Een betrouwbare overheid

“Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid.” Daniël 2:44

De overheid is niet te vertrouwen

Als we zien naar de heersers in deze wereld; in het verleden en in het heden, dan zien we dat zij een politieke en economische puinhoop van het gehele wereldstelsel hebben gemaakt. Een menselijke overheid, ongeacht hoe goed het begint, wordt onvermijdelijk gecorrumpeerd. Waarom? Omdat de mens door de zondeval een slecht, arglistig en verderfelijk hart heeft. (jeremia 17:9) En omdat de gevallen mensheid weigert aandacht te besteden aan de instructies die in Gods Woord worden uiteengezet voor degenen die over andere mensen zullen heersen. Dus het allereerste probleem bij het tot stand brengen van het Koninkrijk van Christus is het opzetten van een regering die absoluut eerlijk en rechtvaardig zal zijn, en die nooit corrupt zal worden.

Wauw! Wat een probleem!

Maar niet voor onze Heer Jezus Christus. Hij begon ongeveer 2000 jaar geleden aan dit probleem te werken en Hij heeft al de oplossing voor het probleem: Hij gaat een regering opbouwen die uitsluitend bestaat uit wedergeboren, met de Heilige Geest vervulde, veranderde en verheerlijkte ‘Zonen van God’. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.” Johannes 3:3 We zien hier hoe de voorwaarde ‘wederom geboren’ door de Heer Jezus Zelf wordt gelinkt aan het Koninkrijk van God.

Trouw wordt beloond

Kijk nu naar de gelijkenissen die de Heer Zelf heeft verteld over het omgaan met de ‘talenten’ en de ‘ponden’. In de gelijkenis over de talenten (Mattheüs 25:14-30) vertelt de Heer de getrouwe dienaren: “over veel zal Ik u stellen”. Evenzo geeft de Heer in de gelijkenis van de ponden (Lukas 19:11-27) de gelovige dienaren gezag over vijf of zelfs tien steden. De Heer Jezus zei in Lukas 16:10 “Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.”

Hij, die mij beoordeelt, is de Heer

Tijdens de Rechterstoel van Christus wordt het leven van elke gelovige bezien. Zijn wij getrouw geweest of niet? 2 Korintiërs 5:10 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.” De Heer verwacht dat de kinderen Gods trouw zijn in het liefhebben en dienen van Hem in dit huidige leven. Als we proberen trouw te zijn aan onze Heiland en Heer, zal het in het eeuwige dividenden uitbetalen. Vanuit de huidige periode van de Gemeente zal de Heer Jezus gelovigen uitkiezen die met Hem in Zijn Koninkrijk zullen heersen. De één over vijf steden; de ander over tien. “Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden (ontvangen) van God.” 1 Korintiërs 4:5

“Is er iemand, die op dit fundament (Jezus Christus) bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.” 1 Korinthiërs 3:12-15

De terugkeer van Christus

”Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.” Mattheüs 24:29-30

Duisternis

De gehele aarde zal in totale duisternis worden gedompeld als de grote verdrukking tot een einde komt, net voor de zichtbare, persoonlijke en heerlijke terugkeer van de Heer Jezus naar de aarde. Tijdens deze periode van totale duisternis over de hele aarde zullen asteroïden roodgloeiend door de hemel schieten en op de aarde storten en ze zullen de vegetatie op de aarde vernietigen en verbranden en alle infrastructuur die er dan nog op aarde is.

Eén keer ons tegemoet en één keer de wederkomst!

Er is een groot verschil tussen het moment van de opname van de Gemeente waarbij de Heer Jezus ons tegemoet komt in de lucht, en de terugkeer van de Heer Jezus naar de aarde aan het einde van de grote verdrukking.

In een oogwenk verdwenen

De opname van de nieuwe verbond gelovigen zal in een oogwenk plaatsvinden; “in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” 1 Korintiërs 15:52 Het zal zo snel gaan dat de wereld die achterblijft er niets van zal vernemen.

Een machtige teugkeer die een ieder zal zien

Maar de werkelijke terugkeer van Christus op de aarde zal plaatsvinden voor de ogen van alle goddelozen die dan nog steeds op de aarde leven. De totale duisternis die over de aarde ligt zal op dat moment vreselijk genoeg zijn voor diegenen die op aarde zijn, maar dan zal een klein punt van briljant licht in de hemel boven de aarde plotseling de duisternis doordringen. Men zal dan met open mond aanschouwen dat Jezus Christus dat glorieuze lichtpunt is en dat lichtpunt zal groter worden als de engelen van de Heer en Zijn verheerlijkte heiligen met Hem zullen verschijnen.

Het glorieuze leger van de Heer

In Openbaring 19:11-14 wordt de letterlijke, lichamelijke en zichtbare wederkomst van de Heer naar de aarde geprofeteerd. In vers 14 lezen we “En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.” Wie zijn deze legers? Deze legers kunnen in twee verschillende groepen worden verdeeld. De Bijbel zegt duidelijk dat wanneer Christus terugkomt naar de aarde Hij vergezeld zal gaan van Zijn engelen. (Mattheüs 16:27 en 25:31; Markus 8:38; 2 Thessalonicenzen 1:7-8) Verder is de Bijbel er ook duidelijk over dat wanneer Christus terugkomt, Hij zal komen “met al Zijn heiligen” die eerder op de aarde leefden. (Zacharia 14:5; 1 Thessalonicenzen 3:13)

Wie zijn die heiligen en hoe herkennen we ze?

