een profetische verspreking

In Johannes 11:49 lezen we hoe de hogepriester Kajafas zei, dat het beter was dat één man zou sterven voor het volk in plaats dat de hele natie zou moeten lijden. Onbewust profeteerde hij, dat de Heer Jezus de straf voor de zonden zou dragen. Onbewust en zeker onbedoeld: hij was zeker niet van plan om iets profetisch te zeggen, maar God gebruikte zijn ‘verspreking’ zodat iedereen wist dat de Heer Jezus de straf voor de zonden zou dragen.

In onze dagen

Bij het eerste presidentiële debat was het Hillary Clinton die ook zo’n verspreking maakte. Ze zei aangaande Iran: “toen ik Minister van Buitenlandse Zaken was, had Iran nog maar enkele weken nodig voor het verzamelen van het laatste restje materiaal zodat zij op het punt stonden om een kernbom te ontwikkelen.” Verbazingwekkend dat zij dat zei want dat was toegeven dat Iran niet alleen in staat was om een kernwapen te produceren, maar dat ze dat ook inderdaad van plan waren. (iets wat de Amerikaanse regering altijd in alle toonaarden heeft ontkend) Trump reageerde op de uitspraak van Clinton met de opmerking dat het enige grote probleem wat deze wereld heeft, kernwapens betreft. “Geen ‘global warming’ zoals u en de president (Obama) denkt.”

Vier maal een verspreking

Hillary Clinton kwam vier maal in de debatten terug op de Iraanse kernbom-dreiging met een (door haar onbedoelde profetische) verspreking: “we hebben het deksel er op gedaan.” Hiermee heeft ze misschien wel onbewust en onbedoeld één van de grootste mysteries in profetieën vervuld en dat is te vinden in Zacharia 5

“Wederom sloeg ik mijn ogen op, ik zag toe en zie, een vliegende boekrol. Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Ik antwoordde: Ik zie een vliegende boekrol, die twintig el lang en tien el breed is. Toen zeide hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaat over het ganse land: volgens deze wordt ieder die steelt, van dit ogenblik af weggevaagd en volgens deze wordt ieder die [vals] zweert, van dit ogenblik af weggevaagd. Ik heb die doen uitgaan, luidt het woord des Heren der heerscharen, en hij komt tot het huis van de dief, en tot het huis van hem die bij mijn naam vals zweert, en hij overnacht in zijn huis en vernietigt het, zowel zijn houtwerk als zijn stenen. Hierop kwam de engel die met mij sprak, nader en zeide tot mij: Sla toch uw ogen op en zie, wat daar naar voren komt. Ik vroeg: Wat is dat? Hij antwoordde: Dat is een efa, die daar naar voren komt. Hij vervolgde: Zo zien zij er uit in het ganse land. En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa. En hij zeide: Dat is de goddeloosheid. Toen wierp hij haar in de efa neer en wierp het loden gewicht op de opening daarvan. Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde. Toen vroeg ik de engel die met mij sprak: Waarheen brengen zij die efa? Hij antwoordde mij: Naar het land Sinear, om daar voor haar een huis te bouwen. Is dit gereed, dan zetten zij haar daar op haar plaats.”

Een vrouw in een efa?

Dit is een profetie waarop velen hebben gestudeerd en veel over is geschreven. (zie ook ‘de vliegende boekrol’) De boekrol zal wegvliegen en ‘uitgaan over het ganse land’. ” En zie, het loden deksel werd opgelicht en daar zat een vrouw in de efa.” (vers 7) Deze vrouw is slechtheid, goddeloosheid, geworpen in het midden van de efa (inhoudsmaat 10 omer = 40 kg of 40 ltr, verwijzend naar de boekrol) En deze ‘slechtheid’ wordt afgedekt met een loden deksel. Er is (zoals mevrouw Clinton zei) ‘een deksel opgedaan’. Vervolgens wordt de boekrol tussen hemel en aarde weggevoerd naar een huis wat ervoor gebouwd werd in Sinear (Babylon). Daar is de plaats van die boekrol. Het oude Babylon was gelegen in de gebieden van Irak en Saoudi Arabië.

efa

één klinker

Waar spreekt de Bijbel hier over? Hebreeuws wordt geschreven vrijwel zonder klinkers. (dt lkt vrmd mr j knt dt gwn lzn…) Er is een woord in Zacharia hoofdstuk 5 wat in het Hebreeuws is ‘Ishshah’ en wat is vertaald met ‘vrouw’. Er is echter een ander woord welke is nauw is verwand aan dit woord en dat zou de betekenis en de traditionele interpretatie van de Schrift veranderen. Bovendien wordt dan de tekst zinvol. In plaats van Ishshah (vrouw, echtgenote) is er Ishsheh (vuur, vuuroffer) (zie Strong concordantie H800-802) Dus de boekrol bevat 40 liter/kilogram en in het midden is geen vrouw, maar een vuur. Dan wordt ook dit gedeelte duidelijker: “twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde.” wordt dan (vrij vertaald in mijn eigen woorden) “twee vuren die konden vliegen droegen de efa weg tussen hemel en aarde.” Wordt hier het mondingsvuur van raketten beschreven?

