de behoudenen van Laodicea

“Want er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen, maar naar zijn eigen smaak leraren om zich heen zal verzamelen die de oren strelen. En ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen.”

2 Timoteus 4 vers 3-4

Vorige week behandelden we de brief aan de Gemeente in Laodicea. Profetisch de laatste gemeente voor de eindtijd komt. We hebben gelezen dat de Heer deze gemeente veroordeelt. Vandaag lezen we het ‘hoe en waarom’ van deze veroordeling. Maar vooral ook de goede boodschap: het is nog niet te laat!

“Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt”

Openbaring 3 vers 22

Toelichting op het oordeel

De Here God veroordeelt nooit zonder goede reden, en laat de veroordeelden zich nooit afvragen waarom ze zijn veroordeeld. Het werk van de Heilige Geest van God voor de verloren mensheid is “het overtuigen van de wereld van zonde en van gerechtigheid en van oordeel” Johannes 16 vers 8. Daarom laat de Heer de slechtheid zien, die tot het oordeel leidt. ” U zegt: Ik ben rijk, want ik heb mij verrijkt en heb nergens gebrek aan” Er zijn mensen die zeggen dat ze lid zijn van die en die kerk, dus ze hebben voldaan aan hun verplichtingen tegenover de hemel. Er zijn ook mensen die heel arrogant zeggen: “Ik weet wat de Schrift zegt, maar ik heb mijn eigen interpretatie”. Geen enkele behoefte aan het licht van Gods Woord of de leiding van Gods Heilige Geest! Psalm 119:105, Johannes 16 vers 12-15 Geen idee van de noodzaak kennis te nemen van het Woord van God, waarvan zij zo lichtvaardig beweren het te kennen! Lees Johannes 15 vers 5!

Wie zijn zij?

De Here God gaat verder met zijn verklaring in 3:17 door te zeggen: “maar u beseft niet dat u meer dan allen ellendig bent, erbarmelijk, arm, blind en naakt.”

Gij weet niet

Merk op dat de Heer specifiek zes fouten aanwijst in het leven van deze Laodiceeërs. De eerste fout is dat zij Gods Woord niet lezen. “… En gij weet niet”.

Ellendig

Hun tweede fout, die ze daardoor niet het geestelijk onderschei-dingsvermogen hebben om zelfs maar hun eigen “ellendige” conditie te herkennen. Je kunt geen twee heren dienen, want dan kun je nooit volledig zijn toegewijd aan een van beide. Matteus 6 vers 24

Religieuze mensen die proberen om de wereld met één hand vast te houden en tegelijkertijd proberen met de andere hand Christus te dienen in de kracht van hun eigen vlees brengen over zichzelf allerlei beproevingen, verdriet, en verdriet. Ze worden constant in twee verschillende richtingen getrokken en vinden nooit verlichting. “Ellendig” is een goed woord om hun toestand te beschrijven.

Erbarmelijk

Dat is de misleiding van ijdele religie als men probeert een genade te vervangen door de werken van het vlees. Een gedachte van veiligheid omdat ze bij de kerk horen, terwijl ze tegelijkertijd de blijdschap en vrede van het kindschap Gods moeten ontberen. Erbarmelijk.

arm

Het is duidelijk dat de Heer niet verwees naar materiële rijkdom. Sommige Laodicea geloofsgenoten vandaag zijn zelfs zeer rijk in goederen van deze wereld. Niet veel, maar sommige! Toch zegt de Heer hen dat ze arm zijn. Geestelijk zijn ze door armoede getroffen. Hun hongerige ziel wordt niet gevoed omdat zij niet hongeren naar de “ware rijkdom” die alleen de Heer kan geven. Matteus 5:6 De Gemeente in Smyrna, die een van de meest vervolgde, lijdende en materieel “slechte” periodes voor ware gelovigen vertegenwoordigde, was arm, maar de Heer zegt van hen: “gij zijt rijk”.

Blind

Het Laodicea geloof is blind. De Heer zei Zelf tot / over de religieuze Farizeeërs: “Het zijn blinden die blinden de weg wijzen. Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze allebei in een kuil.” Matteus 15 vers 14. Hoe goed past deze verklaring bij het Laodicea christendom. De vreselijke verdrukking met dood, oorlog en honger. (Openbaring 6 vers 7-8) staart de mensheid op dit moment in het gezicht.

Miljarden mensen vandaag de dag zijn totaal onvoorbereid, maar ook “de Laodicea kerk” ziet niets aan komen, omdat zij er niet in geloven. Laodicea is een religieuze, maatschappelijk verbonden kerk. Iin plaats van de de mensen voor te bereiden op de toekomstige eeuwigheid leeft “Laodicea” voor het “hier en nu” in deze wereld. Druk bezig met projecten voor waterputten en andere (goede!) zaken, maar hun religie is niet meer verticaal, naar God toe, maar horizontaal, de wereld in.

