komt er een nieuwe tempel?


Het lichaam als tempel

De vraag of er een letterlijke 3e tempel zal zijn is soms een twistpunt. We weten dat de antichrist in deze tempel zal plaatsnemen en zich tot god zal uitroepen. Nu is er het argument, dat het lichaam van de gelovige de tempel is van de Heilige Geest. Betekent dit dat de tempel niet letterlijk herbouwd zal worden? Als we hier over nadenken moeten we bedenken dat de Wet en de genade niet gemixt kunnen worden. Of de Wet wordt gehandhaaft, òf er geldt genade. Ooit was er een gevangene die de doodstraf had gekregen en die clementie kreeg. De doodstraf werd omgezet in gevangenisstraf. Tot verbazing van velen ging de gevangene hiertegen in beroep. En hij won. Want aangeboden clementie (genade) wordt alleen verleend als het wordt aangenomen. De betreffende gevangene werd inderdaad ter dood gebracht.


Niet mixen

Door ‘het lichaam als de tempel van de Heilige Geest’ te plaatsen in de plaats van de tempel zouden we de fout maken om ‘de Wet’ en ‘de genade’ te mixen. De Gemeente leeft in de tijd van genade. De Heilige Geest leeft in allen die het offer van de Heer Jezus Christus hebben aangenomen en dus is het lichaam van de gelovige een tempel van de Heilige Geest. De Joodse tempel echter was gebouwd om offers te brengen in het tijdperk van de Wet.

Door de profetieën in Daniël weten we dat Israël zeven maal zeventig jaar, 490 jaar, onder de Wet zal leven. Na de 69e jaarweek kwam het moment waarop Israël haar Messias ontving, tijdens de intocht in Jeruzalem. De Heer Jezus werd echter als Messias verworpen en gekruisigd. Daardoor hield Gods tijdklok stil. Door het sterven en de opstanding van de Heer Jezus Christus begon de huidige tijd van genade.

Offers

Als het tijdperk van de Gemeente echter door de opname wordt beëindigt, begint de laatste jaarweek van Israël, wat nog steeds onder de Wet is. Eerder had Israël een tempel van steen, met een altaar waarop geofferd werd aan de God van Israël. Die offers waren uitdrukkelijk voorgeschreven aan het Joodse volk, levend onder de Wet. Aangezien het Joodse volk deze laatste zeven jaren ingaat met een ongelovig hart, zullen ze opnieuw een offerplaats moeten hebben.

Onnodig offer?

Vaak hoor je dan als argument: “Maar onze zonden zijn betaald door het bloed van het Lam; we hoeven toch helemaal niet meer naar een tempel om te offeren om vergiffenis voor onze zonden te verkrijgen?”

Inderdaad. Maar wij, als de heiligen van het Nieuwe Verbond in Jezus Christus, zijn niet het Joodse volk wat hun Messias verwierp en ervoor koos om onder de Wet te blijven. We kunnen Schriftgedeelten, die uitsluitend gelden voor de nieuwe verbond gelovigen, niet zomaar op het Joodse volk leggen.

Heidenen niet onder de Wet

Daar komt bij dat de ‘heidense’ (niet Joodse) gelovigen nooit hoefden te offeren om vergeving van hun zonden te ontvangen. Want de Wet was alleen aan Israël gegeven en niet aan een ander volk. ( Exodus 34 vers 27-28, Deuteronomium 4 vers 8 ) Het verbond van de Wet, wat God sloot met Israël, diende om aan de heidense volkeren de genade van God te laten zien, hen daarmee motiverend zelf ook op zoek te gaan naar deze liefdevolle God. (dit is trouwens ook de taak van Israël tijdens het 1000 jarig Vrederijk) Romeinen 2 vers 12-13 “Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die onder de Wet gezondigd hebben, zullen door de Wet geoordeeld worden; want niet de hoorders der wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden.” Galaten 3:19[tip]Alverzoening

Het is de absolute Bijbelse waarheid dat de Heer Jezus Christus Zichzelf offerde om de zondeschuld van elk lid van de gevallen mensheid te betalen. Betekent dit dan dat elk mens uiteindelijk gered zal worden? Absoluut niet! Elke persoon die blijft weigeren om de gratie door de genade gewillig te ontvangen zal in zijn zonde sterven en daardoor veroordeeld zijn. Niemand is verplicht het offer van Christus aan te nemen.