kernwapen

Dit vuur is een door en door slecht vuur. Ik kan me hierbij niets anders bedenken dan een kernkop op een raket waarbij Uranium in contact komt met Plutonium en het kernwapen explodeert. Hoe ziet uranium er uit? Op de afbeelding zie je het: een ronde, loden plaat. Of deksel zo je wilt. De Bijbel zegt dat er een slecht vuur in zit wat wordt afgedekt met een loden plaat. Hillary Clinton zei het vier maal: zij deed het deksel erop. De kernkop van Uranium. En dit slechte vuur is wat Iran probeerde te bemachtigen. En de Obama, Clinton en Kerry regering sloot zeer slechte nucleaire overeenkomsten met Iran. De sancties tegen Iran werden opgeheven en met het geld dat daarmee vrijkwam ging Iran meteen verder met hun poging om kernwapens te maken. Met een nucleaire bewapening kunnen zij hun aartsvijanden de soennieten bevechten en daarna kunnen ze Israël (en Amerika!) vernietigen. Althans: dat is hun plan.

uranium

Corruptie in de USA

De hoeveelheid corruptie en intriges van Amerikaanse onderhandelaars gaat diep. De dochter van de Amerikaanse hoofdonderhandelaar John Kerry is getrouwd met een Iraniër. De Amerikaanse onderhandelaar heeft dus Iraanse familieleden. Na die ‘deal’ kwam Iran plotseling met de onthulling dat zij ‘zojuist’ hadden ontdekt dat ze over een enorme hoeveelheid uranium beschikken. Het land wat roept ‘dood aan Amerika, de grote satan en dood aan Israël, de kleine satan’ is niets in de weg gelegd bij het ontwikkelen van hun door en door slechte wapen. Obama hielp hen er zelfs mee met meer dan een biljoen dollar contant in buitenlandse valuta die per vliegtuig in Genève aan Iran werd overhandigd. Hoe reageerde Iran op het geld, het opheffen van de sancties en het toestaan dat zij met hun nucleaire programma konden doorgaan? Matigden zij hun toon?

Antwoord van Iran

Op 9 maart 2016 testte Iran een raket die Israël konden bereiken en een kernkop kunnen dragen. Op de raket stond een inscriptie: ‘Israël moet vernietigd worden’. Dat was hun antwoord. De Iraanse ‘deal’ leidde tot een nuclaire race in het Midden Oosten. De UAE (Verenigde Arabische Emiraten) ambassadeur Yousef Al-Otaiba zei tot Obama: ‘uw ergste vijand heeft deze ontwikkelingsvrijheid van u gekregen. Daarmede is dat een recht geworden (verrijking uranium) wat ook uw vrienden willen en wij zullen zeker niet de enigen zijn.” Obama zelf was juist zeer tevreden na het sluiten van ‘de deal’: “de wereld is een stuk veiliger geworden” zei hij. Yeah right!

Gog en Magog

In de Bijbel kunnen we lezen dat de kernoorlog er komen zal. We lezen dat onder andere in Ezechiël 38 en 39. (maar ook in Matteus 24, Openbaring 6 en Zacharia 14) Dit is wat in Ezechiël 38 en 39 wordt voorzegd: er zal een gezamenlijke aanval op Israël komen, vanuit het Noorden, Zuiden, Oost en West. De deelnemers zijn benoemd: Turkije, Iran, Libië en Sudan. De benodigde kernwapens worden aangeschaft of ontwikkeld. Gog (Obama’s geheime leger IS?) en Magog (de Turkse heerser Erdogan) zullen samenwerken. En zij zullen op de bergen van Israël aan hun einde komen.

Hoe ga jij die donkere tijd tegemoet?

De tijd dat de Here God gaat ingrijpen in deze wereld is zeer nabij. We zien de geprofeteerde eindtijd zich ontwikkelen en ook al begrijpen en doorzien we het niet meteen, we zien wel dat er een andere tijd aan komt. Een tijd van oordelen, duisternis en vuur. Als jij dit ook ziet sluit dan vrede met God, die Hij jou aanbiedt door Zijn Zoon Jezus Christus. Neem Hem aan als jouw Verlosser en Heer! De komende oordelen zijn voor hen, die moedwillig in hun zonden blijven; niet voor hen die door het offer van de Heer Jezus zijn vrijgekocht. Als je in Hem gelooft zal Hij jouw zonden van je afnemen en jou eeuwig leven in ruil geven. Dan ontvang je de inwoning van de Geest van God en mag je je Gods kind noemen. Ga niet de komende oordelen in zonder dit goed te overwegen!

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus
Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit
de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden


Romeinen 10:9
Bron: Discover Ministries

Reacties zijn gesloten.