De verlorenen van Laodicea

“Besef wel dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen… de schijn van vroomheid ophouden, maar het wezen ervan ver-loochenen.”

2 Timoteus 3 vers 1-5

“Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen.”

2 Timoteus 4 vers 3-4

De brieven aan de zeven gemeenten

Op het moment dat de Heer Jezus Christus de brieven aan de zeven gemeenten gaf in de Openbaring aan Johannes, was elke brief was profetisch. Dit is niet mijn mening; het is een waarheid die duidelijk wordt aangegeven door de Heer zelf in Openbaring 1 vers 1-3. Merk op dat vers 1 van hoofdstuk 1 expliciet stelt dat God (de Vader) deze openbaring aan de Heer Jezus Christus gaf “om te laten zien aan Zijn knechten, hetgeen weldra moet geschieden…” Deze verklaring betekent dat de dingen getoond aan Johannes niet op dat moment gebeurden, maar in de toekomst zouden gebeuren. Vers 3 in hoofdstuk 1 stelt zelfs expliciet dat deze “openbaring” aan Johannes een profetie is. Deze twee verzen geven duidelijk aan dat het hele boek Openbaring een gezicht op de toekomst was, op het moment dat het werd gegeven. Zie ook Openbaring 22:18-19

[important]Profetisch

Het is belangrijk dit in gedachten te houden, want de brieven aan de zeven gemeenten zijn dus evenzo profetisch. De brieven waren bestemd voor ‘echte’ gemeenten, maar profetisch schetsen ze een beeld van de toen jonge Gemeente. Elk van deze brieven bevatte drie elementen:

  • Elke kerk brief wees op problemen in een Gemeente en elke brioef gaf de oplossingen aan die de Heer Jezus hen bood.

  • Elke kerk brief was ook om te dienen als een voorbeeld van hoe te herkennen en omgaan met soortgelijke.

  • Elke kerk brief zette profetisch uiteen de toekomst van de hele periode van de kerk, zowel het goede als het kwade, waarvan de Heer wist dat dit zich in de gelederen van het christendom in de loop van de tijd zou voordoen.

[/important]

De brief aan de gemeente te Laodicea

Dit is de brief aan de laatste gemeente en deze brief staat voor de laatste periode, net voorafgaand aan de opname van de Gemeente en het begin van de grote verdrukking. De gemeente in Laodicea staat model voor de kerk van nu, ongeveer vanaf de tijd dat Israël opnieuw als een natie werd opgericht in 1948. Tijdens de afgelopen 64 jaar sinds 1948, zijn deze Laodicea kenmerken geleidelijk aan opgekomen in de kerken en bij de belijdende christenen en het geloof is verworden tot een afvallige religiositeit. Triest.

Het woord “Laodicea” is een vertaling van het Griekse woord Laodikeia en dit betekent letterlijk “regel van het volk”. De leer in de kerken is aangepast aan wat men wil horen. Geen boetepreken, geen preken over de hel of over het oordeel. Gewenst is een zachte, vriendelijke boodschap waaraan niemand zich zal ergeren. Het resultaat is een geloof wat de kernwaarden is kwijtgeraakt; een geloof wat niet meer leeft.

De Amen

“Zo spreekt Amen…” Openbaring 3 vers 14 Deze begroeting van de Heer, (de Amen: de bevestiging en afsluiting) in deze laatste brief aan de kerken verwijst duidelijk naar de sluiting van dit huidige tijdperk van genade. Net als bij de andere brieven wordt deze brief gericht aan de engel van de Gemeente.

