u een dag op’ (Ezech. 4:4-7)

 • 390 dagen * = 390 jaar.
 • 40 dagen * = 40 jaar.
 • 390 + 40 = 430 jaar de door God opgelegde straf (dus geen beschikking van de Joden over het land Israel).
 • 430 – 70 = 360 (70 jaar = de aftrek periode van ballingschap als reeds door de Joden voldane ‘ballingschap schuld’ (Jer. 29:10, 25:11; 2 Kron. 36:21). De bijbel zegt in het boek Leviticus dat schuld verzevenvoudigd moet worden als de Israelieten blijven zondigen. Dit was ook zo omdat niet allen uit de ballingschap terugkeerden naar het land Israel, na hiervoor opdracht te hebben ontvangen van koning Cyrus in het jaar 537 voor Christus.
 • 360 jaar * 7 (7 vanwege vermenigvuldiging van schuld) = 2520 strafjaren (Lev. 26:18, 21, 24 en 28, 30-33).
 • 2520 Joodse jaren (Joods jaar heeft 360 dagen per jaar) = 2483 jaar, 9 maanden en 14 dagen omgerekend naar onze kalenderschaal (365 dagen per jaar).
 • 606 v.Chr. – 1e belegering van Israel door de Babyloniers; Syrie en Israel komen in 605 v.Chr. onder Babylonische overheersing; Israeli’s worden weggevoerd in ballingschap naar Babel.
 • 606 + 70 = 536 v.Chr. Israeli’s (niet allen) keren vanuit de ballingschap terug naar Israel. Dit na het bevel een jaar eerder in 537 v.Chr. van koning Cyrus.
 • 587 v.Chr. – Jeruzalem en de tempel worden verwoest.
 • 587 + 70 = 517 v.Chr. – jaar waarin gestart werd om de herbouw van de tempel af te ronden. Dit na het bevel van koning Darius in 518 v.Chr. In 516 v.Chr. was de tempel gereed.
 • 536 v.Chr. (niet alle Israeli’s keren terug naar Israel) + 2484 (afgerond) = 1948. De Israeli’s hebben weer een officieel thuisland, namelijk het land Israel, zij kunnen na 2483 jaar, 9 mnd en 14 dagen weer over het eigen land regeren.
 • 517 v.Chr. (start herbouw tempel) + 2484 (afgerond) = 1967 (Het Oostelijk deel van Jeruzalem wordt heroverd op Jordanie en komt onder Israelisch bestuur, dit is ook precies 2483 jaar, 9 mnd en 14 dagen in relatie tot de tempelberg. De tempelberg is gelegen in Oost-Jeruzalem.

Notitie:  In het bovenstaande wordt met afrondingen gerekend. Het is met 2483 jaar, 9 mnd en 14 dgn dus feitelijk 2483,79 jaar waarbij de uitkomst 1948 en 1967 in respectievelijk mei en juni van die jaren uitkomen. Het voert te ver om de exacte startmomenten van de gebeurtenissen in de telling te verwerken. Wel is het zo dat door exact vanaf de maand van het betreffende jaar te rekenen de uitkomst ook exact in mei 1948 en juni 1967 uitkomt.  

Conclusie: God voorzegt in de profetie van Ezechiel exact het herstel van:

 1. de natie Israel in 1948
 2. het herstel van Jeruzalem in 1967 (Zesdaagse oorlog; verovering van Oost-Jeruzalem, Jeruzalem is voor het eerst weer een ongedeelde stad, met de in Oost-Jeruzalem gelegen tempelberg en Olijfberg).

Als God in de tijd van het Oude Testament daar openbaring over had gegeven, had men kunnen weten dat in 1948 het land zou worden teruggegeven. Zo ook in onze tijd. Doordat God al aan de profeet Daniel (12:4) had laten weten dat in ‘het laatste der dagen’ de kennis zou vermeerderen en dat tot de eindtijd dingen verborgen zouden blijven, zien wij nu dat God inzicht geeft en ‘puzzelstukjes’ op hun plaats gaan vallen.

