De wraak van God

De eerste helft van de laatste jaarweek zal de tijd zijn wanneer “de ure der beproeving” komt naar aanleiding van de opname van alle ware wedergeboren gelovigen. Deze periode is bedoeld om de mensen die op aarde achterbleven de kans te geven alsnog voor de Heer Jezus te kiezen. Juist door de oordelen van die periode zullen mensen gedwongen worden om in het openbaar voor hun keuze uit te komen. De wereldregeerders zullen de mensen dwingen die keuze te maken en zij, die voor de Heer Jezus Christus kiezen zullen daarvoor met hun leven betalen, maar het eeuwig leven verkrijgen. De laatste helft van de jaarweek zal de tijd zijn die genoemd wordt “de toorn van God” en die zal worden uitgestort over de resterende, ongelovige en Christus afwijzende mensheid.

“..gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn”.

1 Thessalonicenzen 5: 2-6

De zondige mens wil niet gewaarschuwd worden

Deze periode van oordelen zal komen als een complete verrassing voor de bewoners op de aarde in die tijd, ondanks dat onze God een liefdevol en barmhartig God is, Die zonder mankeren altijd de mens op voorhand waarschuwt gevallen voor de gevolgen van hun zonden. Helaas: de gevallen mensheid schenkt weinig tot geen aandacht aan het Woord van God of weigert het te geloven. “Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.” 1 Korintiërs 02:14 Toch heeft de Heer Jezus Christus de mensen gewaarschuwd dat er ‘een dag der wrake’ zou komen. “…om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God” Jesaja 61: 2 En die ‘dag der wraak’ is het onderwerp van deze Bijbel studie.

De zondeval verraste God niet

Nog voordat de Here God Adam en Eva schiep, en hen plaatste in de hof van Eden, wist Hij dat Adam Zijn uitdrukkelijk verbod om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad niet zou gehoorzamen. Genesis 2:16-17 Toch, bij het creëren van de mens naar Zijn beeld en gelijkenis Genesis 1: 26-27, was het noodzakelijk voor God om Adam te scheppen met een vrije wil, die hem in staat stelt om zijn eigen keuzes te maken. De Here God schiep geen volgzame mens, geen robot, maar Hij schiep bewust mensen met een eigen vrije wil juist omdat Hij de mens schiep naar zijn eigen ‘beeld en gelijkenis.’ De Here God was dus niet verrast toen Adam zijn eigen keuze maakte om naar zijn vrouw te luisteren, in plaats van te luisteren naar Hem die hem geschapen had..

De Verlosser

Maar omdat de Here God wist dat Adam Hem niet zou gehoorzamen en daarmee het hele geslacht der mensheid onder de vloek van de zonde en de dood bracht, zag de Here God al vanaf het begin de noodzaak van een Verlosser om de gevallen mensheid te verlossen. “Daarom, gelijk door een mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.” Romeinen 5:12 Die Verlosser moest een mens zijn, want het was immers ook de mens die had gezondigd, dus kon alleen een mens de mens verlossen. “Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.” 1 Korintiërs 15:45 Jezus Christus, Gods enigeboren Zoon werd vrijwillig de tweede Adam om het vereiste offer voor de zonden van de mens te kunnen worden; de Verlosser voor iedereen die echt zal geloven in Hem. Johannes 3:16 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven”. Johannes 5:24 “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis”. Handelingen 16: 31

“Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven
en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.”

Romeinen 5:17

De uitverkorenen

Net zoals de Here God reeds voor de schepping wist dat de mens Hem ongehoorzaam zou worden, zo wist Hij toen ook al welke mens wel of niet in de Heer Jezus Christus zou geloven als hij/zij het Evangelie hoorde. “Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.” Efeze 1:4 ‘Uitverkoren’; een zwaar beladen woord. Immers: als alleen de uitverkorenen behouden worden, ontvangen de niet-uitverkorenen dan die genade en vergeving niet? Zeker niet! Gods liefde is zo enorm groot dat ieder mens die zich voor deze liefde openstelt enorm bevoorrecht is; een uitverkorene van God! Elk mens mag en kan zich daarvoor openstellen; God heeft de zoeker lief. “zoekt en u zult vinden” Lucas 11:9 “Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen”. Jacobus 4:8 Als de mens God zoekt, dan zoekt God die mens! De Here God weet wie zich zal openstellen voor Zijn Zoon en Zijn liefde voor deze ‘uitverkorenen’ is al van vóór de schepping!

