Jij gelooft het wel?

Helaas zijn er vandaag de dag velen die zich Christen noemen terwijl ze dat in werkelijkheid niet zijn. Wij kennen in deze tijd zowel de kerk van Filadelfia als Laodicea. Hiermee bedoel ik geen kerkgenootschap en geen kerkgebouw, maar de hartsgesteldheid van individuele gelovigen. Van de Laodicea gelovigen zei de Heer dat Hij ze uit zal spugen, zo misselijk wordt hij van hen. Wat hebben zij dan verkeerd gedaan? Zijn het geen brave kerkgangers en klinken in de kerk dan geen oproepen om vluchtelingen op te vangen en te helpen in derde wereld landen? Wat doen zij verkeerd?

De instelling
God ziet het hart aan. Niet wat deze gelovigen doen is verkeerd, maar hun hart is verkeerd. Hun hart is niet brandende in hen. Ze staan niet in vuur en vlam voor hun Heiland, hoewel ze van buitenaf de schijn van Christendom uitstralen. Ze zijn niet koud en ze zijn niet heet zoals de Heer het Zelf zegt. Het gevolg is dat deze laatste kerk in de periode van de Gemeente zal worden uitgespuwd, rechtstreeks de komende verdrukking in. De gelovigen wiens hart wèl vurig brandt voor hun Heer (‘Filadelfia’) zullen vóór de oordelen worden weggenomen; worden bewaard voor ‘de ure der verzoeking die over de aarde komen zal’. Openbaring 3:10

Kies nu!
Het is heel belangrijk om voor jezelf de vraag te stellen tot welke ‘kerk’ jij behoort: Ladocea of Filadelfia; of laten we het wat breder trekken en zeggen ‘religie of verlossing’. Ben je behouden door je geloof in Jezus Christus en ben je klaar voor Zijn komst of ben je één van de vele mensen die zich Christen noemen maar die eigenlijk alleen religieus zijn? Nu is het de hoogste tijd om deze vraag te beantwoorden!

Religie zegt “doe”…
Een van de meest opvallende kenmerken van religie is het aandringen op het doen, doen, doen, de zogenaamde “goede werken” om hun ??redding te verdienen. De nadruk wordt gelegd op de oudtestamentische wet, het bidden van voorgeschreven gebeden zoveel maal daags, het betalen van de tienden, het trouw bezoeken van de kerk (moskee, tempel) en een uiterlijk goed leven om gered te worden en gered te blijven. Dit ondanks Efeziërs 2: 8-9 waar we kunnen lezen dat onze werken ons niet zullen redden. “Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

Verlossing zegt “geloof”…
De berouwvolle zondaar die hing aan het kruis naast Christus laat het ons zo duidelijk zien. Een verknoeid leven en geen enkele kans meer om nog iets goed te doen; alleen de dood wachtte hem nog. Maar in zijn doodsnood sprak hij in geloof en vertrouwen “Heere, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn.” Lukas 23: 30-43 Voor deze man was geen tijd en gelegenheid meer om gedoopt te worden, om trouw kerkdiensten bij te wonen, om tienden te betalen of goede werken te doen; zaken waardoor hij het waard zou zijn om behouden te worden. Al wat hij nog kon doen, stervende hangend aan dat kruis, was geloven dat Christus inderdaad de Zoon van God is en vragen om genade. En dat was genoeg. “Door niemand anders komt de redding, want er is onder de hemel geen andere naam (dan de naam van Jezus Christus, vers 10) aan mensen gegeven waardoor wij ons kunnen laten redden.” Handelingen 4:12

Religie zegt “werk”…
Soms denken mensen dat ze niet veroordeeld zullen worden omdat ze goed zijn geweest voor hun naaste en hulp en zorg geven. Ze hebben er genoeg voor gedaan; ze zullen heus de hemel wel beërven. Deze mensen gaan de eeuwigheid in zodra ze sterven maar waar zullen zij die eeuwigheid doorbrengen?

Verlossing zegt “rust”…
De Heer Jezus Christus Zelf nodigde ons uit om tot Hem te komen in Zijn rust: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.” Matteüs 11:28-29

Terwijl religie dus zegt “werk” zegt de verlossing “rust”!

Religie zegt: “vecht om te overwinnen”…
Religieuze mensen vechten soms met zichzelf, vastbesloten om zó te leven dat de hemel in het verschiet ligt. Hun leven moet voldoen aan alle eisen zoals eerder genoemd: het werken en doen. Alleen dan leven ze zoals het hoort voor een gelovig mens en alleen dan kunnen ze vol vertrouwen de eeuwigheid ingaan. Zij zullen jammerlijk falen omdat ze afhankelijk zijn van hun eigen kracht en intelligentie. Zulke mensen realiseren zich niet dat ze onder de vloek van de Almachtige God zijn. Lees het zelf: “Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees [tot] zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft [in] dorre plaatsen in de woestijn, [in] zout en onbewoond land.” Jeremia 17:5-6

Verlossing zegt “vertrouw”…
Wat een zegen is het daarentegen niet van jezelf afhankelijk te zijn, maar op God te mogen vertrouwen! We lezen verder in Jeremia 17: “Gezegend [daarentegen] is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.” Vers 7-8 Door het geloof in Christus ben ik overwinnaar! De Heer Jezus Christus vertelde Zijn gelovige discipelen: “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Johannes 16:33

Terwijl religie zegt: “Ik moet vechten om te overwinnen,”
zegt verlossing: “Door het geloof in Christus, heb ik al overwonnen.”
Wat geldt voor jou voor de redding van jouw eeuwige ziel?