[/tip]
[warning]

Eigen meningen

“Zou de Almachtige God de Joden toestaan om een tempel te (her)bouwen om opnieuw dierlijke offers te brengen? Geenzins!”

of:

“Zou God de genade terug trekken en de joden toestaan opnieuw te offeren voor vergeving van zonden? Nee toch?”Wie dit zegt moet uitkijken de Here God
niet de woorden in de mond te willen leggen.

[/warning]

Symbolisch bedoeld

Ook is de claim gemaakt dat het Griekse woord ‘naos’, wat werd vertaals als ‘tempel’ in 2 Tessalonicenzen 2 vers 4 en Openbaring 11 vers 1 niet het woord zou zijn waarmee een gebouw van hout en stenen wordt bedoeld. Dit argument klopt niet, want dit Griekse woord komt vaak voor in het Nieuwe Testament en wordt dan gebruikt om het letterlijke tempelgebouw in Jeruzalem aan te duiden. Een voorbeeld is Lucas 23 vers 45 “En het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor”. Soms is dit Griekse woord inderdaad symbolisch gebruikt, zoals in Johannes 2 vers 20, waar we beide betekenissen tegenkomen: “De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel (gebouw) gebouwd en Gij (symbolisch: Christus Zelf)zult hem binnen drie dagen doen herrijzen?” Je kunt dus niet claimen dat dit woord altijd symbolisch moet worden opgevat. Er is geen reden om aan te nemen het in 2 Tessalonicenzen 2 vers 4 symbolisch is bedoeld, dus mogen we het letterlijk nemen: de te bouwen tempel zal er één zijn van hout en stenen.

De noodzaak voor een tempel

Voor mij is het absoluut zeker dat de tempel in Jeruzalem zal worden herbouwd, waarschijnlijk in de eerste helft van die jaarweek. Ik weet dit zo zeker omdat Gods Woord zegt dat de tempel er in het midden van die jaarweek zal staan. “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.” 2 Tessalonicenzen 2 vers 3-4

Vraag: Waar gaat de antichrist plaats nemen?

1. in een tent
2. in een tabernakel
3. ergens in de menigte
4. in de tempel Gods

Er staat wat er staat

De Bijbel werd geschreven door mensen, die door Gods Geest werden geïnspireerd. Ik ga er van uit dat de Heilige Geest wist wat Hij wilde zeggen en meende wat Hij zei. Een werkelijk, stenen gebouw als tempel, dat is wat er staat en wat bedoeld wordt. In Openbaring 11 vers 1 en 2 lezen we dat Johannes de opdracht krijgt om de tempel op te meten. Dat is wonderlijk, want Johannes kreeg de openbaring in het jaar 96, terwijl de tempel in het jaar 70 was verwoest. Die tempel moet dus nog gebouwd worden. We lezen in dit Schriftgedeelte dat de voorhof “aan de heidenen gegeven is, die de heilige stad 42 maanden lang zullen vertreden” en dit sluit aan bij de passage in 2 Tess. 2 vers 4 waar de antichrist de tempel ontheiligt.

De keuze voor de Wet

Israël, als Gods uitverkoren natie en volk, weigerde in ongehoorzaamheid om de Wet op te geven, in hun ongeloof en verwerping van hun Messias. Zij kozen ervoor om te lijven leven onder de Wet, liever dan bevrijd te worden door de Goddelijke genade die zij door Christus hadden kunnen ontvangen. Zelfs nadat hun tempel was verwoest en zij verdreven waren uit hun land, waardoor zij niet langer konden offeren zoals door de Wet was vereist, hielden zij zich zoveel mogelijk aan de Wet. Ze maakten de Wet zelfs tot het voorwerp van verering. Hoewel zeer toegewijd aan de Wet, is hun inzicht verblind en versluierd. “Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart”.

de vervulling van de Wet

De Heer Jezus Zelf heeft gezegd tot het Joodse volk: “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied.” Matteus 5 vers 17-18 Wat een verklaring legt de Heer hier af! Want hier verklaart Hij niet alleen dat Hij is gekomen om de Wet te vervullen, maar ook wanneer die vervulling uiteindelijk gereed zal zijn. Pas als de hemel en aarde vergaat. Wanneer is dat? Dat is aan het einde van het duizendjarig Vrederijk, na het oordeel voor de grote Witte troon.

