de Hebreeuwse slaaf

Kerst 2011

Hoe vaak hoor je bij Kerst praten of zingen over het kindeke Jezus? Terwijl het wonder van Zijn geboorte er niet zo zeer om ging om een vertederend plaatje te creëren, maar om het doel van Zijn komst naar de aarde. De reden waarom de Heer Jezus de hemel verliet. Laten we bij deze Kerst daar eens speciaal bij stil staan.

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, (Johannes 1 vers 1-2) het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht (doulos…slaaf) heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

Filippenzen 2 vers 5-8

Wie is de Heer Jezus voor jou?

Hoe zien wij de Heer Jezus Christus? Als je een ware gelovige bent, zul je Hem waarschijnlijk visualiseren als de Here God Die mens werd om te betalen voor de zonden van de verloren mensheid. De tekst van deze studie leert dat de Heer Jezus Christus reeds in de eeuwigheid bestond “in de gestalte van God.” Maar we lezen ook dat Hij Zichzelf ontledigt heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En als een slaaf zijnde was Hij gehoorzaam tot de dood. Laten we er eens over nadenken hoe Christus alle heerlijkheid van de hemel opgaf om naar de aarde te komen om te lijden en sterven als een nederige “slaaf” vanwege zijn liefde voor de verloren mensheid.

De wet van de Hebreeuwse slaaf

In onze hedendaagse samenleving is het moeilijk te begrijpen dat de Here God wetten gaf over hoe men met slaven moest omgaan. Het is belangrijk in te zien dat de Here God wist dat er altijd harde mensen zouden zijn, die zonder gewetensbezwaren anderen van hun vrijheid beroven om hen als slaven te verkopen. En ook mensen, die vervolgens de slaven kopen. Daarnaast zouden er altijd mensen zijn die alles wat ze bezaten hadden verloren zodat ze zichzelf als betaling aanboden. De Here God wilde, dat het Joodse volk aan de wereld zou laten zien hoe God is. Als er dan slavernij was, laat het dan rechtvaardig zijn en laat een slaaf de mogelijkheid hebben om zijn vrijheid te herkrijgen. Daarom gaf de Here God Zijn volk de wetten over de slavernij.

Een beeld van Christus

Als we deze wetten bestuderen zien we een gelijkenis met de Heer Jezus, Die immers ook de gestalte van een dienstknecht aannam. De Almachtige God laat in Zijn grote wijsheid ook in de wetten van de slavernij, Zijn plan der eeuwen zien door Zijn Zoon Jezus Christus.

Wanneer gij een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zal hij om niet als een vrij man weggaan. Indien hij alleen gekomen is, zal hij alleen weggaan; indien hij gehuwd was, dan zal zijn vrouw met hem weggaan. Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan, dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.

Exodus 21 vers 1-6

Wanneer uw broeder, een Hebreeuwse man, of een Hebreeuwse vrouw, zich aan u verkoopt, dan zal hij u zes jaar dienen, maar in het zevende jaar zult gij hem vrij laten weggaan. En wanneer gij hem vrij laat weggaan, zult gij hem niet met lege handen laten gaan; gij zult hem met mildheid meegeven van uw kleinvee, van uw dorsvloer en uw perskuip; van datgene waarmee de HERE, uw God, u gezegend heeft, zult gij hem geven. Gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht geweest zijt in het land Egypte, en dat de HERE, uw God, u bevrijd heeft; daarom geef ik u heden dit gebod. Maar wanneer hij tot u zegt: ‘Ik wil niet van u heengaan’ omdat hij u en uw gezin liefheeft, daar hij het goed bij u heeft, dan zult gij een priem nemen, en die door zijn oor in de deur steken, opdat hij voor altijd uw dienstknecht zij. En ook met uw dienstmaagd zult gij zo doen. Laat het u niet hard vallen, als gij hem vrij laat weggaan, want zes jaar heeft hij het dubbele loon van een dagloner voor u verdiend; dan zal de HERE, uw God, u zegenen in alles wat gij doet.

Deuteronomium 15 vers 12-18.

