een overzicht van het boek Openbaring (deel 1)

Tegen het einde der tijden zullen er meerdere mensen zijn die aandacht zullen geven aan de profetieën en die sterke nadruk leggen op de letterlijke interpretatie daarvan, hoewel er ? veel geschreeuw en oppositie zal zijn.

Sir Isaac Newton…..1642 – 1727


“? Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.? Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft. Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.”

[warning]

Misschien schrikt de hoeveelheid tekst je af. Het is ook nogal flink wat leeswerk. Toch wil ik je aanmoedigen deze studie rustig helemaal door te lezen. Eerst volgen wat algemene kenmerken van het Bijbelboek Openbaring, daarna een overzicht wat de verschillende gebeurtenissen in een tijdstabel zet (wanneer gebeurt wat) en daarna een uitleg van deze volgorde. Het is fascinerend en als je erdoor heen hebt gelezen zul je blij zijn dat je het hebt gedaan!

‘Zalig zij, die horen de woorden van deze profetie, want de tijd is nabij!’

[/warning]

Openbaring 1 vers 1-3

De Openbaring is niet van Johannes, maar van Jezus Christus

Openbaring (Apokalupsis) betekent ‘onthullen’, ‘openbaren’, ‘bekend maken’. De Openbaring is aan de Heer Jezus gegeven door God de Vader (Johannes 12:48-50) dus Johannes was niet de auteur van dit Bijbelboek. Johannes moest opschrijven wat hem getoond werd in een visioen. Openbaring is daarmee het enige Bijbelboek wat direct door de Heer Jezus aan de schrijver werd gegeven.

Gegeven aan God’s dienstknechten

gegeven aan kinderen van God, werkelijke gelovigen, dus niet gegeven aan hen die verloren gaan. Een Geestelijke waarheid is alleen geestelijk te onderscheiden. 1 Korintiers 2:11-14 ? Johannes 6:45? ? Matteus 16:17
Gegeven om de toekomst te onthullen aan Zijn dienstknechten.? ? 2 Petrus 1:19-21

Een boek van profetie

Op het moment waarop Johannes in zijn visioen dit alles zag, lag alles nog in de toekomst met uitzondering van de introductie: het eerste hoofdstuk.

Een boek van zegeningen

Een speciale zegen voor wie: Leest (anaginosko)? ? betekent “leren; weten”, Hoort (akouo)? ? betekent “horen, luisteren, aandachtig luisteren, Bewaart (tereo)? ? betekent “bewaren, vasthouden, in acht nemen”.


“de tijd is nabij”: dringende aandacht vereist! Tijd (kairos) betekent “vastgestelde tijd”

Het boek Openbaringen is door de Heer Jezus
Zelf verdeeld in drie stukken:

En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

Openbaring 1 vers 17-19

Verleden

Heden

Toekomst

hetgeen gij gezien hebt

hetgeen is

hetgeen na dezen geschieden zal

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2 en 3

Hoofdstuk 4 – 22

________________________ ________________________ ________________________
De persoonlijke bediening van Christus. Zijn dood, begrafenis en opstanding Het tijdperk van genade De opname van de gemeente Openbaring 4
________________________ ________________________ ________________________
Johannes op het eiland Pathmos. De tijd van de kerk De zevenjarige grote verdrukking
________________________ ________________________ ________________________
Johannes’ beschrijving van de Heer Jezus in de hemel. Profetisch vergezicht op de kerken Openbaring 3:22 2 periodes van elk 3½ jaar
________________________ ________________________ ________________________
De opdracht aan Johannes om het visioen op te schrijven en te zenden aan de zeven gemeentes in Azië. De antichrist verkrijgt zijn macht gedurende de eerste helft en zal regeren gedurende de tweede helft
________________________
Het Duizendjarige rijk van Christus
________________________
Gevolgd door het oordeel voor de Grote Witte troon.
________________________
Daarna: nieuwe hemelen en een nieuwe aarde


De brieven aan de zeven gemeenten

Openbaring 2 – 3

Een profetisch overzicht van de Christelijke gemeenten

Gemeente Betekenis van de naam Thema
Efeze Loslaten, ontspannen Afvalligheid
Smyrna Bitterheid Gekastijd
Pergamum Huwelijk Overeenstemming
Tyatira Branden van wierook Afgodisch
Sardes Die ontsnapt Dood
Filadelfia Broederlijke liefde Vernieuwd
Laodicea Oordeel over de mensen Verworpen