vooruitziend

Veel kinderen van God weten niet dat Israël in het duizendjarig Vrederijk in de tempel offers zal brengen. Een veel gehoorde mening is dat het offer van de Heer Jezus Christus een einde maakte aan de dierenoffers. En toch staat het in Gods Woord dat dat wel degelijk zal gebeuren. In Ezechiël 38 en 39 vinden we het bekende gedeelte van de invasie van Gog en Magog. De hoofdstukken 40 t/m 48 beschrijven Israël zoals het nog niet eerder was: groot voor wat betreft de grenzen, er zal een rivier stromen van levend water (Ezechiel 47 vers 8-12) en bomen van eeuwig leven zullen aan de oevers groeien, die elke maand vrucht zullen dragen en waarvan de bladeren zullen dienen als medicijn. De rivier, die door de tuin vloeit, splitst zich en wordt tot twee rivieren (47 vers 9). Als ik dit zo lees begrijp ik er uit dat deze hoofdstukken gaan over het Duizendjarig Vrederijk; het Messiaanse rijk als de Heer Jezus als Koning der koningen zal regeren. Ezechiël 43 vers 7 “…en Hij zeide tot mij: Mensenkind, (dit is) de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar Ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid”. We lezen dan in Ezechiël 43 vers 21-27 over offers die het verloste Israël met blijdschap en dankbaarheid zal brengen aan de Heer, zoals is opgenomen in het verbond wat God met Israël sloot. D? n zal de Here God behagen hebben in de offers.


[warning]

Dit houdt dus inderdaad in, dat ook tijdens het duizendjarig Vrederijk offers worden gebracht. Hoewel het Joodse volk dan een nieuw, rein hart zal hebben en zij hun Messias liefhebben zullen ze dan toch ook offers brengen.

[/warning]

Het doel van die offers

Het is echter waar, dat het offer van de Heer Jezus Christus betaalde voor de zondenschuld van de mensheid. Dus waarvoor zal Israël in het Vrederijk dan nog offeren? Een antwoord vinden we in een tegenvraag: waarom vieren wij het Heilig Avondmaal? “Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.” Hebreeen 10 vers 10 Als we weten dat dit voor tijd en eeuwigheid geldt, waarom gaan we dan door met het herdenken van het offer van Christus? Waarom terugkijken? Dat doen we omdat de Bijbel ons dit zegt: “Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” 1 korintiers 11 vers 26

Een herdenking

Het Heilig Avondmaal is een HERDENKING wat ons herhaaldelijk herinnert aan de verlossing door het offer van de Heer Jezus. Onze hemelse Vader zorgde ervoor dat dit nooit zal worden vergeten. De Heer Jezus Zelf stelde het Heilig Avondmaal in om ons, de gelovigen in Christus, er steeds weer aan te herinneren. En net zoals het Heilig Avondmaal ons steeds herinnert aan het lijden en sterven van Christus, zo zal het Evangelie voor toekomstige generaties zichtbaar worden in de offers die door het verloste volk Israël in de tempel gebracht worden. Het eeuwige Evangelie zal niet vergeten worden, maar steeds opnieuw geproclameerd worden “…om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” Efeziers 2 vers 7

Uitzien

Net zoals wij, de nieuwe Verbond gelovigen, reikhalzend uitzien naar de komst van de Heer Jezus voor Zijn Bruid, net zó verwachten de gelovige Joden vol verlangen de komst van de Messias, Die zal komen om Israël te bevrijden en verlossen. Helaas kennen zij de identiteit van hun Messias niet, maar ze geloven wel degelijk dat Hij zal komen en zij geloven, net als wij, dat wij op dit moment in het tijdsframe zijn van Zijn komst. Laten wij bidden voor Israël en de vrede voor Jeruzalem!

Voorbereidingen

We zien dat de gelovige Joden in Israël alles gereed hebben om de tempel te kunnen herbouwen. Alle tempelattributen zijn klaar en priesters opgeleid. Ook hier aan zien we hoe dicht we bij de wederkomst van de Heer Jezus zijn. De opname van de Gemeente kan al heel snel plaats vinden; plotseling en als een schok voor de wereld. Als de Heer Jezus komt, ben jij dan klaar om Hem te ontmoeten? Ben je gered voor tijd en eeuwigheid? Weet je zeker dat jij ook een ‘wedergeboren’ kind van God bent?

Reacties zijn gesloten.