Ons Kades Barnea

verspieders

Allereerst werp ik een vraag op: Waar komt geloof vandaan?

Het antwoord vinden we in onze bijbels en wel in Efeziërs 2. “Want uit genade zijt gij zalig geworden en door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme.” Helder toch? We kunnen ons er niet in vergissen, het komt van de Almachtige zelf! Als we gaan zoeken naar de wijze waarop de gave tot ons komt komen we uit in de Romeinen brief 10:17.

Maar om goed te zien waar dit vers om draait beginnen we bij vers 13: “Want een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen! Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja (in 53:1) zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?”

En dan komt vers 17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”

Zo wordt de manier waarop het geloof komt uitgelegd: het komt als een gave Gods!

Hoe geloven wij?

Er is een verschil tussen zintuigelijk horen en of horen op zich. Zoals het hier vannuit het Grieks (Akoee) vertaald wordt spreken we over: “op dat wat gehoord wordt”. Daarom wordt hetzelfde woord in vers 16 vertaald met ‘prediking’……wie heeft onze prediking gelooft? Prediking des geloofs, dat wil zeggen: geloven wat u door prediking van God gehoord hebt. De grote vraag die er dan ook rijst is: Geloven wij God? Geloven wij alles wat Hij op heeft laten tekenen in onze Bijbel? God geloven betekent niet noodzakelijk een geloof beoefenen. Geloven wij… is daarom even absurd als betekenisloos. Als we deze vlakke vraag beantwoorden met: WAT geloven en WIE geloven, wordt de leegheid van de vraag meteen duidelijk.

Abraham geloofde God….Geloven wij God?

God leert ons dat er geen goed is in de mens. (Rom 7:18) Vanaf kansels en podia wordt er vaak verkondigd dat er in beginsel wel enig goed is in de mens. Wie geloven wij? Onze Heer sprak: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem vergeven zij van Mijn Vader. (Joh 6:65) De mens zegt dat iedereen kan komen… Wie geloven wij? God leert ons dat er geen goed is in de mens. (Rom 7:18) Vanaf kansels en podia wordt er vaak verkondigd dat er in beginsel wel enig goed is in de mens. Wie geloven wij? We geloven God op Zijn Woord, niet een beetje, nee alles wat Hij ons gegeven heeft in Zijn Woord de Bijbel……Toch?

Veronachtzaam het profetisch Woord niet

Zo kan ik nog wel meer stellingen poneren en deze vragen erbij stellen, en dat moet ook! We moeten ons afvragen WIE of WAT we geloven. De Heilige Geest verklaart dat deze wereld een duistere plaats is en dat het profetisch Woord het enige licht is waarop wij acht zouden moeten slaan. (2 Petrus 1:19) Maar een groot deel van “onze predikers” vind dit profetisch woord juist duister en roept dat we het maar beter kunnen mijden…… Wie geloven wij?

Moeten we maar afwachten?

Een zeer ernstige ontwikkeling is deze: God zegt: ”indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij onze zonden vergeve.” (1 Joh1:9) Toch: de meerderheid van de Christenen belijdt weliswaar te geloven in vergeving van zonden, maar weigert tegelijkertijd God te geloven en zij zeggen rustig dat niemand zeker kan weten dat de zonden ook echt vergeven zijn. En zo maakt men God tot een leugenaar!

Kades-Barnea

Toen Mozes het volk verteld had, wat God hem had opgedragen te vertellen; namelijk dat zij op moesten op gaan en het land beërven…. gingen zij niet! Bij gebrek aan geloof liet men het afweten! Men geloofde niet God…. Nee, men geloofde de 10 verspieders die, in tegenstelling tot Jozua en Kaleb, het land niet in bezit durfden te nemen vanwege de daar wonende reuzen.

Veertig verloren jaren

“Veertig jaren heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart, en zij kennen Mijn wegen niet.” Psalm 95:10 Veertig jaren zwerven omdat men het slechte getuigenis van 10 mannen geloofde in plaats van het getuigenis van de twee die de waarheid van God verkondigden. Notabene een waarheid die Hij al eerder had gegeven over dat land! O ja, ze gingen uiteindelijk wel, na lange jaren van zwerven staken ze de Jordaan over aan de oostzijde van het land, terwijl ze 37,5 jaar eerder door de bergen hadden kunnen gaan!