Vergelijk de verklaring over hun kleding als “wit en smetteloos fijn linnen” met de beschrijving van de vierentwintig oudsten in Openbaring 4:4 en de kerk en de bruid van de Heer in 19:8. “En zij (deze 24 oudsten) zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde.” Openbaring 5:9-10 De heiligen zijn de kinderen van God, de nieuwe verbondgelovigen, die na de Rechterstoel van Christus zijn beloond voor hun trouw aan de Heer en die heerschappij kregen: zij (wij) zullen met de Heer Jezus Christus regeren!

Moeten wij vechten?

Dit leger van Gods Gemeente komt terug met de Heer Jezus als een bezettingsleger. Er wordt in de profetieën niets gezegd dat dit leger zal vechten. De Heer Jezus Zelf zal de gevechten doen: “Wie is het, die van Edom komt, in helrode klederen van Bosra, die daar praalt in zijn gewaad, fier voortschrijdt in zijn grote kracht? Ik ben het, die in gerechtigheid spreek, machtig om te verlossen. Waarom is dat rood aan uw gewaad, en zijn uw klederen als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden en van de volken was niemand bij Mij, Ik trad hen in mijn toorn en vertrad hen in mijn grimmigheid; toen spatte hun bloed op mijn klederen en ik bezoedelde mijn ganse gewaad. Want een dag van wraak had Ik in de zin en het jaar van mijn verlossing was gekomen. En Ik zag rond, maar er was geen helper; Ik ontzette Mij, maar niemand bood steun. Toen verschafte mijn arm Mij hulp en mijn grimmigheid ondersteunde Mij. En Ik vertrapte volken in mijn toorn, maakte hen dronken in mijn grimmigheid en deed hun bloed ter aarde stromen.” Jesaja 63:1-6

De Heer Jezus, de meest zachtmoedige, vechten?

Wij hebben de Heer Jezus in de profetieën leren kennen als barmhartig en liefdevol en vol genade voor de zondige mens. En hoewel dat beeld absoluut klopt, zal de Heer Jezus in grote toorn ontsteken tegenover de zondige en onbekeerlijke mens. Zijn geduld met de zondaar is niet eeuwig. “..zij (de mensen) zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?” Openbaring 6:16-17 We lezen hier over de toorn van God (gezeten op de troon) en van het Lam (Jezus Christus). In het oude testament lazen we al over de Here God, die strijdt: “En zelf hebt gij gezien al wat de Here, uw God, al deze volken gedaan heeft om uwentwil. Want de Here, uw God, heeft zelf voor u gestreden.” Jozua 23:3 maar ook de Heer Jezus zal strijden: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg.” Zacharia 14:3

Een overheid naar Gods wil

Terwijl de Heer de onverbiddelijke goddelozen op de aarde vernietigt, zal dit leger van de Nieuwe Verbond gelovigen zich inrichten en de posities opnemen die hen zijn toegewezen om te heersen over de volken over de hele aarde. Elke positie van de overheid op de gehele aarde zal worden vervuld door een van de verheerlijkte heiligen van de Heer, die allemaal aansprakelijk zullen zijn voor koning Jezus die uitspraak doet en vanuit zijn troon regeert in de tempel in Jeruzalem. (zie Ezechiël 43) Dan zal het Koninkrijk van God op de aarde gevestigd worden. Het duizendjarig Vrederijk van gerechtigheid en vrede zal zijn aangebroken. Halleluja!

  • Deze regering van verloste heiligen is nu en zal in de toekomst zijn ‘nieuwe scheppingen in Christus’. 2 Korintiërs 5:17

  • Deze regering van verloste heiligen heeft verheerlijkte lichamen ontvangen, zoals het lichaam van onze Heer. Filippenzen 3:20-21

  • Deze regering van verloste heiligen zullen zijn “deelgenoten aan de Goddelijke Natuur” 2 Petrus 1:4

  • Deze regering van verloste heiligen (die momenteel door het vlees beperkt is) zal dan geen moeite hebben om in alle zaken volledig te handelen “in de geest van Christus” 1 Korintiërs 2:14-16

  • Deze regering van verloste heiligen zal dan ‘zondeloos’ zijn en zelfs niet meer in staat zijn om te zondigen! Romeinen 5:1; 1 Johannes 3:9 en 5:18

  • Deze regering van verloste heiligen zal onvergankelijk zijn; zij zullen niet sterven of weggaan. 1 Korintiërs 15:53

Kan er ooit een meer perfecte regering zijn dan deze
die door onze Heer en Verlosser is gecreëerd?


Hoor jij er bij?

Als jij niet door het geloof in de Heer Jezus Christus gered bent ga jij dit allemaal missen! Je zult de wegrukking (Opname) missen; je zult geen verheerlijkt lichaam ontvangen, Filippenzen 3:21 en je bent niet bij dat glorieuze leger van de Heer, met Hem terugkomend op de aarde bij Zijn wederkomst en je zult niet met Christus regeren in Zijn glorierijk Koninkrijk. Jouw naam zal niet geschreven worden in Het Boek der Levens en daarom zul je eindigen in de poel des vuurs. Openbaring 20:14

Onderneem actie!

Als jij niet gered bent, open dan de bijbel en lees, geloof en handel zoals de Bijbel zegt in Johannes 3:16-18, 5:24, 14:6, Handelingen 4:12, 16:30-31 en Romeinen 10:8-13 Onze grote God is trouw en Hij zal een oprecht gebed van een waarlijk berouwvolle zondaar niet afwijzen! “Ver is de Here van de goddelozen, maar het gebed der rechtvaardigen hoort Hij.” Spreuken 15:29


“Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.
Indien wij onze zonden belijden,
Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven
en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

1 Johannes 1:8-9

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord
hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft,
heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel,
want hij is overgegaan uit de dood in het leven.”

Johannes 5:24

Reacties zijn gesloten.