de zekerheid van ons behoud (deel 2)

Kan elk mens behouden worden?

De vorige keer hebben we het gehad over de zekerheid van je behoud. Elk mens, ongeacht ras, afkomst of mate van zondigheid, mag zich wenden tot Jezus Christus. Als hij* zich bekeert (= inzien dat je zondig bent en je willen afkeren van de zonde) dan kan hij door het offer van Jezus Christus genade vinden: zijn zonden worden vergeven (zijn feitelijk door Jezus Christus Zelf betaald) en hij krijgt het recht zich een kind van God te noemen. (en is het ook)

behouden

Romeinen 10:13

Hij wordt veranderd doordat hij een nieuw hart krijgt en inwoning van de Heilige Geest. Onder ‘een nieuw hart’ kun je verstaan een nieuwe geest met goede verlangens. Als kind van God wil je het goede. Misschien doe je niet altijd het goede, maar zolang je dat wilt veranderen is de Heilige Geest bereid om jou daarbij te helpen.

* (ik spreek hier telkens over ‘hij’ maar je mag daar uiteraard ook ‘zij’ lezen…)

Ik w? s behouden! (?)

Dit was het 2e punt, wat we nog niet behandelden. Je denkt dat je behouden was, maar het verknoeid hebt door zonden) In de Bijbel staat dat een behouden kind van God NOOIT uit Zijn hand gerukt kan worden. Romeinen 8 vers 38: Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Navraag in Finland

Mijn oudste broer Bob is emeritus predikant en gepensioneerd Bijbelschoolleraar in Finland. Ik schreef hem een email over dit onderwerp. Daarbij schreef ik: Johannes 3:16 zegt wie behouden kan worden en hoe: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’ Achter deze Bijbeltekst staat een punt. Geen komma. Geen voorwaarden, die erna komen zoals: ‘…, tenzij…’ of ‘op voorwaarde dat…’ Dit leek mij duidelijk genoeg. Maar Bob antwoordde:

Er is geen komma achter Joh. 3:16, omdat het zich richt op het aanbod van de Heer. Wat je theologische richting ook is, wie in Hem gelooft is behouden! Of je die gave later “weg kunt gooien” is een andere vraag, waar de Heer niet op ingaat in Joh. 3….

Bob schreef verder:

‘Ik kan de Bijbel niet in zijn geheel lezen zonder onder de indruk te zijn van de oproepen en waarschuwingen voor afvallen. Die waarschuwingen maken minder zin zonder een echte mogelijkheid om zich van de Heer af te keren. Ik kan me niet voorstellen, dat de Heer ons ergens toe oproept, zonder dat we daarin echt kunnen kiezen of we gehoorzaam zullen zijn. Hij geeft ons een echte keus en de oproep is echt — niet b.v. gebaseerd op de voorkennis, dat je het toch zult doen.’

Vraag
Ai! Daar ging mijn mooie argument!
[important]

Wij kunnen niet uit Zijn hand gerukt worden, (door anderen, satan of boze geesten of wat dan ook) maar hebben wel de vrijheid om er zelf weer uit vandaan te gaan?

[/important]

Kan het dan toch waar zijn, dat een mens, die behouden is in Christus, verloren kan gaan omdat hij in een later stadium alsnog anders kiest?

2 Tess 2:3 de grote afval

Alleen al door bovenstaande tekst kunnen we weten dat het kan: afvallen van het levend geloof in Jezus Christus. De Bijbel voorzegt dat dit gaat gebeuren in de eindtijd en in onze tijd zien we het rondom ons. Mensen, die de Heer Jezus kennen en Hem de rug toegekeerd hebben. Wat mag ons dit dringen om hen te wijzen op het grote gevaar wat ze daardoor lopen!

Bijbelgedeelten die over zo’n afval spreken

Afval nadat je tot erkentenis der waarheid was gekomen

Matteus 25:1-13 de gelijkenis van de tien maagden. Dit waren geen mensen, die niets afwisten van een bruiloft; zij verwachtten de bruidegom en ze verwachtten eveneens op de bruiloft uitgenodigt te worden! Maar voor 5 van de 10 bleef de deur dicht en de bruidegom stuurde hen weg. Als je dit gedeelte op kinderen van God betrekt spreekt Christus hier denk ik over gelovigen, die geen echte relatie hebben met de Zoon van God; die wel geloven (naar de kerk gaan) maar hun hart nooit aan de Heer Jezus gaven. Het kan echter ook gaan over gelovigen, die niet meer de inwoning van de Heilige Geest (olie in het voorbeeld) hebben. Ezechiel 36:26-27 Als je echt afvalt van je geloof, dus bewust je geloof vaarwel zegt dan verlies je de inwoning van de Heilige Geest en dan kan het zijn (als je keuzemogelijkheid voorgoed voorbij is) dat de deur voor je neus wordt gesloten!