Leren van het verleden

Hier volgen voor ons waardevolle lessen uit. Want toen Petrus in Hand 3:19/21 het volk opriep ‘betert u en bekeert u’ en hen Gods belofte gaf van de komst van de Heere, stond het volk opnieuw voor een ‘Kades-Barnea’. Dit was de toekomst van de Heere, bekend gemaakt in de vroegste brieven van Paulus door middel van een speciale Openbaring; 1Tess 4: 13 tot 1Tess 5: 11. Dit was beter dan het heuvelland der Ammonieten over de oversteek van de Jordaan. Ja, dit zou een ECHT OPGAAN betekenen, het was het ingaan van het hemelse Kanaän, zonder door de Jordaan, als beeld van de dood, tot opstanding te hoeven komen. Dit was de hoop voor hen die leefden en achterbleven. Daarom schreef Paulus ook: wij die levend overblijven zullen ( 1Tess 4:15).

Ons Kades-Barnea

Hoe kon Paulus anders weten dan dat het volk tot bekering zou komen, en dat hij werkelijk tot hen zou behoren die levend achter bleven en de bergen op zouden gaan, ja de wolken des hemels in zou gaan zonder te sterven, dan wel ‘de Jordaan over te steken’??? Zoals 1 Tess 4 het ‘Kades-Barnea’ van de gelovigen in die dagen was, waarbij Israël als volk niet ‘opging’ zo is Filippenzen 3:10,14,20 en 21 ons Kades-Barnea, het heden waarin wij zijn stem horen.

Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende Filippenzen 3: 10

Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Filippenzen 3: 14

Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus Filippenzen 3: 20

Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zich zelven kan onderwerpen. Filippenzen 3: 21

Opnieuw de moeilijkste weg?

Maar wat schetst mijn verbazing, heden ten dage zijn er vele christenen die weigeren Zijn stem te geloven. Zij zijn van mening dat de enige weg om in ‘Kanaän’ te komen wederom door de Jordaan, de rivier des doods moet zijn. In de Romeinse gevangenschap van Paulus werden kostbare geheimen geopenbaard tot troost en hoop, voor zowel de Apostel alsook voor ons! En dan komt weer de vraag boven: Geloven wij God? Of zullen we net als Israël bij Kades-Barnea zijn en gelovende we de meerderheid, net als Israël de meerderheid van de verspieders geloofde, of geloven we God die sprak door de pen van Paulus? (En ja; ik heb het over de opname van de Gemeente.)

Meer verantwoordelijkheid

Wij zijn zeer bevoorrecht in onze tijd, wij bezitten het complete Woord van God. Als we kijken naar bijvoorbeeld Abel: hij geloofde wat God hem had gezegd met betrekking tot het aanvaardbare offer en de voor God aanvaardbare aanbidding en handelde er ook naar. Als we kijken naar Henoch: hij geloofde God in alles met betrekking tot het komende oordeel, en handelde ernaar. Onze verantwoordelijkheid is dan ook groter als die van hen, God sprak immers tot hen op verschillende wijzen en op verschillende tijden. Maar wij hebben niet alleen alles wat Hij tot hen sprak in het OT, nee, wij hebben ook nog eens alles wat God gesproken heeft door de Zoon in de Evangeliën, daarna sprak de Geest Gods in de brieven en de rest van het NT….wij hebben zogezegd meer informatie dan zij, die in eerdere bedelingen leefden. Henoch en Noach moesten nog geloven in het zaad van de vrouw en het komende oordeel, anderen moesten geloven in het nageslacht van Abraham in een nog te vormen volk van Israël. En natuurlijk het nageslacht van David, geloven in De Heere Jezus die komen zou als erfgenaam van alle dingen. Kortom: elke generatie van getrouwen werd op zijn beurt geroepen om God te geloven.