De voorwaarden en bepalingen van deze wet zijn

[note]

 • Dat de Hebreeuwse slaaf zijn meester zou dienen voor zes jaar
 • Dat aan het einde van deze zes jaar hij zijn vrijheid herkreeg
 • Dat zijn huwelijkse staat in acht moest worden genomen:
  • Als hij ongehuwd was toen hij zijn dienstbaarheid begon, zou hij ook zijn vrijheid als ongehuwd man herkrijgen.
  • Als hij gehuwd was toen hij een slaaf werd, zou aan het einde van zijn zes jaar dienst zijn vrouw eveneens in vrijheid worden gesteld.
  • Als hij trouwde in de jaren van zijn dienst aan zijn meester, dan zouden op het einde van de zes jaar zijn vrouw en eventuele kinderen toebehoren aan zijn meester. Hijzelf zou de vrijheid herkrijgen, maar zonder zijn vrouw en kinderen.
  • De slaaf had echter het wettelijk recht om een keuze te maken tussen zijn vrijheid of voor altijd in dienst blijven als slaaf van zijn meester. Zijn keuze kan worden gemaakt in het licht van zijn liefde voor zijn meester, zijn liefde voor zijn vrouw en zijn liefde voor zijn kinderen.
 • Als de slaaf ervoor koos om zijn vrijheid af te zweren en in dienst van zijn meester te blijven, dan moest hij worden voorgeleid aan de rechters om een publieke verklaring van zijn keuze af te leggen. Zijn meester zou hem tegen een deur plaatsen en zijn oor met een priem doorboren.
 • Als de slaaf voor zijn vrijheid koos, dan kreeg zijn meester de opdracht om de slaaf rijkelijk te geven van de kudde, en van de dorsvloer, en van de wijnpers.
 • Ook zou zijn meester hem weg sturen zonder harde gevoelens, want hij had zijn meester goed gediend…want zes jaar heeft hij het dubbele loon van een dagloner voor u verdiend”.

[/note]

Laten we nu proberen te zien hoe de bepalingen en voorwaarden van de wet van de Hebreeuwse slaaf van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus”

De lengte van dienstbaarheid

De wet van de Hebreeuwse slaaf stelt dat de slaaf zijn meester moest dienen voor zes jaar. Deze “zes jaar” van dienstbaarheid voor de Hebreeuwse slaaf typeert de zesduizend jaar geschiedenis van de mensheid. We zien vaker in de Bijbel dat een bepaalde tijd een type is voor een andere periode. Denk bijvoorbeeld aan ‘de ure der verzoeking’ die de eerste helft van de grote verdrukking beslaat. Hier staat 1 uur dus voor 3½ jaar. Net zo kunnen we de zes jaar van de slaaf zien als zesduizend jaar voor de mens. (2 Petrus 3 vers 8 Hosea 6 vers 1-2) Vierduizend jaar (vier dagen in Gods grote ‘week’ of vier jaar in de dienstbaarheid van de Hebreeuwse slaaf) na de schepping van Adam kwam de Heer Jezus Christus als mens in de wereld om zichzelf aan te bieden als een offer voor de zonde. Na zijn kruisiging en opstanding is Hij doorgegaan met het uitvoeren van de wil van Zijn Vader gedurende de afgelopen 2.000 jaar (2 dagen in Gods week of twee jaar van dienstbaarheid) om de gevallen mensheid en de hele schepping te verlossen van de slavernij van de zonde. Lof zij de Heer Jezus!

Het einde van de tijd van dienstbaarheid

We zijn dus nu aan het eind van de zes jaren dienstbaarheid. Dan, volgens de Wet van de Hebreeuwse Slaaf, is het tijd voor de slaaf om bevrijd te worden! Met andere woorden, de tijd is gekomen voor Christus om Zijn rol als de Hebreeuwse slaaf neer te leggen, zijn menselijke hoedanigheid af te leggen en terug te keren naar Zijn oorspronkelijke positie van gelijkheid aan de Goddelijke Eenheid. Maar heeft de Heer Jezus dit gedaan? Zal Hij het doen?


[tip]Voor wie?

Toen de Heer Jezus Christus tweeduizend jaar geleden in de wereld kwam was Hij niet naar de heidenen gezonden! Als je aandachtig het evangelie van Matteüs bestudeert, zie je dat redding zelfs niet was aangeboden aan iemand anders dan het Joodse volk! In Matteus 10 vers 32 vinden we de eerste keer dat de Heer expliciet zegt: “Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is” In deze verklaring werd de mogelijkheid van redding voor anderen dan joodse mensen voor het eerst uiteengezet door de Heer. In Matteus 11 vers 28 volgt dan de uitnodiging van de Heer “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven….” Hier nodigt de Heer Jezus Christus werkelijk iedereen (allen) uit, zonder onderscheid te maken tussen Joden en heidenen.

