Kiezen voor het oordeel

“Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd.”

van boekrol naar Bijbel

Romeinen 3 vers 1-2

Israël afvallig

Het huidige ‘Laodicea’ Christendom heeft dezelfde plaats ingenomen als het oude volk Israël onder de richteren: “In die dagen was er geen koning in Israël; ieder deed wat goed was in zijn ogen.” (Richteren 17 vers 6) Israël en het Joodse volk betaalde een verschrikkelijke prijs door hun keus om weg te gaan van het Woord Gods. Hoe komt het toch dat belijdende gelovigen in deze tijd denken dat ook zij het Woord van God naast zich neer kunnen leggen en dan denken dat er geen gevolgen voor dergelijke goddeloosheid zullen zijn? Dit topic is bedoeld als bemoediging voor de Laodicea kerk; ‘belijdende Christenen’, om terug te keren naar het Woord van God en dat te ontvangen als de letterlijke waarheid en het toe te staan je hele leven en ziel te doordringen.

Afval van Gods Woord

In hoofdstuk 1 van Romeinen beoordeelt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, het morele en geestelijke verval van de mensheid in 1:21-25 als de mensheid verder en verder weg dwaalde van God: “Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”

Afval = Verval

Dit gaat over mensen, die God kenden! Gelovigen die met de wereld instemmen: ‘nee, God schiep de mens en de dieren niet; dat deed het schepsel zelf door evolutie’. Gelovigen, die de lessen en aanbevelingen in de Bijbel hebben vervangen door eigen inzichten. Dit leidt tot meer zonden, omdat God hen dan overgeeft aan hun eigen verkeerde gedachten. En we kunnen lezen waarop dat uitdraait: in de verzen 26 t/m 31 lezen we de gevolgen. Dit zijn de zaken die Paulus in de Romeinse tijd al signaleerde. Paulus zegt ons dat mensen die leven, los van de reddende genade van Jezus Christus als mens totaal zullen mislukken. Van buiten lijkt het nog heel wat, maar het bederf is al zichtbaar.

Ja, maar dat was toen, in de eerste eeuw!

…en nu doen wij het beter?? Toen Noach met zijn gezin uit de ark kwam, hadden zij allemaal (dus: elke persoon op aarde) kennis van God en Zijn toorn tegen de goddeloosheid en zij gaven dit door aan hun kinderen. Zij waren allen getuigen van het verbond wat God sloot met Noach en het teken van de regenboog. Toch: in de Bijbel kunnen we lezen hoe snel de mens Gods Woord weer vergat en ervoor koos zonder Hem door het leven te gaan: twee hoofdstukken later bouwt men al de toren van Babel als teken van opstand tegen God. Tot zo ver de zo vaak genoemde ‘vooruitgang’: de mens ontwikkelt zich niet; de mens degenereert.

Het oordeel over de Joden

In Romeinen 2 vers 17 tot 3 vers 8 richtte Paulus zijn aandacht op het Joodse volk, erop wijzend dat het Joodse volk net zo geestelijk gebrekkig was als de heidenen en zelfs dat door hun voorbeeld de heidenen God gingen lasteren. Rom. 2 vers 4 Het Joodse volk in de dagen van Paulus’ prediking haatte zijn bediening van genade en verzoening door de Here Jezus Christus. Helaas is dat zelfs vandaag de dag soms nog zo. Het volk Israël had als volk van God een enorm voordeel boven de heidenen, omdat Israël het Woord van God hadden, wat zij als een licht aan de heidenen moesten brengen. Dat was de opdracht voor het volk van God, een opdracht waarin zij helaas faalden.

Ik houd van Israël!!

Israel-180-animated-flag-gifs

Om geen verkeerde gedachten post te laten vatten: ik ben elke Jood diep dankbaar omdat zij de brengers van het Woord zijn en dat bevat voor ons als heidenen de Weg der zaligheid. De hele Bijbel, het Oude Testament en het Nieuwe Testament, is geschreven door Joodse schrijvers die God verkoos om -geïnspireerd door de Heilige Geest- Zijn Woord op te schrijven.

