de liefde voor Zijn bruid

Hij is opgestaan

Een kind van God houdt van de Heer Jezus en is Hem dankbaar voor Wat Hij voor ons heeft gedaan. En soms blijft het dan daarbij. ‘…heeft gedaan’ = verleden tijd. Maar de Heer Jezus wil er ook vandaag voor ons zijn. Belangrijk zijn voor ons; ons Zijn liefde en genade schenken. Als ons hart stil wordt in ons en we Zijn bescherming en nabijheid ervaren dan wordt ook ons geweten door Zijn tegenwoordigheid gevangen. Willen we wel zó dichtbij Hem zijn? Laten wij Hem wel zó dichtbij komen; Hij, die dwars door ons heen ziet?

Weten en ervaren

Ondanks alles wat om ons heen in de wereld gebeurt blijft de blik van Christus gericht op Zijn bruid. Het zou ons doel moeten zijn om onze blik op Hem te richten. Ja, we weten hoe geweldig het is wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, maar laat dit meer zijn dan een historische les. Dit ‘weten’ geeft ons, noch Christus voldoening. De Heer Jezus wil ons zelf kennen en betrokken zijn in ons leven.

Betrokkenheid

Als ouders genieten wij van een spelend kind; een kind wat het goed doet op school. Maar die momenten dat je zoon of dochter naar je toe komt om je een kusje te geven…. Of even op schoot te kruipen. Als je uit je werk komt en de kleintjes komen met de armpjes omhoog op je af rennen ‘papa! Papa!’ Wat zijn dat geweldige momenten. Die diepe verbondenheid tussen ouder en kind of tussen man en vrouw. Dat is wat de Heer Jezus wil: zó belangrijk zijn in ons leven en zo’n band met ons hebben. In Zijn liefde voor ons zoekt Hij ons om met Hem te leven in een ongebroken eenheid met Hem. Hij heeft het recht op onze ziel, onze geheimen en onze dromen. Hij wil de persoon zien die wij zijn – als niemand kijkt. Toch: Hij dringt Zichzelf niet op. Dat is niet de manier van de liefde. Deze innige vermenging van onze levens met en in Hem en Zijn leven is het doel waar Christus blij mee is. Uiteindelijk zal alles wat ons afhoudt van het één worden met Christus ‘zonde’ zijn.

De vreze des Heren

De ‘vreze des Heren’ is het begin der wijsheid. Deze ‘vreze des Heren’ is een sterk afschrikmiddel tegen zonde en een krachtig bondgenoot in het bewandelen van de rechte weg. De Heilige Geest maakt ons bekend met onze zonden. De ‘vreze des Heren’ maakt dat wij bereid zijn om te blijven strijden tegen alles wat ons van Hem afhoudt. Toch: om tot Hem te naderen, moeten we méér kennen dan de ‘vreze des Heren’.

God is liefde

‘wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God voor ons heeft’ 1 Johannes 4 vers 16 Bedenk dat deze apostel, die als dood neerviel toen de Heer aan hem verscheen later schreef: ‘er is in de liefde geen vrees’. 1 Johannes 4 vers 18 Dat lijkt tegenstrijdig met ‘de vreze des Heren’. Maar die ‘vreze des Heren’ roept ons op te stoppen met zondigen en te naderen tot onze Heer, maar bedreigt ons niet met straf. En dat is een wezenlijk verschil! Zodra wij in de nabijheid van de Heer komen moeten we verwachten dat angst, schuld en schaamte ons zullen proberen gevangen te houden. (het is de boze, die ons angst aanjaagt) Wij hoeven daarvoor echter niet bang te zijn; Gods liefde drijft de vrees uit! Als wij geloven in de liefde die God voor ons heeft kan de schaduw van ons verleden geen standhouden in de helderheid van Zijn liefde en genade. ‘De ‘vreze des Heren’ die ons berouwvol liet naderen tot Gods genade, verandert in de liefde die God voor ons heeft. Johannes schrijft ‘Wie vreest is niet volmaakt is in de liefde’. De vrees die hij hier bedoelt is namelijk is angst voor straf en die straf droeg de Heer Jezus al voor ons!

Zijn wij er klaar voor?

Stel dat de Heer plotseling voor onze neus staat: zouden we schrikken? Zouden we onmiddellijk denken aan onze zonden, angsten en schaamte? Alles wat barrièrres zijn tussen Hem en ons? Verlangen we zozeer naar Hem dat wij elk moment van de dag al die zonden en bijbehorende schaamte kwijt willen? Verlangen we naar reiniging en heiliging? Om, als we Hem zien, alleen diepe blijdschap en vreugde te ervaren?

Hoe ziet de Heer er Zelf naar uit?

