Het mysterie Babylon

Enkele weken geleden schreef ik dat –als Babylon wordt genoemd in de Bijbel- we allerlei verklaringen kunnen zoeken over welke stad dat is -New York, Rome zijn al genoemd- maar misschien is het het beste om er van uit te gaan dat met de stad Babylon gewoon … de stad Babylon wordt bedoeld. Deze oude stad is verdwenen, maar Saddam Hoessein begon met de wederopbouw en misschien neemt ‘iemand anders’ dit over en wordt de stad afgebouwd en in gebruik genomen. Over deze werkelijke stad lezen we in Openbaring 18. In Openbaring 17 echter lezen we ook over Babylon, maar hier is het echter wel degelijk een mysterie.

hoer van Babylon

“Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar de woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens. Ze droeg purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels. In haar hand had ze een gouden beker vol gruwelijkheden, al haar liederlijke wandaden, en op haar voorhoofd stond een naam met een geheime betekenis: ‘Het grote Babylon, moeder van alle hoeren en van alle gruwelijkheden ter wereld’. Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en het bloed van hen die van Jezus hadden getuigd. Ik was ontzet toen ik haar zag.”

Openb. 17 vers 3-6

De Rooms Katholieke kerk

Deze hoer heeft de heiligen vervolgd en vermoord. Een hoer is per definitie overspelig; ze heeft haar eerste liefde verlaten. Als ik de tekst zo lees moet ik denken aan twee religieuze systemen die mijns inziens beiden ‘de hoer’ zouden kunnen zijn. De eerste kerk, waarover we lezen in Handelingen, ging zo’n driehonderd jaar later over in de Rooms Katholieke kerk. Deze kerk was het Pinkstervuur van de eerste liefde kwijt en introduceerde allerlei dwalingen en afgodische handelingen. Zo werden Maria en diverse dode mensen (die heilig waren verklaard) aanbeden (God verbiedt in Zijn Woord het aanroepen van de doden!) en gezien als ‘voorbidders’ en ook werd de leider van deze kerk ‘vader’ genoemd (evenals de priesters van de kerk).

Het eerste moment van overspel was toen de kerk haar geestelijke opdracht (de verkondiging van het Evangelie) inruilde voor een machtspositie. De kerkvorst had wereldlijke macht en installeerde de keizers. De kerk werd rijk en machtig. Betaalde liefde. Purperen en scharlakenrode kleren en gouden sieraden, edelstenen en parels: kijk naar het Vaticaan en je vindt het allemaal. Het was ook de Rooms Katholieke kerk die in alle afgelopen eeuwen vele oprechte kinderen van God vervolgde en vermoorde. De kerk richtte hiervoor een rechtbank op, de inquisitie. De vervolging vwas gruwelijk; volgens voorzichtige schattingen zijn er meer dan dertig miljoen mensen door de inquisitie vermoord. Andersdenkenden werden gewoon uitgeroeid.

Islam

Een andere kandidaat, eveneens een religieus systeem wat aan de beschrijving beantwoord, is de Islam. In de koran lezen we over Adam en Eva, Abraham en andere oudvaders. Ook Jozefen Maria en de Heer Jezus komen voor in de koran. Maar ook deze religie is een zijkoers gegaan. Het verlossende werk van de Heer Jezus wordt ontkend; Hij is in Islamitische geschriften niet meer dan een profeet. Behoudenis wordt niet verkregen door genade van een liefhebbend God, maar door bijvoorbeeld de dood vinden terwijl men strijdt voor het geloof. Dit leidt tot vele ‘martelaren’ die gruwelijke aanslagen tegen onschuldige mensen plegen, en menen dat zij daarvoor zullen worden beloond met een plaats in de hemel. De Islam wordt in Europa algemeen gezien als een vredelievende religie en dit komt door de vertalingen van de koran in westerse talen. In deze vertalingen zijn de vredelievende teksten uitvergroot en de tot haat oproepende teksten op de achtergrond gezet. Toch zijn zij er wel degelijk. Een Moslim die een Jood of Christen doodt doet feitelijk niets meer dan wat de koran hem opdraagt om te doen. De Koran roept op 23 plaatsen op tot oorlog tegen de niet-moslims.