De trouwe getuige

De Heer voegde aan het Amen toe: “….. de getrouwe en waarachtige getuige …..” Dit is een uitspraak die je gemakkelijk over het hoofd kunt zien. Er is altijd een getuige voor God in de wereld geweest. In het Oude Testament, onder het verbond van de wet was het de natie en het volk van Israël die de opdracht had om de Here God aan de wereld te verkondigen. De Heer Jezus gaf dezelfde opdracht, onder het Nieuwe Verbond aan de Gemeente toen Hij zei: “Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.” Matteus 28 vers 18-20. Na 2.000 jaar van Christelijke evangelisatie is de massa van de mensheid vandaag de dag nog steeds verstrikt in allerlei valse religies of zonder geloof (atheïsme), misleid, verward en ontgoocheld ten opzichte van God, Christus, de Bijbel, en het Christendom. De Gemeente mislukte bij het vervullen van de opdracht die haar door de Heer werd gegeven. De Heer Jezus Christus is de enige getrouwe Getuige!

[note]Een overblijfsel

Toch is er door alle eeuwen heen een ‘overblijfsel’ geweest, zowel in Israël als ook in het Nieuwe Verbond van het Christendom. Een overblijfsel, wat hield van de Heer en de waarheid van Zijn Woord en Hem met hun hele hart en ziel vol vreugde en trouw hebben gediend.

[/note]

Getuigenis in de toekomende eeuwen.

Ik nam even de tijd en ruimte om dit punt duidelijk te krijgen, want het is belangrijk te begrijpen dat zelfs de meest godvruchtige mensen met Goddelijke bedoelingen, jammerlijk hebben gefaald om in de afgelopen 3.500 jaar te bereiken wat de Heer Jezus Christus Zelf zal bereiken als Gods “getrouwe en waarachtige getuige.” Tegen het einde van het Duizendjarige Koninkrijk zal elk levend mens op de aarde (afstammelingen van hen die de grote verdrukking overleefden) het evangelie van Jezus Christus hebben gehoord, en hun keuze hebben gemaakt om de Heer Jezus Christus te ontvangen als Heer, dan wel Hem af te wijzen als hun eigen persoonlijke Verlosser. “de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken” Habakuk 2 vers 14 Wie gaat de aarde vullen met deze kennis van de Heer? Het verloste Joodse volk! Het verloste Joodse volk zal de leidende natie worden op de aarde tijdens het duizendjarig Vrederijk. De verheerlijkte Nieuwe Verbond heiligen zullen dan samen met de martelaren uit de grote verdrukking heersen en regeren met Christus over het Koninkrijk. Deuteronomium 28 vers 10

Wie verantwoordelijkheid krijgt, moet rekenschap afleggen!

Voorgangers hebben de plechtige verantwoordelijkheid om het Woord van de Heer getrouw te brengen aan de kerk, die de Heer in de zorg van die predikant heeft geplaatst. Handelingen 20 vers 28 Voorgangers die vandaag de dag niet getrouw prediken en het Woord van God onderwijzen aan hun gemeente zullen daarvan rekenschap moeten afleggen. Hebreeën 13 vers 17

Beschrijving van de Gemeente in Laodicea

“Ik ken uw daden: u bent noch koud noch heet. Was u maar koud of heet! Omdat u lauw bent en heet noch koud, zal Ik u uitbraken uit mijn mond. U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt. Volg mijn raad op en koop van Mij goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden, en witte kleren om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken, en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet.” Openbaring 3 vers 15-18

God weet het!

Het eerste wat de Here God zegt in Zijn beschrijving van de Laodiceeërs is: “Ik weet uw werken.” Aangezien de brief aan Laodicea profetisch staat voor de laatste tijd in dit tijdperk van de Gemeente spreekt de Here God over het Christendom van vandaag! Ja, de Heere God kent de werken van elke belijdende christen! In feite: Hij weet hoe ieder van ons leeft, wat we doen voor de kost, ons dagelijks gedrag of levensstijl, de woorden die we gebruiken in het spreken met anderen, de dingen waar we over spreken en onze werkelijke (verborgen) aard. Psalm 11:4, Spreuken 15:3, Handelingen 10:5-6 Mensen kunnen misschien elkaar bedriegen, maar niemand kan God misleiden! Hij kent het hart en de werken van elk mens!

