Gods liefde verhindert dat mensen verloren gaan

Enige tijd geleden kreeg ik een vraag over een aantal Bijbelteksten, die (uit hun context geplukt) leken te duiden dat allen behouden worden. Alle mensen; niemand uitgezonderd. Ik behandel de betreffende verzen hieronder één voor één.


Eerste vers

”De HERE is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, HERE…” Psalm 145:9-10

Het wordt duidelijker als je hierna ook doorleest:

“De HERE is voor allen goed, en zijn barmhartigheid is over al zijn werken. Al uw werken zullen U loven, HERE… uw gunstgenoten zullen U prijzen! Zij zullen van de heerlijkheid van uw koningschap spreken en van uw mogendheid gewagen, Om de mensenkinderen zijn machtige daden te verkondigen en de luisterrijke heerlijkheid van zijn koningschap”. (t/m vers 12)

Twee categoriëen

We zien hier het verschil tussen ‘Zijn werken’ (Gods schepping) en ‘Zijn gunstgenoten’ (God’s vrijgekochten door de Heer Jezus). De schepping leeft in opstand tegen God, maar Gods barmhartigheid is groot: het offer van de Heer Jezus Christus is bedoeld (en voldoende) voor de hele schepping! Zij, die dit offer aannemen zijn Gods gunstgenoten geworden.

Gods wraak

Op een dag echter komt Gods wraak over de wereld die onberouwelijk is. (die het offer van de Heer Jezus blijft afwijzen) Dan zal de Heer Jezus 1000 jaar regeren als de Koning der koningen en daarna komt het oordeel over de grote Witte Troon. De doden (zij die het offer van de Heer Jezus hebben afgewezen en die derhalve niet in het Boek des Levens staan, worden in de poel des vuurs geworpen. (Openbaring 20:11-15)

“Dan zal elke dode de knie buigen voor de Here God en Hem erkennen. Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven. Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.” Romeinen 14:11-12 De dode mens die uiteindelijk de knieën buigt zal moeten erkennen dat God de Schepper is van hemel en aarde. Die mens zal zelfs God loven. Ok: de knieën buigen en God loven dat betekent: ….? Dan vergeeft God toch de mens? Nee, de mens zal rekenschap af moeten leggen en dienovereenkomstig berecht worden.

Degene die te laat voor Hem buigt
en Hem te laat erkent wordt weggezonden

Als de mens God erkent en zich buigt voor Zijn wil; Hem zelfs looft en prijst, dan is die mens toch behouden? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Kijk maar wat de Heer Jezus zegt tegen sommigen: “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid”. Mattheus 7:21-23 Alleen zij die in de eniggeboren Zon van God geloven en door Hem wedergeboren zijn gaan niet verloren maar hebben het eeuwige leven. (Joh.3:16)

Nog zo’n vers

“Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.” Joh. 3:17 ‘Zie? De wereld, de hele wereld(!) wordt door Hem behouden. Hier staat het!’ Lees echter even door: “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.” Joh.3:18 Nee, niet de hele wereld; alleen zij die ‘in Hem geloofden’!

De smalle weg

Wij mogen onszelf aan de Heer Jezus overgeven: “Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden”. (vers 7) Dit geldt voor ‘een ieder’. De mens die dit doet gaat behoren tot ‘de uitverkorenen. Wil je komen? Je bent meer dan welkom! Door Hem (de Heer Jezus) kunnen wij door de enge (smalle) poort gaan: “Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.” Helaas zien we dat velen niet de juiste Weg kiezen: de Heer Jezus, die zei “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”. Heel Mattheus 7 gaat over de vrucht, die de mens draagt. En aan de vrucht zal men de mens herkennen. De Heer Jezus vertelt ons de voorbeelden van de dwaze en de wijze man. De Heer Jezus Zelf is de Rots; wiens leven op Hem werd gebouwd diens huis staat vast. Maar hij, die zijn huis bouwt op zand verwerpt de Rots ‘…en zijn val was groot.’

Buitenstaanders binnen de Gemeente

Er zullen dus mensen zijn die alleen in naam Jezus volgden (‘ik ben lid van die of die gemeente’, of ‘ik geloof wel dat God bestaat ja’: zomaar enkele voorbeelden) Maar zij zijn niet wederomgeboren. Zij namen het grote offer van de Heer Jezus niet aan. En de Heer Jezus stuurt hen weg.

Bewoners van het Nieuwe Jeruzalem en de buitengeslotenen

Lees Openbaring 21 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het Nieuwe Jeruzalem. We lezen hier even over die prachtige stad en lezen in vers 7 en 8 dan wie er wel en wie er niet binnen komen: “Wie overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood”. We zien hier heel duidelijk dat niet elk mens behouden is; niet iedereen komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde binnen of het nieuwe Jeruzalem!