de tien maagden

Geen vrucht dragen

Johannes 15:1-8 het zijn hier de ranken (vers 5 zegt: wij zijn de ranken) die weggesnoeid worden en verbrand worden. Je zou dus kunnen zeggen: wedergeboren kinderen van God. Geen ‘naamchristenen’. De Bijbel spreekt over gelovigen die ‘als door vuur’ behouden zijn. Dat lijken mij wedergeboren kinderen van God toe, die echter hun eigen oude hart volgden in plaats van hun nieuwe hart, wat ze bij hun bekering ontvingen. Zij geloven, maar hun geloof is dood. Derhalve droegen zij geen vrucht.

Vergevingsgezindheid

Matteus 18:23-35 de gelijkenis van de schuldenaar aan wie veel werd kwijtgescholden, maar die dat zelf niet deed met een geringe schuld die een ander aan hem had. Vers 34 laat zien dat deze man zijn grote schuld zelf dan ook weer terugkrijgt. Blijkbaar geeft de Heer Jezus hier aan, dat wij, die genade ontvingen, dat ook moeten geven aan anderen. Concreet betekent dit volgens vers 35 dat onze behoudenis in gevaar komt als wij een ander niet willen vergeven. Dit is een ernstige waarschuwing!

Samenvattend

Alsnog verloren gaan door een onecht geloof

Er zullen gelovigen zijn die trouw naar de kerk gaan en die tot hun ontzetting zullen bemerken dat zij ‘er niet bij horen’ als de Heer Jezus Zijn gemeente ophaalt. Geloven is geen levenswijze, het is een relatie aangaan met de Heer Jezus door Zijn aanbod van genade aan te nemen.

Alsnog verloren gaan door je bewuste keuze

Als je echt afvalt van je geloof, dus bewust je geloof vaarwel zegt en dat tot je dood toe volhoudt zou je dus alsnog verloren kunnen gaan. Als dat zo is, kan een mens zijn geloof blijkbaar vaarwel zeggen en daarmee zijn behoudenis op het spel zetten. God respecteert de keuzes die de mens maakt. Hij hoopt dat alle mensen voor Hem kiezen, want Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Maar iemand die de Weg (Jezus Christus) kent en doelbewust deze Weg afwijst zou blijkens deze gelijkenis dus verloren kunnen gaan. Dit wordt voor mijn gevoel bevestigd door de volgende Bijbelgedeelten: Hebreeen 3:12, Hebreeen 6:4-8, Hebreeen 10:26-29 en 2 Petrus 2:20

Ik zeg nadrukkelijk ‘zou verloren kunnen gaan’, want ‘zolang er leven is, is er hoop’. Zoals de vader van de verloren zoon stond te wachten op de terugkeer van zijn zoon, zo wacht God op de terugkeer van een kind van Hem, die van Hem weggegaan is. Maar (lees de gelijkenis van de verloren zoon) de Vader gaat zijn zoon niet ophalen! Die zoon moet zelf terugkeren… Het is en blijft de eigen keuze van de mens!

Geldt dat voor iedereen die afgedwaald is?

Het is belangrijk om even stil te staan bij dit punt. Als een wedergeboren kind van God een ‘eigen weg’ bewandelt, dan mist hij het doel van God in zijn leven. God wil het goede voor ons; Hij wil ons betrekken in Zijn koninkrijk. Als we ons laten opbouwen, kan en wil Hij ons gebruiken tot eer van Zijn naam. Doen we dat niet, dan missen we dus ons doel. Maar dit is niet wat ik bedoel met God afwijzen.


[important]

Dit ‘afwijzen’ is dus alleen
als een wedergeboren kind van God
willens en wetens en doelbewust
de Here God / de Heer Jezus afwijst,
(blijft afwijzen) en dus bewust
niet langer een kind van God wil zijn.

[/important]

Als door vuur heen behouden worden

Een kind van God, die zijn eigen gang gaat, doet daarmee voornamelijk zichzelf een groot onrecht. Het is ook onlogisch, om bij God te willen horen, maar niet te willen luisteren naar Zijn stem. Toch komt dit voor. Als zo iemand niet zijn geloof afzweert, maar er ook niet in leeft, is hij weliswaar behouden, maar ‘als door vuur heen’. Daar sta je dan met lege handen, beschaamd, voor je Heiland!

Alsnog verloren gaan door zelf niet te vergeven

Als ik de gelijkenis van de Heer Jezus uit Matteüs 18 goed begrijp, is een voorwaarde voor onze vergiffenis, dat wij een ander ook moeten vergeven. Feitelijk leert de Heer Jezus ons dat ook, als Hij ons leert bidden: ‘vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’… Ik kan niet beoordelen in hoeverre kinderen van God alsnog verloren zouden kunnen gaan omdat zij een ander niet wilden vergeven, maar hé: het mag je op zijn minst aansporen om die ander eens op te zoeken en alsnog die vergeving te schenken!!

