de identiteit van de 2 getuigen

De waarheid van Gods Woord is door de eeuwen heen geproclameerd door mensen. De Heer Jezus Zelf zei: “Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan.” Johannes 9 vers 4 De Heer Jezus gaf de mens de weg tot verlossing.

Mannen en vrouwen hebben deze boodschap begrepen door de inzet van deze door de Heer gebruikte mensen, Evangelisten en uitleggers. Iedere gelovige kent wel zo iemand; iemand die hen beïnvloedde of confronteerde en hen daarmee de weg tot God op leidde. We kennen de geschiedenis van de Ethiopische schatbewaarder: “..En Filippus liep snel erheen en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: Verstaat gij wat gij leest? En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En Filippus opende zijn mond, en uitgaande van dat schriftwoord, predikte hij hem Jezus..”


Evangelisatie

Elke gelovige zou de Here God dankbaar moeten zijn voor diegene, die hem/haar ertoe leidde om God te zoeken. Het ongelovige Israël zal pas de sluier verwijderd krijgen op het moment dat iemand, wie zij vertrouwen, hen het Evangelie zal uitleggen, uitgaande van hun eigen Thorah. Dit is waarom de Here God de twee getuigen zal zenden als de laatste jaarweek voor het Joodse volk ‘onder de Wet’ aanbreekt.

God’s twee getuigen

Elke gelovige weet wel dat Openbaring 11 vers 3-13 beschrijft dat Gods twee getuigen in de eindtijd zullen optreden in Israël en zullen getuigen tegenover het Joodse volk, de stad Jeruzalem en de hele wereld. Joël 2 vers 32 Dit optreden zal zijn tijdens de eerste helft van de grote verdrukking. Wie zijn deze twee getuigen? Dat één van hen de profeet Elia is kunnen we lezen in Maleachi 4 vers 5 “Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des HEREN komt.” “Elia zal wel komen en alles herstellen” Deze uitspraak maakt het waarschijnlijk dat Elia zal worden gebruikt om de 144.000 te verdelen in hun respectievelijke stammen en de offerdienst opnieuw zal instellen.

Johannes de Doper

Het vervolg van vers 11 is: “maar Ik zeg u, dat Elia reeds gekomen is en zij hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden”. Had de Heer Jezus het hier over Johannes de Doper? In Matteus 11 vers 14 lezen we het antwoord: “indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die komen zou.” Na de prediking van Johannes de Doper werd hij echter gearresteerd en door koning Herodes onthoofd. Hij was dus uiteindelijk niet degene die zou komen om “alle dingen te herstellen.” Omdat de Heer Jezus door Zijn volk werd verworpen als de Messias, werd de tijdsklok van God stopgezet en kwam een ‘tussentijd’, de tijd van genade en de tijd van de Gemeente. Als het Joodse volk haar Messias had aangenomen, dan zou Johannes de Doper de rol (en persoon) van Elia hebben gehad. Door het stopzetten van Gods klok weten we dat de komst van de twee getuigen een toekomstig feit is, wanneer Gods tijdklok voor Israël weer gaat lopen en de laatste jaarweek zal aanvangen. Zij worden beschreven als de ‘twee olijfbomen’en de ‘twee kandelaren’, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. Elia zal inderdaad één van Gods twee getuigen zijn, maar wie zal de andere getuige zijn?

Elia en Henoch

Als tweede getuige wordt vaak Henoch genoemd. We lezen in Hebreeën 9 vers 27 “dat het de mens gezet is om eenmaal te sterven en daarna het oordeel” We weten dat Henoch niet is gestorven. (Henoch is een type van de Gemeente) Omdat elk mens volgens de Bijbel dus eenmaal zal sterven (tot aan de opname van de Gemeente) wordt vaak verondersteld dat Henoch (die door God werd opgenomen) en Elia (die ook niet stierf, maar in een vurige wagen ten hemel voer) de beide getuigen zullen zijn.

Elia en Mozes

Kijken we echter naar een ander aspect, namelijk wat de twee getuigen zullen doen op aarde, dan lezen we in Openbaring 11 vers 6 “Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.” In Openbaring 11 vers 5 staat dat er vuur komt uit de mond van de getuigen als iemand hen schade willen toebrengen en dit vuur hun vijanden verslindt. Elia deed hetzelfde eerder al: op zijn gebed regende het drieëneenhalf jaar niet en op zijn gebed kwam er vuur uit de hemel, waardoor twee maal meer dan vijftig mensen stierven. (2 Koningen 1) Mozes kreeg van God volmacht om wonderen te doen voor de farao. Zo veranderde in zijn tijd het water in bloed. (hoewel er niet staat dat Mozes dat deed) Van de twee getuigen wordt gezegd dat zij ‘allerlei plagen’ over de mensheid kunnen laten komen. Ook hierbij kunnen we aan Mozes denken, hoewel ook hier niet expliciet staat dat Mozes deze plagen in gang zette. Een laatste argument om Mozes als tweede getuige aan te wijzen is de verheerlijking op de berg, waar zowel Mozes als Elia naast de Heer Jezus verschenen. Matteus 17 vers 3

Een andere kandidaat

Er zijn er dus redenen om aan te nemen dat één van de eerdergenoemden de tweede getuige zal zijn. Een naam die echter vaak over het hoofd wordt gezien is die van Johannes. Johannes de apostel, aan wie de Openbaring van de Heer Jezus is gegeven.

