de twee getuigenissen

“Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Maar ik vraag: hebben zij het dan niet gehoord? Zeer zeker: Over de ganse aarde is hun geluid uitgegaan en tot de einden der wereld hun woorden.”

Romeinen 10 vers 17-18

The Mazzarôth

De WAT? Dit is wat de meeste mensen zeggen als iemand de Mazzarôth noemt. Dit begrip is onbekend, hoewel het (in de Statenvertaling) voorkomt in de Bijbel. Om precies te zijn in Job 38 vers 32 ‘Kunt gij de Mazzarôth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden?’ De NBG vertaling gebruikt hedendaagse woorden: ‘Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?’ Het woord Mazzarôth is een vertaling van het Hebreeuwse woord “mazzarot” en dit woord betekent letterlijk: ‘de twaalf tekens van de dierenriem’ oftewel: de sterrenbeelden.Dierenriem

Bij de woorden ‘dierenriem’ en ‘sterrenbeelden’ gaan bij Christenen allerlei alarmbellen rinkelen. Immers, deze woorden roepen associaties op met astrologie, het occulte en zelfs hekserij.

De dierenriem beschreven

Het verhaal van de bekering van Abraham staat in Genesis 15. In die tijd was Abr(ah)am 75 jaar oud en hij had Ur der Chaldeëen verlaten in antwoord op Gods oproep in Genesis 12 vers 1. Genesis 15 vers 1-7:

Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn. En Abram zeide: Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliëzer zijn. En Abram zeide: Zie, mij hebt Gij geen nakroost gegeven, en nu moet een onderhorige mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. En Hij zeide tot hem: Ik ben de HERE, die u uit Ur der Chaldeeën heb geleid om u dit land in bezit te geven.

Abram had als verloren mens gezocht naar de wil van God voor zijn leven. In bovenstaand Bijbelgedeelte openbaart God Zichzelf aan de zoekende Abram in een visioen. De reden hiervoor was Abram’s klacht dat hij geen zoon had om aan hem de zegeningen die de Heer hem had beloofd (omdat hij Ur achter zich had gelaten) over te geven. De Here God liet Abram omhoog kijken naar de nachtelijke hemel. En de Here zei tot Abram: ‘..Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt..’ De twee onderstreepte woorden komen van het Hebreeuwse woord ‘sapar’ en de letterlijke betekenis ervan is: ‘beschrijven, schrijven, verkondigen’. Met andere woorden: de Here God zei Abram de sterrenhemel te beschrijven; te vertellen wat hij daar in zag.

Geestelijk inzicht

Hiervoor was geestelijk inzicht nodig. En geestelijk inzicht komt van de Heer Jezus, of, in het geval van Abram, door geloof in Gods belofte om de Messias te zenden in de wereld. 1 Korintiers 2 vers 11-16 en Romeinen 10 vers 17 En Abram werd in staat gesteld te begrijpen wat hij zag, want Abram geloofde in God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15 vers 6 Op dat moment begreep Abram wat hij zag en hij kon de “Mazzaroth”, de constellatie van de hemel begrijpen. Want in de dierenriem sterrenbeelden onthulde God aan Abram en de hele mensheid Zijn Plan voor de Eeuwen.

Een tweevoudig getuigenis

In Romeinen 10 vers 18 zegt Paulus dat de mens geen excuus heeft omdat er twee openbaringen van Gods waarheid zijn en twee vormen van God’s Woord beschikbaar zijn voor de mens. De ene vorm is God’s Woord, de Bijbel. Hoewel het meest verkochte boek aller tijden zijn er helaas toch mensen die de Bijbel kunnen lezen, maar het niet willen. Deze ongelovige mensen hebben willens en wetens ervoor gekozen om onwetend te zijn van de enige weg tot verlossing. Matteus 7 vers 13-14 De andere vorm is God’s openbaring die is geschreven in de sterren.

Psalm 19 vers 1-14 beschrijft beide openbaringen.

Het Evangelie in de hemelen

De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht. Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen: toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. – Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon, die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen. Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.

Het Evangelie in het Woord van God

De wet des HEREN is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des HEREN is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. De bevelen des HEREN zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des HEREN is louter, het verlicht de ogen. De vreze des HEREN is rein, voor immer bestendig; >de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja, dan honigzeem uit de raat. Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning. Afdwalingen – wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij. Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.