Naakt

De ‘Laodicea gelovigen’ zijn niet bekleed met “de gerechtigheid van Christus,” 2 Korintiers 5:2-4 en dus naakt. Met al hun “religieuze werken” zijn ze nog steeds verloren in hun zonde, veroordeeld door hun eigen ongeloof, gedoemd om -als ze de klop op de deur niet opmerken, naar de hel te gaan. “wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet.” Galaten 2 vers 16 “Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; Inderdaad, aan die genade dankt u uw redding door het geloof; en dat dankt u niet aan uzelf. Gods gave is het; niet uit werken, opdat niemand roeme. u dankt het niet aan uw prestaties, opdat niemand trots zou zijn. Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” Efeziers 2 vers 8-10

Een Christelijk bestaan

Mensen lopen door het gangpad in een mooie kerk, schudden de predikant de hand, ondertekenen een kaart of petitie, en kennen de hoogtijdagen in een menselijk leven in de kerk: de (baby)doop, de belijdenis (niet met het hart, maar door een uit het hoofd geleerde belijdenis), het trouwen in de kerk en uiteindelijk de begrafenisdienst. Echter: alles wat minder is dan een echte toewijding aan- en door het geloof in Christus, laat een ieder geestelijk “naakt” staan voor de ogen van God. Helaas is dit de positie van vele, vele Laodicea gelovigen in de gelederen van het christendom vandaag. Ze staan geestelijk “naakt” voor de Heer God, die voor hen stierf en niet wil dat zij verloren gaan!

Liefde zó groot

Het waren niet de nagels die de Heer Jezus Christus aan het kruis vasthielden, maar Zijn liefde voor de gevallen mensheid. De Here God is “een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.” Psalm 86 vers 15 Daarom zegt de Heer liefdevol en genadig tegen de Laodiceeërs: “Ik raad u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.”

Ik raad u aan van Mij te kopen

Betekent dit dat de redding kan worden gekocht? Ja, inderdaad! Maar niet met het geld van de gevallen mensheid! En evenmin door een Christelijke levensstijl of goede werken. Luister naar de Here God in Jesaja 55 vers 2 als Hij het oude Israël vertelt “Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.” De prijs die nodig is voor uw redding is al betaald! Het werd betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus toen Hij leed, bloedde en stierf op Golgotha als gevolg van Zijn liefde voor jouw en mijn ziel. Omdat de Heer Jezus Christus stierf in onze plaats, waarbij onze zondeschuld werd voldaan, kun jij nu die geestelijke gaven die nodig zijn voor het eeuwig heil van je ziel kopen ‘….zonder geld en zonder prijs’. De Heer Jezus heeft al betaald voor elke “geestelijke gave” (Romeinen 6 vers 23) die Almachtige God biedt aan de mensheid.

Belediging

Ondanks dat deze waarheid duidelijk wordt geleerd in het Woord van God, durven de Laodicea “geloofsgenoten” zelfs nog hun werken aan te bieden om hun heil te verkrijgen. Dat is een belediging voor de Here Jezus Christus, Die met Zijn eigen kostbaar bloed zo’n grote prijs betaalde voor de redding van de mens.

Goede raad

De Heer raadt vervolgens deze verloren Laodicea “gelovigen” aan om van Hem te kopen…..

  1. “goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden” Dit spreekt van de ware rijkdom uit de hemel! De Heer staat te popelen om die te schenken aan elke oprechte berouwvolle gelovige ziel, Johannes 3 vers 16; Handelingen 16 vers 30-31
  2. “witte kleren om aan te trekken” Dit spreekt van “de gerechtigheid van Christus”, zoals Schriftuurlijk weergegeven in de “fijne linnen” kleding die de Here God Zelf als kleding geeft aan alle ware gelovigen. Openbaring 19Openbaring 8 Openbaring 19Openbaring 14, Psalm 45Openbaring 13-14
  3. [note]Naakt in het openbaar

    “en de schande van uw naaktheid te bedekken” In de context die we hebben bestudeerd, is dit een waarschuwing aan de Laodiceeërs. Als zij de raad van de Heer verwerpen en de deur van hun hart niet openen voor Hem, zullen zij worden achtergelaten bij de Opname van de Gemeente. En dan zal het voor een ieder duidelijk zijn, dat deze mensen, die zo gelovig leken, dat eigenlijk niet waren. De andere mensen zullen hen belachelijk maken en bespotten met: “Waar is uw God?” Dit is precies wat de nazi’sin de vernietigingskampen zeiden tegen het Joodse volk. Vernedering!

