Genesis: de Bijbel in 1 boek

[note]

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is…

Jesaja 46 vers 10

[/note]

Genesis is het ‘boek van het begin’. Genesis betekent ook letterlijk ‘het begin’. Als we bovenstaande tekst letterlijk nemen zou dat betekenen dat we in Genesis alles, van begin tot afloop zouden kunnen vinden. En (in aanleg) is dat ook zo.

Hoofdstukken

1 – 11 van onschuld tot oordeel

De eerste elf hoofdstukken van Genesis gaan over het menselijk geslacht, vanaf de schepping van Adam en Eva die in onschuld (zondeloos) leefden in de hof van Eden, tot het moment waarop de mens werd verstrooid over de hele aarde door de spraakverwarring bij de toren van Babel. Deze elf verzen geven weer wat in Prediker 7 vers 29 staat: ‘Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God de mensen recht gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen.’ Die ‘bedenkselen, uitvindingen, technologische ‘vooruitgang’ waardoor de Here God verzuchtte: ‘Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.’ Het zijn die ‘bedenkselen’ die de gevallen mens van God verwijderen, zoals we in onze hedendaagse technologische maatschappij goed kunnen zien. De mens kan het zelf wel; heeft God niet nodig…

Elf is het Bijbelse getal wat verband houdt met veroordeling. De elf geeft ook aan de overtreding van de tien (geboden) Wat in onschuld begon eindigde in oordeel. Als we deze elf hoofdstukken vergelijken met Openbaring zes t/m 16 (na de opname van de gemeente) dan zien we in die hoofdstukken de oordelen van de zeven jaar van de grote verdrukking. Er zijn dus elf hoofdstukken in Genesis die gaan over het begin en de val van de mens en in Openbaring zijn er elf die gaan over het oordeel van God over de mens.

12-23 Het tijdperk van de wet

Wat volgde er na de eerste elf hoofdstukken van Genesis? De roeping van Abraham als de vader van het Hebreeuwse volk, het volk wat God koos om Zijn glorie aan de gevallen mensheid te laten zien. De volgende twaalf hoofdstukken behandelen het leven van Abraham. Hij was de vader van Isaäk, die de vader was van Jacob, die weer de vader was van twaalf zonen, die uiteindelijk de twaalf stammen van Israël vormden. Deze twaalf hoofdstukken gaan dus over het ontstaan van de twaalf stammen van Israël. We vinden Israël hier levend onder de wet, waar onder de twaalf stammen zo’n 1.500 jaar leefden.

24 – 28 Het tijdperk van de Genade

Wat volgt er na het tijdperk van de wet in God’s plan voor de eeuwen? Het tijdperk van de genade. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Johannes 1 vers 17 Deze vijf hoofdstukken gaan over het leven van Isaäk. Isaäk was een type van Christus, zoals we kunnen lezen in Genesis 22. Isaäk was het kind van Gods belofte en hij geeft de genade van God weer in zijn leven. (Galaten 4:22-31 en zie ook Romeinen 9)

29 – 35 Het tijdperk van Jacobs benauwdheid en terugkeer naar God

Wat volgt er na de periode van Genade in God’s plan voor de eeuwen? De zevenjarige periode van de grote verdrukking. ‘Zeven’ is het Bijbelse nummer voor compleetheid of completering.

Deze zeven hoofdstukken be-handelen het leven van Jacob, de vader van de twaalf stammen van Israël, door de Bijbel vaak genoemd ‘het zaad van Jacob’en ‘de zonen van Jacob’. De hoofdstukken gaan over de vlucht van Jacob naar een heidens land waar hij een ‘tijd van Jacobs benauwdheid’ meemaakte en waar hij een harteloze, inhalige meester moest dienen. De hoofdstukken maken ook melding van hoe God Jacob liet terugkeren naar zijn eigen land, waarbij hij worstelde met God gedurende de nacht, uiteindelijk komend naar de reddende kennis van de Here God, zodat ‘de God der vaderen’ hier ‘de God van Jacob’ werd.

In hoofdstuk 33 lezen we dat Jacob zich verzoend met Esau, die met een dochter van Ismaël getrouwd was. Dina, een dochter van Jacob werd verkracht en doordat haar broers Simeon en Levi wraak namen, zei Jacob tegen hen: ‘Gij hebt mij in het ongeluk gestort door mij in een kwade reuk te brengen bij de inwoners van dit land’. Heeft de Here God niet gezegd dat Israël gehaat zal worden door alle natiën?

In hoofdstuk 35 keren Jacob en zijn familie terug naar Beth-el Genesis 12:8 (het huis van God) waarmee ze de terugkeer van het Joodse volk naar de God van Abraham typificeren.

