Vraag en antwoord

Zoals ik al eens eerder deed, onderstaand weer enkele vragen en antwoorden. Niet met het idee dat ik het beter zou weten, maar omdat we kunnen leren door wat de Heilige Geest ons voorhoudt. Met elkaar en onder leiding van de Heilige Geest gaan we zoekend voort!


[note]

Hoe moet dit als ik lees over de chip onderhuids? Dit mag niet van onze lieve Heer. Hier maak ik mij zorgen over; je kan niets meer kopen etcetera. Dit is zorgwekkend voor de gelovige en je hoort er niemand over; ze lopen als makke kippen er achter aan. Ik weet wel, het duurt nog wel enkele jaren, maar het vliegt om!

[/note]

ik kan me voorstellen dat je je hier zorgen over maakt. Er komt een moment dat de mens wordt gevraagd het ‘beest’ te aanbidden. Daarna krijgen ze dan een ‘teken’ aan hun hand/arm of voorhoofd. Om het dus even duidelijk te stellen: de vraag gaat niet zozeer over dat merkteken. Als iemand (1) het beest en zijn beeld aanbidt en (2) het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt.. Openbaring 14 vers 9

Je hoeft dus op zich niet bang te zijn voor een chip. Pas als je trouw moet zweren aan iemand, of een persoon of diens beeld moet aanbidden, d? n moet je je ernstige zorgen maken. Wat wel belangrijk is: ben jij een kind van God? Want de oordelen die over de wereld gaan komen, zijn niet bedoeld voor de Gemeente, Gods kinderen. God zal zijn Gemeente weghalen voor de oordelen van de grote verdrukking beginnen. Openbaring 3 vers 10

Dat wil niet zeggen dat je geen verdrukking mee zal maken. Elk kind van God zal moeiten en pijn ervaren. Wij hebben het machtige voordeel, dat wij mogen schuilen onder Gods vleugels (Psalm 91) en dat de Heilige Geest ons bemoedigt en leidt. En de Heer Jezus heeft beloofd dat Hij met ons zal zijn tot het einde der tijden. We hoeven onze weg niet alleen te gaan! Verder mogen wij, als broers en zussen in Christus elkaar steunen, helpen en bemoedigen!

Als je dus nadenkt over dat merkteken, dan is het belangrijk dat je zeker weet dat je een kind van God bent, vrijgekocht door Jezus’ offer. Weet je dat zeker? Zo nee: kniel neer en vraag of het offer van de Heer Jezus ook voor jou mag zijn; vertel de Heer Jezus dat je wilt dat Hij jouw Verlosser is. Als je dat gedaan hebt, hoef je je over de oordelen van de grote verdrukking en over het merkteken geen zorgen te maken. Dan kun je gaan stralen als een lichtje in de duistere wereld en om je heen Gods Evangelie gaan vertellen.


[note]

Na het duizend jarig rijk hoe zit het dan; is de hemel dan hier op aarde of is dat elders. Heb mij ook al eens afgevraagd wij zullen geen ziekte niet meer kennen? Dat zingen wij toch hè en waarom dienen dan de bomen in openbaring als wij de blaren er van eten dat wij genezen zullen.

[/note]

Laatst las ik een boekje van een arts, die erover schreef dat de (wereld)overheid wil dat de mensen gezond zijn, maar ook weer niet tè gezond. In de farmaceutische industrie worden immers kapitalen verdiend aan de diverse ziekten. En plotseling drong een waarheid tot me door: een arts in opleiding studeert NIET ‘gezondheid’, of ‘voorkoming van ziekten’, maar zo iemand studeert ‘medicijnen’. Als je er over nadenkt: wat een waanzin! Een arts leert dus ziekten te herkennen en welke medicijnen er dan vervolgens voor zijn! Een arts leert niet hoe zijn patiënten gezond te houden!!!