‘Mijn hart heb je sneller laten slaan mijn bruid, je hebt Mijn hart sneller laten slaan met één blik van je ogen’ (vrij naar Hooglied 4 vers 9) Jouw liefde voor de Heer Jezus, jouw verlangen om bij Hem te mogen zijn: het maakt dat Zijn hart sneller zal kloppen. De King James Bijbel zegt: ‘je hebt Mijn hart verrukt!’ Zoals bij een verliefd stel hun hart een sprongetje van geluk maakt als ze naar elkaar kijken; zó is het hart van onze Heiland verrukt als Hij bemerkt hoezeer wij uitzien en verlangen.

De Heer Jezus komt terug

Vaak wordt de nadruk gelegd op de slechtheid in de wereld die door Hem zal worden vernietigd en dat is zeker zó. Hij zal de aarde vernieuwen en oorlog en wanhoop zal plaats maken voor lofzang en aanbidding. Maar vóór die tijd komt Hij voor Zijn bruid! Voor de Heer Jezus Christus is Zijn bruid, de gemeente, zo enorm belangrijk. Hij stierf voor haar! En Hij leeft, om voor haar tussenbeide te kunnen komen; het voor haar op te nemen en haar te beschermen in deze werld! Zijn liefde bewees geschikt en waardig te zijn om ons volledig vrij te kopen! Het mooiste wat wij in liefde en dankbaarheid kunnen doen is om ons over te geven aan Zijn liefde.

Verlangen naar Jezus

Ik denk aan de liefde van Maria Magdalena voor Jezus. In de liefde die de Heer Jezus heeft voor haar en in haar reactie daarop zien we flarden van Christus’ liefde voor Zijn gemeente. Maria was bij Jezus’ lege graf. De apostelen kwamen ook, keken in het graf en vertrokken, helemaal verwilderd en in de war. Maar Maria aarzelde, wenend. Het is opvallend dat Jezus niet meteen aan de apostelen verscheen; Hij verscheen het eerst aan een vrouw. Dit vertelt ons dat Jezus meer kijkt naar liefde dan naar positie: Hij komt het eerst naar diegenen die het meeste naar Hem verlangen! De apostelen liepen weg, maar er was iets in Maria’s hopeloos verdrietige gebroken hart waar Jezus naar toe werd getrokken. In haar verdriet herkende zij Hem niet. Hij zei: vrouw, waarom huil je? Wie zoek je?’ (Johannes 20 vers 15) Verblind door haar tranen veronderstelt zij dat Jezus de tuinman is en antwoordt ‘Heer, als U Hem heeft weggehaald, vertel me dan waar U Hem heeft neergelegd en ik zal Hem weghalen’. Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: ‘Rabboeni!’ (dat wil zeggen: Meester) Jezus zei tot haar: ‘houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader’. (Johannes 20 vers 17)

Teken van Zijn grote liefde

Vanaf het moment dat Maria Jezus herkent, wil zij zich aan Hem vastklampen. En hier is het meest verbazingwekkende: Christus onderbrak Zijn hemelvaart naar de Vader om eerst de liefde van deze vrouw te beantwoorden! De Heer Jezus stond namelijk op het punt om Zijn volbrachte offer aan Zijn hemelse Vader aan te bieden; wat een glorieus moment! Wat een overwinning! En de Heer Jezus zei tot Maria: ‘houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader’. Maar de Heer Jezus wacht er toch mee om meteen naar de Vader te gaan vanwege een vrouw, die zich in al haar liefde tot Hem uitstrekt. Wat een tedere liefde voor de mens. We weten dat de Heer in de hemel is geweest, want bij Zijn eerstvolgende verschijning verschijnt Jezus aan de discipelen en zegt dan tegen hen: ‘raak Mij aan’.

Verbijsterend!

Ik ben eigenlijk verbijsterd door de reactie van de Heer Jezus op het verlangen van Maria. Dit is de ware natuur van ‘liefde’. De passie voor Zijn bruid beheerst zijn gedachten en handelen! Wij (als Zijn gemeente) zijn ‘de vreugde welke vóór Hem lag’!! (Hebreeën 12 vers 2) Het was voor ons, dat Hij de angst van het kruis verdroeg. Daarmee demonstreerde Jezus Zijn liefde voor Zijn gemeente als de hoogste, meest krachtige wet van Zijn Koninkrijk! Het is dit verlangen naar de Gemeente dat maakt dat Hij Zijn bruid komt halen. Doordat Hij ‘het protocol’ voor Maria verbrak, openbaarde Hij Zijn hart aan ons. Als wij tevreden gesteld zijn met niets of niemand Anders dan Christus, dan zal het Christus zijn die wij zullen ontvangen. Hij komt voor ons. Van alle wonderen in dit heelal is de liefde van Jezus Christus voor Zijn gemeente de grootste! Zelfs nu maakt de glans van onze ogen dat Zijn hart sneller klopt!


Heer Jezus, vergeef me dat ik Uw genadegift voor mij zelf aannam
terwijl ik mijzelf terughield voor Uw liefde.
Heer, ik zal van U houden met een volledige liefde,
want het is de liefde waarmee U mij
voor het eerst hebt liefgehad!

Geef een reactie