de oordelen komen

Van mijn oudste zoon en schoondochter kreeg ik voor mijn verjaardag een Naardense Bijbel. De vertalers van deze Bijbel hebben niet zozeer gestreefd naar een gemakkelijk te lezen Bijbel, maar naar een vertaling die zo dicht mogelijk bij de brontekst blijft. De Naardense Bijbel wil een nog ‘letterlijker’ vertaling bieden dan de Statenvertaling, zonder te vervallen in een soort pseudo-Hebreeuws of pseudo-Grieks. Ter vergelijk:

  1. Bij begin is God gaan scheppen de hemelen en het aardland.
  2. Het aardland is in z’n geschieden geworden woestheid en warboel, [tohu wa bohu] en duisternis op het aanschijn van de oervloed, en geestesadem van God wervelend over het aanschijn van de wateren.

Genesis 1:2 (Naardense vertaling)

  1. “In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
  2. De aarde nu was [werd] woest en ledig [tohu wa bohu], en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.”

Genesis 1:2 (Statenvertaling)

De aarde: gecreëerd in perfectie of ‘woestheid en warboel’?
Deze verzen geven een implicatie van de vernietiging van de aarde na de originele creatie. Immers: in Jesaja 45:18 staat vermeld “Want zo heeft gezegd de Ene, schepper der hemelen, hij is God, de formeerder van de aarde en haar maker, hij is het die haar bevestigt, niet voor een woest-en-ledig [tohu wa bohu] heeft hij haar geschapen, om er te zetelen heeft hij haar gevormd: ik ben de Ene en anders geen”. De Here God schept geen verval, maar schoonheid en perfectie; de aarde was geschapen in perfectie en niet als zijnde ‘woest en ledig’. Er is mijns inziens inderdaad sprake van een gebeurtenis en tijd tussen vers 1 en vers 2 van Genesis 1. Een tijdperiode waarin kwade machten chaos hebben gebracht in Gods oorspronkelijk geschapen perfectie.

De aarde werd woest en ledig
Hoewel de Bijbel in deze verzen hierover geen verdere informatie geeft lezen we in Ezechiël 28: 11-19 over satan die rebelleerde tegen de Here God die hem had geschapen. God ontnam “de gezalfde cherub” de functie waarvoor hij was geschapen. Dan, met een hart vol woede, bitterheid en haat ten opzichte van God, verzamelde de goddeloze rebel satan de engelen die hem in zijn opstand waren gevolgd en hij gebruikte zijn macht en kennis van bovennatuurlijke krachten in zijn poging om de hele aarde te vernietigen. Hoewel dat hem niet lukte, kwam de aarde daardoor wel in een staat van woestheid en warboel [tohu wa bohu], precies zoals beschreven in Genesis 1:2

Wanneer begon de echte schepping?
Als we goed naar de schepping kijken kunnen we zien dat er een verschil zit tussen de schepping van licht, het uitspansel, de zeeën en het droge, het groene gewas, de zon en de maan — de grote zeedieren, landdieren en uiteindelijk mensen. Tot aan de vijfde scheppingsdag worden namelijk de Hebreeuwse woorden ‘Amar’ en ‘Asah’ gebruikt, die respectievelijk de betekenis hebben ‘spreken, opdracht geven’ en ‘repareren, iets herstellen in zijn vroegere staat’. De aarde wordt bevolen gras, kruiden, fruitbomen voort te brengen. Zouden de wortels en zaden nog steeds zijn ingebed geweest in de aarde? De Here God scheidde water en land, voegde licht en warmte toe en beval de aarde om voort te brengen. De aarde, verwoest en nu dus in een staat van woestheid en warboel [tohu wa bohu] wordt zo door de Here God hersteld!

Schepping vanaf de vijfde scheppingsdag
Vanaf de vijfde scheppingsdag wordt het Hebreeuwse woord ‘Bara’ gebruikt, wat betekent ‘iets nieuws maken dat nog nooit heeft bestaan’. Vanaf dat moment is de aarde hersteld zoals hij eerder was en begint God aan Zijn nieuwe schepping. Alle levende zielen!

Zondag
De zevende dag van deze week werd door de Here God aangewezen als rustdag. Daarmee is duidelijk dat de eerste dag van de schepping, de eerste dag van de week, de zondag was. Het was op deze dag dat de Here God zei ‘er zij licht’! Wij, als kinderen van God van het Nieuwe Verbond door het bloed van de Heer Jezus, vieren de zondag als dag om onze Heer te aanbidden en te rusten. Het is mooi om te bedenken dat dit ook de ‘dag van het licht’ was! Niet de dag waarop de zon wordt verheerlijkt, maar de dag waarop God het licht gaf!