RELATIE VAN GETALLEN 40, 50, 70, 100 en 120 in  de bijbel:

 • 40 jaar: het is een periode van beproeving.
 • 50 jaar: na een periode van 50 jaar breekt het Jubeljaar aan.
 • 70 jaar: na 70 jaar worden ‘profetieen’ vervuld.
 • 100 jaar: een lange periode waarin God afrekent met …
 • 120 jaar: de langste periode waarin God afrekent resp. met Israel en de volkeren.

Onderstaande jaartallen zijn zeer opmerkelijk met de belangrijkste data in de thans recente geschiedenis van Israel, van zowel de aanloop naar de stichting van de staat Israel, als vanaf het moment dat Israel in 1948 als natie opnieuw een feit werd, en Jeruzalem in 1967 heroverd werd.

De specifieke bijbelse periodes kunnen alleen maar betrekking hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van de staat Israel als natie markeren.

Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100, en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde jaar verwijzen: 2017-2018.

 1. 1897 + 120 jaar = 2017
 2. 1917  + 100 jaar = 2017
 3. 1947/8 + 70 jaar = 2017/8
 4. 1967 + 50 jaar = 2017
 5. 1977/8 + 40 jaar = 2017/8

(Het Hebreeuwse burgelijke kalender jaar begint in september met het ‘Rosh Hasjana’ op de 1e Tishri en het religieuze jaar begint in april op de 1e Nisan). Al deze periodes komen dus ongeveer uit op het jaar 2017.

1897 – Het eerste Zionisten congres gehouden door Theodor Herlz vindt plaats in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Israeli’s terug te laten keren naar hun thuisland. 1987 + 120 jaar = 2017

1917 – Op 2 november 1917 wordt de Balfour-declaration afgekondigd, waarin de Israeli’s officieel het internationale recht verkrijgen om terug te keren naar hun eigen land om daar een eigen staat te stichten; vervolgens is het de Engelse generaal Edmund Allenby die op 9 december aan de vooravond van ‘Chanuka’ de stad Jeruzalem op de Turken verovert. Waarom 100 jaar betrokken wordt op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is (Gen. 15:13,16) van de lengte van een generatie Israelieten, en het jaar 1917 de eerste officiele aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat. 1917 + 100 jaar = 2017

1948 – De stichting van de staat Israel vindt plaats op 14 mei 1948; officieel reeds goedgekeurd door een VN-resolutie op 29 november 1947. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Israeli’s weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israel’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap. 70 als het getal van vervulling van profetie. Het land Israel zou weer worden teruggegeven aan het Israelische volk 2485 jaar na het jaar 537 v.Chr., dus in 1948 A.D. 1948 + 70 jaar = 2017

1967 – In de Zesdaagse oorlog herovert Israel Oost-Jeruzalem op Jordanie en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over oude (oost) en nieuwe (west) stadsdeel van Jeruzalem. Een jaar van bevrijding (jubeljaar) en blijdschap. Het getal 50 refereert naar het jubeljaar, dat iedere 50 jaar behoord gevierd te worden. Israel zal uiteindelijk geheel bevrijd worden van de druk der heidenen door de terugkomst van hun Messias Jezus (Openb. 11:15-19). 1967 + 50 jaar = 2017

1977 – Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste miniumleeftijd voor het Levitische priesterschap waarvan het Oude Testament overspreekt. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israel, welke plaatsvond op 14 mei 1948, komen we uit in het jaar 1977-1978 waarin Israel volwassen werd. In 1977 werd Menachin Begin premier van Israel; in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israel. President Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom een terreurcampagne in gang. Nadat Israel in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30 jaar, begon een periode van beproeving met het uitbreken van een aantal intifada’s en de (geestelijke) strijd om het bijbelse hartland Judea en Samaria en de stad Jeruzalem. Zoals we al eerder zagen duurt een bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar. 1977/8 + 40 jaar = 2017/8