    [/note]

  4. ” en zalf om op uw ogen te strijken, zodat u weer ziet.” Dit spreekt van echte geestelijke onderscheiding, gegeven door de inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest, zodat de ware gelovige ontvangt “de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.” 1 Korintiërs 2 vers 12; Johannes 14 vers 16-18 Johannes 16 vers 12-15. Geen verloren Laodicea “religieuze” heeft zo’n geestelijk onderscheidingsvermogen, want dat is exclusief voorbehouden voor de nieuwe verbond gelovigen. 1 Korintiers 2 vers 14-16. Wil men echt ditgeestelijk onderscheidingsvermogen, dan moet je met je hele wezen, hart, verstand, lichaam, ziel en kracht door het geloof berouwvol naar de Heer Jezus Christus gaan, en stoppen met geestelijk inzicht te verkrijgen door je eigen “gezindheid van het vlees”. Zie Romeinen 8 verzen 6-8.

Lankmoedigheid

Ondanks de droevige staat van deze verloren Laodicea “geloofsgenoten”, houdt de Heer nog steeds genoeg van hen om een laatste oproep te maken, “Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u.” De Heer geeft altijd vóór het oordeel een waarschuwing, om hen een laatste kans te geven om zich te bekeren. Dit was het geval bij het oude Israël (Jeremia 7 vers 25-26), en het is nog steeds zo.

Uitstel

In 2 Petrus 3 vers 9 staat: “De Here talmt niet met de belofte, (de belofte van Zijn komst),al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.” In 1988 (Israëls 40e verjaardag) anticipeerden vele ware gelovigen over de hele aarde op de komst van de Heer, maar Hij kwam niet op dat moment. Waarom? Omdat Hij uitgebreid tot Laodicea (en de gehele mensheid) een periode van Zijn “lankmoedigheid” gaf, een laatste kans om zich te bekeren en Christus als Verlosser aan te nemen. Misschien nog maar een korte tijd, dan zal deze periode van lankmoedigheid voorbij zijn.

Laatste uitnodiging van de Heer!

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” De Heer spreekt van buiten de deur van de Laodicea kerk(en). Wat een trieste situatie. Dit Laodicea “Christendom” zie je overal, in vele kerken. De geestelijke situatie in deze kerken is zo slecht dat de Heer zegt: “Indien iemand Mijn stem hoort..” De Heer zegt niet dat Hij zal komen naar die kerk, maar Hij zegt dat Hij zal komen in het hart van die mens die zal ‘Luisteren naar mijn stem “(Johannes 5:24; Romeinen 10:17) en die de deur voor Hem opent.

De Belofte

In elk van de brieven aan de kerken is er een belofte gegeven aan de “overwinnaar.” In deze brief aan de gemeente te Laodicea zet de Heer deze belofte uiteen met: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Deze belofte maakt duidelijk dat de ware redding beschikbaar is voor mensen in deze huidige Laodicea Kerk die hun afvallige toestand erkennen,die reageren op de uitnodiging van de Heer Jezus.

Zelf bewerken

Helaas zijn er mensen die het verkeerde idee hebben dat deze beloften voor de “overwinnaars” betrekking hebben op hun werk! “We moeten trouw zijn!” “We moeten volharden tot het einde!” “We moeten Hem verwachten totdat Hij komt!” De Heer Jezus Christus zegt Zelf in Johannes 16 vers 33: “Dit alles heb Ik jullie gezegd opdat je in Mij vrede zult bezitten. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Deze verklaring van de Heer Zelf maakt duidelijk dat de “overwinning” een kwestie is van “in Christus zijn en blijven”. “want al wat (wie) uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” 1 Johannes 5 vers 4-5 Daarom is elke ware gelovige al een “overwinnaar” louter op grond van zijn of haar geloof in Jezus Christus.

[note]Hoe?

Bijna 2.000 jaar geleden in Filippi viel een cipier neer voor Paulus en Silas, echte mannen van God, en riep ze toe, in de smart van zijn gekwelde ziel: “Heren, wat moet ik doen om behouden te worden?” Hun eenvoudige antwoord was, “Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.” Handelingen 16 vers 29-31. Beste lezer, ben je werkelijk gered? Ben je klaar om de Heer te ontmoeten?

[/note]

Wat Paulus en Silas antwoordden dat werkt nog steeds! Keer je af van alle religiositeit in de kerken van vandaag! Stop met dat “religieuze en spirituele” en start met het werkelijk op zoek gaan naar de Heer! Stop met het proberen om zelf je weg te werken naar de hemel! Vertrouw jezelf toe aan de genade van de Heer Jezus Christus om je eeuwige ziel te redden! De Heer Jezus zelf beloofde: “… wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen” Johannes 6 vers 37 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven” Johannes 6 vers 47 Geloof Hem! Want is dat niet wat je werkelijk wilt?

“Deze dingen heb ik u geschreven,
die gelooft in de naam van de Zoon van God,
opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.”

1 Johannes 5 vers 13

Reacties zijn gesloten.