De tempel meten

In Openbaring 11 vers 1-2 staat: “En mij werd een riet gegeven, een staf gelijk, met de woorden: Sta op en meet de tempel Gods en het altaar en hen, die daarin aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.” in dit Bijbelgedeelte wordt het Griekse woord ‘metreo’ vertaald als ‘meet’ precies wat Johannes is opgedragen om te doen? Betekent dit misschien dat Johannes als één van God’s twee getuigen een rol zal hebben in het toezicht houden op de herbouw van de tempel, daarmee zijn opdracht uitvoerend?

De machtige engel

Wie is overigens die ‘andere machtige engel’ (Openbaring 10 vers 1) die met Johannes praat in deze verzen (en in de hele context vanaf hoofdstuk 10)? Het is niemand minder dan de Heer Jezus Christus Zelf! De Heer Jezus Christus is de Koning der koningen en alleen Hij is gekwalificeerd om de zeven zegels van het boek te halen. Openbaring 5 vers 1-10 In Openbaring 10 vers 1-7 ligt de koopakte geopend in Zijn hand, waardoor de Here ‘legaal’ aanspraak kan maken op de aarde als zijn bezit. De Heer Jezus Christus is de “engel” (aggelon = boodschapper) gezonden door God de Vader in deze wereld om de gevallen mensheid en de vervloekte aarde te verlossen van de heerschappij van Satan. Het Griekse woord wordt 7 keer in het Nieuwe Testament vertaald als “boodschapper” en het kan dan verwijzen naar één van de engelen Gods, geestelijke wezens; het kan verwijzen naar een man; of – zoals in deze passage – de Heer Jezus Zelf. De betekenis van het woord in een bepaald Schriftgedeelte moet worden bepaald door de context.


De tempel meten en: profeteren

Als we de hele passage lezen (hoofdstuk 10 vers 1 t/m hoofdstuk 11 vers 13) zien we dat het deze engel (boodschapper) is die tot Johannes spreekt en Die hem ook de opdracht geeft: (Openbaring 11 vers 1-2) “Sta op, en de tempel van God te meten…. “ Het is deze zelfde engel en het is de Heer Jezus Christus Zelf. Johannes werd een blik op gebeurtenissen in de toekomst gegeven, op de periode van de grote verdrukking. Openbaring 1 vers 9-10. En Johannes krijgt de opdracht: “Je moet opnieuw over talrijke landen en volken en koningen profeteren.” Maar op het moment dat Johannes dit visioen kreeg was het het jaar 96 na Christus en hij niet voldeed aan deze opdracht. Na zijn periode op het eiland Patmos, werd Johannes de voorganger van de kerk in Efeze en hij stierf vredig rond het jaar 100. Er is geen verslaggeving dat hij ooit predikte voor vele volken, en natiën, en koningen. Toch kreeg Johannes deze opdracht. De eenvoudige verklaring hiervoor is dat Johannes deze opdracht nog gaat uitvoeren, in de periode die hij mocht overzien. Waarom niet gewoon Gods Woord letterlijk nemen voor wat het werkelijk zegt en leert?

Elia en Johannes

Als dit klopt, zullen Elia, de grootste profeet van het Oude Verbond, en Johannes, de grootste profeet van het Nieuwe Verbond, lichamelijk weer tot leven worden gewekt en teruggestuurd naar Israël als Gods twee getuigen om de ware aanbidding te herstellen die God gaf aan het oude Israël.

[important]

Maar: Johannes kan nooit de tempel opmeten, want hoe meet je iets wat leeft en bestaat uit geredde mensen? De tempel waarover aan Johannes is verteld die te meten bestaat namelijk uit gelovigen, niet een letterlijke stenen tempel!”


Deze redenatie maakt een uitspraak over Nieuwe Verbond gelovigen, levend in deze huidige tijd van genade, van toepassing op het Joodse volk, wat leeft onder de Wet. Elk kind van God is lichamelijk een tempel van de Heilige Geest, Die in hem woont. De opdracht die Johannes krijgt moet hij uitvoeren in de grote verdrukking, als de Gemeente is opgenomen. De tempel zal een tempel, een gebouw zijn.

[/important]

Wie is het nu?

Om kort te zijn: dat weet ik niet. We weten zeker dat Elia één van de twee getuigen is. En er zijn goede gronden om aan te nemen dat de tweede getuige Mozes is. Maar ook goede gronden dat het Henoch zal zijn. En, zoals ik hopelijk heb laten zien, eveneens dat het Johannes zal kunnen zijn. Het is goed om er eens over na te denken, maar echt belangrijk is het niet wie de tweede getuige zal zijn. Belangrijker is het, om ons te realiseren, dat de komst van de twee getuigen spoedig kan zijn. Want zij treden op in de eerste helft van de grote verdrukking. En we zien aan de aardbevingen, die steeds frequenter optreden en de vogels die dood uit de lucht vallen; de vissen die dood aanspoelen, de opstanden in Arabische landen en de duidelijke voorbereiding van het wedergeboorte van het Ottomaanse rijk, en de dreiging van Israëls directe en indirecte buurlanden dat de grote verdrukking dicht bij is. Laten wij dan als kinderen van God zó leven, dat wij als een bruid, rein en heilig en naar Zijn komst verlangend mogen zijn!
[note]

aardbevingen worden geregistreerd en zijn via internet dagelijks op te vragen. Opvallend is dat aardbevingen met een kracht van bijv 7 op de schaal van Richter kort daarna plotseling bijv. 6.5 hebben. Ze worden dus ‘gedowngraded’. De vraag is waarom. Kan het zijn dat de steeds heviger aardbevingen aangeven dat planeet X dichterbij komt en de aardplaten onder druk zet en dat wij dat niet mogen weten?

[/note]

Reacties zijn gesloten.