Tweede vers

”Want Ik heb gezworen bij Mij zelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.” Jesaja 45:23

Argument vragensteller: elke knie zal buigen; dat betekent dat uiteindelijk iedereen Jezus zal volgen?

De verzen ervoor en erna

Aan dit vers gaat een veelzeggend vers vooraf: “Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.” Hier geeft de Here God de voorwaarde aan: ‘kom tot Mij en laat u verlossen’! Na vers 23 gaat het verder met: “Alleen bij de Here, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen; maar beschaamd zullen staan allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn; In de Here wordt het gehele nakroost van Israel gerechtvaardigd en zal het zich beroemen.” Gerechtigheid en sterkte voor wie tot Hem komen, ‘beschaamd zijn’ voor hen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. (en een speciale belofte voor Israël: het gehele nakroost van Israël zal worden gerechtvaardigd! Zij zullen ‘een nieuw hart in hun binnenste’ krijgen!


Derde vers

“…opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!” Filipp. 2:10-11

Lees verder

Dit gaat verder met de verzen: “Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.” Je ziet: ook hier geen vanzelfsprekende genade, maar er is genade door de Heer Jezus Christus en wie in Hem blijft is behouden.De grootte en zwaarte van Christus’ offer

Het offer van de Here God, Die zijn eigen geliefde Zoon doodgemarteld wist aan het kruis, zodat de schepping behouden kon worden (kàn; de Heer Jezus maakte het mogelijk) heeft het aller aller grootste offer gebracht. Het was zó erg dat de Here God niet kon toekijken en de Heer Jezus uitriep: “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” De mens Jezus hing aan het vloekhout, beladen met de zonden van de mensheid. Hij bracht het offer voor een ieder. Maar niet een ieder zal dit aannemen. Een kado is pas van jou als je het aanneemt; niet als het aangeboden wordt. Als je nadenkt over de grootte van dit offer, is het dan logisch dat zij, die dit offer afwijzen omdat zij menen dat zij de Heer Jezus niet nodig hebben, omdat zij het niet geloven of om welke reden dan ook, dat de Here God in een later stadium zou zeggen ‘nou vooruit; ook jullie zonden zijn vergeven’. Dat zou betekenen dat het offer van de Heer Jezus niet noodzakelijk is. Waarom zou Hij dit enorme offer dan nog gebracht hebben?

Hij bracht het offer voor een ieder.
Maar niet een ieder zal dit aannemen.

Maar.. God is liefde..?

Dit is een argument wat vaak gebruikt wordt: als God liefde is, hoe zou Hij dan mensen naar de hel kunnen sturen? In de eerste plaats gaat deze uitspraak voorbij aan de andere eigenschappen van de Here God: Hij is Liefde en Genade, maar Hij is ook Heilig, Hij is Gerechtigheid en Hij is een verterend vuur. “Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!” Hebr. 10:31 In de tweede plaats: de mens die niet bij God wil horen en het offer van genade afwijst, behoort niet bij God en behoort derhalve in de afwezigheid van God (Licht) nu het duister toe, het tandengeknars en de vreselijke uitzichtloosheid van de hel. Niemand ‘verdient’ de hemel: wij mogen er komen, alleen uit onverdiende genade. Die moeten we dan wel aannemen!

nog een voorbeeld

Nog een voorbeeld van een vers wat vaak uit het verband wordt gehaald: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en (allen) worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”. Romeinen 3:23-24 Ook dit vers moeten we in het juiste verband lezen, te beginnen met vers 21: “Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.” Romeinen 3:21-26

Alverzoening: gevaarlijk

De leer van de alverzoening heeft een gevaarlijke zijde: zij, die het offer van de Heer Jezus kennen maar Hem niet in hun leven als hun Heiland en Verlosser willen aannemen, kunnen op grond van het idee van de alverzoening gerustgesteld worden en denken dat ze uiteindelijk toch wel gered worden. Zo zou zo iemand de hel in kunnen gaan! De Heer Jezus sprak vaak over de hel en Hij waarschuwde er vaak voor. Laten we ervoor waken dat waar de Bijbel zo duidelijk stelt dat niemand tot de Vader komt dan door Zijn Zoon Jezus Christus, dat wij dan een andere weg zouden wijzen…

“En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.”Matth. 10:28

”Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen.” 2 Petrus 3:7

Voor eeuwig!

Ik hoop dat ik een beetje heb kunnen verhelderen waarom ik geloof dat aannemen van de genadegift de enige voorwaarde is om behouden te worden en -dus- dat zij die die enorme gift afwijzen, hun behoudenis voor eeuwig afwijzen.

Reacties zijn gesloten.