De arts die dat boekje schreef is zich gaan verzetten tegen dit systeem. Want, redeneerde hij, je moet zorgen dat de mens zó leeft dat alles, wat nodig is om niet ziek te worden, gegeven wordt. Dat is dus hygiène, maar ook voeding. (grappig detail: de reinheidswetten en de wetten op kosher voedsel blijken geweldig te zijn en zeer van toepassing op een in de woestijn levend volk!) Onze voeding komt van landbouwgrond die wordt ‘opgejut’ met kunstmest. De gewassen groeien daardoor goed, maar de bodem verarmt. En het is juist de bodem die de groenten de essentiële voedingsstoffen moet geven! (denk bijvoorbeeld aan mineralen; een arme bodem kan dat niet meer aan de plant geven) Wij krijgen dus voedsel(wat vaak ook nog genetisch is gemanipuleerd en besproeid met giften, wat ons niet meer alles geeft wat in de voeding moet zitten. Ook de dierlijke producten zijn vervuild met medicijnen en groeihormonen.

Ik denk dat je zó het woord ‘genezing’ moet lezen. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde groeit het geboomte des levens. Wie daarvan eet zal leven. Zo’n boom stond er ook in de hof van Eden. Zolang Adam en Eva daarvan aten, zouden ze niet sterven. Toen de zonde haar intrede had gedaan wilde God niet dat de mens eeuwig in zonde zou leven. Daarom verjoeg Hij de mens uit de Hof van Eden en plaatste Hij cherubs met zwaarden om de toegang tot de hof te bewaken. Als Adam en Eva niet meer bij die boom konden komen, zouden ze (op den duur) sterven. Hoe gezond Adam en Eva waren kun je zien aan de leeftijd die ze desondanks bereikten!

In het hemelse Jeruzalem zien we hetzelfde geboomte. De ‘genezing’ is dus bij voorbaat. We worden niet ziek!! Ook wij, hemelburgers, zullen straks daarvan eten en voor eeuwig leven! Ik hoop dat ik hiermee je vraag heb beantwoord.


[note]

Laatst las ik over iemand die gelooft dat de eindtijd zal zijn op 21 mei a.s. Geloof jij ook in een specifieke datum?

[/note]

Dat is een leuke vraag. Er IS natuurlijk een specifieke datum. Alleen weet ik die niet…. Eerlijk gezegd denk ik dat de Heer Jezus die datum voor ons verborgen houdt. En met een goede reden. Als wij zouden weten dat de Heer Jezus (ik noem maar wat) op 23 november 2014 zou komen voor Zijn Gemeente, hoeveel Christenen zouden dan denken: ‘dan moet ik rond de zomer in 2014 wat meer gaan doen aan Bijbelstudie en levensheiliging…’

Daarom verwacht ik de Heer Jezus elke dag. En bij elk filmpje op Youtube waarbij iemand een datum noemt denk ik: ‘ik hoop dat je gelijk hebt! Maar ik hoop ook dat de Heer VANDAAG komt…’


[note]

waarom krijgt de satan zo verschrikkelijk lang de macht,om deze hele schepping te verwoesten,als ik zie het lijden van mens dier natuur, krijgt deze rotzak gewoon de gelegenheid om… als God zelfs ziet dat een vogel valt…. Als de haren op ons hoofd zijn geteld; Zijn liefde heeft zo’n mooie kleurrijke schepping teweeggebracht… En een zo’n satan mag alles verwoesten en pijnigen, (denk aan de kleine onschuldige kinderen als voorbeeld) 6000 jaar is hij al bezig en dan straks, na 1000 jaar, kan hij weer zijn gang gaan! Waartoe??? Totale vernietiging.

[/note]

Deze vraag ligt in het verlengde van de vraag: waarom liet God het kwaad toe in de Hof van Eden? Als God dat niet had gedaan, had Hij mensen die Hem zouden volgen. Maar liefhebben? Liefhebben kan alleen uit vrije wil. En vrije wil betekent automatisch dat je ook iets anders kunt kiezen. Heel kort samengevat is dat de reden waarom God toeliet dat de mens zou kunnen zondigen. Nu heeft Hij een volk uit alle volkeren, de Gemeente, die Hem volgen uit liefde en eigen vrije wil.