Het is alleen door de genade van God dat deze Joodse geschriften werden doorgegeven aan ons heidenen, opdat ook wij konden komen tot God en de weg der zaligheid te leren kennen. Hoe ondankbaar is dan ook elke gelovige uit de heidenen, die het Joodse volk veracht en op hen neerziet! Een dergelijke houding is voor een kind van God beschamend!

Maak de juiste keuze!

Wij kunnen als gelovigen kiezen om de letterlijke uitspraken in Gods Woord zoals te ontvangen en te geloven als waarheid, of we kunnen ze aanpassen of interpreteren naar onze smaak, of ze negeren of ontkennen. De keuze is aan ons! We kunnen wat het Woord zegt werkelijk en letterlijk geloven, ongeacht of het past in onze theorie, persoonlijke mening, interpretatie of theologische positie; de waarheid zal echter voor tijd en eeuwigheid blijven bestaan. De Bijbel leert ons dat er een keuze moet worden gemaakt en dat kan maar het beste de juiste keuze zijn. Paulus zelf had die keuze gemaakt ook al betekende het dat hij daarmee vijanden maakte. Als iemand ervoor kiest om Gods Woord moedwillig af te wijzen, te wijzigen of te ontkennen wat Gods Woord werkelijk en letterlijk zegt dan heeft zo iemand ervoor gekozen voor het oordeel.

“En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage.” Johannes 12 vers 47-48

[warning]De Bijbel? Nooit gelezen. Dus hoe kon ik het weten?

Omdat het Woord van God uit liefde en genade werd gegeven om geestelijk licht en waarheid te schenken aan de hele mensheid zal niemand (die een Bijbel had kunnen lezen) zich erop kunnen beroepen het Woord van God nooit gelezen te hebben. God gaf de mens Zijn Woord en het is onze verantwoordelijkheid om het te lezen.

“En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond,
naar hun werken.”

Openbaring 20 vers 12

[/warning]

de grote Witte Troon

Er wordt hier gesproken over ‘boeken’ (meervoud dus) en ‘het boek des levens’. Kunnen die ‘boeken’ ook de Bijbel (Biblia = verzameling boeken) zijn, het Woord wat getuigt dat de zondaar die voor de grote Witte troon staat het had kunnen weten? Dat zijn onwetendheid gewoon ‘zonde’ is? Het ‘niet willen weten’? De namen van hen, die weigerden te geloven en het Woord te gehoorzamen, worden niet gevonden in ‘het Boek des Levens’. Zij hadden een heel leven om Gods Woord te horen en te lezen; zich naar God uit te strekken en Hem te vinden, maar zij kozen ervoor het af te wijzen en niet Christus als hun Verlosser te ontvangen. Wat een vreselijke scène van eeuwige verdoemenis!

De kerk in onze tijd

Vandaag vinden we vele kerken en binnen de gelederen van het Christendom in een staat van afvalligheid, precies zoals voorzegd in de Bijbel. “Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.” 2 Timotheüs 4 vers 3-4 . Hoe komt het toch dat het in zoveel kerken is gekomen tot zulk een staat van geestelijke afvalligheid? Ik meen dat dat is, omdat zovelen vandaag die zich ‘Christen’ noemen in werkelijkheid religieus zijn en doen wat in hun eigen ogen goed is, liever dan Gods wil te willen weten, laat staan doen. Er is in veel kerken nauwelijks een echt respect voor het gezag van het Woord van God vandaag de dag. Hoewel in de preken de Bijbel wordt gehanteerd, gebeurt dit zo dat belangrijke waarheden soms worden vermeden. Denk bijvoorbeeld aan de opname van de Gemeente, de grote verdrukking en het duizendjarig Vrederijk van Christus. In hoeveel kerken hoor je daar nog over? Fundamentele waaarheden worden al snel als ‘fundamentalisme’ (en dus gevaarlijk) gezien. Zelfs als mensen letterlijk de Bijbel citeren wordt dit door sommigen gewoon als ‘hun interpretatie’ gezien.

De mantel der liefde

Soms zeggen Christenen dan heel vroom dat wij als Christenen erlkaar niet moeten aanvallen omdat we verschillend denken, maar dat we elkaar in liefde moeten aanvaarden. Het klinkt vroom, vooral voor de ‘vleselijke’ gelovigen die nooit serieus het Woord van God hebben willen bestuderen. De leer die daaruit komt blinkt echter uit in nietszeggendheid.

