de echte heiligen

In 1998 ontwierp kunstenaar Enrico Job een 30 meter hoog gebogen houten kruis met daarop een 6 meter groot beeld van de gekruisigde Christus. Dit enorme kruisbeeld werd oorspronkelijk gemaakt ter gelegenheid van een bezoek van de toenmalige paus Johannes Paulus II aan de regio Lombardije in Noord-Italië. Daarna werd het afgebroken en opgeslagen. In 2005 werden het kruis met het beeld opnieuw opgericht in Cevo, Italië. Het werd een nationaal bekend heiligdom dat veel bezoekers trok.

‘Geen beelden’ heeft God gezegd

De Here God heeft nooit de bouw van monumenten, standbeelden en andere objecten van aanbidding goedgekeurd. Gegoten en gesneden beelden zijn zelfs uitdrukkelijk door God verboden. Dit is een rooms-katholieke praktijk en een vorm van afgoderij. Niet alleen is het afschuwelijk dat de rooms-katholieke kerk de Heer Jezus toch afbeeldt, maar vooral dat dat zij dat (altijd) doen, Hem weergevend in zijn doodsstrijd lijdend aan het kruis. Het ‘kunstwerk’ is ook nog eens een groteske voorstelling, want het kruis is voorwaarts gebogen zodat het een boog vormt. De bedoeling is weer te geven dat Christus aan het kruis vanuit de hemel naar beneden uitziet naar de mensheid.

crucifiction

Rooms Katholiek = slecht?

Voordat ik verder ga wil ik benadrukken dat ik niets tegen Rooms Katholieke broeders en zusters heb. Er zijn vele goede en gelovige Katholieken die volkomen oprecht zijn in hun geloof en er zullen velen zijn die door hun geloof in de Heer Jezus Christus behouden zijn. Dit topic handelt over de leer van de Rooms Katholieke kerk en de zaken die daarin onjuist zijn of ‘waarheid vermengd met onheiligheid’.

Christus IS niet langer aan het kruis!

Als de mens echt een glimp opvangt van de opgevaren Christus in de hemel, zullen ze Hem niet zien hem aan het kruis, noch eeuwig lijdend. Hij is immers opgestaan en opgevaren naar de hemel, waar Hij thans zit aan de rechterhand van God de Vader. Van Stefanus, de eerste martelaar, lezen we het volgende vlak voordat hij werd gestenigd: “Maar hij, vol van de heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus, staande ter rechterhand Gods, En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods.” ( Handelingen 7 vers 55-56 ) Broeders en zusters: Christus hangt niet meer aan het kruis. Hij behoeft niet door te gaan met lijden vanwege de zonde en dood ten behoeve van de mensheid. Hij offerde Zichzelf op, eens en voor altijd , de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen en het schuldloze Lam van God. Hij bloedde en stierf en werd begraven. Drie dagen later stond hij weer op uit de dood. Hij is opgevaren naar de hemel en heeft ontvangen glorie en eer van zijn hemelse Vader.

Satan, de misleider

Satan heeft velen misleid, met name de Rooms-Katholieke Kerk, maar eveneens een groot aantal protestanten, om het kruisbeeld (Christus aan het kruis) te omarmen als het beeld van Christus. Dat beeld is voorgoed verleden tijd. “Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” ( Hebreeën 12 vers 2 ) Als een paus rondloopt met een stok in hun hand met daarop een afbeelding van Christus aan het kruis , verkondigt hij de dood van Christus. In dit bedrog van satan zien we hoe hij trots hij is dat hij de Zoon van God tot de dood heeft laten veroordelen.

Hoe zien wij Christus in die beelden?

Christus wordt ofwel afgeschilderd als een baby in de armen van Maria, of stervend aan het kruis. De Roomse Kerk vermijdt meestal beelden van de opgestane, opgevaren en verheerlijkte Zoon van God die over satan en de dood heeft gezegevierd. Is het niet opzienbarend in de Rooms Katholieke kerk dat zij bidden tot Maria en vele heiligen, (waaronder nu ook de twee nieuwe ‘heilig verklaarde’ emeritus pausen) maar dat ze niet bidden tot Christus? “Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.” (1 Timotheüs 2 vers 5 en 6 )

Rechtstreeks gaan tot de Troon der genade

Christus zei dat nadat Hij opgevaren de mens geen tussenpersoon nodig zou hebben, maar rechtstreeks zou mogen bidden tot God de Vader. Wij bidden Hem in de Naam van onze Heer Jezus Christus. “Te dien dage zult gij in mijn naam bidden en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27 want de Vader zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan.” ( Johannes 16 vers 26-27 ) “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” ( Hebreëen 4 vers 16 )