Ook de Islam heeft wereldlijke macht: momenteel zijn er naar schatting 1,5 miljard Moslims op de wereld. Zij worden vertegenwoordigd in veel uitgesprokn moslimlanden, maar ook in zgn. Christelijke landen (zoals in West Europa) zijn de Moslims steeds beter vertegenwoordigd. Dit maakt dat de Islam een steeds grotere politieke en militaire macht wordt. Er zijn ook samenwerkingsverbanden zoals de Arabische Liga, Islamitische ontwikkelingsbank en Islamitische organisaties. De laatste tijd is de Islamitische staat sterk in opkomst en zij bedrijven met name de gruwelen die we in Openbaring 17 vers 6 zien. Net zoals de RK kerk in de landen waarin zij een meerderheid had Christelijke gelovigen uitroeide, zo zien we dat in Islamitische landen de Christenen worden verjaagd of uitgeroeid.

Wereld-religie

Het kan ook een combinatie zijn. We horen de laatste tijd steeds vaker van de ‘christlam’. Er is een sterke toenadering van allerlei religies tot elkaar. De paus is hiervan een groot voorstander; hij nodigt de niet-RK Christelijke gelovigen uit ‘terug te keren tot de moederkerk’ en ze zijn van harte welkom; hij wil ook hun ‘heilige vader’ zijn…. Het kan dus ook heel goed zijn dat ‘de hoer van Babylon’ uiteindelijk een samenwerkingsverband is van alle religies op aarde. Vele kerken van vandaag de dag zijn al afgeweken van de gezonde leer en zijn bereid om een compromis te sluiten over wat het Woord van God te zeggen heeft over homoseksualiteit, abortus en vele andere zonden worden met de mantel der liefde bedekt, hoewel Gods Woord anders leert. Lees Romeinen 1:16-32 en 1 Korintiërs 5:1-13.

Troost

Als je dit zo leest bekruipt je een naar en teleurstellend gevoel over de toestand van de Christelijke kerken. Is er nog wel een echt geloof in onze tijd? Ja, want we mogen vasthouden aan wat de Heer Jezus Zelf heeft gezegd: “…..Ik zal Mijn gemeente bouwen; en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”, Mattheüs 16:18. De Heer Jezus Christus heeft nog steeds Zijn Gemeente in deze wereld van vandaag! Verspreid over de hele wereld vormen de ware, wederomgeboren kinderen van God met elkaar de ware Gemeente! In alle tijden heeft de Heer een restant bewaard en dat is ook nu nog zo!

De vernietiging van de hoer

In vers 18 lezen we dan “De vrouw die je zag is de grote stad, die heerst over de koningen op aarde.” Hieruit zou je toch kunnen concluderen dat de hoer die wordt genoemd, een stad is. Maar een stad kan geen mensen vermoorden. Alleen degene die de stad bewoont kan dat. Vers 15: “De waterstromen die je zag,’ zei de engel, ‘waar de hoer aan zit, zijn vele landen en volken en stammen.” Dit betekent dat de ‘hoer van die grote stad’ voorkomt uit de volkeren en daarin haar macht vindt in een één-wereld-religieus systeem. De hoer levert de ware gelovigen in de wereld over aan het beest tijdens de grote verdrukking. Het beest oefent zijn wereldlijke macht uit door tien ‘koningen’ (wereldleiders). De hoer speelt met hen samen onder één hoedje. Maar aangezien de hoer zelf een religieus systeem is, en het beest door satan wordt aangestuurd en satan alleen aanbidding van hemzelf duldt, wordt de hoer op een gegeven moment ook aangevallen en verslagen. Of dit nu geldt voor de RK kerk in Vaticaanstad (genaamd ‘Babylon’) of de Islam in het werkelijke Babylon: de stad zal worden vernietigd en de valse religie met haar.

Religieus

Ik wil benadrukken dat “religie” nog nooit iemand heeft gered. “Religie” is de nietige poging van de mens om op zijn eigen voorwaarden God te vinden. Religie of “godsdienst” zijn niet hetzelfde als het Christelijk geloof. Het woord ‘godsdienst’ zegt het eigenlijk ook al: de mens wil (op zijn eigen manier) God dienen. Terwijl in werkelijkheid Jezus Christus kwam als de lijdende Dienstknecht, die voor de zondaars stierf en de dood overwon. Een religieus mens kan in de hel komen. Een gelovig mens ook. Immers: de gevallen engelen geloven ook in God en zij sidderen. Ook satan is religieus. Ben jij ‘religieus’, of heb je de Heer Jezus als de Zoon van God aangenomen als je Verlosser? Het antwoord bepaalt waar jij de eeuwigheid zult doorbrengen!


horizon-lijn2


Een nieuwe website!

Jan Celica, bekend van verschillende reacties hier, heeft een nieuwe website geopend,
Op weg naar het Vaderhuis.
Van harte aanbevolen!!

Reacties zijn gesloten.