36 de vijanden van Israël

Wat gebeurt er aan het einde van de grote verdrukking in Gods plan der eeuwen? De vijanden van Israël, van God en Zijn kinderen zullen worden vernietigd. Wie zijn deze vijanden?

Hoofdstuk 36 gaat over Esau, de tegenstander van Jacob en van God Zelf (Maleachi 1 vers 3-4: ‘Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven .… men zal het noemen: gebied der goddeloosheid, en: het volk waarop de HERE voor eeuwig toornt.’) Esau had zich door zijn huwelijk met het geslacht van Ismaël vermengd, waardoor Esau’s nakomelingen vandaag de dag verwantschap hebben met de Arabische moslims in het hedendaagse Midden-Oosten. En deze landen hebben een enorme haat tegen Israël.

Nummer 36 is het Bijbelse nummer voor ‘vijand’. Toeval (?): als je alle nummers vanaf 1 tot en met 36 bij elkaar optelt krijg je 666. (tel maar na)

37-50 verzoening en verlossing

Wat gebeurt er uiteindelijk aan het einde van de grote verdrukking? Het restant van Israël komt tot verzoening en de reddende aanvaarding met de Heer Jezus Christus. Zacharia 12:10-14 Deze veertien hoofdstukken gaan over Jozef, één van de meest bekende types van de Heer Jezus. We lezen in deze hoofdstukken hoe Jozef werd gehaat en verraden (verkocht) door zijn eigen broeders, net zoals dat met de Heer Jezus gebeurde. We lezen hoe Jozef naar een heidens land ging en daar een groot man werd. Zo werd Christus, hoewel verworpen door Zijn volk, een ‘groot man’ onder de heidenen. Maleachi 1 vers 1: ‘groot is mijn naam onder de volken, zegt de HERE der heerscharen’.

Jozef voorzegde de zeven jaren van hongersnood en tegenslag. De Heer Jezus voorzegde de zeven jaren van de grote verdrukking. Maar.. Jozef verzamelde vóór dat de zeven jaren van hongersnood begonnen, al het koren van de velden. De inzameling van het ‘koren’ nu, aan de vooravond van de grote verdrukking, staat spoedig te gebeuren!

Deze hoofdstukken zijn veertien in totaal. Veertien is het Bijbelse getal voor ‘verlossing’. Deze hoofdstukken geven een profetisch beeld van Israëls toekomstige verlossing door het (uiteindelijk) aanvaarden van hun Messias.

Geheel Genesis: van jaar nul naar het Jubeljaar!

Genesis bevat vijftig hoofdstukken. Het getal vijftig vinden we terug in het Jubeljaar. Leviticus 25 vers 10: ’Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren.’ Tijdens het komende Messiaanse Koninkrijk zal de verloste mensheid uiteindelijk worden bevrijd van zonde en dood en het glorieuze eeuwige Koninkrijk Gods binnen gaan. Daniël 2 vers 44 ‘Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid’.

Hoor jij er al bij?

Onze grote en genadige God verklaart, in type en voorafschaduwing, ‘van den beginne de afloop’ in het boek Genesis. Het hele Goddelijke plan staat in het eerste boek van de Bijbel. Niemand anders is in staat om zo’n boek te schrijven en mensen, koningen, landen en zelfs vijanden in de hele menselijke historie te gebruiken om het tot uitvoering te brengen. We hebben een geweldige God! Als je een kind van God bent, prijs dan Zijn Naam en geef Hem eer! Hij is de Almachtige God en naast Hem is geen andere God. Laat de aarde vervuld worden van Zijn eer en glorie!

Hoor jij er (nog) niet bij?

Ben je geen kind van God neem dan dit moment om je te richten op de Heer Jezus, die ook voor jou de weg vrij maakte om tot God te komen. Johannes 14 vers 6: ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ De genadetijd eindigt binnenkort en jouw gelegenheid om Christus aan te nemen als jouw Verlosser kan snel verdwijnen. Geloof in de Heer Jezus en je zult gered worden! Handelingen 16:31 En de Heer Jezus Zelf zei: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie naar mijn woord luistert, wie Hem gelooft die Mij gezonden heeft, bezit eeuwig leven. Voor hem is er geen oordeel meer: hij is al overgegaan van de dood naar het leven.’ (Johannes 5 vers 24)

Zul je Gods Woord vandaag geloven? Wil je nederig worden voor de Heer Jezus en Hem jouw zonden belijden? Hier en nu? Ik hoop en bid dat je het doen zult, want ik wil je graag zien als de Heer Jezus ons binnenkort komt halen, als hij de oogst binnen haalt voor de grote verdrukking begint! Als ik je kan helpen, mail me dan! Mijn mailadres staat linksbovenaan, bij ‘contact’. God zegene je!

Met dank aan Fr. Riley

Reacties zijn gesloten.