Een bijzonder gebeuren…

We ontdekten, dat de 70 (jaar) weken van Daniel 9 niet zomaar plotseling begonnen, maar dat er eerst een herstel periode van de stad Jeruzalem van 7 weken aan voorafging, waarin het volk terugkeerde naar het land en waarin Jeruzalem, inclusief de muren van de tempel werden herbouwd. Zo vinden we vandaag feitelijk het grondbeginsel van het ‘duality principle’ terug in de 20e en 21e eeuw! Het boek Prediker zegt: ‘Wat geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon’ (Pred. 1:4-9). Het verleden zal onvermijdelijk terugkeren in de toekomst. Ook de profeet Jesaja spreekt hierover als men hem vraagt naar de afloop van de geschiedenis met de woorden: ‘Geeft te kennen, hoe het vroeger was, opdat wij het overdenken en kennis nemen van de afloop’ (Jes. 41:22,23; 46:9-10; 1 Cor. 10:11). Zo konden de 70 weken uit Daniel 9:24-27 niet eerder beginnen nadat Jeruzalem herbouwd, tempel en muren ingewijd en de vloek van Babel verwijderd waren, hetgeen 7 weken van 7 jaar dus in totaal 49 jaren duurde (Ezra 4:1-6:22; Neh. 12:27-13:31). Nu doet zich het bijzondere feit voor als we het ‘duality principle’ toepassen op de tijdsspanne van deze eeuw, we vanaf 7 juni 1967 als de derde dag van de ‘Zesdaagse Oorlog’ waarop Israel de stad Jeruzalem op de Jordaniers heroverde, we opnieuw een periode van 49 jaren tegenkomen (dus 7 weken van 7 jaren), we vervolgens aansturen op een ‘jubeljaar’, dus het 50e, … dat is dan 49 profetische jaren van 360 dagen (7 x 7 = 49 x 360 = 17.640 dagen of 7 x 360 = 2520 x 7 = 17.640) en we opzienbarend uitkomen op 23 september 2015, als zijnde een ‘Jom Kippur’ op de 10 Tishri 5776. Dit zeer bijzondere tijdsverschijnsel zal zich in de heilshistorie van de stad Jeruzalem waarvan Jezus en de profeten gesproken hebben never en nooit meer voordoen (Luk.21:24)!

Volmaakte getallenreeks…

Even terug naar de getallen, De getallen 3,4,5 en 6 zijn aan elkaar verbonden door een volmaakte wiskundige reeks, waarbij het onderlinge verschil het getal voor eenheid is, namelijk: 1. Het product van deze 4 getallen geeft ons de bekende verdeling van de cirkel in 360 graden (3 x 4 x 5 x 6 = 360). Het getal 360 is, (met uitzondering van het getal 7), deelbaar door alle 9 cijfers, waarbij na deling telkens een heel getal de uitkomst is. Er is eigenlijk niemand die kan vertellen waarom de grote hemelcirkel (de dierenriem of zodiak) nu eigenlijk in 360 delen is verdeeld en niet in een ander aantal. Dit getal stemt echter overeen met het belangrijkste profetische en bijbelse jaar van 360 dagen, dat in eerste instantie aan Noach werd gegeven en later ter hand genomen is door de Babyloniers en de Egyptenaren. Door het getal 360 op zijn beurt weer te vermenigvuldigen met 7 krijgen we (weer) het getal van de chronologische volmaaktheid (7 x 360 = 2520). Dit getal –2520– is wellicht het meest opmerkelijke van alle getallen omdat het:

 • de samenvatting is van alle primaire rechtlijnige vormen;
 • het product is van de 4 volmaakte getallen 3 x 7 x 10 x 12 = 2520;
 • en het kleinste gemene veelvoud is van alle 10 cijfers van ons notatiesysteem, want de kleinste gemene veelvoud van 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10 is 2520. (dit wil zeggen dat 2520 door elk van deze 10 getallen te delen is, waarbij de uitkomst telkens een heel getal is).
 • de bijbelse profetie geeft als volgt: ‘een week lang’ [2520 dagen], ‘in de helft van de week’ [1260 dagen] (zie: Dan. 9:27; 7:25; 12:7; Openb. 11:3; 12:14; 13:5).

