Heilig (boontje?)

Vorige week besloot ik het topic met de oproep tot een heilig leven. Als wij de Heer Jezus verwachten dienen we ons als een bruid te bereiden voor de komst van onze Bruidegom. Als reactie hierop kreeg ik een email die o.a. luidde:

Beste Appie, je hebt het over heiligen en rommel in ons leven op te ruimen. Maar we zijn in Christus toch geheiligd, geborgen en verzegeld met Gods Geest ??? Al vanaf de grondlegging van deze wereld heeft Hij gekozen, voor mij. Wat kan ik verder doen, het is toch geen werken, het is Zijn werk. Paulus zegt ook, dat hij dingen doet die hij liever niet doet, dat is lichamelijk, we zijn geboren als mensen en we zijn mensen en geen Jezus. We hebben een geweldige God en ik wil geen angst meer!

Een duidelijke vraag

Mijn oproep was ook absoluut niet bedoeld om mensen in angst te laten leven dat ze ‘niet goed genoeg zijn’. We mogen dicht bij onze Heer leven in alle vrijheid en zonder enige angst, want de Heer Jezus droeg de straf voor onze zonden. Dus ook als wij falen hoeven we niet bang te zijn. Omdat ik denk dat meer mensen met angst zitten dat ze niet goed genoeg leven plaats ik mijn antwoord aan de mailschrijver hieronder.

Uitverkiezing

Om meteen even hiermee te beginnen: je schrijft dat God ons al heeft verkozen vanaf de grondlegging der wereld. Het lijkt net alsof wij daarin als mensen geen inspraak hebben gehad. Zelfs alsof zij, die verloren gaan, gedoemd waren om verloren te gaan. Om dat beeld recht te zetten moeten we bedenken dat God eeuwig is; Hij heeft geen begin en geen einde. God kan over de tijden heen zien. Zo zag God reeds voor de grondlegging van de wereld wie van de mensenkinderen bij Hem zal willen horen. Dat is het raadsel van de uitverkiezing. Niet dat God van te voren heeft beslist ‘hij wel en zij niet’ maar Hij heeft dat vastgesteld omdat Hij kan zien wat jij of ik zal beslissen. Daarmee blijft het nog steeds onze eigen beslissing!

Heiliging

Je beschrijft twee dingen die op elkaar lijken, maar die verschillende zijn. Heiliging is iets wat buiten ons om gebeurt; wij worden geheiligd door het offer van de Heer Jezus. De straf voor onze zonden is daarmee betaald en wij zijn geheiligd in Christus.

Heilig leven

Heiliging is dus niet iets wat wij zelf kunnen bereiken. Al doen we nog zo onze best. De Rooms Katholieke kerk denkt daar anders over en verklaart mensen heilig vanwege hun levenswandel. Dat is in tegenspraak met de Bijbel waarin we ondermeer lezen: “Er is geen rechtvaardige, zelfs niet één, niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, allen verdorven; niemand is er die het goede doet, zelfs niet één”. Romeinen 3 vers 9-12 en “arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?” Jeremia 17:9

ik zondig; hoewel ik dat niet wil

Je haalt terecht Paulus aan, die een heel hoofdstuk eraan wijdde. Paulus stelde vast: “Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik”. In zijn wanhoop dat hij de verkeerde dingen doet slaakt hij dan de uitroep “Ik rampzalig mens! wie zal mij verlossen uit dit lichaam waarin de dood huist?”

de worsteling van Paulus

Als je het hele hoofdstuk 7 en 8 leest zie je dat Paulus er mee worstelde. Waarom? Omdat de Geest die in ons woont aandringt op een heilig leven terwijl onze menselijke natuur zondig is. Die worsteling met zichzelf is wat Paulus beschrijft. Gelukkig kent hij de Weg: “Gode zij dank door Jezus Christus, onzen Heer! Dus dien ikzelf wel met mijn rede de wet Gods, maar met mijn vlees de wet der zonde.” (Romeinen 7:24-26)