Daar zou je een punt kunnen zetten. De duivel overwonnen: de eeuwigheid. Maar dan zouden er altijd mensen zijn die zouden denken: ‘ja, ik was als mens een zondaar. Maar ja, ik leefde in een zondige wereld. Hoe kon het anders, dan dat ik een zondaar zou worden? Juist vanwege die gedachte laat God de mens duizend jaar in vrede leven, onder de heerschappij van Koning Jezus. Nu heeft de mens dus die vrede. Zal dat betekenen dat de mens dus niet leert zondigen?

Nee.. Dat betekent het niet. Want zelfs nadat satan 1000 jaar niemand kon verleiden, zit de zonde de mens nog steeds in het hart. Zelfs die mensen, die door de zondeloze omgeving zondeloos leefden, zullen voor een gedeelte opnieuw kiezen voor satan. Als de Here de satan daarna verslaat zal niemand ooit kunnen zeggen dat God de mens gedwongen heeft en ook niet dat de mens geen eerlijke kans kreeg door de wereld waarin hij leefde.

Dit is althans voor mij de uitleg. We moeten daarnaast niet vergeten dat God leeft in eeuwigheid. Wat zijn zevenduizend jaar voor God? En wat zijn zevenduizend jaren straks voor ons, als we verlost en voor eeuwig in blijdschap zullen leven?


[note]

Ja, maar mijn vraag was, waarom zo krijgt de satan zo lang de tijd? In zulke grote proporties.

[/note]

Ik begrijp je dilemma.

Maar God verzamelt Zich een volk uit de heidenen. Hemelburgers! En Hij vormt Zijn volk Israël zodat ze zijn heerlijkheid in de wereld weerspiegelen. Hoe groot zou de Gemeente en hoe groot zou Gods volk zijn als de Heer de satan maar 100 jaar had gegeven? Juist door die hele lange periode zijn er ook heel veel zielen gered voor de eeuwigheid!


[note]

Ik las op een andere site een artikel over 2 verschillende opnames. Ik heb hier een beetje moeite mee, vooral het gedeelte dat de charismatische en pinkster en grote gemeentes naar de Laodicea plaats worden geschoven , en alleen de kleine huiskerken de Philadelphia gemeentes zijn. Wel ben ik het er mee eens dat de mensen die er een welvaarts Evangelie op na houden niet goed bezig zijn. Wat vind jij hiervan?

[/note]

Dat ben ik met je eens. De Bijbel spreekt over 1 opname. Dat zijn de ware gelovigen. Hiermee bedoel ik dus niet 1 ‘soort’ kerk, maar echte gelovigen. Die kunnen in elke kerk zitten of helemaal geen kerk bezoeken. Echte gelovigen zijn mensen die hun hart aan de Heer Jezus hebben gegeven. Dit in tegenstelling tot naamchristenen, mensen die zijn aangesloten bij een kerk en meer niet; mensen voor wie geloven een ‘manier van leven’ is.

Ook spreekt de Bijbel over de opstanding van de Oud Testamentische gelovigen. (op aarde, dus geen opname) Dan, als de Heer Jezus naar de aarde gaat, worden de gelovigen die stierven tijdens de grote verdrukking en wiens zielen zich onder het altaar bevonden, uit de dood opgewekt en zij gaan met Christus mee.

Verder beschrijft de Bijbel dat als de Heer Jezus de vijanden van God en Israel verslagen heeft, Zijn engelen uitzendt en die halen de uitverkorenen op. Dat zijn (zoals ik het zie) de gelovigen uit de eindtijd, die overleefd hebben. Dat is dus ook geen opname; ze gaan van de aarde naar de aarde, naar Jeruzalem. Daarna worden de bokken van de schapen gescheiden: de verdere overlevenden worden beoordeeld op grond van hoe zij met het Joodse volk omgingen tijdens de benauwdheid van Jacob en die beoordeling bepaalt wie mee mag het Vrederijk (op aarde) en wie niet.

Zoals ik het zie beschrijft de Bijbel dus 1 opname en geen 2. Laodicea bestaat niet uit gemeentes/leringen maar uit gelovigen, die alleen met hun mond Christus als Heer beleden maar niet met hun hart. Mensen, die ‘lid’ zijn van een kerk, maar ook mensen die aktief meededen in goede kerken, maar die zelf nooit tot een levend geloof in Christus zijn gekomen.