Religie zegt: “streef naar een belangrijke bediening”…
Heb je wel eens gemerkt hoeveel mensen proberen om op vooraanstaande posten te komen in de kerk? Zij vinden het fantastisch om belangrijk te zijn en dat mensen voor leiderschap naar hen kijken. Zij willen gezien worden, gezien als leiders. Zij willen geloven dat de kerk onmogelijk kan functioneren zonder hun leiderschap en input. Deze houding is niets anders dan goddeloze trots. “De trots gaat vooraf aan de rampspoed en hoogmoed aan de val.” Spreuken 16:18 Dit ‘jezelf belangrijk vinden’ is zeker een kenmerk van de Laodicea gelovige. “Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.” 2 Timotheüs 3:5

Verlossing zegt “wordt de minste”…
“Jezus riep hen bij zich en zei: ‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn– zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.” Matteüs 20:25-28
“Als iemand kennis meent te bezitten, weet hij nog niet op de juiste wijze te kennen. Maar wie God liefheeft, die wordt door Hem gekend.” 1 Korinthiërs 8:2-3
“…Acht uzelf niet hoger dan u kunt verantwoorden, denk over uzelf met bedachtzaamheid, ieder naar de maat van het geloof dat God aan hem heeft toebedeeld.” Romeinen 12: 3.

Religie zegt: “Grote kerken”…
Deze valse leer komt tot uiting in de trots van de kerk Laodicea in Openbaring 3:17 en we zien het vandaag de dag in de grote megakerken die vooraan in de belangstelling staan. Ook in de bekende predikers, die volle zalen trekken.

Verlossing zegt “verspreid je”
“…maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.” Handelingen 1:8 Wat is de opdracht die de Heer Jezus geeft? Gaf Hij de opdracht aan de kerk om zich te vestigen en uit te groeien tot een magakerk? Nee. De kerk heeft de opdracht uit te breiden in de wereld zodat iedereen het Evangelie horen kan.

We zien in al deze voorbeelden dat religie de mens zichzelf wil verlossen door uiterlijk vertoon, daden en grote inzet. Terwijl de Bijbel ons zo vaak in de praktijk laat zien dat de mens dit uit zichzelf niet kan. De grote geloofshelden uit de Bijbel: de Bijbel laat in een helder licht hun fouten en mislukkingen zien. De grote Godsmannen waren bedriegers, leugenaars, overspeligen en ga zo maar door. Wat maakte hen tot Godsmannen? Omdat zij op hun knieën vielen en Gods genade afsmeekten. Dat is de enige manier tot verlossing en het wordt door God gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus. God heeft verlossing en genade voor elke verloren maar berouwvolle zondaar. We hoeven het alleen aan te nemen…
Nu we aan de rand van deze tijdsperiode leven is het bedroevend zoveel mensen te zien die vertrouwen op hun eigen inzet en hun eigen goedheid. Mensen die zichzelf wijs maken dat elk mens wel iets goeds heeft en dat elk mens ‘een stukje God is’… Op hun levenspad marcherend naar de hel, omdat zij op een dwaalspoor zijn gekomen. God zoekt hen; God zoekt jou! In Zijn grote liefde strekt Hij Zich naar jou uit.

“Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je dat?”
Johannes 11:25-26

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.”
Johannes 3:16-17

Wie in de Zoon gelooft, bezit eeuwig leven, maar wie niet naar de Zoon wil luisteren, zal het leven niet zien. Integendeel, Gods toorn blijft op Hem rusten.
Johannes 3:36

Jezus zei: “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij”.
Johannes 14: 6,

“als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden.”
Romeinen 10:9

“aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Gods werk zijn wij, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede werken te doen die God voor ons heeft bereid, opdat wij daarin zouden leven.”
Efeziërs 2: 8-10

Ik sta aan de deur en ik klop


Binnenkort zal de Heer Jezus Zijn Gemeente wegnemen van deze aarde en zullen de oordelen over de aarde komen. Wees niet te laat met je beslissing; alsjeblieft: neem deze boodschap serieus. “Onderzoekt uzelven, of gij in het geloof zijt…” 2 Korintiërs 13: 5

Als een lezer twijfels heeft over zijn of haar redding, mail me dan gerust.

Reacties zijn gesloten.