de stad aan water en op heuvelen

Enkele weken geleden hebben we het gehad over de hoer van Babylon en daar wil ik vandaag de draad weer oppakken. De kerk, zo goed begonnen, is overspelig geworden door het aanbidden van beelden en mensen en heeft rijkdom en wereldlijke macht verkozen (hoereren met de koningen der aarde) boven het zuivere geloof in Jezus Christus en daardoor hoereerde zij. Het religieuze systeem van de afgelopen eeuwen, de RK kerk, die zichzelf ‘de moederkerk’ noemt, vervolgde de ware Gemeente van Christus gedurende vele eeuwen in een poging zichzelf te handhaven als de enige echte Christelijke kerk. De Protestantse reformatie had één goed gevolg, namelijk dat de Rooms Katholieke kerk haar wereldlijke macht verloor en tijdelijk werd gestopt in de vervolging van Christenen. Maar toch… als Johannes haar ziet is ze “dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus”.

hoer van Babylon 2

Verleden tijd?

Nu staat dat in de verleden tijd, “zij was dronken” maar aan de andere kant: Johannes schrijft alles wat hij gezien heeft in de verleden tijd: “Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw”. Johannes beschrijft dit in het verleden omdat hij de toekomst al gezien heeft. Voor ons is het echter nu nog steeds toekomst; we lazen immers over de opname van de Gemeente, de zes zegels en de twee getuigen en ook deze zaken zijn nog niet gebeurd. We zouden dus ook mogen veronderstellen dat, omdat Johannes de vrouw dronken zag, zij dat (ook) zal zijn in die betreffende tijd. Met andere woorden: dat zij ook in deze tijd bloed aan haar handen zal hebben…

Onvoorstelbaar

De inquisitie die terugkeert? Zoiets is in onze tijd niet meer voor te stellen. Maar ho, wacht eens even. In mijn jeugd las ik over de ‘koppensnellers’ op tropische eilanden, ver weg. Dat was iets van vroeger, uit de geschiedenisboekjes. Maar de Bijbel sprak over martelaren uit de grote verdrukking, die om hun getuigenis onthoofd zullen worden. Ik wist het natuurlijk beter dan de Bijbel en ik veronderstelde dat ermee werd bedoeld dat zij zouden worden ‘terechtgesteld’. Maar zie: onthoofdingen zijn in onze tijd weer een steeds ‘normaler’ verschijnsel. Zou een nieuwe inquisitie waarbij ware gelovigen worden onthoofd dan iets ‘onvoorstelbaars’ zijn?

De Wederhouder weg

We moeten één belangrijk iets niet uit het oog verliezen en dat is dat, aan het begin van de verdrukking, de remmende kracht van de Heilige Geest (de Wederhouder) zal worden verwijderd van de aarde door de opname van de gelovigen van Christus’ nieuwe verbond. 2 Tessalonicenzen 2:7 In die tijd zal er een totale chaos zijn op de aarde, wat resulteert in de totale afwezigheid van orde en recht. Het kwaad in de wereld zal zich ongeremd vermenigvuldigen en de “hoer” zal terugkeren naar haar ware satanische aard en zij zal opnieuw elk persoon of groep van personen op de aarde, die het aandurven om Gods Woord te geloven en te zoeken naar de Heer Jezus voor redding, vervolgen en ter dood brengen. De Bijbel zal weer een verboden boek worden en de nieuwe wereldreligie zal worden ingevoerd, hierdoor de opkomst van de antichrist en de nieuwe wereldorde bevorderend.

Vervolging of zuivering

Dit is de reden waarom Johannes de vrouw zag “dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus.” En toch zijn er, die vandaag de dag leren dat de Gemeente in en door de grote verdrukking zal moeten gaan als een soort van ‘zuivering’. Als echter het kostbare bloed van Christus niet voldoende is om je ziel te zuiveren, zal er geen verdrukking zijn die dat zou wèl kunnen…. 1 Petrus 1:22-23

Uitleg

Op dit punt in het visioen van Johannes, begint de engel, die aan Johannes deze dingen toont, dan uit te leggen aan Johannes wat de betekenis is van wat hij heeft laten zien. Vers 7 en 8a “Toen zei de engel: ‘Waarom ben je zo ontzet? Ik zal je de betekenis onthullen van die vrouw en het beest waarop ze zit, met zijn zeven koppen en tien horens. Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden”.