________________________________________________________________________

Onderscheid tussen de echte gelovigen en de naamgelovigen

In elke gemeente zijn ware gelovigen geweest die zich niet inlieten met heidense gebruiken of verkeerde zaken. Zulke gelovigen zullen er gelukkig ook nog zijn als de Heer Jezus komt om Zijn gemeente weg te halen van de aarde.
1 Tessalonicenzen 4:13-18 _______________________ Kolossenzen 3:4

De werkelijke gelovigen zullen dan worden opgenomen in de hemel, terwijl de naamgelovigen achter blijven op de aarde, verworpen en uitgespuwd door Christus en gedoemd om door de grote verdrukking heen te gaan.

Gemeente De ware gelovige De naam gelovige
_________________ __________________________________ __________________________________
Efeze “gij zijt niet moede geworden” “de werken der Nikolaïeten”
Smyrna “gij zijt rijk” “een synagoge des satans”
Pergamum “Gij hebt het geloof in Mij niet verloochend” “de leer van Bileam”

“de leer der Nikolaïeten”

Tyatira “deze leer niet hebt en die niet,
gelijk zij zeggen, de diepten
des satans hebt leren kennen”
“Izebel” “die met haar overspel bedrijven” “haar kinderen” (volgelingen)
Sardes “enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld” “gij hebt de naam, dat gij leeft, maar gij zijt dood.”
Filadelfia “gij hebt mijn woord bewaard”

“gij hebt het bevel bewaard om Mij te blijven verwachten”

“sommigen uit de synagoge des satans”
Laodicea “Indien iemand naar mijn stem hoort
en de deur opent”
“omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.”

De beloften aan de overwinnaars in de gemeenten:

Efeze “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is.”
Smyrna “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”
Pergamum “Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt.”
Tyatira “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven.”
Sardes “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.”
Filadelfia “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam.”
Laodicea “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

Plaatsing van de gebeurtenissen in de grote verdrukking

Openbaring 4 vers 1 tot 20 vers 3

Openbaring 1260 dgn 1260 dgn gebeurtenis
Scene 1
Hfdst 4 en 5 Hemelse gebeurtenissen
Hfdst 6 6 van de 7 zegels geopend
Hfdst 7 vers 1-8 144.000 gered en verzegeld
Hfdst 7 vers 9-17 ‘de schare die niemand tellen kan’
Hfdst 8 vers 1-5 7e zegel geopend
Scene 2
de zeven bazuinen
Hfdst 8 vers 6-10 6 bazuinen klinken
Hfdst 11 vers 1-6 dienst 2 getuigen
Hfdst 11 vers 7-10 2 getuigen gedood
Hfdst 11 vers 11-14 2 getuigen opgewekt uit de dood
Hfdst 11 vers 15-19 7e bazuin klinkt
Hfdst 12 vers 1-12 satan nedergeworpen op aarde
Hfdst 12 vers 13-17 Israël vervolgd
Hfdst 13 vers 1-10 eerste beest krijgt macht
Hfdst 13 vers 11-18 tweede beest krijgt macht
Hfdst 14 vers 1-5 144.000 in de hemel
Hfdst 14 vers 6-11 engelen prediken het evangelie
Hfdst 14 vers 12-13 gelovigen gedood om hun getuigenis
Hfdst 14 vers 14-20 oogst van onbekeerbare mensen
Scene 3
Hfdst 15 Gods wraak voorbereid
Hfdst 16 vers 1 Gods wraak voorbereid
Hfdst 16 vers 2-21 Gods wraak uitgegoten (7 schalen)
Hfdst 17 vers 1-10 Geheimenis Babylon
Hfdst 17 vers 11-18 de hoer vernietigd
Hfdst 18 vers 1-24 Babylon gevallen
Epiloog
Hfdst 19 vers 1-16 terugkeer van de Heer Jezus
Hfdst 19 vers 17-21 Armageddon
Hfdst 20 vers 1-3 satan gebonden

Dit waren flink wat overzichten en tabellen. Misschien wat droge kost.. Maar de volgende week leest het een stuk makkelijker! Dan komt er een geschreven (geen overzicht en tabel meer) verklaring van de hierbovenstaande tabel. En dat is bijzonder boeiend! Graag tot volgende week!