Warm, lauw, of koud: wat is het verschil?

de gelovigen in Laodicea zijn niet geestelijk toegewijd aan de Heer, noch zijn zij geestelijk koud voor de Heer. Wat is het verschil en waarom is het belangrijk?

  • Mensen die werkelijk Christus hebben ontvangen als hun Verlosser en een persoonlijke relatie met Hem hebben, hebben een hart voor God en kennis over Hem en Zijn Woord is altijd welkom. Hoewel we zeker niet allemaal dezelfde mate van toewijding hebben, kan van dergelijke gelovigen nog steeds nog steeds gezegd worden dat hun hart geestelijk warm voor onze Heer. De vrucht van de Heilige Geest zal onvermijdelijk tot uiting komen in ons leven. Galaten 5:22-25

‘ik geloof wel in ‘iets’, een opperwezen…
Ja, je zou dat ‘God’ kunnen noemen…..’

  • Aan de andere kant zijn er mensen die erkennen te geloven in een “opperwezen”, maar zij voelen geen verlangen om Hem echt te leren kennen. Deze mensen hebben geen echt verlangen om dienen, lief te hebben en te leven voor de Heer. Omdat ze geloven dat er wel ‘iets’ moet zijn willen ze niet te ver weg zijn van Hem (koud) omdat ze Hem mogelijk nodig zullen hebben, maar dat gaat niet zo ver dat ze ‘warm’ voor de Heer worden. 2 Timoteus 3 vers 1-9 is een profetie van de mensheid in het algemeen in de laatste dagen, exact dezelfde tijd als de profetische gemeente Laodicea. Merk op dat de mensheid wordt beschreven met “het hebben van een vorm van vroomheid, maar het wezen ervan verloochenende ….,” vers 5 De mensen die hier worden beschreven gaan naar de kerk, zingen in het koor, maar zijn in werkelijkheid wereldse, verloren Laodicea gelovigen. Helaas zijn de kerken vandaag de dag gevuld met zulke ongeredde mensen.

Gods oordeel

Hoe denkt de Here God over zulke mensen? Hij stelt expliciet: “Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uitspuwen uit mijn mond,” Het Griekse woord vertaald als “spuwen” in deze Schrift is het woord, “emeo.” Dit woord betekent letterlijk: “overgeven, uitbraken, iets met extreme walging afwijzen.” Met andere woorden, deze lauwe Laodicea geloofsgenoten maken de Heer Jezus Christus letterlijk ziek van walging. Terwijl Hij nog steeds een liefde heeft voor hun ziel en hen blijft uitnodigen zich te bekeren (vers 19) maakt hun gebrek aan echt geloof in Hem en toewijding aan Hem Hem ziek. Het zijn geen gelovige, maar religieuze mensen. Als zij niet luisteren naar de Heiland, Die aan de deur van hun hart klopt, dan zal Hij hen uitspuwen en zullen zij rechtstreeks de grote verdrukking in gaan.

Mensen, dit is een waarschuwing van de Heer! Dit is de laatste kans voor veel religieuze, kerkgaande mensen om gered te worden van hun zonden door het aannemen van de Heer Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser. Lucas 21:36, 2 Korintiers 6:1-2


Volgende week:
Toelichting op het oordeel, op de naaktheid
en op kopen… zonder geld.


[warning]

Roep de naam van de Heer Jezus aan, als je dat nog niet hebt gedaan. Er zijn al zoveel tekenen geweest: aardbevingen, tsunamies, massale dierensterfte (dolfijnen, walvissen, koeien, vogels), vreemde tekenen aan de lucht, de coronale uitbarstingen aan de zon, de ontwikkelingen in Iran, Syrië, Noord Korea en de reacties daarop door de grootmachten; er dreigt een nieuwe wereldoorlog. Dit zijn allemaal tekenen dat je het met de Messias in orde moet maken en SNEL. Roep de Naam des Heren aan!!

[/warning]

Reacties zijn gesloten.