Een antichrist – op voorraad

Deze uitspraak maakt duidelijk dat “het beest” waarover wordt gesproken in vers 3, waarop de vrouw zit, de antichrist zelf is. Dit beest, wat in het verleden leefde, leefde niet op het moment dat Johannes deze beelden kreeg, maar zou komen “uit de bodemloze put” en weer leven in deze tijd van de verdrukking en het zal uiteindelijk ten verderve gaan zoals voorzegd in hoofdstuk 19:20 Dit is heel bijzonder, want dit is immers precies hetzelfde als wat wordt geprofeteerd over Lucifer, in Jesaja 14:16-19. We zien dat satan zijn man gereed heeft om de rol van de antichrist te vervullen en waarschijnlijk had hij al die eeuwen telkens wel een kandidaat klaar staan. Want ook de duivel weet niet wanneer ‘zijn tijd’ komt.

We zien als in een spiegel… Bewust verborgen?

Zou dat de reden zijn waarom het voor ons als gelovigen soms zo moeilijk is om Bijbelse zaken te duiden, met name die over de eindtijd? De boze kent de Bijbel op zijn duimpje maar hij tast in het duister over wanneer wat zal gebeuren. Laten we dus niet vreemd opkijken als wij als kinderen van God allemaal eigen inzichten en theorieën hebben en laten we vooral naar elkaar blijven luisteren.

Het beest dat je zag, was, en is niet

Het feit dat “het beest” eerder heeft geleefd, maar niet levend was ten tijde van de openbaring die Johannes ontving, maar dat het wel weer opnieuw zal leven maakt duidelijk dat bovennatuurlijke krachten zijn betrokken bij de gebeurtenissen van de eindtijd.De bovennatuurlijke krachten van satan zijn uiteraard niet opgewassen tegen de macht van de Here God. Wie kan het zijn, die straks als het beest optreedt, maar die in vroeger tijden er ook was? Zou het de goddeloze Nimrod zijn, de man die de mensheid na de zondvloed leidde in opstand tegen God? Of was het een andere goddeloze heerser van vroeger? Ik weet het niet; de Bijbel vertelt het ons niet. Maar het beest was er eerder; was er niet en zal er weer zijn.

Of is het beest er, sterft hij en komt hij weer terug?

Het kan dus zijn dat het beest vroeger leefde en in de eindtijd opnieuw, maar de Bijbel meldt ook over het beest dat hij zal herstellen van een dodelijke hoofdwond. “Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.” Openb. 13 vers 3 Het kan dus ook zijn dat het beest al bekend is (bijvoorbeeld als wereldleider of anderszins bekend figuur) en dat hij na een moordaanslag sterft (of dood lijkt te zijn). In dat geval kun je zeggen dat het beest er was. Als hij weer tot leven komt zal de wereld hem volgen, verbaasd over wat er gebeurd is en ervan overtuigd dat hij onoverwinnelijk is. De mensen die in die tijd tot geloof gekomen zijn tijdens de laatste jaarweek, zullen het beest juist daaraan kunnen herkennen, als zij de Bijbel bestuderen.

Uitverkiezing

“Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn”. Vers 8b Hier lezen we iets wat al voor veel vragen en opschudding gezorgd heeft. Er wordt gesproken over mensen die in het Boek des levens staan en dat staan zij al vanaf het begin der wereld!! Een reactie die je dan vaak hoort is: ‘als het dan toch al is vastgelegd, dan hoef ik niets te doen. Je bent uitverkoren of je bent het niet.’ Dit is echter een drogreden. Ieder mens zal, op een of ander moment, worden gesteld voor de keuze of hij vóór of tegen God wil zijn. Hoe de Here God dat doet in een boeddhistische, islamitische of atheïstische omgeving dat weet ik niet. Maar dàt Hij elk mens de keuze geeft staat voor mij vast. Immers: “God wil niet, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” 2 Petrus 3:9 Als men kiest om het evangelie van Jezus Christus te horen en te geloven en Hem aan te nemen, of als men ervoor kiest Christus af te wijzen: het is de vrije keuze van elk mens. Omdat tijd voor de Here God geen beletsel vormt heeft Hij van te voren al gezien welke keuze wij zullen maken. En Hij heeft die keuze reeds aan het begin opgeschreven. Het is aan ons om die keuze misschien alsnog te maken. En denk eraan: geen keuze maken is ook een keuze!

Water en heuvels

De engel vertelt vervolgens Johannes in vers 9a “Hier komt het aan op wijsheid en inzicht. De zeven koppen zijn zeven heuvels waarop de vrouw zit…” Dit verwijst naar het hoofdkwartier van waaruit deze “religieuze” hoer opereert. DIt wordt verder toegelicht in vers 18: “De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.” We kunnen er derhalve vanuit gaan dat het een grote stad is, die gelegen is op zeven heuvels en aan vele wateren (vers 1) en waarvandaan de aarde wordt geregeerd. Eerder schreef ik: als de Bijbel spreekt over Babylon dan kun je denken ‘welke stad zou daarmee bedoeld zijn?’ maar het meest logische is om aan te nemen dat gewoon Babylon bedoeld wordt. Als we echter op deze manier naar de stad gaan kijken: ‘een stad op zeven heuvels en aan vele wateren’ dan krijgen we een probleem met Babylon. Babylon is namelijk wel gelegen aan de Eufraat maar ligt niet op zeven heuvelen. En Amman in Jordanië en Jeruzalem in Israël zijn weer wel op zeven heuvelen gebouwd maar liggen bepaald niet aan vele wateren.