Hoe belangrijk is ‘de leer’?

Het Griekse woord wat werd vertaald als ‘doctrine’ in het Nieuwe Testament is het woord wat letterlijk betekent ‘Leer, instructie, les geven of instrueren, leefregels, dat wat wordt onderwezen’. Dit woord komt 21 keer in het Nieuwe Testament en wordt 19 maal vertaald als ‘leer’, 1 maal als ‘leren’ en 1 maal als ‘onderwijs’. Diegenen die beweren dat ‘de leer’ niet belangrijk is, geven in wezen hun goedkeuring aan alles wat men maar wil geloven en zij zeggen dat het enige belangrijke is dat we elkaar liefhebben. Dit brengt ons meteen terug naar hoe de Joden in het begin van onze jaartelling dus dachten: “een ieder deed wat goed was in zijn ogen.” En: hoe goed werkt dat? Bijvoorbeeld: gewoon proberen te geloven dat God niet echt bestaat, ondanks het feit dat Zijn Woord herhaaldelijk stelt dat Hij bestaat en onze Schepper en Rechter is? Zal zulk ongeloof je een enkele druppel water in de hel opleveren?

Wat heeft het Woord van God zelf te zeggen over de leer?

  1. “En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.” Handelingen 2 vers 42 Dit was de eerste kerk van de Here Jezus in de stad Jeruzalem op en na de Pinksterdag en het is het voorbeeld voor elke ware Bijbels gelovige kerk. Hoeveel kerken volgen dit voorbeeld nog vandaag de dag?

  2. “Maar Gode zij dank: gij wáárt slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is; en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.” Romeinen 6 vers 17-18 . Dit maakt duidelijk dat de gelovigen in deze vroege gemeente werden gered door te geloven en gehoorzamen van de leer die aan hen werd gepredikt en onderwezen door de apostel Paulus.

  3. “Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.” Romeinen 16 vers 17 . Hier is een duidelijke waarschuwing in de Schrift dat ware gelovigen hen, die een andere leer onderwijzen dan de leer die door Paulus aan hen was onderwezen, moeten vermijden. Verschillende leringen leiden tot splitsingen.

  4. “Zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen; want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen, die u horen, behouden.” 1 Timoteüs 4 vers 16 Dit is duidelijk genoeg: houdt vast wat je in Christus hebt ontvangen! Als wij dat doen zijn we ook getuigen voor anderen!

  5. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.” 2 Timotheüs 4 vers 2 Wij mogen getuigen zijn in deze wereld, maar niet te vuur en te zwaard. We hoeven de waarheid er niet in te hameren. Getuig van het Evangelie en doe dat met zachtmoedigheid en bescheidenheid: het is de Heilige Geest immers Die door ons spreekt.

  6. “…zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.” Titus 1 vers 9 Deze opdracht is opgenomen in de kwalificaties voor een ‘oudste’. Omdat vandaag de dag zovelen zich niet meer volledig houden aan het ‘woord van de leer’ worden nu waarheden weggeredeneerd en verminkt. Men is niet meer in staat de gezonde leer te brengen en bewaren.

De mens in het wit

de man in het wit

‘De leer’ is een integraal en vitaal belangrijk onderdeel van ons geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Zonder ‘Gezonde leer’ zouden we geen geloof hebben, geen Verlosser en geen hoop voor de toekomst. In Rome, om precies te zijn in Vaticaanstad, woont de mens in het wit, die bezig is om de kerken te leren de gezonde leer af te leggen en in plaats daarvan alle religies te verenigen onder de noemer ‘liefde voor elkaar’. Hoewel het een vriendelijk en aardig mens is, betokken bij de armen, is hij toch een leugenaar, die de mensen wil wijsmaken dat God een ieder vergeeft van elke religie, ongeacht of iemand zelfs maar om vergeving vraagt. Dit is een leugen die een ieder die daarin gelooft voor de eeuwigheid naar de hel kan sturen.