[note]

Mijn vraag gaat over de vergeving. Jezus zei aan het kruis: “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Is het zo, dat God van mij verlangt dat ik een ieder moet vergeven die mij kwaad heeft aangedaan? In ernstige mate vraag ik mij af, b.v. Moeten wij de grootste misdadigers vergeven? Hitler, de nazi’s, moordenaars, verkrachters, kindermisbruikers. Tot hoever is iemand mijn naaste. Iedereen?

Ook heb ik moeite met “Heb je naaste lief als jezelf.” Hoe kan je, je naaste liefhebben als hij of zij inbreuk doet op je leven? Ook ik ben een zondaar, vanaf mijn geboorte,en door genade zijn we duur gekocht en betaald door Zijn bloed. Vroeger op school werd ik voortdurend gepest,totdat ik wraak nam in de zesde klas.en het was over die pesterijen. Ook in deze tijd zijn er oorlogen en verzetstrijders. Je kan als mens toch niet alles tolereren? Hoe zie jij dat vanuit een bijbels standpunt?

[/note]

Wat je schrijft daar kan ik volledig inkomen. Mensen die problemen en moeilijkheden veroorzaken moet je mijden. Ook dat is voor jezelf opkomen. Vergeven betekent niet ‘ga je gang maar’. Vergeven betekent: ‘je zat fout en je hebt me bezeerd, maar ik vergeef het je. Doe het niet weer.’ Helaas zijn er, die het dan gewoon toch weer doen. Vergeef ze dan opnieuw maar creëer een flinke afstand. Niets mis mee.

Wat je over hulp geven zegt herken ik ook. We behoren als kinderen van God behulpzaam te zijn; er te zijn voor een ander. Maar we hoeven geen malle pietje te zijn waar iedereen misbruik van maakt. Kortom: ik ben het helemaal met je eens!

[note]

Hoe denk jij er over dat een vrouw voor gaat in de gemeente; kun je daar je mening over geven?

[/note]

1 Kor 14 vers 35 zegt dat het een schande is als een vrouw tijdens een samenkomst spreekt. Maar daar staat ook dat een vrouw hoofdbedekking moet dragen. (een hoofddoekje of zo) in Johannes 4 vers 27 zien we dat de Heer Jezus in gesprek ging met een vrouw. De discipelen verbaasden zich daarover. Vrouwen dienden zich op de achtergrond te houden. Maar we zien toch dat de Heer Jezus hen serieus neemt en ze om hun geloof prijst. (denk ook aan de bloed vloeiende vrouw) 1 Kor 11 vers 11 zegt dat de vrouw niets is zonder de man, en de man niets zonder de vrouw. We zien dat de Here man en vrouw hun eigen plaats gegeven heeft. De man als priester van het gezin, de vrouw die voor hem en het gezin zorgt. De man heeft de verplichting om zijn vrouw meer lief te hebben dan zichzelf.

De Heer stelt de man niet boven de vrouw. Wel is er een verschil in de plaats die ze innemen. Zo zijn man en vrouw een beeld van Christus en de Gemeente en God en Israel. De Heer Jezus stelt apostelen aan en dat zijn mannen. Er zijn in Zijn gevolg ook vrouwen, zij krijgen een andere taak. Ik denk dat het zo ook in de gemeente is. Een vrouw die de zangleiding doet is natuurlijk geen probleem. En naar mijn idee mag een vrouw echt wel haar mond open doen bij Bijbelstudies en huiskringen. En ik ken ook vrouwen die Bijbelstudies of Alpha cursussen verzorgen. Ik kan niets iets vinden waaruit blijkt dat een vrouw niet zou mogen voorgaan in een gemeente, uitgezonderd het feit dat de Heer Jezus mannen aanwees als apostelen. In de Bijbel zien we ook dat de vrouw soms ook wel degelijk degene is die het woord voert. Meerdere sterke vrouwen (Mirjam, Deborah, Hanna) waren profetes. En lees het prachtige lofgezang van de moeder van Johannes de Doper, toen zij Maria zag naderen…

Reacties zijn gesloten.