Twee mogelijkheden

Ik heb maar twee steden gevonden die aan beide voorwaarden voldoen: Istanbul (Constantinopel) in Turkije is gebouwd op zeven heuvelen en ligt aan de Zwarte Zee, de Bosporus en de zee van Marmara. Rome is eveneens gebouwd op zeven heuvelen en is gelegen aan de Tiber en de Middellandse zee. De paus adviseert de wereldleiders en heeft achter de schermen een grote macht. Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa/EU werd in Rome getekend. Het zou kunnen dat in de eindtijd de wereldregering zal opereren vanuit Rome. Maar Turkije maakt in woorden en daden duidelijk dat ze een heroprichting willen van het Ottomaanse rijk. Ook destijds werd het Ottomaanse rijk vanuit Turkije geregeerd en het was toen ongeveer even groot als het Romeinse rijk. En met de opmars van IS en de omwentelingen door de Arabische lente is het niet ondenkbaar dat dit oude rijk inderdaad opnieuw wordt opgericht in de eindtijd. (zou dit soms verband houden met ‘het beest was, en is niet’?) Maar… moeten we dat water en die heuvels letterlijk nemen? Daarover straks meer.

Zeven koningen + het beest

de engel spreekt verder ( vers 9b-11) “…en het zijn zeven koningen. Vijf van hen zijn omgekomen, één is er nu, en de laatste moet nog komen en zal dan maar kort blijven. Het beest dat was, en niet is, is zelf de achtste koning, al is het een van de zeven, en het zal vernietigd worden.” Met andere woorden, in aanvulling op de zeven bergen, waarop de hoer zat, waren er ook zeven koningen, die op een of andere manier betrokken zijn bij het opzetten van de wereldrijken, die zullen leiden tot het laatste wereldrijk. Op het moment dat Johannes dit hoorde hadden vijf van die koningen al geregeerd en zij waren al gestorven. De zesde van de zeven koningen was op dat moment in leven. De historische koninkrijken (keizerrijken) zijn algemeen aanvaard:

1. Egypte,
2. Assyrië,
3. Babel,
4. Perzië,
5. Griekenland

Deze vijf waren er al geweest toen Johannes dit meemaakte

6. het Romeinse rijk

Dit was het wereldrijk ten tijde van Johannes. Het zevende wereldrijk moet nog komen en het komt uit een voorgaand rijk. Vaak wordt verondersteld dat het zevende rijk een wederopstanding is van het Romeinse rijk, of dat het Romeinse rijk bestaat uit twee delen: oost en west. Maar het oostelijk deel van het Romeinse rijk kan ook zijn uitgelopen in het Ottomaanse rijk. De “achtste” koning zal het beest zijn, de antichrist en hij komt m.i. ofwel uit het Romeinse rijk, ofwel uit het Ottomaanse rijk. Zie ook ‘De Ottomanen: het 7e wereldrijk?’

De tien koningen

Dan richt de engel zijn aandacht op “de tien horens” vers 12-13 “De tien horens die je zag zijn tien koningen die nu nog geen koning zijn, maar straks samen met het beest voor één uur koninklijke macht zullen krijgen. Ze hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dragen hun macht en gezag over aan het beest”. Deze tien horens zijn dus tien koningen. Het zijn toekomstige koningen, die in het rijk van de Nieuwe Wereld Orde zullen heersen. In Daniel 2 : 41-43 vinden we deze tien koningen terug in de tien tenen van het beeld uit de droom van koning Nebukadnezar. Dit laatste wereldrijk zal verdeeld zijn in tien stukken en de heersers ervan zullen gedurende de tweede helft van de laatste jaarweek regeren, want zij krijgen maar voor 1 uur de ‘koninklijke macht’. Vanuit Gods perspectief is de hele zevenjarige Verdrukking slechts twee uur lang.