Ja, als Christenen hebben wij geleerd dat wij elkaar (onze naaste) moeten liefhebben. Als je je naaste liefhebt en die kent de Weg, de Waarheid en het Leven, Jezus Christus niet, dan kun je jouw liefde voor die naaste het beste uiten door hem/haar het Evangelie uit te leggen en voor hem/haar te bidden.


[note]

Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt,
heeft een, die hem oordeelt: het woord,
dat Ik heb gesproken,
dat zal hem oordelen ten jongsten dage.

Johannes 12 vers 48[/note]

Laodicea lauwheid

Elke serieuze student van Bijbelse profetie weet dat elk van de zeven brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2-3 een periode vertegenwoordigt van het tijdperk van de Gemeente. (het tijdperk van genade) De laatste gemeente is Laodicea. Openbaring 3 vers 14-22 Helaas: dit is de kerk van onze dagen. De Heer Jezus noemt deze kerk ‘lauw’ oftewel ‘niet koud of heet’. Met andere woorden, de mensen in deze Laodicea kerk gaan niet zo ver dat ze hun geloof afzweren, maar tegelijkertijd willen ze vasthouden aan de dingen van de wereld. Christus verklaarde echter duidelijk tijdens Zijn persoonlijke bediening “Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.” Mattheüs 6 vers 24

De ‘Laodicea christenen’ hebben

  1. geen geestelijke onderscheiding “gij weet niet” vers 17-18

  2. Zij zijn geestelijk armoedig vers 17

  3. ze staan “naakt” voor God vers 18

  4. en ze zijn blind voor de waarheid vers 18

Zij hebben de waarheid in het Woord van God ter discussie gesteld. Vond de schepping echt plaats zoals vermeld in de Bijbel? Stond Christus werkelijk op uit de dood? Zulke vraagstellingen hebben de waarheid ondermijnd en hun ongelovig hart is vervuld geraakt van verzinsels en eigen theologie.

De Bijbel: waard om te koesteren en respecteren!

De Bijbel in uw handen bevat de grootste schat van heilige instructie ooit geschonken aan de mens. Uw Bijbel moet worden gekoesterd en gerespecteerd , bestudeerd en ontvangen als letterlijke waarheid voor wat de Schrift werkelijk en letterlijk zegt . Niemand heeft het recht om er iets aan te veranderen of toe te voegen. Degenen die dat doet kiest moedwillig zijn oordeel. Het mag duidelijk zijn dat wij als wedergeboren kinderen van God niet ook deel moeten uitmaken van de wereld. Als we toch met één been in de wereld staan zijn we zeer gevaarlijk bezig. Hoewel onze tijd zich kenmerkt als de Laodicea-kerk hoeven wij daar geen deel van uit te maken. Op dit moment is er een ‘overblijfsel’ in de gelederen van het Christendom die van de Heer Jezus en de grote waarheden van Zijn Woord meer houden dan van het leven zelf . Dit ‘overblijfsel’ is niet betrokken bij het ??verdraaien en ontkennen van de Schrift, maar aanvaardt het Woord van God als letterlijke waarheid en probeert het Evangelie met anderen te delen.

Laodicea: jouw kerk?

Als jij jezelf herkent in de lauwe kerk ga dan in op de oproep van de Heer Jezus: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon”. Openbaring 3 vers 20-21 De Heer Jezus ziet ernaar uit dat jij je hart aan Hem geeft! Geloof in de Heer Jezus Christus als jouw Redder en Heer, Die voor jouw zonden stierf op Golgotha en Die de dood overwon zodat ook jij eeuwig mag leven!

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop

Wij leven vandaag de dag direct aan het einde van het Laodicea gemeente-tijdperk , en de komst van de Heer voor Zijn Gemeente kan elk moment gebeuren. Ben jij er klaar voor? Ik vroeg niet of je naar de kerk gaat, of lid bent van een kerk, of je gedoopt bent of trouw in het kerkbezoek. Mijn vraag is: ben jij gered?

“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus”.

2 Petrus 1 vers 10-11

“Gij daarentegen zijt niet in het vlees, maar in de Geest, althans, indien de Geest Gods in u woont. Indien iemand echter de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.”

Romeinen 8 vers 9-12

Reacties zijn gesloten.