Terug naar de getallen

Nu we een duidelijk inzicht hebben gekregen van hoe Onze Schepper werkt, en niets aan het toeval overlaat, en in De Schrift duidelijk Zijn Goddelijke signatuur heeft achtergelaten, wil ik proberen “toevalligheden” onder de aandacht te brengen. We hebben al gezien dat er iets is met de toekomstige jaren 2015 en 2017. We weten wat er in de voorbij gegane jaren is gepasseerd, we praten enkel en alleen over data die belangrijk zijn voor het Joodse volk.

In deel 1 en 2 zijn de getallen als zodanig ruimschoots behandeld met betrekking tot hun betekenis, we weten dus hoe we ze moeten interpreteren. Om nu grote getallen te reduceren tot het grondgetal zogezegd, passen we gematria toe. Als voorbeeld: 2017 word dan 2+0+1+7 = 10, het getal van ordelijke volmaaktheid. Hebben we dit niet al eerder voorbij zien komen in andere studies? 23 september 2017 is er ordelijke volmaaktheid aan de hemel te zien, we denken te weten dat zich dan aan de hemel het Openbaring 12 teken zich zal tonen….toeval?

Nu hebben we een hele reeks data tot onze beschikking omdat we simpelweg aan het einde van de bestemde tijd zijn gekomen, nu hebben we dus vast staande data, en enkele nog toekomstige data, waarmee verrassende zaken aan het licht komen, kijk maar mee. Tijdens mijn studie concludeerde ik, dat als ik nu alle jaartallen die verbonden zijn aan de door God gebruikte periodes van 40,50,70,100 en 120 jaren bij elkaar optel, dus: 1897+1917+1947+1967+1977= 9705, als ik dit reduceer kom ik uit op: 9+7+0+5= 21, 2+1=  Goddelijke volmaaktheid en dat is het ook!

Nu neem ik de 3 meest belangrijke data uit deze rij, dat moet zijn 1947, oprichting van de staat Israël.

1967 het terug veroveren van de Heilige stad Jeruzalem en het jaartal van de laatste waarschuwing van de reeds 10 verlopen maaneclipsen, de 12e , welke is de laatste maaneclips in 2015. Ik tel op: 1947+1967+2015= 5929, als ik dit reduceer kom ik op: 5+9+2+9= 25, 2+5= 7   Geestelijke volmaaktheid en ook dat kunnen we dan zeker als correct plaatsen.

Ordelijke volmaaktheid hadden we reeds gevonden in het jaartal 2017….10, interessant is dat als we de exact bekende datum van de constellatie nemen we uitkomen op: 23-09-2017 = 2+3=5 plus 9 plus 2017 = 2034, dit vereenvoudigd is: 2+0+3+4= 9, en 9 stond voor oordeel. Deze 9 vinden we ook terug als we de exacte datum van de laatste bloedmaan nemen: 28-09-2015 staat hij boven Israël, 15% groter dan normaal, we gaan eens tellen: 2+8=10 plus 9 plus 2015 is namelijk ook:  2034 vereenvoudigd  is 9.  Dus hebben we nu gevonden 3 en 7, de goddelijke en geestelijke volmaaktheid in de reeds grotendeels verlopen tijd, omdat 2015 nog moet komen.

Het is interessant dat we de ordelijke volmaaktheid 10 terug vinden in de sterren, waar ik het artikel mee begon. Nu missen we nog 12. Bestuurlijke volmaaktheid. We kunnen natuurlijk gaan speculeren wanneer we de 12 gaan vinden, maar dat doe ik niet. Ik wil me beperken tot de feiten. Het is ronduit fascinerend te ontdekken dat als we 3, 7, 10, en 12 optellen we op de som van 32 uitkomen.

Als we 32 vereenvoudigen word het 3+2=  5 = Genade ! En is dat niet wat God nu juist ons betoont:…..GENADE.

We vinden dus in de uitkomst van de som van de 4 meest significante getallen en daarmee Gods hele heilsplan GENADE terug. Hoe een grote God hebben wij.

Amen

 

 

 

 

Geschreven en bewerkt door: JP van Zonneveld naar het werk van: (Ds.W. Glashouwer sr. en dhr. H.Verweij ,GJC Plas, EW Bullinger, Charles H. Welch en De Here God zelf uit Zijn werk: De Bijbel

Reacties zijn gesloten.