De twee uren

De eerste helft van de laatste jaarweek is “de ure der verzoeking” (peirasmos: test, proef) ook wel genoemd “de toorn van het Lam”. (openb. 6:16) Dit eerste “uur” is bedoeld om te zien of de mensen zich bekeren en zich verootmoedigen onder de oordelen van de zegels die de Heer Jezus opent. De mensen zullen zich echter niet bekeren. (openb. 9:20-21) De tweede helft van de laatste jaarweek is “het uur van Gods oordeel” (openb. 14:7-11) Dit is het moment waarop God de Vader het oordeel uit de handen van Zijn Zoon neemt totdat God Zelf in gramschap de vijanden van Christus heeft overwonnen. “Aldus luidt het woord des HEREN tot mijn Here: Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.” Psalm 110:1

Andere betekenis van de ‘waterstromen’

“Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Want het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw.” Vers 14 Deze verloren, ongelovige, geestelijk onwetende tien koningen zijn zo loyaal aan het beest en geestelijk zo zwak van begrip dat ze het zelfs zullen aandurven om oorlog te voeren tegen de Heere Jezus Christus Zelf! “De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.” Vers 15 Dit is een terugverwijzing naar vers 1 en dit is apart, want we zien nu dat die bedoelde wateren eigenlijk landen en volkeren zijn!

Niet nodig: aan water en op heuvelen?

Het is dus niet nodig dat we zoeken naar een stad ‘aan wateren’ want ‘wateren’ staan dus voor volkeren. Zouden we misschien ook niet hoeven zoeken naar een stad, gebouwd op zeven heuvelen? Want bergen en heuvels staan in de Bijbel voor koninkrijken. Die zeven heuvelen kunnen dus heel goed de zeven wereldrijken (de zee) zijn, die we eerder bespraken en die op dat moment al geweest zijn?

Verraden door degene die zij diende

Deze oude en overspelige kerk heeft vandaag de dag haar “valse leer” verspreid in elke natie en in zoveel mensen op deze aarde, en zij is nu voorbereid om haar laatste rol te spelen tijdens de grote verdrukking. Maar wees er zeker van dat de Here God dit niet over het hoofd heeft gezien! De eindafrekening voor deze overspelige hoer wordt gebracht door hetzelfde beest, wat zij zo trouw gediend heeft.

“De tien horens die je zag en het beest zelf zullen een afschuw krijgen van de hoer en ze zullen haar te gronde richten. Ze zullen haar uitkleden, haar vlees eten en haar in brand steken. Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren, zodat ze allemaal met hetzelfde doel voor ogen hun macht aan het beest overdragen, tot wat God gezegd heeft werkelijkheid wordt. De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.” vers 16-18

Eind-afrekening

Het beest verkrijgt de macht over de wereld en die macht stijgt hem naar het hoofd. Er komt een moment dat zelfs het beeld van het beest aanbeden zal worden. Het beest is satans creatie en heeft dezelfde oude wens als satan zelf: aanbidding in plaats van de Here God, aan Wie alle lof en eer toekomt. 2 Tessalonicenzen 2:4. Het beest zal zichzelf ervan overtuigen dat hij god is. De tien horens, de tien aardkoningen, zullen getrouw het beest steunen. De ‘grote hoer’, de moederkerk echter denkt en leert dat zij de enige vertegenwoordiger van God op aarde is; de “plaatsvervanger van Christus,” en zij eist zelf de aanbidding en absolute gehoorzaamheid op. Het beest, de antichrist zal er niet over piekeren hier strijd over te voeren en het zal niet lang duren voor de hoer, het valse religieuze systeem, met bruut geweld ten val zal worden gebracht en door vuur wordt vernietigd. De antichrist (de satan) duldt geen concurrentie!

We weten Wie er zal winnen!

We hebben in dit hoofdstuk van het boek openbaring gelezen over de eindtijd en je zou er moedeloos van kunnen worden als je ziet wat deze wereld nog moet meemaken. En dan volgen er ook nog flink wat hoofdstukken! Het staat er zomaar tussenin: “Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnen”. Vers 14 Wat een zekerheid! En we lezen in vers 17 “Want God heeft hen ertoe aangezet om zijn plan uit te voeren”. Er gebeurt niets waarvan God niet afweet en niets en niemand kan voorkomen dat God Zijn plan voltrekken zal! Wat gebeurt er met de Gemeente als de hel op aarde uitbreekt? “…op deze Petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.” Matteüs 16:18 De Gemeente is niet gesteld tot de toorn van God en wordt bewaard voor het uur der verzoeking. De mensen die de Heer Jezus blijven afwijzen zullen de tijd van de oordelen mee gaan maken. Kies dan nu bij Wie jij wilt horen!

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij.
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,
maar houdt moed: ik heb de wereld overwonnen.”

Johannes 16:33

“En zie, Ik ben met u al de dagen,
tot de voleinding van de wereld”

Matteüs 28:20

Geef een reactie