de zekerheid van ons behoud (deel 1)

Laatst kreeg ik een Bijbelstudie toegestuurd over de (on)zekerheid van ons behoud. Tegelijkertijd hoorde ik van anderen erover en mailde iemand anders mij erover. Tijd om hier eens aandacht aan te geven denk ik! Je kunt de vraag of je wel zeker kunt zijn of je behouden bent in Christus grofweg splitsen in twee vragen:

  1. Ik weet niet of ik in aanmerking kom voor het behoud door Christus
  2. Ik ben behouden, maar denk dat ik die behoudenis nu kwijt ben
onzeker over je behoud?

Ik wil dit deel 1 graag wijden aan de eerste vraag; de tweede vraag behandel ik dan in deel 2.

Zeker weten!

Als er één ding is, waar een mens volledig zeker van kan zijn, is dat zijn behoudenis. Het Evangelie is zo simpel, dat een kind het kan snappen. God is, in Zijn liefde voor Zijn schepping, de mens, Zelf mens geworden en Hij betaalde de prijs, die Hij Zelf als rechtvaardig Rechter de mens moest opleggen. Vaak zeggen mensen: ‘God is almachtig, dus Hij kan alles’. Hoe logisch dat ook klinkt, het is niet waar. Want God is rechtvaardig en Hij kan niet onrechtvaardig zijn. Dit houdt in dat Hij als rechtvaardige Rechter niet anders kan, dan de zondige mens veroordelen. Als genadig God draagt Hij echter Zelf die veroordeling. Hij deed dat door als mens naar de aarde te komen om dat oordeel te ondergaan. Inclusief de dood, die Hij overwon. Daardoor mogen wij vrij tot God gaan en Hem om Zijn vergeving vragen door het offer van Jezus Christus.

Gelovig en toch verloren?

Soms denken mensen dat ‘geloven’ voldoende is om behouden te worden; vergeving te ontvangen. Maar satan gelooft ook en hij siddert! Om een kind van God te kunnen worden is een bewuste keuze nodig. Een keuze vóór God, vóór Jezus Christus. Alleen mensen die hun knieën willen buigen en God’s genade door Jezus Christus willen aannemen, worden behouden. Mensen, die dit niet doen, maar wel vroom leven en regelmatige kerkgangers zijn: ze zullen worden veroordeeld door hun zonden als zij nooit het offer van Christus bewust hebben aangenomen.

Ons aandeel

Wat moeten wij doen om behouden te worden? Het geloven, onze zonden belijden en om vergeving vragen. De Heer Jezus danken voor Zijn offer en Hem zeggen dat je het aanneemt. Je wordt dan ‘wederom geboren’. Wederom geboren worden betekent dat je redding of behoudenis ontvangt door Jezus Christus als je Redder te ontvangen. Je stapt geen RELIGIE binnen, maar je gaat een RELATIE aan met Jezus Christus. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. (Johannes 14:23) Als je wedergeboren bent komt God Zelf in jou wonen. Je begint een relatie met God Zelf door Jezus Christus. 2 Kor. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

[note]

Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.

[/note]
(Romeinen 10:9-10)

Dit is zó simpel dat volwassenen het niet snappen. Het eerste wat zij zeggen is: ‘en wat kost dat? Wat moet ik daar tegenover stellen’?

Niets.

De Heer Jezus vraagt niet of jij als goed mens bij Hem wilt komen; Hij kent je diepste gedachten en weet dus wie jij bent. En tòch heeft Hij je onuitsprekelijk lief! Je mag komen zoals je bent. Sterker nog: verander in Godsnaam niet!! Althans: probeer niet zelf in eigen kracht te veranderen in iemand die jij eigenlijk niet bent.

Alles.

Kom zoals je bent, met al je beschadigingen en rotte plekken. Geef jezelf zonder voorbehoud aan de Heer Jezus. Dat is wat jij moet geven: alles. De Heer Jezus zal je genezen. 2 Kor. 3:17 en 18 zegt : En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Een nieuw hart!

Het hart is het meest bedrieglijke ding dat bestaat. Het is door en door slecht. Niemand kan ooit precies weten hoe slecht het is! (Jeremia 17:9) Ons oude hart of geest is onbetrouwbaar, bedrieglijk en listig. Wij hebben een nieuw hart nodig. ‘Ik zal u een nieuw hart geven (en nieuwe en goede verlangens) en een nieuwe geest in u planten. Ik zal uw van zonden versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn Geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat Ik van u vraag’. (Ezechiel 36:26-27)

God geneest ons oude hart niet, geen oplapwerk, nee, Hij geeft ons een nieuw rechtvaardig hart met nieuwe goede verlangens, een nieuwe geest van binnen. Als jij Jezus tot jouw Heer maakt, onderga je een geestelijke harttransplantatie. Het is Gods Geest Zelf die in jouw geest komt wonen.

Je verandert, maar blijft uniek!

Het fantastische (wat ik ook moest leren) is, dat de Heer ons met een bedoeling elk zo gemaakt heeft als wij zijn. Jij en ik, we hebben elk onze vaardigheden, ons karakter en onze eigenaardigheden. En (als je wilt) dan gaat God je omvormen. Dat betekent niet dat je omgevormd wordt tot iemand met een zwart pak en een galmende stem met de Bijbel altijd in de hand. Nee, God gaat JOU omvormen, gebruik makend van wie jij bent. Door Hem aan jou te laten schaven kan Hij jou gaan gebruiken in Zijn dienst. Zó heeft God overal Zijn ‘soldaten’. Wat heeft God aan een gemeente van Billy Grahams? Moeten we allemaal evangelist zijn?

Verscheidenheid in de gemeente

De liefde van de Here God voor mij ontroert me nog steeds. Hij kent me, door en door, en toch houdt Hij van me. Hij respecteert mij zodanig dat Hij me gaat gebruiken op een manier waarop ik het beste gebruikt kan worden. Sommigen worden bijbelleraars, sommigen getuigen, sommigen vegen de kerk en sommigen dienen door gebed.

Wat zegt God’s Woord?

Zijn offer is voldoende voor wat je ook gedaan mag hebben. Of denk je dat jouw zonden te groot zijn voor Hem? Voor wat betreft de (on)zekerheid over je behoud heb ik eens het Evangelie van Johannes doorgeplozen en ik heb alle teksten hieronder gezet, die spreken over het heil, de behoudenis voor een IEDER. Lees de teksten eens met een biddend en open hart.

Johannes 1:12-13Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.
Johannes 1:29 Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.
Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
Johannes 3:15-18a …opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld
Johannes 3 vers 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven
Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.
Johannes 6:40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage.
Johannes 6:47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven
Johannes 6:51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
Johannes 6:58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.
Johannes 7:37-38 Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
Johannes 8:12b Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Johannes 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden
Johannes 10:28 Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.
Johannes 11:25-26 Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?
Johannes 12:46 Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve.
Johannes 14:6 Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij
Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.
Johannes 17:1-2 Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke, gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken.
Johannes 20:31 maar deze (dingen) zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

[note]

Romeinen 8 vers 38-39 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

[/note]

Reacties zijn gesloten.