De kruisiging van Christus

De kruisiging van Christus was de meest verschrikkelijke fysieke, mentale en emotionele mishandeling die een mens kan worden aangedaan. De Heer Jezus werd verraden door Judas Iskariot, een van de discipelen van de Heer (Psalm 41:10), gearresteerd en vals beschuldigd. Toen werd Hij bespuwd, geslagen door de Romeinse soldaten en gegeseld met 39 zweepslagen. (Proefondervindelijk had men vastgesteld dat de meeste mensen stierven na 40 zweepslagen. Dat betekent dat de Heer Jezus bijna werd doodgeslagen, terwijl Hij al daarvoor mishandeld was.) Er werd een doornenkroon met vlijmscherpe stekels geplaatst op Zijn hoofd, en Hij werd daarna op het hoofd geslagen, waardoor de stekels diep in Zijn hoofdhuis drongen. Na vele uren van dergelijk misbruik werd Hij gedwongen de zware houten paal de heuvel Golgotha op te sjouwen en werd daarna letterlijk aan een kruis gespijkerd, waarbij beide handen en voeten werden doorboord. Daarna werd het kruis opgericht.

Misvormd door mishandeling

De Bijbel vertelt ons dat als gevolg van een dergelijke extreme mishandeling, hij niet eens meer op een mens leek: “Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)” Jesaja 52:14 Het kruis, met Christus daarop vast genageld werd geplaatst op het derde uur van de dag (drie uur na zonsopgang, waarschijnlijk zo rond 09:00) en de Heer bleef aan het kruis tot aan het negende uur, dus midden op de dag, in de brandende zon. Zes lange uren waarin Hij aan het kruis hing, bloedend uit open onbehandelde wonden, en lijdend aan uitdroging. Gedurende die zes uren werd Hij beschimpt, bespot en belachelijk gemaakt door de menigte, die rond het kruis verzameld was om deze “crimineel” te zien sterven.

De reden

De Bijbel leert ons dat de Heer Jezus deze vreselijke straf kreeg terwijl Hij volkomen onschuldig was, om te boeten voor de zonden van de hele gevallen mensheid. Door het offer van Zijn leven leed Hij in plaats van jou en mij! “Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen. Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood, en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft”. Jesaja 53: 11-12 Zij, die in geloof Zijn offer aanvaarden worden gereinigd van hun zonden en de verbroken relatie met God wordt hersteld. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”. Johannes 3:16-18

Het moment van zijn dood

De kruisiging van Christus was zo verschrikkelijk, dat zelfs de Hemelse Vader weigerde om naar Zijn lijdende en stervende Zoon te kijken. Luister naar de uitroep van de Heer Jezus, als Hij tot zijn vader riep: “Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Mattheüs 27:46 Zelfs deze smartelijke uitroep was de vervulling van de profetische tekst uit Psalm 22:2 “Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing, bij de woorden van mijn jammerklacht?” Er zijn twee redenen waarom de Here God niet kon toezien hoe Zijn Zoon stierf. In Habakuk 1:13 lezen we dat de Here God te heilig om de zonde te kunnen aanzien: “Gij, die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen”. Hoewel de Heer Jezus volkomen onschuldig en zondeloos was, droeg Hij op dat moment de zondelast van de mens. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” 2 Corinthiërs 5:21 Het ligt echter ook voor de hand dat de Here God niet kon toezien hoe Zijn Zoon werd doodgemarteld, omdat niemand dat zou kunnen. God is liefde (1 Joh.4:16) en uit liefde voor de mens, Zijn schepping, werd Christus tot ‘de tweede Adam’ om de zonden van de mens op Zich te nemen. En hoewel de Here God blij was met het offer van de Heer Jezus moet het Hem ook diepe smart hebben gebracht.

“Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.” Jesaja 53:1-7

Een leeg kruis

Gelukkig eindigde het niet bij een kruis waaraan de Heer Jezus hangt, zoals bij de Roomse kerk. Het kruis is leeg! De Heer Jezus is na Zijn overlijden eraf gehaald en begraven in het graf van een rijk man, precies zoals in Jesaja 53:9 werd voorzegd. Na drie dagen in het graf openden engelen het graf en trad de Heer Jezus naar buiten. Dit is ongelofelijk belangrijk. Natuurlijk in de eerste plaats omdat de Heer Jezus niet dood bleef, maar omdat Hij de dood heeft overwonnen kan de dood ook niet meer over ons heersen! Onze ziel is behouden in Christus. (als wij daartoe Zijn naam aangeroepen hebben) Ons lichaam valt nog onder de vloek van de zonde en zal dus sterven. Maar zelfs ons lichaam zal weer leven: zij, die in Christus gestorven zijn zullen opgewekt worden en wij, die in Christus zijn op dat moment, zullen veranderd worden om voor altijd bij de Heer te zijn! (1 Tess. 4:16-17) Een fantastisch vooruitzicht voor de kinderen van God, maar hoe zal het gaan met hen, die de Heer Jezus negeren of afwijzen?

De wraak van God

Als we goed begrijpen wat het sterven van de Heer Jezus inhield, begrijpen we ook beter de boosheid van de Here God op elk mens, die achteloos dit grote offer wegwuift. Voor hen werd dit offer tevergeefs gebracht! God gaat wraak nemen op elk mens, die het offer van de Heer Jezus Christus minacht en verwerpt of het hoogstens beschouwt als niet meer dan iets wat ooit gebeurd is en niets om bezorgd om te zijn.