Hier wordt uitgelegd aan de mens dat de Here God twee krachtige getuigenissen voor de mens heeft waarin God Zichzelf aan de mens openbaart. Beide getuigenissen gaan in perfecte harmonie samen. “Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.” Psalm 119 vers 89

Satanische vervalsing

Vanaf de Hof van Eden begon satan om de waarheid van Gods Woord in twijfel te trekken en in discrediet te brengen. En tot op de dag van vandaag gaat hij daarmee door. En vanaf het moment dat de Here God aan Abram de? “Mazzaroth” [Zodiac] uitlegde is satan bezig om de ware boodschap van deze openbaring te vervalsen en onbetrouwbaar te maken. Door de eeuwen heen heeft hij betekenissen toegekend aan de sterrenbeelden die in directe tegenstelling zijn met de tekenen die God aan Abram (de mens) gaf.

De satan kreeg de hele wereld (en vele gelovigen!) zelfs zo ver, te geloven dat hij de auteur is van de zodiac sterrenbeelden en dat het slechts geestelijk kan worden verstaan door heidense, occulte of satanisch geïnspireerde mensen. De boze heeft miljoenen mensen om de tuin geleid en hen afgehouden van de boodschap van het Evangelie, zoals die aan de hemel is te zien.

Waar te beginnen?

Velen zullen denken: ‘stel, dat dit kan… Dan kom je wel een probleem tegen, want de zodiac is een cirkel zonder begin of einde; waar zou je moeten beginnen?’

Jozefs getuigenis

Iedereen kent wel het verhaal van Jozef, die door zijn broers werd verraden en verkocht als slaaf waarna hij in Egypte terecht kwam. In de Bijbel lezen we hoe Jozef uiteindelijk een heerser werd in Egypte. Vandaag de dag zijn er velen die deze geschiedenis naar het land der fabelen verwijzen. Jozef wordt namelijk niet één keer genoemd in de kronieken van het oude Egypte en bij archeologische opgravingen is er niets gevonden met zijn naam er op.

Joodse aanwezigheid ontkend

Laatst las ik een krantenartikel, dat in Irak het graf van de profeet Ezechiël wordt ontdaan van alle Joodse inscripties. In Iran loopt het graf van Mordechai en Esther gevaar. En het Joodse volk heeft een compleet ford om het graf van Rachel in Bethlehem moeten bouwen om te voorkomen dat de palestijnen het zullen vernietigen. Evenzo worden andere Joodse graven door palestijnen vernield. Gevonden artefarcten op de tempelberg, die de Joodse claim dat daar hun tempel stond ondersteunen, worden vernietigd. Het is de bedoeling om de Joodse aanwezigheid in het verleden te ontkennen door de bewijzen ervan weg te halen of te vernietigen. Houdt dit even in gedachten.


De grote pyramide

Archeologen struikelen al eeuwen over de twee grootste monumenten in Egypte zonder te beseffen wat ze werkelijk zijn. De eerste is de welbekende pyramide van Cheops. Wie was Cheops? Hierover bestaat geen eenduidigheid. Zelfs in de oude archieven is er onenigheid over deze figuur. Josephus, een vroege Joodse geleerde en historicus schrijft in zijn boek ‘Josephus antiquities of the Jew’ (boek 1, pagina’s 35 en 36) dat het Seth was, de zoon van Adam, die deze piramide bouwde in het land Egypte. Zelf ga ik er van uit dat deze Joodse historicus uit het verre verleden het juist had. Dat betekent dat deze piramide de zware verwoestingen van de zondvloed heeft overleefd.

De Sphinx

Maar er is een ander groots monument waar overheen gekeken wordt, misschien omdat het zo bekend is. En dit monument staat bekend als de ‘sphinx’. Volgens archeologen is de sphinx niet zo oud als de grote pyramide. Met andere woorden: de sphinx is gebouwd na de zondvloed. Maar waarom? Opnieuw bestaat hierover geen eensluidende uitleg. Niemand weet precies wie het bouwde en waarom.