Angst

Een oud-collega zei me eens: ‘als ik ’s morgens vroeg wakker wordt, is het eerste wat ik doe vergeving vragen voor de zonden die ik in mijn slaap begaan heb. (zondige gedachten) want dan zou ik alsnog verloren gaan!’. Hij verkeerde in de overtuiging dat elke zonde beleden moet worden, want elke onbeleden zonde brengt het oordeel terug. Ik heb hem geantwoord dat ik hoopte, dat hij dan niet in zijn slaap zou sterven. Het zou toch wat zijn; let je even niet op, ga je alsnog verloren! Nee. Zó is het niet. Natuurlijk moeten we onze zonden belijden en Jezus reinigt ons dan ervan. Daardoor kan de Heilige Geest ons weer gebruiken tot eer van Jezus’ Naam. Zie ook het verhaal van Melle Velema hierover, hij geeft ook een goede uitleg.

behouden

Alsnog verloren gaan door te volharden in zonden?

Als wij denken dat we alsnog verloren kunnen gaan omdat we opnieuw (en opnieuw en opnieuw) in de zonde kunnen vallen, dan verwachten wij het blijkbaar toch van onszelf. “Genade door Jezus Christus, maar daarna rechtvaardig blijven door geen zonde meer doen”??? De waarheid is natuurlijk dat een Christen, ook al zou hij zich ten volle inzetten om ‘het juiste’ te doen, nooit rechtvaardig voor God zijn. Romeinen 3:20 We hebben voortdurend genade nodig. Ja, een kind van God wordt door de Heilige Geest geleid en soms mogen we dankbaar zijn als zonden in ons leven worden overwonnen, maar we zullen in dit leven nooit rechtvaardig worden. Dus als je dit bemerkt, wanhoop dan niet over je behoudenis, maar wees blij dat je keer op keer je zonden mag belijden en dat de Heer Jezus trouw en rechtvaardig is om je zonden te vergeven. Wees niet al te teleurgesteld in je zelf als je weer eens ‘de fout inging’; God weet dat de mens zondig is van nature, dat het hart van de mens arglistig is. Daarom is God ook zo genadig!

Nee, Ik geloof niet dat wij in angst en beven moeten leven, vrezend voor ons behoud. We hebben een God van Liefde. Rom. 8:15 zegt “Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.”

Toch bang?

Ben jij bang dat jij verloren bent omdat je je geloof vaarwel hebt gezegd? Of omdat je ‘de zonde tegen de Heilige Geest’ (waarvoor geen vergeving mogelijk is) hebt begaan? Weet dan dit:

[warning]

Als je je daar zorgen om maakt, hoef je je geen zorgen te maken.Als je er totaal niet mee zit, dan pas zou je je zorgen moeten maken.

[/warning]

Want door bang te zijn dat je ‘er niet meer bij hoort’ geef je zelf al aan, dat je dat helemaal niet wilt; dat je juist vreselijk graag bij de Heer Jezus wilt horen! Als je de Heer kent hoef je niet bang te zijn; Zijn arm is niet te kort en Hij wil niet dat je verloren gaat. Dus dan geldt de belofte uit Romeinen 8:38 :

Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Die zelfde Bijbel zegt echter ook, dat het toch gaat gebeuren dat mensen afvallen. Je kunt dus niet stellen, dat als de Heer iets wil, het ook moet gebeuren. Hij heeft de mensen in de vraag ‘wie we willen volgen’, dus wel degelijk de keuze gegeven.

Alleen jijzelf

Niemand anders dan jij kan echter afstand doen van je rechten als kind van God. Ben je teruggevallen in het geloof? Keer terug zoals de verloren zoon. Kun je aan ander niet vergeven? Zeg tegen God dat je het wel wilt, maar niet kunt. Hij vraagt niet of wij het kunnen, maar of wij het willen. Als wij bereid zijn de ander te vergeven, zal de Heer ons daartoe de kracht geven. Dit ontdekte Corrie ten Boom toen ze de opzichter uit het concentratiekamp ontmoette. Ze wilde hem wel vergeven, maar kon het niet. Door te bidden om kracht en daarna simpel de stap te zetten (haar hand in de hand van de opzichter te leggen) kreeg ze de genade om te vergeven. Onze Vader in de hemel wil niets liever dan dat wij behouden zijn, vraag Hem daarom gerust om genade; Hij wil het je overvloedig schenken! Je kunt altijd en overal bidden, de Here God wil jou graag door Zijn Heilige Geest uitleg geven over alle dingen die in Zijn Woord staan.

Geef een reactie