Onvolmaakt volmaakt
Vanaf het begin was het het plan van de Here God om een volk te creëren wat vergelijkbaar was met Zichzelf (Hij maakte de mens naar Zijn gelijkenis) met wie Hij in liefde om zou gaan en wat samen met Hem zou regeren over Zijn schepping. De Here God geeft de mens de heerschappij over de aarde en Hij vertrouwt de mens daarmee Zijn schepping toe. In dit verband is het opvallend dat we in Psalm 8:6 lezen “En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen…” Psalm 8:6 Dit betekent dat de mens niet over de bovennatuurlijke krachten en kennis van Gods engelen beschikt. De mens is inderdaad wat lager dan de engelen! Dit lijkt in tegenspraak met elkaar te zijn. Tenzij de Here God doelbewust de mens in dit soort lichaam heeft gecreëerd, in het licht van Zijn eigen uiteindelijke plan voor de mensheid..?

Daarom
“Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het [der] [ijdelheid] onderworpen heeft; op hoop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods.” Romeinen 8:20-21 Dit is een onthullend statement. Het stelt dat de Here God de mens niet gemaakt heeft zoals Hij hem wilde Hem te maken, maar eerder, bij het maken van de mens hem onder de engelen gesteld heeft. De mens werd gemaakt opdat in elk geval een deel van de mensheid –na de zondeval- zich in wanhoop zou wenden tot God voor redding. Ben jij daar één van?

Kàn ik het wel? Straks?
Soms bekruipt mij wel eens twijfel als ik denk aan de taken die vóór ons liggen. De hemel zal geen eeuwigdurend pensioen zijn! Maar ben ik wel opgewassen tegen de taak die op me wacht? Ja. Dat geloof ik. Dit door de lessen van dit leven en de opleiding die wij door de Heilige Geest kregen, maar ook omdat wij niet voor eeuwig onder de engelen gesteld zijn. Eens zullen ook wij beschikken over kennis die nu nog verborgen ligt en over vaardigheden die nu nog buiten ons bereik liggen!

Waarom deed je dat Adam?
Na het maken Zijn prachtige schepping plaatste de Here God Adam en Eva in een prachtige tuin, een typisch voorbeeld van het Paradijs wat Hij heeft voorbereid voor alle gelovigen! (Openb. 2:7) In deze tuin stond ook de ‘boom van kennis van goed en kwaad’. Toen Eva, als gevolg van Satan’s misleiding, van de vrucht van die boom at en het ook aanbood aan Adam, nam hij het aan en at er ook van. Dit, terwijl hij wist dat dit hem zou doen sterven. (Gen. 3:3) Adam introduceerde hierdoor de zonde in het gehele menselijk ras, en de dood door de zonde. Waarom zou Adam dit gedaan hebben? Zou hij echt zó benieuwd zijn geweest hoe die vrucht zou smaken? “Adam werd niet misleid, maar de vrouw is misleid; en eenmaal misleid is zij tot haar misstap gekomen”. 1 Timotheüs 2:14 (Naardense vertaling) Ik denk dat Adam heel veel van zijn vrouw hield en dat hij, toen zij eenmaal die zonde had begaan, besloot haar daarin te volgen omdat zij door haar zonde was gescheiden van God. Dat betekende afscheiden van God en dus ook weg van Adam? Zondigde ook Adam omdat hij zijn vrouw niet wilde kwijtraken?

De tweede Adam
Eeuwen later deed de Heer Jezus hetzelfde voor Zijn geliefde Bruid. Hij werd tot zonde voor de gevallen mensheid om Zich daaruit Zijn Bruid te verwerven. “Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem”. 2 Korinthe 5:21 “Zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven” (Rom. 5:18) Gods manier van redding is de Heer Jezus Christus, die Zichzelf als een volkomen onschuldig offer gaf om de straf voor de zonden van allen die geloven te betalen. Heb jij dit enorme offer al aangenomen?