We moeten – maar kunnen niet

Aan het feit dat Paulus hiermee worstelde zie je al dat het niet de bedoeling is dat wij als kinderen van God ons erbij neer leggen dat we ‘nu eenmaal zondig zijn’. We mogen het niet schouderophalend accepteren. We lezen dit dan ook op meerdere plaatsen in Gods Woord:

“Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petrus 1:15,16)

“Het is de wil van God dat u een heilig leven leidt” 1 Tess. 4:3a

De reden

Waarom vraagt God van ons om een heilig leven te leiden? Om Zijn grote daden te verkondigen. “U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” (1 Petrus 2:9)

Reclame

Waarom vraagt God iets van ons wat wij niet kunnen? Een heilig leven leiden; het lukte ook Paulus niet. David, Jacob, Petrus: door de hele Bijbel heen zien we hoe mensen hierin struikelden. Als wij zo denken leggen wij ‘heiligheid’ uit als ‘niet zondigen’. Maar ons getuigenis door onze woorden zowel als onze daden is veel en veel breder dan ‘niet zondigen’. Ons leven behoort iets van Gods grootheid weer te geven; iets van Zijn liefde uit te stralen. De mensen om ons heen zouden jaloers moeten worden.

Heilig boontje

Stel dat het jou lukt: zonder zonde leven. Volmaakt. En stel dat jouw buurman maar niet kan stoppen met alcohol drinken. Zou hij dan net zoals jou willen worden? Of… zou hem de moed in de schoenen zakken? Is het de bedoeling dat wij als kinderen van God als heilige boontjes door het leven gaan? Met afkeurende blik op de zondige mensen om ons heen? Ik denk het niet. Juist dat wij normale mensen zijn, die dus ook soms de fout ingaan, maar die toch in vol vertrouwen en blijmoedigheid leven, wetend dat onze zonden zijn vergeven, juist dat kan dan een bemoediging zijn.

Het grote gebod

Hoe kan ons leven tot eer van God zijn? “Een van de schriftgeleerden vroeg: Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: Het voornaamste is: Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze”. Marcus 12 : 28 t/m 31 In Mattëus 22:40 zegt de Heer Jezus: “Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat”.

Wat staat er in de Wet? Laten we kijken wat er in de tien geboden staat:
1. vereer alleen God
2. maak geen afgodsbeelden
3. misbruik Zijn Naam niet
4. houd de sabbat in ere
5. toon eerbied voor je vader en je moeder
6. pleeg geen moord
7. pleeg geen overspel
8. steel niet
9. lieg niet
10. wees niet jaloers op wat een ander heeft

uitleg van de wetten

De Heer Jezus verduidelijkte deze wetten al door te zeggen dat ‘niet moorden’ ook betekent ‘niet iemand haten’ of ‘wraak zoeken’. Daarmee begint immers het proces wat uiteindelijk uitloopt op moord. Zo ook kan jaloezie uitlopen op overspel of diefstal. Door het eerste en tweede gebod te noemen laat de Heer Jezus zien dat zij de hele wet vervullen. Als je je naaste liefhebt zul je hem niet doodwensen of –nog erger- doden. Als je de Here God liefhebt zul je geen andere goden willen aanbidden.

Hoe heilig te leven

Terug naar heilig leven: als wij ons houden aan de twee belangrijkste geboden die de Heer Jezus ons geeft, dan houden wij ons al aan de wet. Waar wij tekort schieten vult de genade het aan. Door de Wet van de Liefde te houden leven wij een heilig leven. Een leven wat opvalt; een leven wat opwekt tot jaloezie: liefde, genade, zachtmoedigheid, vergeving, blijdschap; wie wil dat nou niet? Geen leven als een heilig boontje, maar een leven wat de mensen laat zien Wie God is. Laten we dus heilig leven zodat de mensen om ons heen dit in ons zien.

“Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.”

2 Korinthiërs 7:1

Reacties zijn gesloten.