[/tip]

De Burgerlijke staat

De wet verklaart dat de huwelijkse staat van de slaaf in aanmerking moet worden genomen, zoals hierboven puntsgewijs is weergegeven. De Heer Jezus was ongehuwd toen Hij de rol van de Hebreeuwse slaaf op Zich nam om Zijn Vaders wil uit te voeren. Volgens de Wet van de Hebreeuwse Slaaf heeft de Heer Jezus recht op Zijn vrijheid. De Heer Jezus Christus heeft Zijn Vaders wil uitgevoerd en het werk volbracht in de afgelopen zesduizend jaar (6jaar van dienstbaarheid) en zijn verplichting aan Zijn Vader en aan de mensheid is voorbij, klaar, gedaan, en voltooid. Hij is volledig vrij om Zijn menselijkheid af te leggen en Zijn glorieuze positie van gelijkheid in de Goddelijke Eenheid terug te nemen.

De Bruid

In de wet van de Hebreeuwse slaaf staat: Indien zijn heer hem een vrouw gegeven heeft en zij hem zonen of dochters gebaard heeft, zal de vrouw met haar kinderen het eigendom blijven van haar heer, en hij zal alleen weggaan. Dit is precies wat de hemelse Vader gedaan heeft tijdens de persoonlijke bediening van onze Heer. Hij gaf Zijn Hebreeuwse slaaf een diepe liefde voor de heidenen, zozeer zelfs dat de Heer een gekozen “bruid” voor Zichzelf uit de heidenen nam. Maar deze liefde was wederzijds tussen de Heer en Zijn uitverkoren bruid! De Heer dwingt nooit iemand tot Hem te komen. Integendeel, het heil in Christus en onze mate van liefde voor Hem is een kwestie van keuze.

Rebecca

Zoals Rebecca (Genesis 24) nog nooit Isaäc had gezien, maar toch haar hart er op zette om van hem te houden en zijn bruid en zijn vrouw te worden, zo ook geldt voor de Nieuwe Verbond gelovigen: “Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde”

1 Petrus 1 vers 8

De keuze van de slaaf

Net zoals de mens vrij is zijn eigen keuze te maken om Christus te ontvangen, heeft ook de Hebreeuwse slaaf het recht om zijn keuze te maken. De wet van de Hebreeuwse slaaf zegt immers: ;“Maar indien de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man weggaan..” Met andere woorden: de Hebreeuwse slaaf mag dus kiezen voor zijn eigen vrijheid, òf om ‘voor eeuwig’ zijn vrijheid af te zweren en met zijn vrouw en kinderen blijven als slaaf van zijn meester.

Wat een offer!

Denk hier eens over na! Laat de omvang van deze waarheid zinken in je ziel. Dit is de keuze die onze dierbare Heer maakte voordat hij deze aarde verliet zo’n 2000 jaar geleden. En Hij wilde niet wachten tot het einde van zijn zes jaar (6000 jaar) van dienstbaarheid om die keuze te maken. Dat deed Hij al tijdens Zijn persoonlijke bediening. Vanwege de liefde voor Zijn “bruid”, de liefde van alle kinderen van God, verwekt door de Geest van God.

Onbegrijpelijk

Omdat ik woon een lichaam van vlees dat nog steeds een gevallen “zondige aard” heeft, kan ik niet begrijpen de liefde van de Heer Jezus Christus voor mijn ziel en die van jou, maar ik ben zo dankbaar dat door middel van Zijn reddende genade ik zijn liefde voor mij mag ervaren!

“Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.”

Efeziers 3 vers 18-21

De gevolgen van de keuze

Er was een prijs die moest worden betaald voor het maken van een dergelijke keuze! De wet van de Hebreeuwse slaaf verklaart dat de slaaf moest worden voorgelegd aan de rechters. Daar, vóór de rechters, zou de slaaf zou een publieke verklaring van zijn liefde voor zijn meester, voor zijn vrouw, en voor zijn kinderen afleggen, en zo publiekelijk afstand doen van zijn vrijheid en de keuze maken in dienst van zijn meester te blijven. Zijn meester zou in het openbaar dan hem naar een deur brengen en zijn oor met een priem doorboren.