Willem van Oranje? Nee sorry, nooit van gehoord

We lezen in het Woord van God, in Exodus 1 vers 8 ‘een koning, die Jozef niet gekend had’. Is dat niet wonderlijk? Een land, wat zijn voorouders vereert en wat een nauwgezette geschiedschrijving kent (toen al) daarvan weet de koning na vier eeuwen niet meer wie zijn voorganger was?? Dat is net alsof een Nederlandse staatsman zegt: ‘Willem van Oranje? Nee, spijt me. Nooit van gehoord’. Het is volkomen ondenkbaar dat de farao niet wist wie Jozef was. Als we de Hebreeuwse tekst erbij nemen zien we dat er eigenlijk ook staat dat deze nieuwe koning Jozef eigenlijk niet WILDE kennen; hij weigerde om ook maar iets te erkennen van Jozef of zijn volk de Israëlieten. Daarom deed deze koning alles wat in zijn macht was om de nagedachtenis van Jozef te vernietigen. (klinkt bekend?)

En daarom zeggen archeologen dat het zo vreemd is dat er niets over Jozef te vinden is. Dit gebeurde overigens vaker in Egypte. Een hooggeplaatste die in ongenade was gevallen, daarvan werden inscripties e.d. weggehaald, zodat bij de wederopstanding van de dode gebalsemde farao niemand zou weten wie hij was. Een naamloze, een verschrikkelijke straf….

De dans ontsprongen

De sphinx echter was een monumentaal stuk architectuur en het droeg niet Jozefs naam, dus dit bleef staan. Want, hoewel archeologen vandaag de dag flink van mening verschillen wie het bouwde en waarom: de sphinx is een directe heenwijzing naar de uitleg van de dierenriem. Het is een enorm gevaarte wat op het woestijnzand ligt en het heeft het lichaam van een leeuw en het gezicht van een vrouw. Wat wordt hiermee bedoeld?

De sleutel

De sphinx is de sleutel tot het verstaan van de “Mazzaroth” [Zodiac] sterren. Want om te weten waar in de dierenriem we moeten beginnen, kijken we naar de sphinx. Dit standbeeld werd gemaakt tot eer en glorie van God en (zoals ik geloof) door Jozef! Want zijn overgrootvader ontving het geheimenis van de sterren en van vader op zoon werd dit overgegeven. Ook Jozef gaf het over en hij was de enige die dit geheim in de sphinx kon leggen, zodat toekomstige generaties zouden zien waar Gods plan in de sterren begint en (vanzelfsprekend) waar het eindigt.

Het hoofd van de shpinx verwijst naar het sterrenbeeld Maagd. Dit sterrenbeeld wordt vaak weerrgegeven als de maagd, liggende, hulpeloos. De zonde is de wereld binnengekomen via de slang en overgebracht op Eva, de vrouw. Omdat zowel Adam als Eva zondigden en daarmee in opstand kwamen tegen God, liet satan hen na zijn valstrik achter als gevallen mensen, onder de vloek van de zonde. In deze studie ga ik verder niet in op uitleggingen van de sterrenbeelden, dat zal ik volgende week als apart onderwerp nemen. Het is een boeiende studie die eindigt met de Leeuw van Juda, triomferend samengekomen bij Zijn bruid, precies zoals de sphinx het voorstelt.

Hoe te leven als kind van God

Als je het getuigenis van het Woord van God wilt leren begrijpen, dan is het goed om Spreuken 2 vers 7 te lezen: Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. En hoofdstuk 3 vers 5-7 Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Deze verzen helpen je om de goede houding aan te nemen bij het bestuderen van het Woord van God en om de schatten te ontdekken die de Here God daarin ook voor jou heeft verborgen. Eer aan God, omdat hij dingen verbergt (spreuken 25 vers 2)

Oproep

Laat elk kind van God, nu we de eindtijd zo dicht genaderd zijn, Gods Woord bestuderen, bidden getuigen zodat je geliefden, vrienden en kennissen bij de Heer Jezus mag brengen zolang je er nog tijd voor hebt. Zorg dat je je straks, als je voor de Rechterstoel van Christus staat, niet hoeft te schamen en je met neerhangend hoofd daar staat. Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 1 Johannes 2 vers 28

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Efeziers 3 vers 20-21

volgende week: het Evangelie in de sterren

Reacties zijn gesloten.