De Wet van Voortplanting

In het eerste hoofdstuk van de Bijbel wordt de wet van de voortplanting gepresenteert. Elke soort is geschapen ‘naar zijn aard’. Als men tarwe zaait, komt er geen maïs op. Als een hond jongen werpt zijn dat hondjes. Alles wat leeft reproduceert ‘naar zijn aard’, ook al beweert de mens via de evolutietheorie dat de Bijbel onjuist is: een andere voortplanting dan ‘naar zijn aard’ is nooit vastgesteld. Een rozenstruik kan gekweekt worden zodat een andere kleur rozen ontstaat, maar het zullen rozen blijven. De apostel Paulus gebruikte deze zelfde wet van voortplanting om mensen eraan te herinneren: “Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Galaten 6:7 Ook de Heer Jezus zelf verwees naar deze wet toen Hij zei: “Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid Geschieden” Mattheus 5:7 Wat iemand zegt of doet in zijn leven, komt later bij hem terug.

“Zaait in gerechtigheid, oogst in liefde, ontgint u
nieuw land. Dan is het tijd om de Here te vragen,
totdat Hij komt en voor u gerechtigheid laat regenen”.

Hosea 10:12

Zesduizend jaren oorlog, honger en verderf

In de loop van de menselijke geschiedenis heeft de mens voornamelijk slechtheid gezaaid en rebellie tegen de Here God, die hen heeft geschapen. Vooral in onze tijd is het verval van de mens duidelijker dan ooit te zien. De hele wereld is in een staat van egoïsme, oorlogszucht, misbruik en rebellie. De mens die zelf de leiding wilde en God verwierp, krijgt zesduizend jaar de tijd om te laten zien hoe dat lukt. “Zes dagen mag arbeid verricht worden, maar op de zevende dag zal er een volkomen sabbat zijn” Leviticus 23:3 “Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag”. 2 Petrus 3:8 Zes dagen van duizend jaar en dan 1 dag rust: het duizendjarig Vrederijk.

Tijd voor de oogst

De zesduizend jaren zijn zo goed als voorbij. Zesduizend jaren van afgoderij, hekserij, overspel, ontucht, moord, bedriegen, liegen, stelen, boosheid, rebellie, oorlog en ziekte. Wat een ellendige puinhoop heeft de mensheid gemaakt van hun kans om hun ‘grootheid’ te bewijzen voor God die hen heeft geschapen! En nu is de tijd voor de oogst is aangekomen! “En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden”. Openbaring 14:15 In vers 20 lezen we dat het bloed van de verslagenen op de aarde zal komen tot de teugels van de paarden!

“Want zie, de Here zal komen als vuur en zijn wagens zullen zijn als een storm, om zijn toorn te openbaren in gloed en zijn dreiging in vuurvlammen. Te vuur en te zwaard zal de Here gericht oefenen over al wat leeft, en de door de Here verslagenen zullen talrijk zijn.”

Jesaja 66:15-16

“En zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.”

Jeremia 25:33

Geoogst wat gezaaid werd

Dit alles betekent dat elk mens die na de Opname van de Gemeente achter blijft op aarde en zich niet bekeert, een vreselijke dood zal sterven tijdens de grote verdrukking. Zij, die hebben gespot en gelachen over de dood van Christus, hardnekkig weigerend te geloven dat juist daardoor God voorzag in de weg van het heil voor hen, bij hen zal God ‘lachen’ als ze schreeuwen en sterven in hun boze ongeloof.

“Omdat gij weigerdet, toen ik riep, niemand acht gaf, toen ik mijn hand uitstrekte, Gij al mijn raadgevingen in de wind sloegt, en mijn vermaning niet wildet, Daarom zal ik ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal. Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des Heren niet hebben verkozen, Mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Want de afkerigheid der onverstandigen zal hen doden, de zorgeloosheid der dwazen zal hen te gronde richten”.
Spreuken 1:24-32

Het loon voor de zonde

De Bijbel zegt: “Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood..” Romeinen 6:23. Zij, die ervoor kiezen in zonde en rebellie tegen God te leven, die het offer van de Heer Jezus Christus afwijzen, zullen het loon voor hun boze werken ontvangen, of zij dit nu op dit moment geloven of niet. Hoe lang heeft de mens nog om de juiste keuze te maken? (en bedenk daarbij: geen keuze is ook een keuze…) De afrekening voor de zonde staat voor de deur! Gelukkig eindigt het bovenstaande stuk uit Spreuken 1:33 zó: “Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil”. De Gemeente (alle wedergeboren gelovigen) zal niet geoordeeld worden maar veilig zijn in die tijd! Nog steeds is er tijd om God te zoeken!

Wat moet ik doen om behouden te worden?

“Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” Handelingen 16:31

Hij is de ENIGE Weg!

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Johannes 14: 6.

Er is nog tijd!Reacties zijn gesloten.