De eerste moord
Dat de mens na de zonde van Adam en Eva een zondige natuur had, wordt meteen in hun kinderen bewezen. Kaïn werd kwaad op zijn broer Abel en vermoordde hem. De eerste dode die viel door de zondeval! De Here God stuurt Kaïn weg naar een gebied, ten oosten van Eden. In Genesis 4 vers 17 lezen we dan iets wat menig wenkbrauw omhoog heeft getrokken: “en Kaïn bekende zijn vrouw en zij werd bevrucht”. Hoe kwam Kaïn aan een vrouw? We moeten hierbij bedenken dat de eerste mensen geen enkele fout in hun genen hadden. Als wij, in onze generatie, onderling kinderen verwekken tussen bijvoorbeeld broer en zus dan vergroot dat de kans op misgeboorte of een mankement. Dat was in die tijd niet zo. Het is dus gewoon heel waarschijnlijk dat Kaïn enkele decennia na zijn verbanning een achternichtje tegenkwam waarmee hij huwde. (er staat immers niet vermeld hoeveel tijd was verstreken voor Kaïn zijn vrouw bevruchtte) Na enkele decennia zullen Adam en Eva door hun lange leven (± 900 jaar!) vruchtbaarheid, gezondheid en volmaakte levensomstandigheden een grote schare nakomelingen hebben gehad.

God’s waarschuwing toen
Als we zorgvuldig tellen vanaf de geboorte van een zoon volgens de geslachtsregisters dan blijkt dat het totale aantal jaren vanaf de zondeval tot de tijd dat de zondvloed begon in “het zeshonderdste jaar des levens van Noach” Genesis 7:11 een periode was van 1656 jaar. Op het moment van de zondvloed was de mensheid afgezakt tot grote zonde en het nageslacht van gevallen engelen, gemengd met dat der mensen, was op aarde. “En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.” Genesis 6:5 De mensheid op de aarde in die tijd was totaal niet te verontschuldigen, want 622 jaar na de schepping werd een man genaamd Henoch geboren. Genesis 5:18 De Here God zond uit genade Zijn profeet Henoch aan de goddeloze mensheid om hen te waarschuwingen over het naderende onheil.

De eerste opname/wegrukking
Henoch was een gelovig mens en de Bijbel zegt over hem dat hij ‘wandelde met God’. En door zijn geloof werd Henoch weggenomen en zag hij de dood niet. “Henoch dan wandelde met God; en hij was niet [meer]; want God nam hem weg.” Genesis 5:24 Henoch werd levend opgenomen in de hemel! Dai is een duidelijke voorafschaduwing van de opname van de Gemeente, die, net als Henoch vlak voor de zondvloed, vlak voor de oordelen Gods over de wereld zal worden weggenomen.

Methusalem
De Here God gebruikte Henoch niet alleen om te ??waarschuwen voor de zondvloed, maar toen Henoch 65 jaar oud was , zegende God hem met een zoon. Henoch noemde zijn zoon Methusalem. De betekenis van deze naam in het Hebreeuws is letterlijk “Als hij sterft zal het komen.” Dit was een tweede waarschuwing van God voor de mensen die leefden voor de zondbloed. En inderdaad: het jaar waarin Methusalem stierf was ook het jaar dat de zondvloed kwam. De Here God waarschuwt veelvuldig! Veelzeggend is de uiteindelijke leeftijd van Methusalem: hij werd met 969 jaren de oudste mens ooit. Hoe geduldig is onze God!

de wegrukking van gelovigen in onze tijd
Net zoals de Here God Henoch beschermde voor Zijn toorn heeft Hij aan de gelovigen die vandaag de dag met God wandelen (dat kan door Zijn Zoon Jezus Christus!) beloofd dat Hij Zijn gelovige Gemeente zal wegnemen voor Gods toorn in de grote verdrukking over de aarde komen zal. En net zoals de mensen op een gegeven moment op zoek gingen naar Henoch, maar hem niet meer konden vinden, zo zal er een dag komen waarop de echte gelovigen van het Nieuwe Verbond in Jezus’ bloed plotseling verdwenen zijn en niet meer gevonden worden. Weet dan, dat het oordeel van God heel dichtbij gekomen is!

 

Een geheim

“Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.”
1 Korinthiërs 15:51-52

Hoe zit het met jou; heb jij die ‘gezegende hoop’ dat je voor de oordelen zult worden weggehaald van deze wereld of zullen de oordelen jou plotseling overvallen? Geldt de bovenstaande belofte ook voor jou?

“Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen”. Mattheus 24:44

Zoals de zondvloed de wereld destijds plotseling overviel
zo zal het oordeel van God plotseling over deze wereld komen

Reacties zijn gesloten.