Gebroken kruisbeeld

Het afgelopen weekend kwamen naar schatting een miljoen mensen naar Rome voor de heiligverklaring van twee mannen, door de huidige paus Francis. Twee dagen voordat paus Johannes Paulus II, samen met paus Johannes XXIII zou worden heilig verklaard verzamelde een groep toeristen zich voor een ceremonie rond het monument toen het plotseling in tweeën brak. Een 21-jarige man genaamd Marco Gusmini (die woonde in een straat die is vernoemd naar paus Johannes XXIII, Via Papa Giovanni XXIII ) werd gedood, en een andere persoon raakte gewond. Er was een inscriptie aan de voet van dit pauselijke kruisbeeld. Er stond “Stat Crux Dum Vulvitur Orbis” Deze Latijnse uitdrukking is in het Engels vertaald: ‘Het kruis staat stevig terwijl de wereld verandert’. De inscriptie bleek een leugen te zijn. Het kruis is ingestort in een stapel van puin en het idool van de rooms-katholieke kerk is nedergeworpen. De massieve balk brak als een dor takje.

neergestort

Heilig verklaard

Heiligverklaring is het proces waarbij de Rooms-Katholieke Kerk iemand heilig verklaart aan wie minstens één wonder toegeschreven wordt. Zo werd aan paus Johannes Paulus II de genezing van twee vrouwen toegeschreven nadat zij tot hem (!) gebeden hadden. Is het breken van het kruisbeeld, opgericht voor dezelfde paus, waardoor een jonge man stierf niet een argument tegen die heiligverklaring? Misschien getuigt God dat deze pausen niet de wonderbaarlijke leven-gevers zijn?

Zijn er wel heiligen?

Zijn er dan geen echte heiligen? Jawel, als jij wedergeboren bent door Christus’ bloed dan ben JIJ een heilige! Heiligen dat zijn alle kinderen van Gods. “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” 1 Korintiërs 6 vers 11 “Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld”. Kolossenzen 3 vers 12

Een veranderd en kapot gemaakt Evangelie

We leven in een tijd waarin veel protestantse kerken bezig zijn om zich door de oucemene ‘te verzoenen’ met de RK kerk. Ze worden misleid door een boodschap van tolerantie en liefde die is gescheiden van de waarheid. Door het met de mantel der liefde te bedekken omarmen zij afgoden en afgoderij en leringen van demonen. Er is in het rooms-katholicisme niet veel meer te zien van het evangelie van Christus, of het geestelijk leven van de oorspronkelijke kerk . Alles is beschadigd , vervuild en onrein. Het Rooms-katholicisme is geworden tot een sekte met een dode redder terwijl het verering, toewijding en gebed tot ‘de Koningin van de Hemel’ aanmoedigt. De stem van God, geopenbaard door de inwonende Geest van Christus is vervangen door het woord van de paus en de bisschoppen. Een stervende Rooms Katholieke man vroeg ik eens naar wat hij precies geloofde. “dat weet ik niet” sprak hij “dat zou u meneer pastoor moeten vragen”… Vele Rooms Katholieken is door de eeuwen heen het Evangelie onthouden omdat hen werd verboden een Bijbel te bezitten. De mis werd in het Latijn gesproken zodat de gelovigen alleen nog een vormendienst hadden. Wat hebben deze ‘herders’ een schuld…. “gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is.” ( Matteus 23 vers 9 ) Maar hoe wordt de paus genoemd? ‘De Heilige Vader’. En hoe wordt een priester genoemd? ‘vader’. De pastoor noemt de gelovigen ‘mijn kind’. We kunnen bijna niet opvallender ingaand tegen Gods Woord.

De mijter

We gaan terug in de geschiedenis naar een moment waarop de Filistijnen Israël hadden verslagen in de strijd de Ark van het Verbond hadden genomen. Ze plaatste de ark in de tempel van Dagon, hun god die gedeeltelijk mens, gedeeltelijk vis was en die zij aanbaden. “Toen namen de Filistijnen de ark Gods, brachten haar in de tempel van Dagon en zetten haar neer naast Dagon. Toen de Asdodieten de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN; en zij namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Maar toen zij de volgende morgen vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht ter aarde gevallen vóór de ark des HEREN, maar het hoofd van Dagon en zijn beide handen lagen afgehouwen op de drempel, slechts de romp was nog over. Daarom treden de priesters van Dagon en allen die de tempel van Dagon binnengaan, niet op de drempel van Dagon te Asdod, tot op de huidige dag.” ( I Samuel 5 vers 2-5 )