Geloven met je verstand

Net als destijds zijn er ook nu mensen die niet echt geloven. Zij geloven wel zoals aan Abel de toegang tot God werd geopenbaard, maar niet wat aan Henoch werd bekend gemaakt over zijn wegneming. Het zou zijn alsof Abraham alles geloofde wat aan Abel,Henoch en Noach bekend gemaakt was, maar weigert te geloven dat uit zijn nageslacht Israël tot een volk gemaakt zou worden waarin alle volkeren gezegend zouden worden. Dat is helaas vergelijkbaar met hoe vele gelovigen ervoor staan vandaag de dag. Ze zijn tevreden met het OT en het onderwijs van Jezus, ze belijden hun geloof dat Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, maar de bijde hoop van hun verandering, hemelvaart of zelfs hun opstanding leggen ze naast zich neer.

Kies Wie je wilt geloven

Wie het verkeerde verslag van de verspieders blijft geloven moet niet raar opkijken als ze nog een lange tijd in de spreekwoordelijke wildernis moeten rond trekken om dan uiteindelijk binnen te gaan door de Jordaan, de rivier des doods. Welke zegen ligt er daarentegen in het geloven van God! Zij die wel ingaan in Zijn rust en Hem behagen, moeten geloven, dat Hij is, en een beloner is dergene die Hem zoeken …Hebr 11 vers 6 Als God ons dus belooft een Thuis te geven in de hemel Joh 14 vers 2 door ons op bepaald moment in de tijd weg te nemen van de aarde en ons vergankelijke lichaam te transformeren in een hemels lichaam (1 Kor 15 vers 51-54, 1 Tess 4 vers 13-18) en mensen zeggen dan ‘nee, dat is te makkelijk en zal niet gebeuren…’

Wie geloven zij dan……………?

JP van Zonneveld

horizon-lijn2

Jean Paul bedankt voor je artikel!

Zijn wij beter?

Toen ik het zo las moest ik denken aan een argument tegen de opname van de Gemeente, wat ik tegenwoordig vaak hoor. Dat is:

“waarom zouden wij, Christenen in het vrije westen, niet hoeven te lijden zoals onze broeders en zusters in bijvoorbeeld Syrië, Libië en Irak? Zijn wij dan beter dan zij? Waarom zouden wij dat niet hoeven mee te maken?”

Geen enkele reden!

Het antwoord vinden we in de Bijbel: “Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen…” (Johannes 15:18-20a) Dus nee: er is geen enkele reden waarom wij niet zouden hoeven te lijden door vervolging.

“Waarom dan de opname van de Gemeente? Die is toch om te zorgen dat wij Christenen niets van die grote verdrukking te vrezen hebben?”

De opname: maken dat je weg komt?

En hier zit nu precies de redenatiefout. Deze veronderstelling is fout. Want de opname van de Gemeente dient niet om ons te beschermen.

De reden voor de opname

Als de Here God Zijn Gemeente niet van de aarde zou wegnemen, zou Hij Zijn rechtvaardige oordelen niet over de aarde kunnen laten gaan. Ik zeg ‘rechtvaardige’ oordelen. Zou God rechtvaardig zijn als Hij over heilige en reine mensen zijn strafgerichten laat komen? Aangezien één van Gods kenmerken juist is dat Hij rechtvaardig is, is het niet mogelijk dat Hij de wereld zal oordelen terwijl de Gemeente, vrijgekocht door het bloed van het Lam, en derhalve in Gods ogen vlekkeloos en rein, er nog is. Pas als de Gemeente weg is zal God de aarde kunnen oordelen. En DAT is de reden van de opname van de Gemeente!

Je hebt verdrukking en verdrukking

Wij zien vandaag de dag dat leden van de Gemeente lijden en sterven. Dat is niet vreemd. Het zou vreemd zijn als wij totaal geen verdrukking zouden kennen. Het verschil tussen ‘verdrukking’ en ‘de grote verdrukking’ is, dat de eerste vanuit de mensen komt (mensen die andere mensen vervolgen en onthoofden) terwijl de tweede de verdrukking van Godswege is! Dat is ‘de ure van Gods toorn’! Voor DIE verdrukking zullen wij worden bewaard. Laten we ons deze zalige hoop niet laten ontnemen door mensen die Gods Woord niet geheel durven te geloven.

Appie
Reacties zijn gesloten.