Angst in de hof van Getsemane

De Heer Jezus Christus was zich goed bewust van de keuze die hij gemaakt had en wat de gevolgen waren van zijn keuze, want in de tuin van Getsemane bad de Heer ernstig:“Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Matteus 26 vers 39. Laat het goed tot je doordringen dat Christus niet die keuze maakte voor zichzelf, maar vanwege Zijn liefde en zorg voor de gevallen mensheid, Zijn liefde voor Zijn eigen Joodse broeders, en de zeer speciale liefde die Hij had voor Zijn uitverkoren Bruid, Zijn Gemeente. Romeinen 5 vers 6-11, Efeziërs 5 vers 32

De voorgeleiding en doorboring

Christus werd vervolgens gearresteerd in de Hof van Getsemane en vóór “de rechters,” gebracht (Kajafas, Pilatus en Herodes). Dan wordt duidelijk zijn dat het de wil van de hemelse Vader Zelf was dat zijn eigen kostbare Hebreeuwse slaaf op Golgotha de zondeschuld zou gaan betalen van de gevallen mensheid. Het was de Vader, niet Pilatus of Herodes, die de beslissing genomen heeft om onze dierbare Heer te brengen aan “de deur” van het heil voor de mensheid. De meester van de slaaf zal Hem aan de deur nagelen:

“De Here HERE heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.ë Jesaja 50 vers 5-6

[warning]

Het is het bloed bevlekte kruis van Christus,
wat de deur van het heil is
voor elk mens die daarnaar zoekt!

[/warning]

Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. 2 Korintiers 5 vers 21.

De zegeningen

“En wanneer gij hem vrij laat weggaan, zult gij hem niet met lege handen laten gaan; gij zult hem met mildheid meegeven van uw kleinvee, van uw dorsvloer en uw perskuip; van datgene waarmee de HERE, uw God, u gezegend heeft, zult gij hem geven.”

[important]Ofschoon de Heer Jezus koos voor Zijn Bruid, zien we dat de Here God de Heer Jezus toch bijzonder zegent:[/important]

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” Filippenzen 2 vers 9-11.

[important]Dit is de reden waarom elke verloren ziel op zoek is naar God uitsluitend door de naam en de persoon van Christus bij God kan komen. [/important]

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” Handelingen 4 vers 12. Dit is de reden waarom de Heer Zelf naar waarheid zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij” Johannes 14 vers 6.Geloof zonder de naam boven alle naam

Religieuze mensen kunnen geloven in het bestaan van God en zelfs tot God bidden. Miljoenen over de hele aarde in verschillende religies doen dat elke dag. Maar geloven dat God echt bestaat, Hem dienen of zelfs spreken ‘in Zijn naam’ levert zelfs geen druppel water in de hel op. Vergeet niet dat Gods Woord expliciet stelt: “Gij gelooft, dat God Eén is? Daaraan doet gij wèl, (maar) dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen.” Jakobus 2 vers 19. Niemand kan de Heer Jezus Christus negeren, omzeilen, of ronduit ontkennen en toch verwachten om gered te worden. Menselijke inspanningen zullen niet baten. De hemelse Vader Zelf heeft bepaald dat geen enkel lid van Adams geslacht tot Hem kan komen behalve door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus.

..opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
Filippenzen 2 vers 10-11.

Profetie

Elke profetie in de Bijbel die al is uitgekomen, is letterlijk vervuld. Nauwkeurig. En er is geprofeteerd dat de aarde zal worden gezuiverd van alle degenen, wier hart onverbeterlijk is ingesteld op kwaad, losbandigheid en opstandigheid tegen God. Dit zal gebeuren tijdens een 7 jaar durende “tijd van benauwdheid” die erger zal zijn dan alles wat de mensheid tot nu toe ooit heeft meegemaakt. (Matteus 24 vers 21, Marcus 13 vers 19) Aangezien alle andere profetieën die al uitgekomen zijn letterlijk zijn vervuld, precies zoals gegeven, kunnen we er van uit gaan dat ook deze profetieën precies zoals aangegeven vervuld zullen worden. Als deze zeven jaren van de grote verdrukking aanbreken terwijl jij nog niet gered bent,

dan ben je te laat…

De bruiloft is aanstaande!

Wij leven vandaag de dag aan het einde van de zes jaren (van de slaaf; 6.000 jaren voor de mensheid) en hieraan kunnen we weten dat er zeer binnenkort grote veranderingen in zowel de hemel en op aarde gaan geschieden. De Heer Jezus maakt Zich op om Zijn kostbare Bruid op te halen en Hij kan er elk moment zijn. Hoor jij al bij de Gemeente van Jezus Christus, Zijn Bruid? Ben jij er klaar voor?