De priesters van de Dagonreligie droegen hoeden in de vorm van een vis. In hun rituelen beregenden zij met water. Als je kijkt naar de mijter van de paus en de bisschoppen kun je de vorm van de vissenbek herkennen. En met hun wijwaterkwast laten zij de regen van hun besprenkeling neerdalen op gelovigen of zelfs voorwerpen. Zij vermengden het ware geloof waarmee zij ooit begonnen met heidense zaken en rituelen.

mijter

De paus claimt de opvolger van Petrus te zijn. Heb je je wel eens afgevraagd, kijkend naar de schitterende gewaden waarmee de RK geestelijken zich bedekken hoe Petrus, de eenvoudige vissersman gekleed was toen hij het Evangelie verkondigde?

Roomse feestdagen

Als je dit alles zo overdenkt komt de vraag misschien bij je op: hoe zit het dan met de feestdagen die de RK kerk instelde? Laten we beginnen bij de zondag. Al in de eerste gemeente kwam men samen op zondag, de eerste dag van de week, zoals we kunnen lezen in Handelingen 20 vers 7: “En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken…” (het is trouwens ook op de eerste dag van de week dat de Heiland opstond uit de dood) Het is dus niet de RK kerk die de zondag instelde in plaats van de sabbath, die de Joden hielden. Wel was het de RK kerk die het begrip Kerstmis introduceerde. En zoals te verwachten viel: op een heidense feestdag. Hoewel ik mij distancieer van alle dingen die in de Rooms Katholieke kerk gebeuren die tegen Gods Woord ingaan zoals heiligenverering, verering van Maria, de paus (papa, in de betekenis van vader) als plaatsvervanger van Christus op aarde, maak ik voor de Kerstviering een uitzondering. In het vieren van Kerst is namelijk niets onbijbels te ontdekken. We gedenken de geboorte van Christus Die kwam om voor ons te sterven.

Gevallen afgodsbeelden

De handen, de voeten en het hoofd van het gevallen kruisbeeld zijn allemaal afgebroken. God wierp het imago van de Rooms-katholieke god op de grond. Laat je niet misleiden: het is niet Jezus, de opgestane, opgevaren, verheerlijkte Zoon van God, die de rooms katholieken aanbidden . Zij aanbidden een gruwel: een voor eeuwig lijdende Zoon. En door het laten samensmelten van het heilige en het wereldlijke hebben zij de waarheid vermengd met bedrog en leugen.

De hoer van Babylon?

Kan het zijn dat de Rooms Katholieke Kerk in werkelijkheid de in de Bijbel genoemde ‘hoer van Babylon’ is? Een hoer is iemand die met meerdere mannen mee gaat. Zoals de RK kerk vele zaken van het geloof heeft laten samensmelten met wereldse ideeën. Dit zegt de Bijbel onder andere over deze vrouw: “En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.” ( Openbaring 17 vers 6 ) Als we denken aan de inquisities waarbij zo velen oprechte kinderen van God gemarteld werden in een poging hen terug te brengen naar ‘de moederkerk’ en waar ontelbare mensen een afschuwelijke dood moesten sterven, dan zien we ‘het bloed der heiligen’.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht. Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar hart: Ik troon als koningin, ik ben geen weduwe en geen rouw zal ik zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft”.

Openbaring 18 vers 4-8

De progressieve paus

De Rooms Katholieke kerk heeft een geschiedenis van priesters die de aan hun zorg toevertrouwde kinderen seksueel misbruikten en vaak betrokken zijn bij homoseksuele handelingen met minderjarigen. Tot dusverre was de RK kerk het meest geïnteresseerd in het bedekken van deze gruwelijke zonden, maar er is een kentering. Schuld wordt erkend. En de nieuwe paus heeft zijn focus verlegd. Niet langer is de paus degeen die gelovigen oplegt veel kinderen te krijgen en.die voorbehoedsmiddelen verbiedt. De nieuwe paus heeft progressieve ideeën: abortus wordt niet langer als een kwaad gezien, evenmin als homoseksualiteit. Homoseksuele priesters worden niet langer veroordeeld. Zijn dit stappen terug naar de oorsprong van het Christelijk geloof of zijn dit grote stappen richting de wereld?[warning]

Volk van God, we leven in een tijd waarin de misleiding toeneemt. Als je niet aktief bent om te blijven in Christus en als je je hele leven niet in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus wil geven, dan ben je in groot gevaar om te worden weggevaagd door de vloedgolf van verwarring en leugens die momenteel over de wereld raast. Laat je niet misleiden!

[/warning]

Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.( Romeinen 8 vers 1 )


Reacties zijn gesloten.